Esti Hírlap, 1969. április (14. évfolyam, 76-99. szám)

1969-04-01 / 76. szám

MÁJUS 9-TŐLJÚNIUS 17-IG: Békedemonstráció Budapesten A nemzetközi program 'Kazah napok9A népfront mozgalom tavaszi terve A nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről tárgyal ma délután a ilazatias Népfront budapesti elnöksége, s dr. Pesta László alelnök beszámolója alapján megszabja a bizottság idei első félévi nemzetközi akcióprogramját. Az előterjesztés szerint a budapesti népfrontbizott­ság nemzetközi tevékenysé­gében a következő hóna­pokban is a vietnami nép igazságos harcának támogatása lesz a föfeladat. Akciókat szerveznek Buda­pest népe együttérzésének, segítőkés zségéuek, az ame- rikaiak Vietnamból való kivonulását követelő véle­ményének erőteljesebb ki- nyilvánítására. Májusban ünnepélyesen adják át a vietnami nép képviselőjé­nek azt a kórházat, ame­lyet a Budapest Hanoiért mozgalom révén összegyűlt pénzből rendeltek. A népfront budapesti bi­zottsága felemeli szavát az európai biztonságot veszé­lyeztető imperialista ma­nőverekkel, a nyugatnémet neonáci törekvésekkel, a NATO erősítését célzó ka­tonai intézkedésekkel szem­ben, s kifejezi a főváros né­pének jogos tiltakozását a közel-keleti izraeli agresz- szió, az arab területek jog­talan megszállva tartása ellen. A bizottság közre­működik a népek közötti barátság ápolásában is: H K A* CSŐK K / \ QBE \ » IV, MÉG MINDIG SOK A FELESLEGES ÜGYINTÉZÉS Tizl notezerre! kevesebb hatósági igazolást kértek az elmúlt évben a budapesi ír .lőcsöktől, mint a megelő­ző esztendőben — köö'tlk a Fővárosi Tanácsnál. A eső. kenést nnak a felsőbb rendrlkez snek tulajdonít­ják. nmei/ részlet-isen sza- Lályozia, illetve egysze- rűsiíetU \ hatósági bizo­nyé. ványoK kiadásávrl kap- eso'a'.o., e'.járá !. F.nr.ck értelmében pél­dául budapesti viszony­latban a korábbi több száz helyett 72-re csök­kentették a tanácsi igaz­gatási osztályok állal ki­adandó hatósági bizonyít­ványuk fajtái . A/, illetékesek véleménye szerint azonban még min­dig jelentős utánajárást, il­letve munkái ad az igazo­lásokkal kapcsolatos kérel­mek intézése, az iratok ki­rósz! vesz. az európai vá­rosok idén ősszel meg­tartandó konferenciájá­nak előkészítésében. s az április 15. és 25. között sorra kerülő magyarorszá­gi kazah napok megrende­zésében. A budapesti kazah ünnepségek során több hangverseny és baráti est lesz a fővárosban, az Ipar­művészeti Múzeumban pe­dig ka/.ah népművészeti ki­állítás nyílik. Az eddiginél több nepfrontrendezvényen ismerkedhetnek meg a bu­dapestiek a szocialista or­szágok életének, fejlődésé­nek érdekes újdonságaival, eseményeivel. Május 9. és június 17. kö­zött a budapesti népfront- bizottság közreműködésével rendezik meg az idén a ha­gyományos tavaszi béke- aemonstrációt, amely szoli­daritási nagygyűléssel ve­szi kezdetét. Erre meghívják Nguyen Thi Binh asszonyt, a párizsi béketarg.valásokon részi vevő DNFF-delegácié he­lyileg vezetőjét és a VDK küldöttségének egyik tagját is. Júniusban nagyszabású bé- lyegkiáilítást rendeznek Budapesten a békemozga­lom 20. évfordulója alkal­mából. ,.Budapest békeva­ros" címmel képes nép­frontkiadvány mutatja be a béke 25 éve alatt szüle­tett budapesti létesítmé­nyeket A budapesti nép- frontbizottság részt vesz a I f el si) i ki ben rendezendő Női. nemzetközi talál­kozójának előkészítésében is. NYITNiKÉK NYITNIKÉK Nyitásra készülődnek a Ba­latonon. Rendezik a partot, felújítják a fürdőhelyeket. A siófoki strandon feltöltik a partot, szélesítik a sé­tányt. Elf OS. ED ES. CSt RHEMES • • Öreg autók börzéje Budapesten a Merkur Vállalat tart fenn egy hasz­nált gépkocsi telepet, ahol bizományi eladást is lebo­nyolítanál;. Debrecenben hasonló használtautó-telep létesítését tervezik. Tárgyalást folytatnak az Autófenntartó Ipari Tröszt­tel, amelynek csaknem minden megyeszékhelyen vart javítóleiepe. Az elkép­zelések szerint itt állítanák ki eladásra a vidéki hasz­nált gépkocsikat. A javító­üzem végezné az átvételt és a műszaki vizsgálatokat, u Merkur pedig az eladást intézné. Ha a terv megva­lósul, minden megyében kialakul az öreg kocsik börzéje. Forog a szegedi paprikamaiom MINT MINDIG, HÍMÉIKOR IS a/ Ön rendelkezésére áll a i IBUSZ A' n> ugati- és a keleti-pályaudvari IBUSZ-irodák. valamint a balatonfüredi IBUSZ-ki rendeltség az Annabella szállóban AZ ÜNNEPEK ALATT IS ÉJJEL-NAPPAL a t. utazóközönség szolgálatára állnak A Felszabadulás tér 5. szám alatti információs, pénzváltó és szobabiztosító részleg az ünnepek alatt 8—Hí óra között tart ügyeidet használt malomkövek ad­ják meg. S bármennyire is korszerű technikával őröl­nek — malomkő nélkül ma sem lenne szegedi paprika, A főmolnár három éven­ként vonatra ül. Sárospa­takra utazik, s négy-ötezer forintért vásárolja a kocsi­kerék nagyságú malomikö­veket. Mert végső soron — talán ez a titok? — a szín és a minőség ezektől függ Ha szorosan zárnak a kö­vek. .megég a paprika; a molnár csak belemarkol a vörös porba, s a meleg mértékéből is megállapít­ja. milyen lesz a minőség. Ide kell ám a finom kéz, a finom tapintás! A pap­rika melegítésivel, a pap­rikamag megfelelő adago­lásával megváltozik a színe — de a festéktartalom csak a talajtól, a fajtától függ. Ezután már csak a meó- vizsgálat következik, a cso­magolás — és kész a világ­hírű szegedi paprika . .. költik; ,4 VENDÉG... A malom: csupa piros- vörös ragyogás. Paprikapor lepi a gépeket, az embere­ket. A vendéget köhögésre ingerli. de a molnár, aki 84 éve áll őrt a malomkerekeik között, elnézően mosolyog . — A modern gép és a korszerű technológia még nem-minden. Évtizedek tu­dománya, tapasztalata is kelt a paprika-készítéshez. Talán éppen ez a szegedi titok nyitja? .. Sz. R. Április 2-án. szerdán MEGNYÍLIK ' BUDA LEGÚJABB SZÓRAKOZÓ­HELYE, A Krisztina ZENÉS-TÁNCOS ESZPRESSZÓ XII. kerület, Krisztina körnt 21, Telefon: 159—404 Faggatom a főmolnárt: mitől ..erős", „félédes". ..rózsa". ..esipmenles" a hí­res-nemes szegedi paprika? Mitől piros, rozsdás színű, matt. vagy élénk? Har­mincnégy éve áll a korsze­rű gépek, s a régi hagyo­mányt őrző malomkövek között Fodor József. — Ez hétpecsétes titok, de ha akarja, elmesélem a szegedi paprika „születé­sét". A LEGSZEBB SZÍ\ÍJ — A legszebb színű pap­rika a Fehér-tó környéki fekete földben és a barna homokiján terem. Szüret után nem szabad azonnal feldolgozni, mert cukortar­talma csak a hatodik hét után érik piros festékké, m i köziben húsz-hai mi n c százalék vizet veszít. A csöveket „csutkázzák” a te­lephelyeken, a sérülteket, begv u 11 adtakat alacsonyatab osztályba sorolják. Ezután érkezik a feldolgozóba — i elsőként a szárítóba. Itt |alaposan megmossuk: víz- löblítéses, vízsugaras mosó- i gépek forgatják, majd ! a szeletelő gép kés henge­rei vágják cikcakkosra. : hogy könnyebben elpáro­logjon a víz belőle. Ez­után hatalmas tepsikbe ke­rül, ahol három—három és fél órán át gázfűtéses kato- riferek ontják a m“leg le­vegőt — egészen addig, amíg a paprika víztartalma le nem zuhan nyolc száza­lékra. Ezután zsákolják — és akár évekig is tárolható — Mit a következő ütem? — A paprikát előkészítik az őrlésre — ez újabb tu­dományos ceremónia, A félkész-raktárban mágne­ses rendszerű keverő garat­ba töltik, megtisztítják az idegen •anyagoktól, majd darálják. A tarkamentes érdes, húsz milliméteres nagyságú paprikatömegböl alakítják ki a különböző osztályú és minőségű öile- ményeket: az elsőrendűt, a csipmcnteset és a vegyest. HOGY MEG NE ÉGJE\ Innen levegőnyomással, csonton kerül a malomba, ahol tíz töretlen — őrlési folyamaton — megy ál. Alig tíz éve ez a gépesí­tés. régebben minden töret­hez vállon cipelték a z>sá- kokat és hatalmas, több mázsás kövek őrölték a szegedi hírest. Ma? Pneu­matikával — levegőnyo­mással — csőrendszeren to­vábbítják egyik töretből a másikba. Végső formáját, finomságát és színét azon­ban a száz évvel ezelőtt is rőt. hogy jó lenne valami * kis kaland. A válás a.zkjr § még nem jutott eszembe. ^ Válásra akkor gondoltam ^ először, amikor megismer- S tem Martát. ^ Amikor messziről meg- ^ láttam, azt hittem Erzsi. ^ Jé — csodálkoztam — a ne- \ je in új frizurát csináltatott ^ es milyen jól áll neki. Va- § lahogg megváltozott az ar- ca tőle, kedvesebb lett. ba- § ratságosabb. És milyen fúr- ^ csa, mosolyog is. Nemcsak ^ elhúzza a száját, hanem ne- ^ vet. sőt, kacag! Nem részletezem. Mikorra ^ kiderült, hogy Márta nem ^ Erzsi, hanem Márta — én ^ már elhatároztam, hogy í megismerkedem vele. Ki- 5 t’dncsi voltam, milyen e: a ^ nő, mennyire hasonlít és ^ mennyire nem. És Martával § elkezdődött mindaz, ami § Erzsivel nem. Például be- § szélgettünk egymással, gon- ^ dolatokat cseréltünk. Hájöl- ^ tünk, hogy mindketten sze- § retjük Beethovent és Balza- ^ cot. Hogy az évszakok kö- ^ zött az ősz a kedvencünk és ^ még sohasem láttunk ten- ^ gert. | Értsd meg. én Erzsit va- i lamikor szerettem. És Márta ^ olyan volt. mint az illúzióm ^ Erzsiről. Mártánál találkoz- ^ tam azzal a régivel, aki i>on- $ zott —. hogy aztán ne lö- § rödjön velem. Mária volt az i> a nő, aki Erzsi nem tudott S lenni, vagy talán nem is ^ akart. % Betule Ibolya ^ / áiom, m?g vagy lepöd- -» ve. Ne tagadd, az első gondolatod az volt, hogy Márta hasonlít Erzsire. Mit hasonlít? A mása. az atte- gerója, a fotókópiája. Gon­dolod. hogy én ezt nem tu­dom? Ezért választottam második feleségemnek. A mi házasságunk annak idején Erzsivel szerelmi házasság volt. Ahogy mond­ják, fülig beleestem. Nem láttam, nem hallottam. Amikor magamhoz tér­tem, már késő volt Erzsi soha nem volt kedves, soha nem volt ragaszkodó. Mo- solytalan. zsörtölődő és meglehetősen unalmas nő volt. Hogy miért? öregem, én nem vagyok pszichoana­litikus. Átlagférj vagyok, aki egész nap dolgozik és amikor hazamegy, szeret­ne derűt látni maga körül. Ehelyett egy szemüveges nőt láttám, aki keresztrejt­vényt fejt. vagy horgol. És ha nem. akkor a barátnőjé­nél volt látogatóban. Es ha azt sem, akkor aludt mé­lyen és kiábrándítóan. Négy évig éltünk együtt, ez is kész csoda. Mindent untam: a csigákat a hajá­ban, a lilás rúzst a száján, a pedáns rendet a retiküljé- ben. Untam, hogy az étte­remben párizsi szeletet ren­del és mindig otthagy egy falatot, untam, ahogy kri­minézés közben az orrál vakarta. Igen. ekkor már javában nézegettem a nők lábát a: utcán. Már ábrándoztam ar­Erzsi és Márta állítása. A tanácsok felhív­ják a figyelmet: az álkim- ig-.zgaíási szervek ne kötelezzék az ügyfele­ket olyan igazolások be­szerzésére, amelyekben foglalt adatok vagy té­nyek a személyi igazol­ványból vugy egyéb ira­tokból közvetlenül is megálló píí hatók. Van olyan tapasztalat is, hogy bár az üzem. a válla­lat egyáltalán nan kár a dolgozótól semmiféle igazo­lási, megszokásból, vagy a „nagyobb hatás kedvéért” maguk a felek igyekeznek hatósági bizonyítvánnyal is a! á támasztani kérelmi ükét. A tanácsi munkának, s ezen belül az igazolások, határozat jellegű okiratok kiállításának egyszerűsíté­sét az illetékesek továbbra is napirenden tartják.

Next

/
Thumbnails
Contents