Esti Hírlap, 1969. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

1969-07-01 / 151. szám

X.V. évfolyam 151. szám 1969. jűlus 1. kedd „TOVÁBBRA IS AKADÁLYOK... Roscsin újra Géniben Goaf, július 1. Alekszej Roscsin, a genfi leszerelési tárgyalásokon részt vevő szovjet küldöttség vezetője, tegnap este Genfbe érkezett. Hangoztatta, hogy a tengerfenék demilitari/á- lásáról szótő egyezmény esélyei ígéretesek és a probléma megoldása pozitív hatást gyakorolna más leszerelési kér­Ma reggel a 8-os vi*teiws»an. (Riportunk a 4. old aló Ä hanoi küldöttség sajtófogadása A Vietnami Demokrati­desek rendezésére is. A szovjet küldött ugyan­akkor rámutatott, hogy a leszerelés más kérdéseinek megoldása, így a föld alatti kísérletek betiltása és az atomfegyverek felhasználá­sának betiltása továbbra is akadályokba ütközik. Roscsin bírálta azokat az országokat, amelyek, mint Nyugat-Némelorszug, mind­eddig kitértek az atomfegy­verek- elterjedésének meg­akadályozására szolgáló atom sorompó-egyez meny aláírásától Lz komoly nehézségeket okoz más leszerelési kér­dések megoldásában is. Roscsin kifejezte reményét, hogy Japán hamarosan csatlakozni fog a szerződés­hez. A szovjet küldött azt mondotta, nincs tudomása arról, hogy megkezdőd nek-e az amerikaiak áltál javasolt időpontban (augusztus ele­jén) a szovjet—amerikai tárgyalások a rakétafegv- ver-rendszerek korlátozá­sáról. kus Köztársaság fővárosa küldöttségének vezetője, dr. Tran Dug Hung, a hanoi városi tanács elnöke ma sajtófogadáson ismertette a küldöttség budapesti láto­gatásának eredményeit. Eljöttünk Budapestre — mondta egyebek között a hanoi városi tanács elnöke —, hogy átadjuk a testvéri magyar népnek a vietnami nép forró üdvözletét, s pirendjéről: a kommunista és munkáspártok moszkvai nemzetközi tanácskozásá­ról és a magyar küldöttség­nek a tanácskozáson vég­zett munkájáról. A pártbi­zottság teljes egyetértését fejezte ki a Központi Bi­zottság határozatával és az MSZMP küldöttségének a tanácskozáson végzett mun­kájával. hogy erősítsük, fejlesszük a két főváros együttműködé­sét. Budapest és Hanoi la- - kosiága na k barátságát. A j,vágóiakban ismertet­te a vietnami nép hőid har­cát, majd rámutatott arra, hogy a két főváros együtt­működésének régi hagyo­mányai vannak. Nemrég Sarlós István hanoi látoga­tása. most pedig a hanoi küldöttség budapesti láto­gatása a .ran megbeszélése­ket folytattak a két főváros hosszútávú együtt működé­séről. A vietnami nép — mondta a hanoi küldöttség vezetője — nagyra becsüli a Budapest Hanoiért moz­galom s a többi szolidari­tási akció eredményeit, s a magyar nép támogatása nagy segítséget ad, hogy Hanoi lakossága helyreál­lítsa és fejlessze gazdasá­gát, s építse a szocializmust. iábakon áll majd A leghosszabb ház Óbudán felépül a leg­hosszabb budapesti sávház — jelentették be a Városhá­zán. A Vörösvári ut Közelé­ben. a volt Solymári utca vonalában, ahol most befe­jeződött a bontás, emelke­dik majd a körülbelül há­romszáz méter hosszéi sáv­ház. A tízemeletes épület­ben mintegy 900 lakás lesz. A sávház lábakon áll majd, földszintjén boltok nyílnak. A Vörösvári út másik olda­lán most kezdték meg az első fogazott ház alapozá­sát. Ez a 360 lakásos épü­let is lábakon áll, de ilt nem lesznek boltok, mert a ház közvetlenül a piac mel­lett épül. KORMÁNYVÁLSÁG ÁRNYA A CHIGI-PAL01A FELETT? z> Épül a Baross féri kid A Barass téren megkezdték a felüljáró híd építését. Ezen haladnak majd át a jármü­vek a Rottcnbiller utcából a Mező Imre útra. A képen: a Ganz-MÁVAG hidászai fel­állítják az első hídelemet. Amerikai űrhajós a Szovjetunióban New York. július 1. Frank Borman űi+iajós, az Apollo 8 volt parancs­noka. kiiencnapos. nrnvhi- vatalos látogatásra a Szov­jetunióba utazott. A New York Times megbízható forrásokra hivatkozva rud- ni véli. hogy Eorman láto­gatást tesz a közép-ka­zahsztáni űrközpontban. fí I u:s: Megkezdődött a beiktatás Caeruari'tmban ma dél­előtt kezdődnek Károly herceg walesi herceggé va­ló beiktatásának ünnepsé­gei. A rendőri szervek széles körű intézkedéseket foga­natosítottak. hogy biztosít- sak a rendet, a nagyszámú látogató és a királyi család személyi biztonságát. Nápíront-tanács együttműködés Angyalföldön ma dél­előtt a kerület vezetői meg­vitatták a tanács és a nép­front együttműködési meg­állapodását. A XIII. kerü­letben a/, együttműködés­nek már szép hagyománya van. itt tartották meg pél­dául az első sz.igeti vitát, hogy; a kerület dolgozói ki­fejthessék elgondolásaikat az új fejlesztési tervről. A megállapodás szerint a jö­vőben is a várospolitikai tervek, a különféle város­fejlesztési feladatok kidol­gozása elő't a népfront- bizottság vitat szervez az igények és a lehetőségek, a legjobb megoldások egyez­tetésére. A népfrontbizott- sás vállalja a kerületi ta­nácsi határozatok széles kö­rű ismertetését is. 110 év után Spanyolország tegnap — 110 évi uralom után — visszaadta Marokkónak a Marokkó es Nyugat-Szaha- ra között beékelt. ‘ mintegy 80 kilométer hosszú és 30 kiloméier széles Ifni ten­gerparti sávot. Felhőszakadás A Nyugat-Jajtánra lezú­dult lelhöszaKadás nyomán legalább 55 ember meghall, földcsuszamlások és árvi­zek következtében. Kilenc­venöt személy megsebesült. Több mint 17 000 lakóházat árasztott el a víz. Gino Pállotta telefonje­lentése: A máskor oly csöndes, eseménytelen nyár az idén rendkívüli izgalmakat ígér az olasz belpolitikában. Óvatos megfigyelők szerint is újabb kormányválság ár­nyéka nehezedik a Chi- gi-palotára. a miniszterta­nács épületére. Erre utal a többi között a ma éjszaka véget ért ke­reszténydemokrata kong­resszus. A rendkívüli ta­nácskozás egész sor kérdés­ben utat enged a további találgatásoknak, egyben azonban világos képet mu­tat: a párton belüli balol­dali irányzatok rendkívül elégedetlenek a konzer- v 'v, jobboldali vezetés­s. _ Moro, Fanfani és Taviani elképzelései sokban külön­böznek ugyan egymástól, egyben azonban megegyez­nek, hogy az eddiginél haj­lékonyabb, megértőbb ál­láspontot sürgetnek a bal­oldali pártokkal — elsősor­ban a kommunistákkal — kapcsolatban. Tetézi az izgalmakat a Szocialista Párton belüli torzsalkodás. Ma reggeli ér­tesülések szerint küszöbön áll Nenni párt­jának kettészakadása. Harmincegy néhány kép­viselő ugyanis — a szocia­listák jobbszárnyának hangadói — az Olasz Szo­ciáldemokrata Pari hivata­los újjáalakításának gondo­latával foglalkoznak. KNEB­tájékoztató Ma délelőtt sajtótájékoz­tatón ismertette dr. Dabró- naki Gyula államtitkár a KNEB elnöke, a népi ellen­őrzés tnáíodik féléves fel­adatait. Egyebek között megvizsgálják a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetét, s azt, hogy mi­ként használják fel az in­tézmények, a vállalatok az e célra rendelkezésre bocsá­tott anyagi eszközöket. A Budapesti Pártbizottság ülése A Budapesti Pártbizottság Németi: Károlynak, a párt- bizottság első titkáránál* el­nökletével héttőn kibővített ülést tartott. A pártbizott­ságot Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára tájékoztat­ta a Központi Bizottság jú­nine* Ofí_; í ílzá'SííncsV í^Ic.y r.n-

Next

/
Thumbnails
Contents