Esti Hírlap, 1968. november (13. évfolyam, 258-282. szám)

1968-11-01 / 258. szám

A vietnami nép és a nemzetközi sikere Ma délután két órától az amerikaiak beszüntetik a VDK bombázását Jövő szerdán kibővített tárgyalások Párizsban • Világ­visszhang: Washington hátrálni kényszerül XIII. évfolyam 251 szám 1968. november 1., péntek Washington, november 1. Kis Csaba, az MTI washingtoni tud ósítója jelenti: JOHNSON ELNÖK WASHINGTONI IDŐ SZERINT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE (MAGYAR IDŐ SZERINT PÉNTEKEN HAJNALI KÉT ÖRAKOK) BEJELENTET­TE, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGSZÜNTETI A VDK ELLENI LÉGITÁ­MADÁSOKAT, HADITENGERÉSZETI ÉS EGYEB HADMŰVELETEKET, BUDA­PESTI IDŐ SZERINT MA DÉLUTÁN KÉT ORATÖL. AZ ELNÖK KÖZÖLTE. A PÁ­RIZSI ELŐZETES TÁRGYALÁSOKON EZENTÚL RESZT VEHETNEK A SAIGONI KORMÁNY ÉS A NEMZETI FELSZABADÍTANI FRONT KÉPVISELŐI. AZ ELSŐ ILYEN TALÁLKOZÓRA NOVEMBER HATODIKAN KERÜL SOR. Johnson hangoztatta: „okkal hihetik, hogy Észak- Vietnam azonnali, termé­keny, intenzív és komoly tárgyalásokat kezd” az elő­rehaladás érdekében. Kije-, lentette azonban: a döntés nem jelenti, hogy Dóikelet- Azsiában „azonnali béke” következik be. „Lehetséges, hogy még nehéz harcok előtt állunk és minden bi­zonnyal bonyolult tárgyalá­sok következnek” — mon­dotta. Mint az elnöki beje­lentésből kitűnik, Dél-Victnamban nincs szó fegyverszünetről, a harcok folytatódnak. Johnson utalt rá, hogy az amerikai fél arra számít, a harcok folyamán nem következnek be támadá­sok a nagyvárosok ellen és — Johnson szavai sze­rint — tiszteletben tartják a demilitarizált övezetet. Az elnök közvetve figyel­meztetett arra, hogy adott esetben az USA felújíthatja a légiháborút, ha valami­lyen okból szükségesnek ítéli azt. Mint mondotta, hosszan tartó és gondos tárgyaláso­kat folytatott a kérdésről az Egyesült Államok szövetsé­geseivel és katonai, vala­mint diplomáciai tanács­adóival, elsősorban Abrams tábornokkal, a Vietnamban harcoló amerikai csapatok parancsnokával. Johnson ismét aláhúzta, hogy az Egyesült Álla­mok kitart a saigoni rendszer mellett. Johnson közölte, hogy a döntésről előre értesí­tette a három elnökje­löltet. Utalt arra, hogy március 3l-i döntésével (vagyis az­zal, hogy nem lép fel el­nökjelöltként. A szerk.), szabaddá tette magát a pártpolitikai megkötöttsé­gektől, s ezzel mintegy köz­vetve utalt azokra a lehet­séges vádakra, hogy a lé­pés időzítése választási cé­lokat szolgálna. Az elnökjelöltek közül elsőnek Nixon foglalkozott a légiháború beszüntetésé­vel, azonban nem volt haj­landó kommentálni John­son döntését, és csupán azt mondotta, hogy „sem ő, sem pedig alelnökjelöltje nem tesz olyat, ami meg­nehezíthetné a rendezést”. Humphrey New Jersey államban, Newark városá­ban tartott választási gyű­lésén kijelentette, hogy tel­jes mértékben egyetért Johnson döntésével, ame­lyet bölcsnek és helyénva­lónak tart. Humphrey hoz­záfűzte, hogy ez a döntés „nem egyik, vagy másik jelölt, hanem az egész nép, az egész világ érdekeit szolgálja”. George Wallace ugyan­csak kijelentette, hogy egyetért Johnson lépésé­vel, szükségesnek tartotta azonban leszögezni, hogy megítélése szerint a döntés megszületésében „része van annak a határozott maga­tartásnak, amelyet ő és al­elnökjelöltje, Curtis Lemay tábornok tanúsított a há­ború kérdésében”. Az elnök bejelentését — fűzi hozzá a hírhez az MTI tudósítója — 15 na­pos várakozás előzte meg. Az első híreket arról, hogy az Egyesült Államok vala­milyen formában beszün­teti a VDK elleni légihá­borút, október közepén kapták az újságírók, bár az egyetlen hivatalos ame­rikai állásfoglalás ekkor -csupán egy cáfolat volt: George Christian, a Fehér Ház sajtótitkára nyilatko­zatot olvasott fel arról, hogy az USA vietnami po­litikájában „nincs válto­zás” és a párizsi előzetes tárgyalásokon nem történt frontáttörés. Tegnap reggel ismeretes­sé vált, hogy Johnsonnak és tanácsadóinak Abrams tá­bornokkal, a Vietnamban harcoló amerikai erők pa­rancsnokával folytatott keddi megbeszélésén a pa­rancsnok, fenntartásainak hangoztatása mellett bele­egyezett a bombázások megszüntetésébe. Abrams arra hivatkozott, hogy az amerikai erők helyzete megjavult, Dél-Vietnam- ban csökkent a harcok színvonala és „kivontak az országból több hadosztály- nyi ellenséges erőt”. A bombázások feltétel nélküli beszüntetése az amerikai politikai életben központi kérdéssé vált. Mint ismeretes, az elnök- választás évében a Demok­rata Párton belül jelentős politikai erők követelték, hogy a párt foglalja idei programjába ezt a követe­lést. Ilyen programot hirdetett Eugene McCarthy és a meggyilkolt Robert Ken­nedy is. A Demokrata Párt augusz­tusi konvencióján a hírek szerint Johnson elnök sze­mélyes állásfoglalásának eredményeként utasították el ezt a nézetet. A párt hi­vatalosan amellett foglalt állást, hogy a bombázáso­kat, Johnson és az amerikai kormány korábbi állásfog­lalásának megfelelően, csak „kölcsönös engedmények” fejében lehet abbahagyni. Lényegében ezt hirdette meg korábban Johnson a texasi San Anlonióban el­hangzott beszédében is. Heves ellenállás mutatko­zott a bombázások megszün­tetésével szemben az ameri­kai katonai vezetés részé­ről. Abrams tábornok a demokrata konvenció idején hivatalosan is kijelentette, hogy egy ilyen lépés „sú­lyosan veszélyeztetné az amerikai katonákat Viet­namban”. Az amerikai bá- kemozgalom viszont kezdet­től fogva követelte ezt a lépést, együtt az amerikai csapatok haladéktalan és feltétel nélküli kivonásával. Ma reggel egyébként va­lamennyi amerikai lap első oldalon, hatalmas címekkel közli a bombázások beszün­tetéséről szóló beszámoló­kat. A tv és rádióállomások tegnap este adásukat megszakítva közölték az el­ső híreket, majd Johnson beszédét. . Politikai megfigyelők utalnak arra, hogy az Egyesült Államok — mint ezt Johnson elnök beszéde is tanúsítja — igyekszik olyan formában feltüntetni a lépést, mint and végső fo­kon „kölcsönös engedmé­nyek” alapján született. A tény azonban az, hogy a VDK — s ezt több kom­mentár aláhúzta — nem vállalt magára kötelezett­ségeket „viszonossági” alapon. A VDK kormánya már több ízben megmutatta tárgyalási készségét és jóindulatát, mindenek előtt azzal, hogy kész volt részt venni a pá­rizsi előzetes megbeszélése­ken. A bombázások teljes megszüntetése, tehát a VDK jogos és törvényes követelé­sének kielégítése. Valószí­nű, hogy a VDK kormánya és a Felszabadítási Front, mint azt korábban is közöl­te, kész lesz a bombázások megszüntetését követően az érdemi tárgyalásra. Azon­ban előzetes’ megkötöttsé­gek 'nélkül. A Reuter hírügynökség Hong-Kong-i keltezésű anyagában ismerteti a pe­kingi rádió rövid bejelen­tését, amely szerint ma, magyar idő szerint 13.30 órakor a rádió fontos köz­leményt ismertet. FOCK JENŐ LÁTOGATÁSA A VIDEOTONBAN Ma, a déli órákban Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke • meg­látogatta a székesfehérvári Videoton rádió- és televí­ziógyárat. A vendéget Papp István, a vállalat vezér- igazgatója. valamint Fejér megye, a város, a gyár ál­lami, gazdasági és politikai vezetői fogadták. Az előze­tes program szerint Papp István tájékoztatja a kor­mány elnökét a gyár mun­kájáról és terveiről, majd gyárlátogatás következik. Ekkor a rádió II. üzemrész dolgozói átadják Fock Je­nőnek a Videoton kétmil­liomodik rádiókészülékét, a legújabb típusú, s máris kei'esett R—4901-et. (Folytatás a 3. oldalon) A három tavaszt /.ii szintéi Hndapvsé ifjúsági< Ma délelőtt Nádasdi Jó­zsef, a KISZ KB titkára be­jelentette, hogy idén, a KIMSZ megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tudományos tanácskozás lesz a kommunista ifjúsági mozgalom fél évszázados tevékenységéről. A KISZ Központi Bizottsága decem­ber 29-én a Parlament kongresszusi termében nyil­vános jubileumi ülést tart. A hagyományokhoz híven, 1969-ben is megrendezik a forradalmi ifjúsági napo­kat. Színes, gazdag program­mal köszöntik a három ta­vaszt — március 15., már­cius 21., április 4. — a ma­gyar történelem három nagy évfordulóját. A forra­dalmi ifjúsági napok két ki­emelkedő eseménye lesz: a Hősök nyomában című or­szágos vetélkedő és a Ta­nácsköztársaság művészeti fesztivál. Az új KISZ-tagok jövőre is április 4-én, ha­zánk felszabadulásának év­fordulóján teszik le a foga­dalmi esküt. Az Úttörő Szövetség is késkil az 50 éves jubileum­ra. November 24-én 300 pionír hozza el Moszkvából az októberi forradalom lángjait. A magyar úttörők a Kerepesi-temetőben gyújt­ják meg fáklyáikat. A két egyesített lángot Magyar- ország valamennyi helysé­gébe eljuttatják majd. Bizottsági ülés a Parlamentben a tanuló fiatalok egészségügyi nevelésének megjavításáról térium és a Vöröskereszt képviselői is részt vettek — hangsúlyozta: napjaink­ban az oktató-nevelő in­tézmények mind' több ne­velési feladatot vesznek át a családtól. A jelenlegi nevelési in­tézményrendszer, iskola­rendszer a felnökvekvő ifjúság higiénés problé­máit nem tudja mara­déktalanul megoldani. Az ifjúság egészséges életmódra nevelésének megjavítása több tényező­től függ. Megállapítható, hogy az iskolák egészség- ügyi ellátottsága, felsze­reltsége ma sem kielégítő, a hatékony egészségügyi nevelőmunka érdekében szükség van a szülők egészségügyi kulturáltságá­nak növelésére. A szülői munkaközössé­geknek alapvető felada­taik vannak az ilyenirá­nyú felvilágosításban. A jelenleg is érvényben levő pedagógusképzésből hiányzik az egészségügyi nevelés tantárgyi anyaga. Nagyobb figyelmet kell fodítani arra, hogy a ta­nító- és tanárképzésben fokozzák a biológiai-egész­ségvédelmi szemléletet. (MTI) KÜLÖNVONATOK NOVEMBER 7-ÉN MOSZKVÁBA Ma délután a Magyar Sajtó Házában bemutatko­zik A. Nemzer, az Inturiszt budapesti képviselője. A szovjet utazási iroda az Aeroflot helyiségében kez­di meg munkáját. Együtt­működve az IBUSZ-szal a jövőben tovább akarja fej­leszteni a magyar turizmust a szovjet városokba. Az MSZBT-vel karöltve különvonatokat indítanak november 7-én Moszkvába és Leningrádba. Szerveznek utazásokat az Orosz Tél ün­nepségeire, rendezvényeire, valamint a leningrádi Fe­hér Éjszakák fesztiváljára. Felújítják a Leníngrád— Tallinn—Helsinki útvona- lat. ^ Moszkva-Dakar légijárat Megnyílt az Aeroflot szovjet légiközlekedési vál­lalat új nemzetközi járata, amely Moszkvát Dakarral, a szenegáli fővárossal köti össze. Ezzel az Aerofloi nemzetközi járatainak szá­ma 47-4ÍÍ emelkedett. Az országgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága, valamint kulturális bizott­sága ma a Parlamentben — dr. Pesta László elnök­lésével — ülést tartott. Megvitatta a tanulóifjúság egészsé­ges életmódra nevelésé­nek tanulmányozására kiküldött albizottság je­lentését, amelyet dr. Babies Antal, az albizottság elnöke is­mertetett. Az előterjesztés, amely­nek megtárgyalásában Lu- gossy Jenő művelődésügyi miniszterhelyettes, továb­bá az Egészségügyi Minisz-

Next

/
Thumbnails
Contents