Esti Hírlap, 1969. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

1969-08-01 / 178. szám

XIV. évfolyam 178. szám 1869. augusztus 1, péntek Még mindig nincs kormány Az olasz politikai válság 27. napja MAGYAR—SZOVJET KERESKEDELAII SZERZŐDÉS Ma délelőtt a HUNGARO- TEX Külkereskedelmi Vál­lalat Szép utcai székházá­ban megkötötték a szovjet Raznoexport és a HUNGA- ROTEX új megállapodását. A magyar textilipar a Szovjetunióba 40 millió ru­bel értékű textilárut — többségében női- és férfi - konfekciót —, valamint kö­töttárut és harisnyát szállít. A kereskedelmi szerződést Alekszander Alckszejevics \Malinyin. a Raznoexport el- rnöks és dr. Oblath György, a HUNGAROTEX vezér- igazgatója írta alá. Kóma. augusztus 1. Immár 27. napja tart az olasz kormányválság, amelynek megoldását még most, csaknem egy hónap elteltével sem lehet látni. Miközben Rumor újabb és újabb kétségbe­esett kísérleteket tesz az új kormány megalakításá­ra. az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottsága is ülésezik, hogy részletesen elemezze a politikai helyzetet. A veze­tőség részéről Pietro Ingrao mondott beszámolót, rámu­tatva, hogy a kommunisták ellenzik az egyszínű keresz­ténydemokrata kormány tervét, amely egyenlő egy jobboldali fordulat kísérle­tével. Ellene van az OXP a választások idő előtti kiírá­sának is. Rámutatott Ingrao, hogy az országnak olyan kormányra lenne szüksége, amely megvalósítja a régóta halogatott reformokat. (A Munka Törvénykönyve, a városrendezési reform, a dél-olaszországi mezőgaz­daság átalakítása, az okta­tási reform, az egészségügyi reform.) Az GKP íeiszó ít valamennyi baloldali erőt az egység fokozására. Ugyanakkor a Keresz­ténydemokrata -Párt parla­menti csoportja is ülésezik. Egy szavazattöbbséggel leszavazták a párt főtit­kárának. P'ccolinak, va­lamint Humornak és F’anfaninak a kormány- válság menetében eddig követett vonalát. A Kereszténydemokrata Párt maga is felismerte, hogy nem lehetséges olyan egyszínű kormánnyal a parlament elé állni, amely eleve nem kapja meg a kö­zépbal pártjainak támoga­tását. Ebből ugyanis csak az következhet, hogy a par­lamentet felosztatják és új választásokat írnak ki. Rumor tehát most me- gintcsak egy középbal koa­líció összekovácsolására tö­rekszik, bár ennek az esé­lyei csekélyek. Meglehet, hogyha ez nem skerül ne­ki, akkor visszaadja meg­bízatását Saragat köztár­sasági elnöknek. Ebben az esetben elképzel­hető, hogy ismét Moro pró­bál meg kormányt alakíta­ni. Bábolnára látogattak szovjet vendégeink A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége — élén Pjotr Mironovics Ma­serovval, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének tagjával, az SZKP KB Politikai Bizottsága póttagjával, a Belorusz Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első titká­rával — ma délelőtt a Bá­bolnai Állami Gazdaságba látogatott el. A szovjet vendégek társaságában volt Pap János, az országgyűlés honvédelmi állandó bizott­ságának elnöke, a Veszp­Új áruk kiállítása Ma délelőtt Molnár Ká­roly, a Belkereskedelmi Minisztérium élelmiszer­és vegyi kereskedelmi fő­osztályának vezetője be­mutatta az "Üj cikkek az új mechanizmusban" cím­mel rendezett kiállítást. A gazdasági reform bevezeté­se óta forgalomba került mintegy ötszáz élelmiszer­150000 KACSA NÉVTELEN SZIGETE Riportunk a Dunára épült faluról a 3. oldalon (Farkas Tamás felv.) MKTEOllPROGRAM A szjfutnyik előre jelezte a közelgő tájfunt Moszkva, augusztus 1. Viktor Bugajev, a moszk­vai Meteorológiai Világköz­pont igazgatója nyilatkozott a TASZSZ tudósítójának a szovjet időjárási műholdak­ról. Elmondotta, hogy ezek a szputnyikok egyet­len Föld körüli fordulat ideje alatt a Föld-terület 8 százalékának felhőzetét képesek felmérni, és bolygónk területének mintegy ötödrészéről szol­gáltatnak hőmérsékleti adatokat. Bugajev érdekességkép­pen megemlítette, hogy a Meteor nevű szovjet mű­hold, amelyet idén márci­usban bocsátottak fel, 1629. Föld körüli fordulata ide­jén észlelte a Bernike táj­funt, amely rövid időn be­lül pusztító erővel támadt Kaliforniára. Az időjárási szpuinyik figyelmeztetése lehetővé tette, hogy megtegyék az előzetes óvatossági intéz­kedéseket. A Meteor-program két évvel ezelőlt kezdődőit, s célja a szputnyikoknak a szovjet népgazdaságban va­ló gyakorlati felhasználása. A meteorológiai műholdak segítségével szereztek pél­dául adatokat a múlt télen a Pamir-hegységre lerako­dott hótömeg mennyiségé­ről, amely kivételesen nagy mennyiségű csapadékot ho­zott. Ily módon sikerült időben előre jelezni a£ Amu-Darja rendkívül ma­gas nyári vízállását, s meg­tenni a szükséges elővigyá­zatossági intézkedéseket a hatalmas közép-ázsiai folyó mentén. MARS KÖZEL-KEPEK: Holdhoz hasonló táj Pasadena, augusztus 1. A Mars felülete „megszó­lalásig" hasonlít a Hold fel­színéhez — ezt árulták el a vörös bolygóról készült első közelképek, a Mariner tí. amerikai űrszonda felvéte­lei. A Földtől csaknem száz­millió kilométerre viszont a Mars-felszíntől alig 3420 km távolságból készült felvéte­leket mára virradó éjszaka sugározta a pasadenai köz­pontba a Mariner 6. Az űr­szonda 17 perc alatt készí­tette felvételeit, méghozzá egy széles látószögű és egy teleobjektívvel. Az automa­ta berendezés 42 és fél má­sodpercenként kapcsolta be, hol az egyik, hol a másik kamerát, miközben a Mari­ner 6. 7724 kilométerről 3420 kilométerre közelítette meg a bolygó felszínét. A közelképek a Mars Egyenlítő-tartományát ábrá­zolják. A látvány komor, kráterekkel csipkézett fel­színt mutat, amelyen semmi jele a növényzetnek. Dr. Robert Leighton, a fényké­pezési program felelőse kö­zölte: „Olyan fantasztikus mennyiségű krátert látunk, hogy csupán azt mondhat­juk: meg vagyunk döbben­ve. -4 kráterek nagyon ha­sonlítanak a Hold-kráterek­hez.’’ és vegyi-háztartási cikk szerepel a kiállításon. Az Idei első félévben az é’.elmiszerkereskedelmi forgalom a tavalyihoz ké­pest 10 százalékkal, a ház­tartási áruk forgalma pedig mintegy 5 százalékkal nőtt, bár néhány cikk időnként hiányzott az üzletekből. A reform bevezetése óta az élelmiszeripar több új cikket hozott forgalom­ba. mint ezt megelőzően öt év alatt. Ugyanezzel egyidőben az importtevékenység is je­lentősen megélénkült. Az idén már 34 országból hoz­tunk élelmiszereket és él­vezeti cikkeket a választék bővítése végett. Hasonló az irányzat a háztartási- és vegyicikkek kínálatábain is. A baj ott van, hogy a bő­vebb választék nem talál­ható meg maradéktalanul az üzletekben. (Folytatás a 12. oldalon) rém megyei pártbizottság első titkára. Dimény Imre mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszter. Vass Istvánná, az országgyűlés alelnöke, va­lamint a gazdaság vezetői fogadták a küldöttséget. Dr. Burger Róbert, a Bá­bolnai Állami Gazdaság igazgatója ismertette a kor­szerűen szervezett üzem munkáját. a különböző üzemrészek termelési ered­ményeit és vázolta a fej­lesztés terveit is. Szovjet vendégeinket főként az üzemszervezési módszerek és természetesen az elért termelési eredmények ér­dekelték. Megelégedéssel fogadták a vendégek a tá­jékoztatást arról, hogy a gazdaságnak fokozatosan bővülnek a szovjetunióbeli kapcsolatai: Uzsgorodban például ez év végén adnak át egy tojásgyárat, a nyár végén pedig a bábolnaiak részt vesznek a moszkvai mezőgazdasági kiállításon. A tájékoztatás után a szovjet vendégek megte­kintették a gazdaság több részlegét, és részt vettek a bábolnaiak látványos lo­vasparádéján. (MTI) Vendégségben Chagall ná I (2. oldal) Gépesített takarítónő (3. oldal) Bombapánik Párizsban (5. oldal) Ft IIIMIZOK! Vigyázat, életveszély! Egy héttel ezelőtt meg­próbáltunk figyelmeztető szót emelni a tragikus ví­zibalesetek megelőzése ér­dekében. Sajnos, a kániku­la, a felelőtlenség idén „re­kordot'’ hozott: szomorú statisztika jelzi, hogy már 47 ember, közöttük 17 fiatalkorú és gyermek fulladt a vízbe. Azóta sem múlik el nap. hogy két-három tragikus vízi- balesetről ne kényszerül­nénk hirt adni. A vizeken mindenütt jól látható tiltó táblák jelzik az örvényes folyószakaszo­kat, figyelmeztetnek a víz­zel telt kavics- és bánya­gödrök veszélyeire. A váro­si és községi tanácsok a révkapitányságokkal kar­öltve, körülhatárolták a fürdésre alkalmas helye­ket, A vízrendészeti jár­őrök a Dunán, a Tiszán, a Balatonon és a Velencei­tavon rendszeresen ellenőr­zik a vízi KRESZ előírásai­nak betartását, a motoro­sok hajnaltól késő estig pásztázzák a vizet, a Ba­laton és a Dunakanyar fö­lött helikopterek köröznek. A helikopterek állandó rádióösszeköttetésben van­nak a mentőhajókkal, s ha bajt látnak, figyel­meztetésükre a vízi járőr pillanatok alaM a hely­színen terem. A figyelmeztetés, sajnos, gyakran hiábavaló: ha a járőr elmegy, a fürdőzők ott folytatják, ahol abba­hagyták, a gumimatraco­kon alszanak a Dunán, vagy éppen a Balaton kö­zepén. Csak egy kis szél, egy hullám és kész a tra­gédia. A strandokat is vár­hatóan újabb tömegek ke­resik fel ezen a víkenden is. Sajnos, az utóbbi két hétben sok tragikus végű baleset történt a strandme­dencékben is. Az áldozatok elsősorban szülői felügyelet nélkül fürdőző gyerekek. Figyeljünk jobban egy­másra, figyeljünk jobban gyerekeinkre és a más gye­rekeire is a strandokon. Előírások tiltják a für­dést a hajóutakba eső vízi­szakaszon, a hidak, a zsi­lipek, a vízkivételi művek, a duzzasztók és bukógátak, kompátkelőhelyek, kikötők, hajóállomások körzetében. Tilos hajóról, csónakról. bójáról, hidakról vízbe ugrani. Igaz, a rendőrség bírságol. Idén már több mint két­száz esetben vontak fele­lősségre tilos helyen fürdő embereket. Ne a várható bírság miatt: az életünkért tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk önmagunkra és a gyerekekre. S. M.

Next

/
Thumbnails
Contents