Esti Hírlap, 1969. december (14. évfolyam, 281-304. szám)

1969-12-02 / 281. szám

Nagy érdeklődés előli meg a találkozót Ma este érkezik Moszkvába a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség Moszkva, december 2. Hátiéi József, az MTI tudósítója jelenti: Ma estére várják a Kádár János, az MSZMP Közpon­ti Bizottsága első titkára vezette magyar küldöttség Moszkvába érkezését. A delegáció, amelyben helyet fog­lal Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titká­ra, Erdélyi Károly, az MSZMP Közpdhti Bizottságának tagja, külügyminiszter-helyettes, részt vesz a szocialis­ta országok párt- és állami vezetőinek moszkvai talál­kozóján. A szovjet főváros politi­kai köreinek figyelme tel­jes mértékben a nagy je­lentőségű esemény felé for­dul. A találkozónak — hangsúlyozzák ezekben a körükben — különös fon­tosságot ad, hogy olyan or­szágok vezetői ülnek össze tanácskozásra, amelyek szi­lárdan és következetesen a békét szolgálják. Küzde­nek azért, hogy az emberi­ség feje felől elháruljon az új háború veszélye, mi­előbb megszűnjenek az ag­resszió tűzfészkei Délkelet- Ázsiában és a Közel-Kele­ten, s létrejöjjön Európá­ban a szilárd béke és a kol­lektív biztonság rendszere. EAK-közvetítés a szaúd-arab-dél-jemeni viszályban? Kairó, december 2. Szaúd-Arábia és a Dél- . jemeni Népi Köztársaság vitatott határszektorában Al Wadea térségében, teg­nap is folytatódtak a har­cok. A kairói Al Ahram azt írja, hogy Nasszer einök az egy hét óta tartó helyi há­ború beszüntetése érdeké- bon személyes kezdeménye­zés lehetőségét fontolgatja. A lap szerint az EAK fővá­rosában felvették a kapcso­latot több arab ország kép­viselőivel, hogy az arab or­szágok közösen tanulmá­nyozzák, milyen kedvezőt­len hatása lehet a fegyve­res konfliktusnak a decem­ber 20-án megnyíló rabati csúcstalálkozóra. Az UPI úgy tudja, hogy ma Szaúd-Arábia főváro­sába utazik Hasszán Abbasz Zaki, az EAK gazdaságügyi miniszte­re. . Egyelőre azonban nem ismeretes, csupán pénzügyi kérdésekről tár­gyal-e. vagy Nasszer elnök megbízásából szóba hozza Szaúd-Arábia és Dál-Jemen konfliktusát is. Másfelől ismeretessé vált, hogy a hét második felé­NDK—iraki együttműködés Bagdad, december 2. Bagdadban aláírták a Né­met Demokratikus Köztár­saság és Irak hosszúlejá­ratú, tudományos-műszaki együttműködési megálla­podását. A megállapodás — egyebek között — iraki szakemberek képzését irá­nyozza elő a Német De­mokratikus Köztársaság­ban, ben Damaszkuszba utazik Hasszán Szabri el Kholi, Nasszer elnök különmegbí- zottja, hogy „a rabati arab csúcstalálkozóval össze­függő kérdésekről” tárgyal­jon a Szíriái vezetőkkel. Mint ismeretes, Szíria az utóbbi időkig ellenezte a részvételt ezen a legfelső szintű arab értekezleten, XIV, évfolyam, 281. szám 1969. december 2, kedd Magyar javaslat az európai fővárosok együtt működésére Az európai fiatalok a bécsi deklaráció mellett Becs, december 2. Lóránt László Endre je­lenti Becsből: Ma délelőtt nyilvánosság­ra hozták Becsben a teg­nap véget ért európai biz­tonsági és együttműködési értekezleten megfigyelő­ként részt vett nemzetközi ifjúsági és diákszervezetek képviselőinek nyilatkoza­tát. A nyilatkozat erőtelje­sen támogat^ az értekezlet bécsi deklarációját, s kü­lönösképpen a deklaráció­nak az európai népekhez és kormányokhoz intézett fel­hívását, hogy a kormányszintű európai biztonsági értekezlet már a jövő évben üljön össze tanácskozásra Helsinki­ben. Az ifjúsági megfigyelők minden fiatal európait arra szólítanak fel, hogy mozgó­sítsák ifjú honfitársaikat, országuk egész közvélemé­nyét a kollektív európai biztonság melletti aktív ál­lásfoglalásra. Felhívásuk ezzel szorosan kapcsolódik a bécsi deklaráció legfonto­sabb szakaszához, amely konkrétan kifejezi a Bécs- ben összegyűlt európai köz­életi személyiségek — kü­lönböző pártállású politiku­sak, különböző világnézetű emberek, írók, tudósok, pa­pok, békeszervezeti, nőbi­zottsági és szakszervezeti küldöttek — programját: ~„Az európaiaknak meg kell követelniük parlament­jeiktől és kormányaiktól, hogy ébredjenek súlyos fe­lelősségük tudatára és konkrét tettekkel mozdítsák elő a kontinensünk bizton­sági és _ együttműködési problémáinak megoldását." Ezért üdvözli a a bécsi értekezlet a Budapesti Fel­hívást, amely a kormány­szintű európai értekezlet összehívását napirendre tűzte, a prágai nyilatkoza­tot, amelyben a Varsói Szerződés országainak kül­ügyminiszterei konkrét ja­vaslatot tettek az értekezlet időpontjára és napirendjé­re. valamint a helsinki kor­mányhatározatot. amely a finn fővárost ajánlotta fel a fontos tanácskozás szín­helyéül. A bécsi értekezlet részt­vevői és v a megfigyelők szóhasznúla iában mind gyakrabban Ismét­lődött ez a fogalom: „Bu­dapest—Prága—Helsinki —Bécs Irányvonal”. Dr. Kovács Máié magyar küldött nagy érdeklődést keltő javaslatot tett a bécsi A legújabb Tímeából Az 1968 márciusában, a dél-vietnami My Faiban elkövetett és most nyilvánosságra került amerikai tömeggyilkosság mind intenzivebben foglalkoztatja a világsajtót, az amerikai lapokat is. Ma délelőtt érkezett hozzánk a hatalmas példányszámú Time magazin legújabb száma, amely ugyancsak közti a mészárlás fotóit. Ezeket az egyik, ma már világhírű katona-szemtanú. R. L. Ilacberle bocsátotta a lap rendelkezésére. Mint ismeretes, az amerikai hatóságok eddig csak CaHcy hadnagyot (a képen) állítot­ták bíróság elé. értekezlet egyik munkabi­zottságában az európai fő­városok együttműködésének intenzív megszervezésére. Nguyen Thi Hinti asszony látogatása Péter Jánosnál Péter János külügymi­niszter ma délelőtt hivata­lában fogadta Nguyen Thi Binh asszonyt, a Dél-vietna­mi Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányának külügyminiszterét, aki ba­ráti látogatásra érkezett hazánkba. A külügymi­niszterek megbeszélést folytattak a két országot kölcsönösen érdeklő nem­zetközi kérdésekről. (MTI) Egyiptomi olaj a Szovjetuniónak e Kairó, december 2. Az Egyesült Arab Köz. társaság évi 1,5 millió ton­na nyersolajat szállít a Szovjetuniónak. Az erre vonatkozó megállapodást most írták alá. A hóesés lassította az autóbuszforgalmat A VILLAMOS KÖZLEKEDÉSBEN NINCSENEK AKADÁLYOK A tegnap még nedves főváros ma hajnalban már fagyosan fogadta az induló autóbuszokat. A síkosságot fokozta a kora hajnalban elkezdő­dött hóesés. A BKV, együttműködve a Fővárosi Köztisztasági Vál­lalattal, igyekezett „lefé­kezni” a csúszós utakat, A 22-es autóbusz vonalán, ál­talában a hegyi járatoknál homokot szórtak az úttest­re. Reggel jelentették, a 12-es is homokot kér a Déli-pályaudvar és az Al­kotás utca közötti emelke­dőre. A villamosok közlekedé­sét nem zavarta az idő­járás. A váltók még sehol sem fagytak el, egyébként is a BKV mindenütt áttért az elektromos fűtésű váltók al­kalmazására. Jelenleg 40 ilyen váltó működik. Min­dent egybevetve: ma délelőtt lelassult a* autóbuszok és a trolik forgalma a fővárosban. A MÁVAUT központjába befutott az első téli hír: a Budapestről Kőszegre tartó autóbusz Székesfehérvár­nál elakadt. Több dunán­túli járat nem közlekedik. Különösen kritikus a helyzet a Szé­kesfehérvár—Veszprém— Pápa—Nagykanizsa—Ba- konybcl közötti autó­busz-forgalomban. A MÁV-nál nincs akadály. Ugyancsak zavartalan a MALÉV repülőgépeinek, il­letve a Ferihegyre érkező és innen tovább induló kül­földi légitársaságok gépei­nek közlekedése. Egész Európában — bár minde­nütt téliesre fordult az idő, sokfelé havazik — a nagy­városok repülőterei sza­badok. Magyarország nyugati, felében, Veszprémben, Zalában, Somogybán erő­sen akadályosak útjaink. Ma délelőtt tovább tombolt az erős szél, folytatódott a havazás, ezzel együtt a hó­fúvás is. A 8-as főközleke­dési út Csőrtől Városlödig járhatatlan. A 71_es út Zán­ka, Balatonederics térségé­ben hófúvásos. A további főközlekedési útjaink közül a 73-as Csopak körül, a 75- ös Keszthelytől Zalatár- nőkvg, a 7-es, illetve a 74.es Nagykanizsa előtt járhatat­lan. Ugyancsak a hó foglya lett Simontomyán a bl-es főközlekedési út. Zala, Veszprém. Somogy megyében az alsóbbrendű útvonalak javarészét a hófúvás elzárta a kül­világtól. A KMP útügyelete mindeh­hez hozzáfűzte: a gépek dolgoznak az utak felszaba­dításán, annak ellenére, hogy tovább is tart a hó­fúvás, a hóesés. Kérik a Dunántúl nyugati részébe induló gépkocsivezetőket, tájékozódjanak az útviszo­nyok felőL 0». a.) Hideg marad az idő A Kárpát-medeneébe az egész éjszaka folyamán erős, helyenként viharos széllel hideg légtömegek érkeztek. Még délelőtt ki­lenc órakor is az országban általában mindenütt mínusz 3—> mínusz 6 fokos volt a hi- deg. Enyhébb időt csak a Duna— Tisza közén és az ország északkeleti, s a hideg által még nem érintett délkeleti részén mértek. Ez az eny­hébb idő is a nulla, mínusz két fokot jelenti. Az ország nagy részén havazik, A Dunántúl északi részén már most erős hófúvások vannak. s a hófúvás a Duna—Tisza, közén is, majd a Tiszántú­lon is végigviharzik. A továbbiakban liideg időre, nulla fok alatti hő­mérsékletre kell számíta­nunk.

Next

/
Thumbnails
Contents