Esti Hírlap, 1968. október (13. évfolyam, 231-257. szám)

1968-10-01 / 231. szám

Xlfl. évfolyam, 231. szám 1968. október 1, kedd HUMPHREY TV-ÍGÉRETE Ha megválasztják, feltételesen abbahagyja a VDK elleni légihábornt Kis Csaba jelenti: Hubert Humphrey, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltje tegnap este tv-beszédében kijelentette, megválasztása esetén kész abbahagyni a VDK elleni légiháborút a vietnami ren­dezés érdekében. Az alel- nök ugyanakkor leszögezte, nem hajlandó az egyoldalú visszavonulásra Vietnam­ból. Humphrey négypontos programot helyezett kilátásba a vietnami kérdés megol­dására, abban az esetben, ha meg­választják. Bevezetőben ki­jelentette: „nem lennék hajlandó az amerikai csa­patok egyoldalú kivonására, mert ez veszélyeztetné Dél- kelet-Ázsia és Dél-Vietnam sorsát, értelmetlenné tenné az eddigi áldozatokat, és felhívást jelentene újabb agresszióra”. Azt mondta, hogy a „bizonytalan euró­pai helyzetben” egy ilyen lépés megingatná az USA szavába és vállalt kötele­zettségeibe vetett hite. „A békét nem gyengeséggel le­het biztosítani” — han­goztatta az alelnök. A vietnami kérdés rende­zésére első lépésként a bombá­zások teljes megszünte­tését ajánlotta. „Tisztában vagyok azzal, hogy ez kockázatot jelent, de ha ezzel közelebb ju­tunk a békéhez, ez jelent­heti a legjobb védelmet katonáinknak” — mondta. Utalva Johnson elnök ko­rábbi kijelentéseire, ame­lyekben a katonák „védel­mére” hivatkozva utasítot­ta el a bombázások meg­szüntetését. Humphrey hangoztatta: Észak-Viet­nam „tettekben, vagy sza­vakban” kimutathatja egy ilyen lépés után jó szán­dékát az érdemi tárgya­lások megindításával és a fegyvermentes övezet „helyreállításával”. Humphrey mindjárt kor­látozta ezt a lépést, mert kijelentette, amennyiben „Észak-Viet­nam nem mutat kellő jó­indulatot”, és „rosszindu­latúan válaszol”, hala­déktalanul intézkedése­ket tesz a légiháború fel­újítására. Az alelnök egyúttal elzár­kózott attól is, hogy a bom­bázások azonnali felfüg­gesztését javasolja. Mint mondta, január 20-ig John­son elnöké a döntés joga. Második lépés az alelnök szerint a háború „c\?ameri- kanizálása” lehet. Az ame­rikai csapatokat Humphrey programjában esetleg már jövőre kivonnák, a dél-viet­nami kormánnyal megálla­pított előirányzatnak meg­felelően, és a katonai feladatokat a saigoni kormány csapatai vennék át. Az alelnök hangsúlyozta, hogy ennek a kivonásnak „reális ütemben’> kell meg­történnie. A javaslat harmadik pontja: „Azonnali fegyver- szünet, az Egyesült Nem­zetek vagy más nemzetközi szervezet ellenőrzése alatt, valamennyi külföldi csapat kivonása Dél-Vietnam terü­letéről.” Az alelnök azt mondta, hogy amennyiben „Észak-Vietnam visszavon­ja katonai egységeit, az amerikai csapatok is kivo­nulnak”. A rendezés utolsó pontja Humphrey programjában a dél-vietnami „szabad vá­lasztások megtartása, mely­ben minden párt és csoport részt vehet, beleértve a Nemzeti Felszabadítást Frontot is, feltéve, ha köte­lezettséget vállal arra, hogy aláveti magát a békés dön­tésnek”. Humphrey tv-beszéde fi­zetett hirdetés volt. Nyilatkozatát sajtókörök­ben úgy értékelik, mint az alelnök eddigi leghatáro­zottabb kísérletét önálló politika kidolgozására, a Johnson-kormányzat vi.et- nami politikájától való el­fordulásra. Humphrey, aki öt héttel a választások előtt nagy hátrányban van Ni- xonnal szemben, ezzel akar­ja visszaszerezni a válasz­tók támogatását. RENDEZŐDIK A HELYZET MEXIKÓVÁROSBAN Tizenkét nappal az olim­piai játékok megkezdése előtt, tegnap délután a me­xikói katonaság kivonult a mexikóvárosi egyetemi ne­gyedből, amelyet szeptem­ber 18-án szállt meg, hogy kizárja onnan a sztrájkoló diákokat. A hatóságok visszaadták az egyetem autonómiáját, s az egyetemet újra bir­tokba vevő diákok me­xikói zászlót vontak fel a központi épület előtt álló zászlórúdra. Az egyetem kiürítése, amit a diákok országos sztrájkbizottsága elenged­hetetlen feltétéinek szabott meg ahhoz, hogy a kor­mányszervekkel tárgyalás­ba bocsátkozzanak, a kor­mány jelentős békítő lépé­se. Ezt követően a hatósá­gok eljárása elleni tiltako­zásként lemondott egyete­mi rektor is — aki a diá­kok és az egyetemi körök kérésére lemondását visz- szavonta — azonnal meg­adja az engedélyt az egye­tem szokásos működésére. A diákok sztrájkbizott­sága tegnap este az egye­tem természettudományi fakultásán jelképes sajtó- értekezletet tartott, ahol a diákok képviselői úgy nyi­latkoztak, hogy mozgalmu­kat a végső győzelemig folytatják. A kormány meg­bízottai val való tárgyalá­sokhoz három feltételt szabtak:. a rendőrség kivonását az összes iskolákból, a le­tartóztatottak szabadon- bocsátását és minden megtorlás felfüggesztését a tüntetőkkel szemben. Végül hangsúlyozták, hogy a diákok megmozdulásai egyáltalán nem irányultak az olimpiai játékok ellen. Gromiko New Yorkba utazott Moszkva, október 1. Ma Moszkvából elutazott New Yorkba a szovjet kül­döttség, amely részt vesz az. ENSZ közgyűlésének 23. ülésszakán. A delegációt Andrej Gromiko külügymi­niszter vezeti. Ugyanazzal a repülőgéppel utazott New Yorkba Ukrajna és Belo­russzia küldöttsége is. Szonda 5. Szovjet szállítórepülőgép érkezett Bombayba, hogy a Szovjetunióba vigye a szep­tember 21-én az Indiai óceán térségében leereszke­dett Szonda 5. űrállomást. J. A. Furceva asszony, a Szovjetunió művelődésügyi mi­nisztere, aki hivatalos látogatáson hazánkban tartózko­dik, ma délelőtt látogatást tett a Városházán. A kedves vendéget Sarlós István, a Fővárosi Tanács elnöke fogadta. (Bozsán felv.) A Hazafias Népfront Bu­dapesti Bizottságának el­nöksége ma délután ülést tart. Dr. Pesta László al­elnök javaslatot tesz a bu­dapesti népfrontmozgalom nemzetközi agitációs tevé­kenységére, majd Erdei Zoltán titkárhelyettes tá­jékoztatóját hallgatják meg az elnökségi üléseken tár­gyalt feladatok végrehaj­tásáról. Gazdag nemzetközi prog­ITAL1A Mn kezdődik ä isin Hás — de hogyan? Róma., október 1. Gino Pállotta telefonje­lentése: Nyolcmillió olasz kisdiá­kot aggódva küldtek ma reggel iskolába szüleik. Ok­tóber 1. a hivatalos tanév­nyitás napja Itáliában, de a máskor oly ünnepélyes han­gulatnak az idén nyoma sincs. Az olasz lapok már tegnap jelezték, hogy az elemi iskolák tisztvi­selőkara ma reggeitől til­takozó sztrájkba lép. Bár a pedagógusok nem csatlakoztak a sztrájkfelhí­váshoz, féilő, hogy a tanítás technikai és egyéb feltételei, hiányoznak, a nélkülözhe­tetlen adminisztráció pedig késedelmet szenved, ami a Megérkezett Mexicóba sportolóink második csoportja Sirokmány Lajos jelenti: Tizenhét órás kellemes, de fárasztó utazás, tízezer megtett kilométer után ma hajnalban, budapesti idő­számítás szerint 5 órakor megérkezett a magyar olimpiai csapat második csoportja is Mexicóba. Az utazás során a KI,M társa­ság DC—8-as óriásgépének személyzete mindent elkö­vetett, hogy sportolóink jól érezzék magukat a több órás, egyhangú repülés alatt. Mexicóban mára vir­radóm 5 órakor landoltunk. A zenekar pattogó rumbát játszott tiszteletünkre. Az első benyomások vegyesek: a szervezők, úgy tűnik, sok mindenben bizonytalanok, bár mindenképpen jószán- dékúak. pedagógusoknak és a tanu­lóknak egyaránt megnehe­zíti a munkáját. Ma még nem leihet tudni, vajon az egyetemek ifjúsá­ga milyen körülmények kö­zött kezdi új tanévét. Mint arról annak idején beszá­moltunk, az olasz egyetemi városokban tavasszal sú­lyos zavargások robbantak ki. Az egyetemi reformot követelő fiatalok ellen bru­tálisan fellepett a rendőr­ség. iiozzávetr’ages számítá­sok szerint az elégedetlen ifjak 40 százaléka a leg­utóbbi választásokon a komimuniistátkra és a PSIUP-ra adta szavazatát. Miután Leone „átmeneti” kormánya mindössze egy mi níref ormiról hajlandó tárgyalni — amivel még a Kereszténydemokrata Párt baloldaili köreiben sem ér­tenek egyet —. elképzelhető, hogy az egyetemi oktatás nmgkez- dése újabb diákmegmoz­dulásokhoz vezet. Annál is inkább, mert az egyetemisták követelése túlnő a jelenlegi kormány­zat hatáskörén, s alapos próbára teszi majd az új kormányt is, amely előre­láthatóan a szocialisták ok­tóber 30-án összeülő kong­resszusa után . kény télén szembenézni a középbal- politika és Lyoné „strand- kormánya” terhes hagyaté­kával. , ­ramot ígér a javaslat az év hátralevő hónapjaira. A népfrontmozgalom ki­emelkedő eseménye lesz az október 15—22. között rendezett vietnami szoli­daritási hét, melyre vietnami delegáció érkezik hazáinkba. Az ENSZ javaslatára december 10-ét az emberi jogok napjaiként ünnepük meg szerte a vilá­gán. Budapestéin a kerületi bi­zottságok emlékeznek meg a faji megkülönböztetés, az elnyomás miatt szenvedő népekről. December 20-án, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front meg­alakulásának évfordulóján, központi ünnepséget tarta­naik. A nemzetközi munkabi­zottság a félév végén megvitatja a mozgalom I960, évi feladatait, és a VII. magyar béke- kongreesszus előkészítését. Új szovjet légibusz Moszkva, október 1. A 24 üléses Jak—40 típu­sú új légibusz tegnap meg­tette első útját a Moszkva —Kosztroma közötti, 540 kilométeres távon. A Jak— 40-nek a tíz kilométeres magassag nem okoz gondot. Igen kis felületről képes rajtolni, és abban az eset­ben, ha két motorja fel­mondaná a szolgálatot, a megmaradt harmadikkal is biztonságosan folytathatja útját, FEiHŐÁTVGNtfiÁSOK, ESŐKKEL Várható idő járás Buda­pesten ma estig: Fe'bőátvo­nulások, ismétlődő esőkkel. Időnként megélénkülő északnyugati szél. A hő­mérséklet kora délután 15, este 12 fok körül tesz. Vietnami hét, „Emberi jogok napja" A BUDAPESTI NÉPFRONT-BIZOTTSÁG PROGRAMJA

Next

/
Thumbnails
Contents