Esti Hírlap, 1969. április (14. évfolyam, 76-99. szám)

1969-04-01 / 76. szám

XIV. évfolyam 7$. szám 1969. április 1, kedd ./."es^ijra csak Honthy í J Nyomozók társasága (2. oldal) Még mindig sok a felesleges ügyintézés (3. oldal) A kereskedelmi etikáról Válasz selyem ügy ben (4. oldal) Cirkusz az Africanban Borért gyilkolt (8. oldal) KÖZEL KELET Ma jelölik ki a Szíriái államfőt ' Folytatódik a BT-vita * Nagyhatalmak dokumentumai Kairóban * Tüntetés Gazában, ülősztrájk Nablushan New York, április 1. Ma, magyar idő szerint 15.30 órakor folytatja a Biztonsági Tanács Jordánia panaszának megtárgyalását. A hírügynökségek emlékez­tetnek rá. hogy Zambia, Pa­kisztán és Szenegál közös határozati javaslatot nyúj­tott be, amely megköveteli, hogy a Biztonsági Tanács ítélje el Izraelt a március 26-i, jordániai polgári cél­pontok ell^n intézett légi­támadása miatt. Mint ismeretes, a táma­dás következtében sok pol­gári lakos életét vesztette. A javaslat szerint a Biz­tonsági Tanács szigorú intézkedéseket helyez ki­látásba hasonló támadá­sok ismétlődése esetén. A Reuter véleménye sze­rint, jóllehet. Anglia és az Egyesült Államok tartóz- kodn' fog a szavazástól, a javaslat megkapja leg­alább azt a 9 szavazatot, amennyire szüksége van ahhoz, hogy a Biztonsági Tanács elfogadja. Az AI Ahram mai számá­nak jelentése szerint az ENSZ eljuttatta az egyipto­mi külügyminisztériumhoz azt a három dokumentumot, amelynek az alapján a négy nagyhatalom képviselői megtárgyalják a közel-ke­leti helyzet -megoldásának lehetőségeit. Az Al Ahrarp szerint a négy nagyhatalom képvise­lői, tárgyalásaik során ál­landó kapcsolatot tartanak fenn az ENSZ főtitkárával és közel-keleti megbízottjá­val, Gunnar Jarringgal. Mint már jelentettük, tegnap este véget ért a Baath-párt rendkívüli kongresszusa, amelyen 16 tagú új vezetőséget válasz­tottak. A UPI amerikai hír- ügynökség kommentárja szerint ezzel a választással még mindig nem oldódott meg a belső politikai válság. tekintettel arra, hogy a két egymással szemben álló po­litikus: Nureddin Al-Atasz- szi államelnök és pártfőtit­kár, valamint Hafer El-Asz- szad hadügyminiszter az új vezetőségnek továbbra is tagja. Ez a megoldás egye­lőre kompromisszumra utal, de hogy kinek a kezébe ke­rül végleg a hatalom, az csak azután dől el, rmután az új vezetőség kinevezi az új államelnököt és főtitkárt. Erre valószínűleg ma kerül sor. Tegnap délután az izrae­li erők által megszállt Ga­za városában heves tünte­tés zajlott le arab iskolás­lányok részvételével. A tüntető iskoláslányokat az izraeli rendfenntartó erők megtámadták, és az összecsapás során 30 lányt megsebesítettek. A sebesültek közül huszon­hármat kórházi kezelés után szabadon engedtek, 7 lány sebesülése súlyosabb­nak bizonyult. Nablus városában, ame­lyet ugyancsak izraeli ka­tonaság tart megszállva, 300 arab asszony ülősztrájkot rendezett a városházán. k IL 62-es Kairóban Egy II -62 mintájú szov­jet utasszállító repülőgép ma Kairóba repült. Ez a 186 utast befogadó sugár­hajtásos repülőgép első út­ja az EAK fővárosába. A gép négy óra alatt teszi meg a Moszkva—Kairó kö­zötti utat. Moszkva, április 1, Ma Moszkvában a szov­jet hadsereg központi szék­házéban fotókiállítás nyílt meg azokról a szovjet határőrökről, akik a Da- manszkij-sziget térségében kétszer verték vissza a kí­nai kalandorok provokációs támadásait. A kiállítás dokumentum­anyaga a határőrök min­dennapi életét és kiképzé­sét ábrázolja, reprodukálja azt a hősiességet, amelyet március 2-án és 15-én ta­núsítottak, amikor az Usz- szuri menti határt megsér­tő maoisták kénytelenek voltak megfutamodni a szovjet fegyverek tüze elől. A ,.Szovjetunió határa szent és sérthetetlen” címet viselő kiállítás bemutatja azokat a tiltakozó tünteté­seket és nagygyűléseket, amelyeket országszerte tar­tottak. BARÁTI TALÁLKOZÓK, EMLÉKVERSENY, MŰVÉSZETI SZEMLE A KISZ BUDAPESTI ÜNNEPI PROGRAMJÁBAN Ma délelőtt Szirbck Vilmos, a KISZ Budapesti Bi­zoltságának titkára sajtótájékoztatón ismertette a fiata­lok tavaszi politikai és kulturális eseményeit, valamint az április 4-i fogadalomtételi ünnepség részletes prog­ramját. Felszabadulásunk hú­szon n egyedi k é viörd u ló j á t méltóképpen köszöntik a fővárosi KISZ-tagok. Az ünnepségek sok helyütt már április 3-án megkez­dődnek. Az alapszervezetek ünnepélyes KlSZ-gyűlé- seket, különböző rendez­vényeket tartanak, a XIII. kerületi KISZ-bizottság há­lastafétával köszönt: a fel- szabadulás évfordulójá­nak előestéjét. Az ünnepi program egyik legkiemelkedőbb eseménye április 4-én lesz a lel vonulási téren. A Lenin-szobor előtt ti­zenegyezer új KISZ-tag teszi le az ünnepélyes fo­gadalmat. Pontosan 11 órakor meg­szólalnak a fanfárok és az úttörők harsonái, majd színes petárdát lőnek fel a Tanácsköztársasági Em­lékmű és a Lenin-szobor előtt. A magyar nemzeti zászlót és a vörös" lobogót óriási léggömbök emelik a magasba, a tér fölé. Ez­után sportoló fiatalok mu­latják be az Április 4-e és a Sarló-kalapács élőképet. A fogadalomtevö fiatalok a KISZ Budapesti Bizottság zászlajával, az Ifjú Gárda tííszszázad kíséretével vo­nul a térre. A történelmi lobogókat díszelgő, gépesí­tett alakulat viszi az em­lékmű elé. A Himnusz hangjai után Somogyi Imre, a KISZ Bu­dapesti Bizottságának első titkára nyitja meg az ün­nepséget. majd Pullai Ár­pád, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának titkára mond beszédet. Tizenegy óra 51 perckor tizenegy- ezer fiatal torkából hang­zik fel: „Ünnepélyesen fo­gadom ..Az új KISZ-ta- gokat virággal köszöntik az úttörők, majd sok ezer szí­nes léggömb emelkedik a magasba. A KISZ-fiatalok ünnepsége az Internacioná- lé hangjaival ér véget. Ugyancsak április 4-én tartják 'a fogadaiomte- vök baráti találkozóit: ünnepség lesz a Danu- via. az Ikarus, a Vörös Csillag Traktorgyár és a Ganz-MÄVAG kultúr- házában. ­valamint a Műszaki Egye­temen és a Közgazdasági Egyetem aulájában. Fel- szabadulásunk napján a budapesti fiatalok koszorút helyeznek el a kerületi 1945-ös emlékműveknél és ifjúsági nagygyűléseken tisztelegnek felszabadulá­sunk hősei előtt. A szov­jet és a magyar fiatalok baráti találkozóját a VII. kerületi II. Rákóczi Ferenc Technikumban rendezik meg. Az ünnepségen em- lékhang versenyt adnak öt­ven év mozgalmi dalaiból. A tavaszi kulturális ren­dezvények sorából ki­emelkedik a tanácsköz­társasági művészeti szemle, valamint az or­szágos diáknapok vers­es prózamondó döntője, a fővárosi bábfesztivál, az irodalmi színpadok és diákszínpadok budapesti döntője. h. m. SIRHAN: egpiílió dollár Los Angeles állam egy tisztviselője újságíróknak kijelentette, hogy Sirhan pere az államnak egymillió dollárba fog kerülni. A tisztviselő magyarázata szerint a vádlott védelmé­re hozott rendkívüli óvin­tézkedések miatt emelked­tek a kiadások a szokásos­nál sokkal magasabbra. Vacsora Algírban Algír, április 1. Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökségének elnöke algériai hivatalos látogatá­sa során tegnap este vacso­rát adott Huari Bumedien, az algériai forradalmi ta­nács és minisztertanács el­nöke tiszteletére. A vacsorán, amelyen me­leg, baráti hangulat ural­kodott, Podgornij és Bume­dien beszédet mondott. DÉL-VIETNAM Szúrd! István: Egyenrangú partner legyen a kereskedelem. Harcok a Mekong-deltában Saigon, április 1. A dél-vietnami felsza­badító erők mára virradó éjjel 15 katonai célpont el­len intéztek tüzérségi tá­madást, amely célpontok legnagyobb része1 Saigon körül volt. A felszabadító hadsereg tüzérségének több raké­tája találta el a főváros közelében levő Bien Hoa légitámaszpontot. Az amerikai hadsereg Long Binh-i főhadiszállásának támaszpontján, amely Sai­gontól 25 kilométernyire északkeletre fekszik, a ra­kéták — amerikai szóvivő közlése szerint — „kisebb károkat" okoztak. A szárazföldi csapatok összetűzéseinek színhelye egyrészt a Mekong deltája, másrészt a Da Nang-tól délre fekvő partvidék volt. Az amerikaiak B—52-es óriásbombázói az elmúlt 21 órában több mint 700 tonna bambát zúdítottak a ha­zafias erők feltételezett csapatösszevonásaira Saigon közelében, valamint Binii Duong és Tay Ninh tartományokban. Földlökések Japánban Tokió, április 1. Japánban ma földlöké­sek rázták meg Kanio kör­zetét, beleértve Tokiót és a csendes-óceáni japán part­vidék északi részét. Hiva­talos közlés szerint a föld­rengés fészke a Japán ten­ger középső részében volt. Egy ma kiadott Fehér Könyv kifejti, hogy Japán­ban 1967-ben 606 ember halt meg. 5735 ház meg­rongálódott földrengésekés más elemi csapások követ­keztében. a a f ,U nnepély esen fogadom.. ,n D \ M1 XSZSZK ÍJ-SZIGET: Fotókiállítás a szovjet határőrökről — Remélem, ez az alap tartósabb lesz, mint a cipőtalp!.«

Next

/
Thumbnails
Contents