Esti Hírlap, 1968. december (13. évfolyam, 283-306. szám)

1968-12-02 / 283. szám

Xiil. évfolyam, 283. szám 1968. december 2., hétfő A kormány új hitelpolitikai elvei Dr. László Andor államtitkár ma délelőtti tájékoztatója DR. LÁSZLÓ ANDOR ÁLLAMTITKÁR, A MA­GYAR NEMZETI BANK ELNÜKE MA DÉLELŐTT IS­MERTETTE A KORMÁNY ÜJ HITELPOLITIKAI IRÁNYELVEIT ÉS A BANKOK ÉS PÉNZINTÉZETEK EZZEL KAPCSOLATOS FELADATAIT. Bevezetőjében elmondot­ta, hogy az idén a népgaz­daság pozitívan fejlődött; sikerült fenntartani a kívá­natos gazdasági egyensúlyt. Erőteljesen emelkedett az export, és kisebb ütem­ben az import. A gazda­sági reform új folyama­tokat indított a népgaz­daságban. Ennek pozitív jele a vállal­kozókedv, amely a vállalati döntéseknél megnyilvánul. Ismeretes, hogy növekedtek a beruházási igények, ezek azonban meghaladják a le­hetőségeket. A kormány létrehozta az új hitelpoliti­kai irányelveket, amelyek 1969. január 1-től lépnek hatályba. Fő jellemvonásuk, hogy segíteni kívánják a gaz­daságpolitikai célok meg­valósítását és a gazdasági mechanizmus további ki­bontakozását. Az irányelvek azt célozzák, hogy a hitelnyújtás szelek­tivitása erősödjék, a hitelek megtérülése meggyorsul­jon, fokozódjanak a gazda­ságossági követelmények, Biérséklődjön a készletek felhalmozása. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ezután elmondotta: csak olyan és annyi hitelt szavazhatnak meg a pénz­intézetek a jövőben, amennyire fedezet van. A beruházási hiteleknél leginkább középlejáratú hitelek nyújtását szorgal- mazizák, melyeknél a hitel- nyújtás ideje maximálisan 36 hónap. Azokat a hitel­kérelmeket bírálják el kedvezően, amelyeknél a Pesti szállodások Berlinben, német építők Budapesten HAZA INDULT A SARLÓS ISTVÁN VEZETTE TANÁCSI KÜLDÖTTSÉG megtérülési lehetőség gyors. Ezt célozza az az intézke­dés is, hogy a törlesztési idő a hitel első folyósításá­tól számítódik. Ezért a vállalatok remélhetően koncentrálják beruházá­saikat, és olyan vállal­kozásokba kezdenek, ame­lyeket gyorsan befejezhet­nek. A hosszúlejáratú beruhá­zási hiteleket csak prefe­rált, kedvezményezett cé­lokra lehet nyújtani, álta­lában olyan gazdálkodó szervek részére, amelyek a beruházási befektetés min­den száz forintja után leg­alább 7 forint, vagy ennél magasabb nyereséget hoz­hatnak létre a beruházás működésbe lépése után. A javító-szolgáltató ipar­ban a minimális nyere­ségkövetelmény öt forint. Hasonlóan bírálják el a tanácsok kommunális be­ruházásaihoz nyújtandó hiteleket is. A továbbiakban dr. Lász­ló Andor a forgóeszköz- finanszírozás új szabályo­zósáról, a lakosságnak nyújtandó hitelek feltéte­leiről és a külkereskedelem finanszírozásáról beszélt. Lapzártakor a tájékoztató még tart. Dolecskó Kornélia A Budapesti Fővárosi Ta­nács végrehajtó bizottságá­nak a Német Demokratikus Köztársaságban tartózkodó küldöttsége szombaton részt vett a berlini karácsonyi Vásár ünnepélyes megnyitá­sán. A két főváros között ^megkötött egyezmény és a magyar küldöttség látoga­tásának jelentőségéről dr. Sarlós István, fővárosi ta­nácselnök és Herbert Fe- chner főpolgármester nyi­latkozott a Magyar Távirati Iroda berlini tudósítójának. A most aláírt»egyezmé­nyünk keretében — mondta a többi között Sarlós István — megállapodtunk abban, hogy minden évben előre kijelöljük a tapasztalat- csere legfontosabb kérdé­seit és rendszeresen ki­cseréljük egymással az egyes problémák megol­dására kidolgozott anya­gainkat és programterve­zeteinket. Berlini látogatásunkról szólva: sokat hasznosítha­tunk a berlini lakásépítések technológiai tapasztalatai­ból. Berlini barátainknak viszont a budapesti közle­kedés megszervezésének és irányításának tanulmányo­zása nyújthat értékes segít­séget. Herbert Fechner, Berlin főpolgármestere igen elége­detten nyilatkozott a buda­pesti küldöttség látogatásá­ról. A két város gyakorlati együttműködésének sokféle lehetőségéből kiragadott egy példát. Mint mondta, javasolni fogja, hogy magyar vendéglátóipari szakemberek dolgozzanak hosszabb ideig Berlinben és segítsék az itteni ven­déglátás fejlesztését. — Mi pedig — hangsúlyoz­ta a főpolgármester —, várostervezési és építő­ipari tapasztalatainkkal segíthetjük elsősorban Budapestet. A Fővárosi Tanács kül­döttsége hazamdult Berlin­ből. Mélabús hippibár (2. oldal) Mit akarnak a nők? A megtervezett napfény (3. oldal) Verekedés a presszóban (4. oldal) A gall kacsa (5. oldal) Luxus-áruház Budán Ellopta a tigrist (8. oldal) NÖVCKVŐ FESZÜLTSÉG A KÖZEL-KELETEN Izraeli nehéztüzérség lőtte Jordániát Amman, december 2. Jordániái jelentések sze­rint az izraeli nehéztüzérség tegnap este újabb támadást intézett jordániai területek ellen. A tavaly júniusi kö­zel-keleti háború idején el­foglalt Szíriái magaslatokról izraeli ütegek a késő esti órákban tíz percen ke­resztül lőtték a jordániai Irbid térségét, ahol megsebesítettek két polgári személyt és szét­romboltak egy lakóházat. Izraeli lövedékek csapódtak he a Jordán-folyó völgyé­nek északi részében fekvő Souna és Mansieh helysé­gekbe is. A jordániai tüzér­ség viszonozta a tüzet és a tüzérségi párbaj csaknem háromnegyed órán át tar­tott. A jordániai hadsereg szó­vivője később helyesbített adatokat tett közzé a tegnap esti izraeli támadásról. Eszerint az izraeli tüzérség akcióját a légierő is támo­gatta. Az ágyúzás és bom­bázás következtében négyen vesztették életüket, hetein pedig megsebesültek. Tel Aviv-i jelentések sze­rint tegnap az esti órákban egy izraeli kommandó be­hatolt jordániai területre és a tűzsziineti vonaltól mintegy hatvan kilomé­ternyire felrobbantott két hidat és megrongálta a jordániai fővárosból délre vezető vas­útvonalat. Az izraeli hadse­reg szóvivője szerint ez a terrorakció megtorlás volt a jordániai részről az utób­bi időben megélénkült geril­la tevékenységért. NAPIRENDEN: AZ ÜZEMI DEMOKRÁCIA A SZOT ELNOKSEGENEK ÜLÉSÉ Ma reggel megkezdődött a SZOT elnökségének ülé­se, ahol a decemberi SZOT- ülés előkészítésével foglal­koznak. Megvitatják azt a jelentést, amelyet az elnök­ség az üzemi és a szakszer­vezeti demokrácia helyze­téről terjeszt majd a SZOT plénuma elé. Elkészítik ja­vaslataikat a szakszerveze­tek jövő évi feladataira, a SZOT 1969—1970. évi prog­ramjára és az elnökség 1969 első félévi munkatervére. Egyik fontos cél, hogy fo­kozódjék a SZOT ellenőrző, beszámoltató szerepe. Az előterjesztés szerint a Szakszervezetek Országos Tanácsa jövőre öt ülést tar­tana. Ezeken egyebek kö­zött az új mechanizmus időszerű kérdéseiről, az áruellátásról, a lakásgazdál­kodásról, a negyedik ötéves terv koncepcióiról, a nyug­díjtörvény tapasztalatairól, az ifjúság neveléséről és a bürokrácia elleni harcról is tárgyalnának. (MTI) Új magyar-szovjet légügyi egyezmény Ma délután dr. Csanádi György, közlekedés- és pos­taügyi miniszter, valamint J. Loginov légügyi marsall, a Szovjetunió polgári repü­lésügyi minisztere aláírja az új magyar--szovjet légügyi egyezményt. A ma aláírásra kerülő új magyar—szovjet légügyi egyezmény annak helyébe lép, amelyet 1955. február 11-én kötött a két ország. Azóta lényegesen megválto­zott Magyarország és a Szovjetunió légügyi kapcso­lata, a forgalom állandóan növekedett, MEGKOSZORÚZTAK KÖRÖSI CSOMA SÍRJÁT Földrajzi kongresszus Indiában Delhi, december 2. Az indiai fővárosban teg­nap megnyílt a XXI. nem­zetközi földrajzi kongresz- szus. 75 országból több mint 1300 küldött vett részt az ünnepélyes megnyitón, ahol Indira Gandhi minisz­terelnök mondott beszédet. Megválasztották a nemzet­közi szervezet új elnökét,'* MEGALAKULT A SZAKÁCSOK ÉS CUKRÁSZOK SZÖVETSÉGE — Könnyű maguknak! Régi bevált receptek szerint tudnak dolgozni... (Endrődi rajzaj S. Leszozycki lengyel tu­dóst.. A kongresszus munkájá­ban magyar tudósdelegáció is részt vesz. A küldöttség tagjai: Radó Sándor pro­fesszor, az MTA földrajzi bizottságának elnöke, Ká­dár László egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társa­ság elnöke, dr. Pécsi Már­ton, az MTA levelező tag­ja, Engedi György, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének igazgatóhelyet­tese, Bora Gyula, a Marx Károly Közgazdaságtudo­mányi Egyetem docense és dr. Réti Endre, a Budapes­ti Orvostudományi Egye­tem könyvtárának igazgató­ja. A kongresszust szimpo- zionok előzték meg. A magashegységek felszí­ni formáinak alakulásá­val foglalkozó nemzetkö­zi szimpozion részvevői az északkelet­indiai Darjelingben, ta­nácskozásuk befejeztével megkoszorúzták Körösi Csorna Sándor sírját. Ká­dár professzor és dr. Pécsi Márton, valamint egy finn professzor egy-egy Csoma- kőrösről hozott diófát ül­tettek el a sír mellett. A sír gondozását a kalkuttai ar­cheológiái intézet vállalta. A kongresszus során Radó Sándor professzor átnyúj­totta S. P. Csatterdzsinek, a nemzetközi szervezet most lelépő elnökének az Indiai Földrajzi Társaság vezető­jének a Magyar Földrajzi Társaság Körösi Csorna Sándor emlékérmét.

Next

/
Thumbnails
Contents