Esti Hírlap, 1969. május (14. évfolyam, 100-125. szám)

1969-05-02 / 100. szám

Negyedmillió ember a napsugaras május 1-én Három nemzedék: a kicsik (Folytatás az 1. oldalról) rús törekvése ellen. Tudjuk és továbbra is teljesítjük a harcoló vietnami nép irán­ti kötelezettségeinket. Bizo­nyosak vagyunk benne, hogy eljön a sokat szenve­dett vietnami nép tavasza. Igaz ügyük győzni fog! Vi­etnami testvéreink önfelál­dozó hősiessége és a nem­zetközi munkásosztály egye­sített ereje visszavonulásra Hömpölygő A SZOT főtitkárának nagy tapssal fogadott sza­vai után, pontosan 10 óra­kor indult el a hömpölygő embertömeg, több mint ne­gyedmillió felvonuló. Az élen hatalmas betűk hirdet­fogja kényszeríteni az ame­rikai betolakodókat! Kedves elvtársak! Emeljük magasba május ünnepén a nemzetközi munkásosztály vörös lo­bogóját! A világ dolgo­zóival összeforrva, erőnk és igazunk tudatában ün­nepeljük május elsejét! Éljen május 1. — a béke, a haladás, a szocializmus eszméinek, győzelmeinek hirdetője! embertömeg ték a különböző nemzetek zászlóit. Rövid térköz után ismét az ifjúság zászlós csoportjai következtek, majd feltűnt egy csaknem 1 méter magas vörös csil­lag, jelképezve korunk diadalmas eszméjét, a marxizmus—leninizmust. A fél évszázada kikiáltott Magyar Tanácsköztársa­ság felejthetetlen 1311 nap­ját idézte az ismert „Fegyverbe!" című plakát nagyított mása. amelyet korabeli. 1919-es katona­ruhába öltözött fiatalok v ttek körül. Ebben a menetrészben ha­ladt néhány múzeumi kort megért teherautó is. oldalu­kon a felirat: ..Vörös kato­nák, előre!" „Védd meg a proletárhatalmat!" ismét egy évszám következett: 1969. mögötte 8. tizenkét négyzetméter felületű ké­pet vittek a felvonulók, a nagyított fotók szocialista építőmunkánk egy-egy ki­emelkedő alkotását doku­mentálták. ték: „Éljen május 1!". A hatalmas betűkből kirakott jelszót nagyméretű vörös A tavasz virágai zászló követte gépkocsin. Csaknem öt méter átmérő­jű, virággal kirakott föld­gömbön a felirat: „Világ proletárjai, egyesüljetek!" A több mint 25 000 szál tu­lipánnal, szegfűvel díszített glóbusz körül fiatalok vit­A fővárosi kerületek élét a XIII., a XIV., a XX., a II., a XI., a XXL, a VI. és az V. kerületi felvonulók vezették. Elöl a párt, a kor­mány, a tömegszervezetek és a városrészek vezetői haladtak, mögöttük a Mi­nisztertanács és a SZOT vándorzászlájával kitünte­tett, illetve a kiváló címet birtokló vállalatok, üzemek, kollektívái. Ezer színű lát­ványos forgatag hullámzott a téren. Vörös, pirps- fehér- zöld és kék lobogók, május­fák, léggömbök, kendők va­rázsolták a szivárvány min­den színét a nézők elé. Az egységet, az összefo­gást demonstrálta a mindvégig fegyelmezetten haladó tömeg. Egyre- másra röppentek a ma­gasba színes léggömb­óriások. úgyszólván senki sem vonult üres kézzel, ki zászlót tartott, ki feliratos táblát vitt. má­soknál a tavasz virágai színesítették az ünnep hangulatát. Békét! Vidám délután A 25. szabad május else­jét éltető felirat emelkedett a magasba a Budap'hsti Elektromos Művek felvonu­lóinak első sorában. Mellet­tük haladtak a főváros együk gyáróriásának. a Ganz-MÁVAG-nak a mun­kásai, kezükben májusiak­kal. lobogó, színes kendők­kel. Különféle nemzeti vise- letekbe öltözött népi tánco­sok szimbolizálták megjele­nésükkel és táncukkal is a népek barátságát. Kedves színfolt volt a fehér fityu- lás ápolónők csoportja a Weil Emil Kórházból. Azután óbudai gyárak, a csepeli Szabadkikötő ás a Kelenföldi Hőerőmű mun­kásai követték egymást. A dísztribün előtt majd mindegyik csoport önkén­telenül is lassított léptein, hogy hosszabban integet­hessen a mellvédről le- mosol.vgó vezetőknek. Jöt­tek az újpestiek, mögöt* tűk a Vörös Október Ru­hagyár brigádjai, a társ- vállalat, a Május 1. Ruha­gyár pedig egy méltó­ságteljesen gördülő teher­autón rögtönzött divatbe­mutatót tartott. Az ötven évvel ezelőtti történelmi napokat Beré- nyi Róbert jól ismert „Fegyverbe!" című plakát­jának óriási reprodukciói idézték. A lelátókon helyet foglaló vendégek viharos tapssal köszöntötték az első szovjet—magyar — 400 kV- os — távvezeték építőit és üzemeltetőit. Sok helyen le­hetett olvasni az egy aka­ratú felhívást: Békét! Sűrűn bukkantak fel az olyan transzparensek, amelyek a testvéri vietnami néppel vállalt szolidaritást hirdet­ték. Jelmondatok köszöntőt’ lék a kommunista és mun­káspártok moszkvai érte­kezletet. Kádár János nyilatkozata túl a szocializmusért, a szabadságért, a békéért küzdő népeknek. A közelmúlt néhány ese­ménye: a Varsói Szerződés budapesti tanácsülése, a KGST moszkvai tanácsülé­se egy-egy fontos előrelé­pés az egység erősítéséért. Mi ebből kivettük a ré­szünket, s (Folytatás az 1. oldalról) szlovák testvéreinkkel, s a világ minden, szocializ­musért és békéért harcoló erőivel. Ez az év azt is bizonyít­ja: ha a céljainkhoz hűek maradunk, s azokban egységesek leszünk itt­hon és nemzetközi küz­dőtársainkkal. akkor elő­remegyünk. Biztos va­gyok benne, hogy ez az előttünk álló évben is így lesz, s ebben a meggyőződésben ezen a napon a Központi Bizottság és a magam ne­vében szívből köszöntőm és minden jót kívánok munkásosztályunknak, pa­rasztságunknak, értelmi­ségünknek, egész népünk­nek, valamint határainkon ugyanígy az egység erő­sítésének érdekében ké­szülünk a közeljövőben esedékes moszkvai nem­zetközi párttalálkozóra. Mi a magunk részéről hozzájárultunk és a jö­vőben is hozzájárulunk a nemzetközi egység és erők gyarapításához a szocializmus, a béke, a népek szabadsága ügyének javára, s optimistán né­zünk előre. 1919-1969 Sokarcú híradást jelentet­tek a termelési eredmé­nyekről. vállalásokról szóló táblák, közöttük a Budapes­ti Lakásépítő Vállalat, amelyről azt lehetett olvas­ni, hogy dolgozó kollektívái célul tűzték ki: a harmadik ötéves terv idején átadnak 14 400 lakást. 22 orvosi ren­delőt, 12 iskolát, 16—16 óvodát, illetőleg üzletet. A budapestiek ezerarcú sere­gének utolsó csoportjai nem sokkal 13 óra előtt halad­tak végig a Felvonulási té­ren. Végül az Ajtósi Dürer sor felől mintegy tízezer ifjú kom­munista serege tűnt fel. Diszlépésben vonult el a KISZ-isták első csoportja a dísztribün előtt, utána a KISZ hatalmas jelvé­nyét hozták a térre, kö­rülötte óriási kört formál­tak mat.ózruhás lányok, akik több mint tíz méter hosszú színes szalagokkal „kapcsolódtak" a guruló emblémához. A felvonulásnak ebben az utolsó szakaszában az ifjú­ság fegyelmezettségét, tett- rekészségét, vidámságát de­monstrálta a mértani rend­ben vonuló sorok mind­egyike. Színes selyetnruhá­Szines, sporlruhás fiata­lok a tér közepén óriási ötágú csillagot alakítot­tak, kétoldalt két évszám­mal: 1919—1969. Tizenhárom órakor ért vé­get a május elsejei hagyo­mányos demonstráció. Három nemzedék: a tizenévesek Három nemzedék: 1919 tanúi (Dózsán és Wormser lelv.) ba öltözött vietnami lányok és nálunk tanuló vietnami szakmunjkásjelöltek, kart- karba öltve haladtak a ma­gyar fiatalokkal. Az utolsó felvonás 2500 sportoló és 400 népi láncos mozgalmas gyakorlata volt.

Next

/
Thumbnails
Contents