Esti Hírlap, 1969. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

1969-09-01 / 203. szám

Xiy. évfolyam 203. szint 1D69. szeptetnber 1, hétfő MÁRA VIRRADÓRA Katonai puccs Brazíliában Az elnök súlyos beteg? RIO DE JANEIRO, SZEPT. 1. MÁRA VIRRADÓRA BRAZÍLIÁBAN HÁ­ROMTAGÚ KATONAI JUNTA VETTE ÁT A HATALMAT COSTA E SILVA ELNÖKTŐL. A brazil hadsereg három fegyvernemének vezetőiből alakult triumvirátus „felhí­vással fordult a néphez” és bejelentette, hogy a 66 éves Costa e Silva vérkeringési zavarokkal küzd, s így kép­telen ellátni államelnök i teendőit. A tábornokok kö­zölték, az országot tovább­ra is rendeletckltel fogják kormányozni, és bejelentet­ték, hogy nem kerül sor a brazíliai kongresszus koráb­ban 1jejelenteit újra-össze- hi vására. , A közlemény hangoztatja, hogy azok. akik a hatalmat átvették, ..Hűek maradnak az 1064-es forradalom esz­méihez". 1964 a brazil katonai dik­tatúra kezdetének idő­pontja: ekkor döntötte meg a Costa e Silva vezette katonai jun­ta Goulart elnök demokra­tikus rendszerét. A közlemény azt is beje­lenti, hogy a triumvirátus — Tavares tábornok, Grü­newald tengernagy és Souza e Mello légimarsall — azon­nal visszaadja a hatalmat Costa e Silva elnöknek, amint annak állapota meg­engedi, hogy államelnök! teendőit ellássa. Az alkotmány értelmé­ben az alehiök feladata ______________. lett volna az államfői tiszt betöltése. A Reuter hírügynökség a brazíliai eseményekhez fű­zött kommentárjában meglehetősen kevés escäyt ad annak, hogy ez utóbbi bekövetkezzék, és megfigyelőket idézve úgy véli, hogy Brazíliában meghatározatlan időre el- halasztanak minden olyan lépést, amely a demoluá- ciának akác egy korlátozott formáját állítaná vissza. SZEPTEMBER 1: IhueikiHi antifasiszta nap A4 (', VG > ELÉS 4 \ 4 S 4 S- SZÉk II iZBAN A második világháború kitörésének 39. évfordulója alkalmából szeptember elsejét nemzetközi antifa­siszta nappá nyilvánítot­ták. Ma — s ezután minden esztendőben szeptember elsején — az egész világon megemlékeznék az antifa­siszta küzdelemről. Budapesten ma délután 4 órakor a vasasszakszer­vezet székhazában antifa­siszta nagygyűlést tartanak, melyen dr. Sós György, a Magyar Partizán Szövetség alelnöke mond beszédet. SajtotájékoMu a koreai nagykövítsép A Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság szeptem­ber 9-én ünnepli megala­kulásának 21. évfordulóját. A közelgő évforduló alkal­mából Li Dong Szón, a KNDK budapesti nagykö­vete ma délelőtt sajtótájé­koztatón ismertette azokat az eredményeket, amelye­ket hazája népe mind gaz­dasági, mind kulturális té­ren az elmúlt több mint két évtized során elért. A király Törökországban Líbiában kikiáltották a köztársaságot A bengházi rádió ma reggel bejelentette, hogy á fegyveres erők képviselői­ből alakult ..forradalmi pa­rancsnokság tanácsa” meg­döntötte a királyságot, és kikiáltotta a Líbiai Köz­társaságot. A tripoli rádió ugyan­csak ma reggel közölte, Lí­biában kijárási tilalmat rendeltek el, és lezárták az ország valamennyi légi- és tengeri kikötőjét. Az olajban gazdag észak­afrikai ország uralkodója, a 78 éves Idrisz király, jelen­leg Törökországban üdül. TÖBB ÓRÁS NAPSÜTÉS Az évszaknak megfelelő idő várható Végre „nyugalom” az időjárásban. A múlt héten beáramlott hűvös légtöme­gek jutottak nyugalomba. Az így kialakult leszálló légáramlás hatására derült­té. szárazzá vált az idő és megindult a felmelegedés, a nyár- visszatérte. Hazánkban a tegnap mért 23—27 fokos csúcs­hőmérsékletek már meg­egyeznek az évszaknak megfelelő átlaggal, ■vagy csak alig maradnak el attól. Hasonlóan derült. száraz időjárás uralkodik Nyugat-Európában, s a Szovjetunió európai terü­letének délkeleti részein is. Ezeken a vidékeken tegnap már 33—36 fokos melege­ket is mértek. Kedd estig is szép időt várhatunk: több órás napsütésre, száraz időre és az évszaknak megfele­lő vagy annál még kissé ma­gasabb hőmérsékletre is számíthatunk. LIPCSEI TüDÓSÍTONX TELEFON ’ElÉNTÉSE: Aranydiplomára jelölt termékeink KO1 NAP: A MAGYAR KIÁLLÍTÁS IGAZGATÓSÁGÁNAK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szombaton este ünnepé­lyesen megnyílt a Lipcsei őszi Vásár. Az ötvenöt ki­állító ország közt szerepel hazánk is: tizenhárom külkereske­delmi vállalatunk az idén háromszor akkora területet foglal el, mint tavaly. Az NDK tájékoztató köz­pontjának igazgatója és munkatársai vasárnap dél­előtt megtekintették a MOGÜRT jármúkiállítá- sát. Nagy sikere volt a lu­xus kivitelű Ikarus 252-e.s autóbusznak: a korábbi rendelések mellé 55 darab újabb busz rendelése vár­ható. A jelek szerint hama­rosan vevőre találnak a Csepel Autógyár speciális gépkocsijai: a Coca-Cola- /és a naposcsibe szállító te­herautók, valamint a pa­nel- és konténerszállító ko­csik is. A magyar kiállítás Igaz­gatósága 18 terméket ne­vezett be aranydiplomára. A jelöl­tek közt szerepelnek szer­vizberendezések, textil­áruk és versenye/ a tokaji bor is. Egy bizottság már vasárnap megkezdte a pá­lyázó cikkek bírálatát. 6500 kiállító várja a nemzetközi kereskedelemben rangot jelentő aranymedáliát, amelyet pénteken ítélnek oda. Holnap a magyar kiállí­tás igazgatósága ad tájé­koztatót a világsajtó kép­viselőinek. Pakots György Tcmémyitds Ismerkedés az első osztályban A SZOT elnökségének mai ülése A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége ma ülést tartott. A többi között megtárgyalta az üze­mi balesetek első félévi alakulásáról szóló jelen­tést. Az elnökség megállapí­totta, hogy ezer munkásra jutó üzemi baleset ez év első feléljen 11,6 százalék­kal kevesebb volt, mint a múlt év azonos időszaki­ban, a halálos balesetek szá­ma azonban 3,5 száza­lékkal emelkedett. Gyakoribbá váltak a tragi­kus végződésű tömeges balesetek. Az üzemi halá­los baleseteket többnyire az okozza, hogy a tervezés, a termelés szervezése, irá­nyítása során a munka­védelmi, technológiai elő­írásokat gyakran megsze­gik. Az elnök-ég foglalltoaott a SZOT legközelebbi ülé­sének napirendjével is. A szeptember végén sorra kerülő tanácsülésen a töb­bi között a szakszervezeti mozgalom időszerű kérdé­seivel, sz első félévi gazdálko­dással és az ezzel kap­csolatos s-aks zer vezeti munka tapasztalataival, továbbá a .szakszervezeti világszövetség VII. kong­resszusának előkészületei­vel foglalkoznak. (MTI) A hét végi forgatom ban tizenkét ember meghalt A hét végén 184 közleke­dési baleset történt az or­szágban. 12 ember életét vesztette, 8 életveszélyes, 60 súlyos, 104 könnyű sérü­lést szenvedett. Pestlőrincen, a Vörös Hadsereg útja—Hunyadi u>- ca kereszteződésében Csősz Péter 32 éves géplakatos szabálytalanul előzött kölcsön kért motorkerék­párjával és belerohant egy parkoló teherautóba. Csősz a helyszínen meghalt. Lepsény határában Takács Béla 35 éves gépkocsivezető szabálytalanul előzött sze­mélygépkocsijával és össze­ütközött egy másik autóval, amelyet Szira Ferenc 40 éves gépkocsivezető veze­tett. A baleset következté­ben Szira és 35 éves felesé­ge a helyszínen meghalt, 14 és 8 éves kisfiúk. Gulyás Béláné 18 éves elárusítónő, valamint Takács Béla sú­lyos, egy személy könnyű sérülést szenvedett. A rend­őrség Takács ellen eljárást indított. Augusztus 16-án Pécsvá- rad határában egy ismeretlen motorkerékpá­ros elsőbbségadás nélkül fordult ki a főútvonalra, hirtelen fékezésre kénysze- ritett egy tehergépkocsit, amely összeütközött egy személyautóval. A baleset­nek egy halálos áldozata és hat könnyű sérültje volt. A karambolt okozó motoros — bár látta az összeütközést — segítségnyújtás nélkül to­vábbhajtott. A nyomozás során a lakosság segítségé­vel tegnap elfogták a lelki- ismeretlen motorkerékpá­rost: Neperga József 31 éves segédmunkást. Letar­tóztatták. Szabadkígyós községben Veszpí László 25 éves tech­nikus motorkerékpárjá­val elütötte Kiss Jánosné 37 éves háztartásbelit és 9 éves kisfiát. Az asszony a helyszínen meghalt, a gye­reket súlyos sérüléssel szál­lították kórházba. A rend­őrség Veszpi Lászlót — aki a viz.sgálat megállapítása szerint figyelmetlenül ve­zetett — előzetes letartóz­tatásba helyezte. Aszódon Dvchanne Alain 33 éves gépkocsivezető, francia állampolgár sze­mélygépkocsijával elütötte özo. Szentai József né 74 éves nyugdíjast. Az idős asszonyt kórházba szállí­tották, azonban már nem tudtak rajta segíteni. Jászberényben figyelmet­lenül kerékpározott Madók Mihály 74 éves nyugdíjas és elütötte egy tehergép­kocsi. Az idős ember a helyszínen meghalt. Bala- tonfüziőn figyelmetlenül és körültekintés nélkül ha­ladt át az úttesten Szabó Imre 9 éves kisfiú és el­ütötte egy személygépko­csi. A gyerek a kórházban meghalt.

Next

/
Thumbnails
Contents