Esti Hírlap, 1969. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1969-01-02 / 1. szám

XIV. évfolyam 1. szám 1969. január 2, csütörtök BU.É.K. BUDAPEST! Jól kezdődött az új év Hogyan kezdődött az tünk választ a vállalatok 1969 es esztendő? Ma dél- igazgatóitól, a közintézmé- előtti körkérdésünkre kap- nyék vezetőitől. GYORSABB ÜTEMŰ ÉPÍTKEZÉS Az idei városfejlesztési tervekről nyilatkozott ma délelőtt a Városházán Me­ző Lajos. a városrendezési osztály vezetője. — 1969-ben is a tanács változatlan törekvése, hogy az erők összpontosításával meggyorsítsák a fejlesztést. Aránylag kevés helyen építkeznek, de az eddiginél nagyobb ütemben. Kelenföl- dön az 1. számú Házgyár az idén befejezi a munkát. A tízemeletes házak után maid a harmadik házgvár szállít ide elemeket a ti­zenöt emeletes épületek­hez. Az 1. számú Házgyár ebben az évben már Óbu­dára szállít. A Vörösvári és a Szentendrei út között vár­hatóan márciusban-április­ban kezdik meg a lakóhá­zak szerelését, s az első la­kásokat októberben-novem- berben adják át. Ugyanak­kor a Solymári, a Föld és a Kiscelli utca mentén hoz­záfognak az alapozáshoz. Újpalota helyén már köz- múvesítenek. Előreláthatóan márciusban rakják le az építkezés alapkövét, emlék­oszlop örökíti majd meg a tervezők-építők munkáját. A házak szerelését is az idén megkezdik. Jövőre mintegy 1000—1500 lakást kell átadni. A negyedik ki­emelt építkezésen — Zug­lóban — is folyik a közmű­vesítés. Az első lakásokat még az idén összeszerelik. Folytatják a budafoki, cse­peli, erzsébeti építkezést is. LASSAN MOZDULT A FŐVÁROS — Tegnap és ma jöttek vissza vidékről, rokonláto­Gyilkoltak a petárdák VÉRES ÉV VÉGE ITÁLIÁBAN Két halott és több száz súlyos sebesült — ez az olasz szilveszterezés szomo­rú statisztikája. Itáliában régi hagyomány az óévtől látványos tűzijátékkal bú­csúzni. ám évről évre több és több áldozatot követel­nek a petárdák. Viareggióban egy csoport fiatal és a rendőrök kö­zött valóságos utcai harc­ra került sor, egy tüntető súlyosan meg­sebesült. A város előkelő üzletnegyedében, az éksze­részek boltjai előtt összese- reglett ifjak szilveszter es­téjén a gazdagok, a fény­űző életet élő felső tízezer elleni jelszavakkal vonul­tak fel. Ma reggeli számá­ban az Unita kilenc hasá­bos címben követeli — a viareggiói események alapján — a rendőrség le­fegyverzését. Saragat elnök újévi rá­dió- és televízióbeszédében hangsúlyozta: Olaszország népe hőn óhajtja, hogy 1968 a világ-béke és a haladás esztendeje legyen. Hasonló értelemben nyilatkozott új­évi szózatában VI. Pál pá­pa is. gátasból a pestiek százezrei — mondta Hidasi György, a MÁVAUT vezérigazgató­ja. — Csak az Engels térre az összes befutó távolsági járatainkhoz 40 különkocsit irányítottunk. Sikerült a karácsonyi és az.újévi ün­nepek nagy forgalmát szin­te baleset nélkül lebonyolí­tanunk. A Volán-taxi siker­rel vizsgázott: elhatároztuk, hogy mielőbb kiegészítjük a kocsiparkot újabb 120 sze­mélygépkocsival. Ferihegy azt jelentette, hogy a rendkívüli hideg el­lenéi-e zavartalan a repülő­tér forgatma. A MÁV-nál is közölték: a nagv hideg nem okoz különösebb késéseket a vonatok közlekedésében, az ünnepek miatt csökkent a vonatoknál a teherszállí­tás, ám ma, holnap ismét újult erővel indulnak a hosszú tehervonatok. A Bu­dapesti Közlekedési Válla­latnál a fődiszpécseri szol­gálathoz a reggeli órákban több helyről futott be je­lentés: a garázsból kijövő autóbuszok ajtómozgató be­rendezései elfagytak, a ko­csik kiestek a forgalomból. Szerencsére, Budapest reg­(Folytatás a 8. oldalon) Fock Jenő nyilatkozata a közvéleményről, a lakáshelyzetről és az életszínvonalról Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja az újév alkalmából radio­es tv-nyilatkozatot adott Megyeri Károlynak és Sze­pesi Györgynek, A múlt esztendőről szól­va a miniszterelnök hangsú­lyozta: sikeres évet zárunk, különösen jelentős, hogy 1968-ban tovább erősödött közéle­tünk demokratizmusa, a népi nemzeti egység. Természetesen — mondotta Fock Jenő —, amikor népi­nemzeti egységről beszé­lünk, soha nem szabad azt hinnünk, hogy ez azt jelen­ti, mint valamikor mondták nálunk: tízmillió magyar save együtt dobog. Sajnos, ez nincs így. Nagyon soká lesz, amikor mindenki egy­formán gondolkodik majd, s amikor szocialista alapon megvalósult teljes népi, nemzeti egységről beszélhe­tünk. Arra azonban vigyáz­nunk kell, hogy ne túlozzuk el azok számát és jelentősé­gét, akik ma és talán még hosszabb időn át nem telje­sen és nem mindenben ér­tenek velőnk egyet. Nem szabad még egyszer oly«» hibába esnünk, hogy szinte magunk „gyártjuk” a rend­szer ellenségeit, viszont fei kell lépni azok­kal szemben, akik a kö­zösség rovására keresik egyéni boldogulásukat. Ig*e za van a közvéleménynek — mondotta —, ha sokszar nem ért egyet bíróságaink ítéletével, amikor a társa­dalmi tulajdonnal, vagy ál­talában a tulajdonnal, a kö­zösség érdekeivel szembead bűntettekről van szó, s a bí­róságok nagyon el nézőé« ítélkeznek. A bűnözőkkel, (Folytatás a 3. oldalon} Az óesztendő és az új csak a naptárban különül el LOSONCZI PÁL ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE LOSONCZI PÁL. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JANUÁR 1-ÉN A TELEVÍ­ZIÓBAN, ILLETVE A KOSSUTH RÁDIÓBAN KÖSZÖN­TÖTTE AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁT. ALÁBBIAKBAN KÖZÖLJÜK LOSONCZI PÄL KÖSZÖNTŐJÉT. Az új esztendő első nap­ján őszinte tisztelettel kö­szöntőm kedve» hallgatói­mat. népköztársaságunk va­lamennyi állampolgárát. Szívből kívánom, hogy az új esztendőben kísérje siker és szerencse minden jó szándékú törekvésüket. Tel­jesüljön mindaz a jó, amit ilyenkor egymásnak kíván­ni szoktunk. Töltse be hét­köznapjainkat az örömteli szocialista építőmunka, ün­nepeinket a jó kedv, a gondtalan pihenés Kívá­nom, hogy leljenek hazánk­fiai sok örömet családjuk boldogságában, s a tágabb család, a szocialista nemzet anyagi és szellemi gyara­podásában. 1968 egy gondokkal teli, ugyanakkor eredményeiben sikeres esztendő volt. Az óesztendő és az új csak a naptárban különül el. Az élet folyamatos, 1969 munkája a múlt évekére épül. Az elmúlt év ered­ményeinek értékét csak növeli az a tény, hogy bonyolult és feszültséged­től terhes nemzetközi vi­szonyok között értük el azokat. Hazánk belső helyzetét a törvényes rend és a nyu­godt építőmunka jellemzi. Céljainkat egészében véve elértük. Az ipar, a mező- gazdaság és a szellemi élet eredményei jóleső érzéssel .töltenek el mindnyájun­kat. Uj alkotásaink és ki­váló teljesítményeink mesz- sze földön hirdetik a ma­gyar nép szorgalmát és al­kotókészségét. Népünk az elmúlt évben is teljesítette kötelességét a szocialista haza iránt. Köszönet és elismerés il­leti a munkások, a szövet­kezeti parasztok, az értel­miségiek, minden becsüle­tes magyar állampolgár hozzájárulását sikereink­hez. Pedig 1968-ban sem hiányoztak a kisebb-na- gyobb próbatételek. Az élet sokszor nehéz és bonyolult feladat elé állított bennün­ket. A próbát kiálltuk. Népünk a Magyar Szo­cialista Munkáspárt ki­próbált és bevált politi­kája iránti bizalom jegyé­ben, magabiztosan foly­tatta munkáját, nyugodt méltósággal figyelte a vi­lágban folyó eseménye­ket. Belső helyzetünk szilárd­ságát növelte, hogy hazánk egyenjogú tagja a szocialis­ta országok nagy és erős közösségének. Hazai sike­reink ugyanakkor nemcsak a mi életünket, hanem a szocialista világ egészét is gyarapítják. A világ népei­nek békéjét, függetlenségét is csak a szocializmus erői, azok egysége és összefogása biztosíthatja. Ezért munkál­kodunk mi is a szocialista országok esysége, az összes haladó erők összefogásának érdekében. Ugyanakkor szorgalmazzuk és egyenget­jük kapcsolataink elrnólyf« tósót minden országgal, amely ez irányú törekvés seinket hasonló őszinteség­gel viszonozza. Jogos büszkeséggel áll» plthatjuk meg, hogy bel­ső életünk fejlődése é* következet«« külpolitW kánt Öregbítette a Ma* gyár Népköztársaság nem* zetközt tekintélyét, jó barát éa a velünk nem önszervezők előtt egy­aránt. Az új esztendő céljait le­hetőségeinkhez mérve sze­rényen. a realitások figye­lembevételével tűztük M. Folytathatjuk nagy nemzeti programunkat, a szocializ­mus tel jes felépítésének tör­ténelmi művét, annak a po­litikának az alapján, ame­lyet önök mindannyian, el­sősorban naponta végzett munkájukkal, támogattak az elmúlt évek során. Meggyőződésem, hogy a je­len és a jövő nemzedék bol­dogabb életének formálá­sában társadalmunk min­den rétege 1969-ben is egy­ségesen felsorakozik a tör­ténelmi mű folytatásához, Nagy feladataink megva­lósításához bekér* van szükségünk. Most, a« új esztendő küszöbén Is, hi­tet teszünk minden nép legféltettebb kincse, a béke mellett. Programiunk világos cél­jai a dolgozó magyar nép akaratát, vágyait fejezik ki. A szocialista nemzetté vá­lás folyamatában a szocia­lista építés közös érdekei mind közelebb hozzák egy­máshoz társadalmunk kü­lönböző rétegeit, hatéko­nyabbá teszik mindennapi munkánkat. Munkánk és politikánk minden eredménye is kö­zös öröm, közös megtisztel­tetés és jutalom lesz. Sok ilyen örömet, megtisztelte­tést és jutalmat kívánok hallgatóimnak, 1969 min­den napjára. E gondolatok Jegyében kívánok szocialista hazánk minden hű fiának és leá­nyának, és önökkel együtt az egész világnak, a béke- sserető embereknek békás, boldog új esztendőt —■ fe­jezte be köszöntőjét Losen* czi Pál, — £pp ideje volna már iillwa is egy-egy magyar hetet renuezni!...

Next

/
Thumbnails
Contents