Esti Hírlap, 1969. október (14. évfolyam, 229-255. szám)

1969-10-01 / 229. szám

XIV. évfolyam 229. szám 1969. október 1, szerda (Befejeződtek a magyar—finn tárgyalások Aláírták a megállapodásokat Péter János és Ahti Karjaiaiocn aláírja a megállapodást (Bozsán felvétele) Végéhez érkezett dr. Vrho Kaleva Kekkonen elnök hatnapos magyarországi programja. A Parlament­ben kezdődtek ma a ma­gas rangú finn vendég lá- t ugatásának utolsó napi esenfenyei: fél 10-kor kezd­ték meg a % Elnöki Tanács ülés­termében a két ország képviselőinek záró meg­beszéléseit. A tárgyalásokat köve­tően bensőséges ünnepség színhelye volt a Parlament Munkácsy-terme, ahol Lo­sonc! i ''Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke átnyújtotta Kekkonen elnöknek a Magyar Népköztársaság Zászlórendje gyémántoklzal ékesített 1. fokozatát, ame­lyet az Elnöki Tanács ado­mányozott finn rokonné­pünk nagy tekintélyű po­litikusának. A Magyar Népköztársa­ság Zásziórendjének első fokozatával tüntette ki az Elnöki Tanács Ahti Karja- lainen külügyminisztert és Mártii J. lngmann buda­pesti finn nagykövetet a két ország kapcsolatainak fejlesztésében kifejtett munkásságáért. A Kekko­nen elnök kíséretében ha­zánkban tartózkodó más finn személyiségeknek a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének második fokozatát adományozta az Elnöki Tanács. A magyar—finn tárgya­lásokon részt vett magyar közéleti vezetőknek magas finn állami kitün­tetéseket adományozott Kekkonen elnök. Losonczi Pált a Finn Fehér Rózsa Érdemrend láncok­kal díszített nagykeresztjé­vel, Fock Jenőt, a Minisz­tertanács elnökét és Kállai Gyulát, az országgyűlés el­nökét pedig a Fehér Rózsa Érdemrend nagykeresz tjé­vel tüntette ki. Az Orosz­lán Érdemrend nagy ke­resztjét kapta Gáspár Sán­dor, az Einöki Tanács he­lyettes elnöke, Cselerki La­jos, az Elnöki Tanács titká­ra, dr. Biró József külkeres­kedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvé­delmi miniszter, dr. Csaná­di György közlekedés- és postaügyi miniszter, llku Pál művelődésügyi minisz­ter, Péter János külügymi­niszter, dr. Ortutay Gyula, az Elnöki Tanács tagja, Su­gar Jánosné, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának főtitkárhelyettese és Rónai Rudolf, hazánk helsinki nagykövete. Ugyancsak ma délelőtt került sor a Külügymi­nisztérium Dísz téri ven­dégházában a magyar— finn megállapodások alá­írására. Péter János és Karjalainen külügyminisz­ter a vízumkényszer meg­szüntetéséről. Biró József és Karjalainen pedig ma­gyar—finn gazdasági-ipari és technikai kooperáció­ról írt alá egyezményt. A vizummegállapodás három hónapig terjedő tartózko­dásra jogosítja fel egy­más országában a magyar és a finn állampolgárokat. A kooperációs megállapo­dás állami eszközökkel igyekszik elősegíteni a magyar és a finn válla­latok együttműködésé­nek fejlesztését. A megállapodások alá­írása után Ahti Karjalai­nen finn külügyminiszter sajtókonferencián ismer­tette a magyar és a finn sajtó képviselőivel Kek­konen elnök magyaror­szági látogatásának ered­ményeit, a tárgyalásokon szóba került kérdéseket és az aláírt megállapodá­sokat. Délben Kekkonen elnök díszebédet adott magyar vendéglátói tiszte­letére. Kekkonen elnök és kí­séretének különgépe a ko­ra délutáni órákban — la­punk zárta után — emel­kedik a levegőbe, a Ferihe­gyi repülőtérről. Miért , Raszkolnyikov ? ml (2. oldali Budapest és a vasút (3. oldal) Együttműködés a lakásépítkezésben Hét vezér klubot kér (t. oldal) A kupaszerda <7. oldal) EGY FIÚ A SORBONNE-RÓL <8. oldal) IIINGAROCOOP­BEMUTATÓ Varsóban megnyílt a HUNGAROCOOP magyar szövetkezeti külkereskedel­mi vállalat kempingberen­dezés kiállítása. A bemuta­tó tránt komoly érdeklődés nyilvánult meg. Fontos döntés: Kilencszáz ágyas kórház épül Pesterzsébeten Ma elfogadták a I^eruliázás tervét A Városházán ma dél­előtt ülést tartott a Fővá­rosi Tanács végrehajtó bi­zottsága. Megvitatták a MÁV beszámolóját a fővárosi vasúti közle­kedés helyzetéről és a fej­lesztési koncepciókról. (A jelentést lapunk 3. olda­lán ismertetjük.) A végre­hajtó bizottság megtárgyal­ta és elfogadta a dél-pesti kór­ház beruházási tervét. A határozat szerint Erzsé­beten 900 ágyas kórház épül. A ftgkorszerűbb fő­városi kórház helyéül jól megközelíthető, mégis csendes, fásított, dombos területét jelölték ki. A nyolcemeletes főépület mel­lett négyemeletes diagnosz­tikai és terápiás szárnyat terveztek, ehhez kapcsolják a háromemeletes gyermek- osztályt. Több javaslat nyomán elhatározták, hogy a kórház mellett 240 fé­rőhelyes növérotthont építenek. Minden műtő, a koraszü- lüttosztály és az intenzív terápiás fősz steril klíma- berendezcst kap. A beteg­szobákban szellőző- és lég- hűtőberendezést szerelnek fel. A végrehajtó bizottság ezután megvitatta a fővá­rosi tanácsi vállalatok köz­egészségügyi helyzetét. Lapzártakor az ülés tart. Tanácstagok helyszíni szemléje A XXII. kerületi tanács­tagok helyszíni szemlén vizsgálták a kerület építke­zéseit. Megtekintették egye­bek között a Rózsavölgyben készülő 30 lakásos társas- ház-épitkezést, amelyet de­cember 31-ig kell befejezni. Az új kerüíetközpont első része lesz a Leányka utcai lakótelep. Ide már felvonult a Budapesti Lakásépítő Vál­lalat. Októberben lesz az ünnepélyes alapkőletétel, amely után megkezdik ’ az első négy sávház építését. A tanácstagok felkeres­ték a csaknem 1000 lakásos nagytétényi lakótelepet is. Itt az első öt épület már áll, kettő hamarosan beköltöz­hető. BARABÁS TAMÁS TELEFONJELENTESE: Zavar a CDU—CSU köreiben Szociáldemokrata—szabad demokrata tárgyalások Bonnban GOMULKA ÍS GMKIEWICZ MA MOSZKVÁBA ÉRKEZIK Moszkva, október 1. A Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának és a szovjet kormánynak a meghívásá­ra ma lengyel párt- és kor­mány küldöttség érkezik baráti látogatásra Moszkvá­ba. A küldöttséget Wladys- law Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára és Józef Cyrankie- wicz, a lengyel kormány el­nöke vezeti. München, október 1. A meglepődés, zavar, düh és felháborodás érzel­mi hullámai árasztják el most a Kiesinger^Strauss- féle párttömörülést. Nem szoktak hozzá, hogy veszíteni is lehet, kivált ilyen fonák helyzetben, amikor még mindig ők kapták a legtöbb szavaza­tot. Pedig Bonnban az de­rült ki tegnap, hogy min­den bizonnyal kénytelenek lesznek átadni a hatalmat. S mindehhez még két meg­aláztatást is el kellett visel­niük egyetlen napon. Az egyik az volt, hogy az SDP vezetői találkoztak ugyan a CDU vezetőivel az utóbbi meghívására, ám Willy Brandt hangsúlyozot­tan úgy nyilatkozott a saj­tónak: kizárólag udvarias- sági okokból kénytelen el­fogadni Kissinger meghí­vását. Éppen az udvariassági gcsaínsnak ezzel a kieme­lésevéi *4Si«rütt a lehe­tő legudvariatlanabbul. nyersen és megvetően vi­selkednie ellenlábasaival szemben. A két párt tárgyalásáról ki­adott közös közlemény pro­tokolláris frazeológiája kö­zé csak egyetlen fontos mondat vegyül: ebben arra utalnak, hogy a nagykoalí­ció felújításáról nem esett szó köztük. A másik megaláztatást a klerikális-konzervatív párt­tömörülésnek a szabad de­mokratáktól kellett elvisel­nie. Kiesinger meghívta az FDP vezetőségét saját párt­ja vezetőségének ülésére: ezt a nemrég még megtisz­teltetésnek számító ajánla­tot az FDP elnöksége rövid, de határozott nemmel visz- szautasítolta. Mindamellett a CDU és az FDP vezető­sége közölt az — előre be­jelentett — tárgyalások a jelenlegi politikai helyzet­ről végbementek. Közös közleményt ugyan nem adtak ki, de bizonyos, hogy itt nem csupán udva­riassági' gesztusról volt saó, hanem Kiesingerék minden erejüket latba vetették e kicsinnyé vált, de a kor­mányzáshoz pillanatnyilag nélkülözhetetlen "árt „meg­dolgozására”. Minthogy a zárt ajtók mögött folyó megbeszélés jó másfél órá­ig tartott, valószínűleg ko­moly ajánlatokat tettek ner kik. Ma már szinte bizonyos­ra vehető, hogy Kiesinger és Strauss a legszebb sza­vakkal és a legcsábítóbb ígéretekkel is nehezen tud­ja eltéríteni az FDP-t vá­lasztott útjáról. A szabad demokraták ugyanis döntöttek: teg­nap összeült a pártveze­tőség, s úgy határozott, hogy vállalja a közös kor­mányalakítást a szociál­demokratákkal. A közös kormány és a kö­zös politika kidolgozásúról tegnap meg is kezdődtek a tárgyalások V.’illu Brandt és Walter Scheel, illőivé az SPD és az FDP küldöttsé­(Folytatás az 5. oldalon) SZUEZI ÖBÖL: Éjszakai, izraeli légitámadás Tel Aviv, október 1. Az izraeli légierő mára virradó éjszaka ismét a Szuezi-öböl térségében el­helyezett egyiptomi álláso­kat támadta. Az izraeli re­pülőgépeknek ez volt a má­sodik éjszakai támadása a térség ellen. Patolicsev Berlinben Patolicsev, a Szovjetunió külkereskedelmi minisztere tegnap hivatalos látogatásra Berlinbe érkezett.

Next

/
Thumbnails
Contents