Esti Hírlap, 1969. június (14. évfolyam, 126-150. szám)

1969-06-02 / 126. szám

XIV. évfolyam 126. szám 1969. június 2., hétfő Az FKP változatlanul a francia baloldal döntő ereje Poher nem lép vissza Gyáravatás Nyíregyházán 370 MILLIÓ FORINTBA KERÜLT ♦ NAGY TERMELÉSI ÉRTÉK, ÚJ MUNKALEHETŐSÉG Párizs, június 2. A lényeget tekintve a várt eredményt hozta a francia elnökválasztás teg­nap lezajlott első forduló­ja: Georges Pompidou volt miniszterelnök, gaulle-is- ta jelölt kapta a legtöbb szavazatot és a centrista Alain Poher ideiglenes köz- társasági elnök is megsze­rezte a jogot, hogy indul­jon a június 15-i második fordulóban. Nem sok hi­ányzott azonban ahhoz, hogy meglepetés szülessék: Jacques Duclos, az FKP jelöltje ragyogó válasz­tási kampánya eredmé­nyeként szorosan a cent­rista jelölt nyomában végzett. A három szakadár balol­dali jelölt, beleértve Gas­ton Defferre-t is, együtte­sen a felet sem szerezte meg Jacques Duclos szava­zatainak. Az eredmények elemzé­séből kiderül, hogy Biafra genfi sajtótájé­koztató szolgálata tegnap este a biafrai kormány szó­vivőjének közlésére hivat­kozva azt állította, hogy egy Owerriben székelő rendkívüli bíróság halálra ítélte á május 7—10-e kö­zött elfogott 18 európai olaj szakértőt. A tájékozta­tó szolgálat nem közölt részleteket az olajszakér­tők ellen lefolytatott bíró­sági tárgyalásról. Mindösz- sze annyit mondott, hogy az említett technikusokat „egy biafrai bíróság 11 vádpont alapján ítélte el", s hozzáfűzte, nem tudja, melyek ezek a vádpontok. A halálos ítélet végre­hajtásához Ojukwu biaf­rai vezető aláírása szük­séges. , Ojukwu a biafrai láza­dás második évfordulója alkalmából üzenetet inté­zett a fegyveres erőkhöz, amelyben hangoztatja, hogy a biafrai légierő meg­semmisíti Nigéria katonai potenciálját és tárgyalásra kényszeríti a szövetségi kormányt. „Ügy véljük, hogy Nigéria leül majd a Georges Pompidou volt miniszterelnök csaknem annyi szavazatot kapott, mint De Gaulle tábornok az 1965-ös elnökválasztás első fordulójában. Alain Poher csak akkor szállhat szembe a siker reményével Georges Pompidouval, ha igényli és megkapja a kommu­nista szavazók támoga­tását. Ez nem könnyű egy jobb­oldali jelöltnek, akit eb­ben az esetben az a ve­szély is fenyeget, hogy szélsőjobboldali szavazói elfordulnak tőle. Georges Pompidou még az éjjel el­hangzott nyilatkozatában visszalépésre szólította fel az ideiglenes köztársa­sági elnököt. Alain Poher a felszólítást azonnal visz- szautasította, s bejelentet-' te: folytatja a küzdelmet. A Pompidout támogató napilapok, a Figaro, a Nation és a Paris Jour to­tárgyalóasztalhoz, mihelyt rájön, hogy nem tudja többé folytatni a háborút" — mondta Ojukwu. A szakadár Biafra veze­tője a továbbiakban megtorló rendszabá­lyokkal fenyegetőzött és azt mondta, hogy „Nigéria egész területét ka­tonai célpontnak fogják te­kinteni”, ha nem szűnnek meg a nem katonai’célpon­tok ellen irányuló szövet­ségi támadások. Mintegy száz olasz tün­tetett vasárnap este a mi­lánói angol konzulátus előtt és követelte, hogy az olasz kormány vétózza meg Nagy-Britannia belé­pését a Közös Piacba mindaddig, amíg meg nem szünteti a Nigériába irá­nyuló fegyverszállításo­kat. A tüntetők, akik „a biafrai békéért harcoló bi­zottság” tagjai, korábban felvonulást rendeztek Mi­lánó központjában és táv­iratot intéztek Saragat köz­társasági elnökhöz, amely­ben Biafra megsegítését követelték. vábbra is igyekeznek nyo­mást gyakorolni Poherre a visszalépés érdekében. A baloldal — megosz­tottsága ellenére — össze­sen nem sokkal kevesebb szavazatot kapott, mint amennyit Francois Mitter­rand, az 1965-ös elnökvá­lasztás első fordulójában a baloldal egység jelöltje­ként. Ez mindenekelőtt a kommunisták és je­löltjük, Jacques Duclos érdeme, Bebizonyoso­dott, hogy a Francia Kommunista Párt őszin­te egységtörekvéstől át­hatva (és nem azért, mintha attól félt volna, hogy szavazói cserben­hagyják) javasolta ezút­tal is a baloldali erők egységjelölését. Az első forduló után Fran­ciaországban minden mes­terkedés ellenére is az FKP maradt a baloldal döntő ereje, amelyet nem lehet semmilyen kérdés el­döntésénél figyelmen kívül hagyni. , Az FKP Központi Bi­zottsága ma délután 5 óra­kor ül össze, hogy állást foglaljon a második fordu­ló tekintetében. Az FKP szavazói ugyanis beleszól­nak, hogy a két jelölt kö­zül ki legyen a Francia Köztársaság új elnöke. Ma délben ünnepélyesen felavatták az OGV nyír­egyházi Pálma Gumigyá­rát. Az avatás jelentős ese­mény a vidék iparosodásá­ban. — Magyarországon jelen­leg a nehézipar végzi a legnagyobb* beruházáso­kat — tájékoztatnak az OGV igazgatási főosztályán. — A Nyírségben, valamint Hajdú megyében 1960 és 1970 között meghaladják a kétmilliárd forintot az ipa­ri építkezések költségei. Csak Szabolcs megyében mintegy 900 millió forint értékű ipari létesítményt adnak át. Ezek közül is a legjelentő­sebbek közé tartozik a ti- szavasvári alkaloida, vala­mint az Országos Gumi­ipari Vállalat nyíregyházi gyára. — Mit reprezentál a nyíregyházi Pálma Gumi­gyár? — Ez az üzem a gumi­ipar egyik legszebb gyára. Termékeinek jelentős része exportra jut. A jelenlegi, 1600 főnyi munkásgárda kedvező foglalkoztatottsá­got teremt a Nyírségben. A technikai kultúra idetele­pítése pedig mágával von­ja a műszaki fejlődés egyéb ágait. ^ — Továbbfejlesztik a most átadott gumigyárat? — Máris folyamatban van a harmadik szakasz tervezése, s az illetékes hatóságok döntöttek: a negyedik ötéves terv idejében új gumiabroncsgyárat tele­pítenek ide. Ma reggel az ország kö­zépiskoláiban megkezdőd­tek a szóbeli érettségi vizsgák. Mintegy 51 ezer diák áll a vizsga- bizottságok elé, hogy számot adjon négy­évi munkájáról. A Buda­pesten érettségiző gimna­zisták idén segítséget kap­nak a Fővárosi Pályavá­lasztási Intézettől. Az — Mi jellemzi az új nyír­egyházi gyárat? — A beruházás teljes értéke 370 millió forint. “A gyár egyebek között 3,3 millió kerékpártömlőt, csak­nem 3 millió négyzetmé­ter gumírozott szövetet, 2,2 millió négyzetméter padló- burkolatot, mintegy 3500 tonna egyéb gumiárut ké­szíthet. Természetesen az előbb vázolt termelési adatsor a teljes kapacitás adatait tartalmazza, ame­lyet a gyár a terv szerint 1971-ben ér el. Az idén a termelési érték már meg­közelíti a 600 millió forin­tot. (békés) Dr. Szabó Zoltán egész­ségügyi miniszter vezetésé­vel öttagú magyar küldött­ség érkezett Varsóba, hogy részt vegyen a szocialista országok egészségügy­minisztereinek június 3. és A hét végén 166 baleset történt, .» közülük 6 végződött ha­lállal, 9 életveszélyes, 48 érettségi bizonyítvánnyal együtt az intézet kiadásá­ban megjelent Gimnázium után című füzetet is meg­kapják. Ez tájékoztatást ad az el­helyezkedési lehetőségek­ről és szakképesítő tanfolya­mokról. (Folytatás a 2. oldalon) Budapestre érkezett a szovjet közoktatásügyi miniszter llku Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának pót­tagja, művelődésügyi mi­niszter meghívására ma délelőtt hazánkba érkezett M. A. Prokofjev, p. Szovjet­unió közoktatásügyi minisz­tere. Itt-tartózkodása során tanulmányozza a magyar közoktatásügyet és a peda­gógusképzést. A vendég fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Dugossy Jenő és dr. Polinszky Károly művelő­désügyi miniszterhelyettes, valamint a Művelődésügyi Minisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ugyancsak jelen volt a fogadtatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. (MTI) 6. között Sopotban sorra kerülő értekezletén. Józef Cyrankiewicz len­gyel miniszterelnök ma délelőtt fogadta a szocialis­ta országok egészségügy­minisztereit. súlyos, 88 könnyű sérü­léssel. Ámokfuló száguldott teg­nap délben egy óra körül a fővárosban. Pongrácz Pé­ter 22 éves büntetett elő­életű technikus a XIII., Rajk László utca 48. számú ház elől ittasan elvitt egy személyautót. Az egyéb­ként jogosítvánnyal nem rendelkező ittas ember a megengedettnél gyorsab­ban vezette a kocsit, a margitszigeti bejárónál levő villamos járdaszi­getnél elütött öt gyalo­gost, majd tovább hajtva a Frankel Leó utca és Mártírok útja torkolatá­ban egy álló személygép­kocsinak ütközött. Itt ismét három ember — az álló gépkocsi vezetője és két utasa — sérülését okozta. Pongrácz Péter nyolc áldozata szerencsé­re csak könnyebben sé­rült meg. Öt magát a rend­őrség őrizetbe vette. Évente egyszer: kjrzetiorvos-csere (3. oldal.) Új köztisztasági rendelet (4. oldal.) Bukaresti telcíontudósítás az ökölvívó EB-ről (7. oldal.) Tetőn járó betörő (8. oldal.) Lehel Miklós Elkezdődött... Az Eötvös Gimnázium fizika-matematika tagozatos osztályának érettségizői a történelem-tételekből készülnek felelésre. (Bozsén felv.) BIAFRA TAMADASRA KÉSZÜL Halálra ítélték az olaj szakértőket Ma megkezdődtek az érettségi vizsgák Dr. Szabó Zoltán Varsóban NYOLC EMBERT GÁZOLT A RÉSZEG ÁM0KFUTÓ

Next

/
Thumbnails
Contents