Esti Hírlap, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

XV. évfolyam, 217. szám 1970. szeptember 16., szerda NAPIRENDEN: a perem- kerületek egészségügye Budapestre érkezett az NDK kulturális- ügyi minisztere llku Pál művelődésügyi miniszter meghívására ma délelőtt Budapestre érke­zett Klaus Cysfi, a Német Demokratikus Köztársa­ság kulturálisügyi minisz­tere. Fogadására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent ár. Orbán László, a műve­lődésügyi miniszter első helyettese, dr. Simó Jenő, művelődésügyi miniszter- helyettes, Böjti János kül­ügyminiszter-helyettes, to­vábbá a Művelődésügyi Mi­nisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ugyancsak ott voltak a fogadtatáskor — Heinz Knob be ideiglenes ügyvi­vővel az élen — a Német Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövet­ségének képviselői. (MTI) Berlini közlemény Berlinben ma közle­ményt hoztak nyilvános­ságra a Szomáliái Demok­ratikus Köztársaság legfel­ső forradalmi tanácsa és kormánya M. A. Guled dandártábornok vezette küldöttségnek NDK-beli látogatásáról és tárgyalá­sairól. * í: \S/ : Bizottsági elnökök Az ENSZ jubileumi ülés­szakának keddi nyitó ülé­sén megválasztották az ülésszak új elnökit Edvard Hambro norvég fődelegátus személyében, aki ezután beszédet mondott. Ugyancsak a nyitó ülésen került sor a közgyűlés hat főbizottsága telnökének megválasztására. Ezek a következők: Politikai bizottság — Andres Aguilar nagykövet (Venezue­la) ; gazdasági és pénzügyi bi­zottság — Walter Guevara Ar- zs nagykövet (Bolívia); szociá­lis, humanitárius és kulturális bizottság — Maria Groza (Ro­mánia) ; gyámsági bizottság — Vernon Johnson Mwaanga nagykövet (Zambia); ügyvi- teli és költségvetési bizottság — Max W'ershof (Kanada) ; jogi bizottság — Paul Bamela Engo (Kamerun); különleges politi­kai bizottság — Abdul Samad Ghaus (Afganisztán). A Városházán ma dél­előtt a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága több fontos javaslatot fogadott el, hogy meggyorsítsák a külső negyedek egészség- ügyi fejlesztését. A legutóbbi időben a nagy építkezések eredmé­nyeként számottevő arány­talanságok keletkeztek az orvosi hálózatban. Sokat­mondó adat; a VIII. kerületben egy körzeti orvos 640 gyere­ket kezel, a XI. kerület­ben pedig 1190 gyereket. Több kerületben súlyos gondot okoe az is, hogy ki­csi a szakorvosi rendelő. vagy még nem épült fel. A XV. és a XVII. kerület la­kói a IV., és a VII., illetve a X. kerületbe járnak szakorvosi rendelésre. A végrehajtó bizottság most elhatározta, hogy je­lentősen növelik a II., a III., a XI., a XIV., a xVlII. és a XX. kerületben a szakorvosi intézetekben a rendelési időt. A XI. kerü­letben nagyobb változást csak az új rendelőintézet felépítése hozhat. Sajnos, a munkák elhúzódtak. A XIV. kerületben is új szak­orvosi rendelőintézet ké­szül. A XX. kerületben je­lenleg már bővítik a ren­delőintézetet. Átcsoportosítások lesz­nek a gyermekorvosi há­lózatban is. Több új or­vosi állást kapnak a külső negyedek. A körzetig orvosok száma a belső kerületekben nem csökken, a negyedik ötéves tervben több új körzeti or­vosi rendelőt nyitnak meg az épülő új negyedekben. A PRAVDA a magyar—szovjet tervegyeztetésről Kilencmilliárd rubeles árucsereforgalom Moszkva, szeptember 16. ..Egyesített erőfeszítés” címmel kommentálja a Pravda mai száma a ma­gyar—szovjet tervegyez­tetési jegyzőkönyv aláírá­sát. Egyebek között hangsú­lyozza : a szocialista országok népgazdasági terveinek egyeztetése új lehetősé­geket tár fel a gazdasági együttműködés ütemének gyorsítására. A népgazdaság alapvető ágazatait felölelő koordiná­ció elősegíti a termelés szakosításának és kooperá­ciójának továbbfejlesztését, az ipari és mezőgazdasági kölcsönös áruszállítások növelését, a tudományos­műszaki kapcsolatok bőví­tését. A testvérországok — a KGST tagjai —, a közö­sen kidolgozott programot megvalósítva szervezik a szocialista gazdasági integ­ráció folyamatának ki- bon takoztatását. A Pravda az 1971/75-re vonatkozó magyar—szovjet tervegyeztetési jegyzőkönv aláírásában annak tanú- bizonyságát látja, hogy az együttesen kitűzött program gyümölcsözően és sikeresen válik valóra. A magyar—szovjet együtt­működés jelenlegi színvo­nalára jellemző vonásként emeli ki, hogy az együtt­működés munkájában nem csupán a két ország terve­ző- és külkereskedelmi szervei vesznek részt, ha­nem — gyakorlati tényke­déssel is —, az összes ipari minisztériumok. Ennek kapcsán emlékeztet rá, hogy a tervegyeztetési tár­gyalások folyamatában a felek egész sor megállapo­dást írtak alá, amelyek megteremtik a szakosítást és a kooperációt az ipar egyes ágazataiban. A Pravda imponálónak nevezi a magyar—szovjet árucsereforgalom fejlesz­tési távlatait tükröző szám­adatokat, s ennek kapcsán ■kiemeli, hogy 1971—75-ben másfélszeresére nő a ko­rábbi ötéves időszakhoz ké­pest az áruforgalom érték­összege, amely meg fogja haladni a 9 milliárd rubelt. Katonai kormány alakult Jordániában Abdel Moneim Rifai Jor­dániái miniszterelnök és kormánya tegnap este Husszein királynak benyúj­totta lemondását. A király a lemondást elfogadta és Mohammed Daudot bízta meg az új kormány létre­hozásával. Az anunani rádió jelen­tése szerint Mohammed Daud dandártábornok ve­zetésével ideiglenes kato­nai kormány alakult. Feladata, hogy véget ves­sen a palesztinaiak és a jordániai hadsereg össze­csapásának és megteremt­se a békét az országban. Ma közép-európai idő sze­rint 17 órakor lép életbe a palesztinai' ellenállók és a jordániai hatóságok között létrejött legújabb megálla­podás. A három hónapon belül immár negyedik egyezményt a két fél kép­viselői tegnap este kötötték meg. A Palesztinai Népi Fel­A PAFF feltételei Amman, szeptember 16. A közel-keleti repülőgép- eltérítésekért felelős Pa­lesztinái Népi Felszabadító, si Front Ammanban nyil­vánosságra hozta a fogva tartott 50 túsz szabadon- bocsátásának feltételeit. 1. A Svájcban fogva tar­tott négy arab ellenálló szabadon bocsátása; 2. A Német Szövetségi Köztársaságban fogva tar­tott három arab szabadon bocsátása; 3. Nagy-Britannia bocsás­sa szabadon Leila Khaledet; 4. Az amerikai és izraeli túszok szabadon bocsátásá­ért a népi front Izraeltől négy feltétel teljesítését kö­veteli: egy Haifában őrzött és eddig meg nem nevezett ellenálló szabadon bocsátá­sa; a júliusban Tel Aviv- ban őrizetbe vett két algé­riai kiadása; a Dél-Liba- nonból január 10-én elra­bolt 10 libanoni katona sza­badlábra helyezése; d) Iz­raeli fogságban tartott és eddig meg nem nevezett számú palesztinai szabadon bocsátása. A küldöttség tagjai elhelyezik a koszorút. Koszorúzás a Hősök terén Jan Marko, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság külügyminisztere — aki Péter János külügyminisz­ter meghívására hiVatalos, barátig látogatást tesz ha­zánkban —. ma délelőtt megkoszorúzta a Hősök te­rén a magyar hősök emlék­művét. A koszorúzási ünnepsé­gen magyar részről jelen volt Péter János külügyr miniszter, Vince József, hazánk prágai nagykövete, Barity Miklós, a Külügy­minisztérium csoportfőnö­ke, Perczel László, a Külügyminisztérium fő­osztályvezetője, Pesti End­re vezérőrnagy, a budapes­ti helyőrség parancsnoka, dr. Katona Géza, a Fővá­rosi Tanács főosztályveze­tője. Csehszlovák részről részt vett Frantisek Dvors- ky,. Csehszlovákia buda­pesti nagykövete, Mecis- lav Jablonsky, a miniszter titkárságának vezetője, Zdenek Litasky, a Külügy­minisztérium titkárságának munkatársa, Peter Brud- nak. a Külügyminisztérium osztályvezető helyettese, dr. Oldrich Mohelsky nagjT- követségi tanácsos és Vladimir Trojan magyar előadó. (MTI) A NYÁR MÉRLEGE Nagy forgalom a csúcsszezonban Az idén 4rmillió 647 ezer vendég érkezett Magyaror­szágra — jelentették be ma délelőtt a Belkereskedelmi Minisztérium idegenfor­galmi sajtótájékoztatóján. A nyugati országokból 8 hónap alatt 572 ezer 600 turista érkezett. Az előre­jelzéseik szerint a nyugati uristaforgalom várhatóan megközelíti a háromne­gyedmillió főt. A baráti országokból ér­kező turisták száma csu­pán augusztusban 26 százalékkal növekedett tavaly augusztushoz vi­szonyítva, ezen belül a beutazó for­galom 40 százalékkal nőtt. A január-augusztusi idő­szakban a baráti országok­ból összesen 4 millió 100 ezer vendég érkezett. Nagy feladat volt a nyári hóna­pokban szinte egyszerre je­lentkező idegenforgalom lebonyolítása. Különösen néhány határátkelőhely, el­sősorban Hegyeshalom, Röszke és Biharkeresztes átmenőforgalma állította nagy feladatok elé a ható­sági szerveket és a vállala­tokat. A túlterhelésből adódó hibák ellenére mun­kájuk és magatartásuk el­ismerést váltott ki a ven­dégek körében. A csúcsszezonban, de kü­lönösen augusztusban nem volt elég a szállás az ide­genforgalmi helyeken. A szállodákat 100 százaléko­san kihasználták. Nőtt a kempingek iránti kereslet, különösen a belföldi turis­ták, a fiatalok között. Az idei tapasztalatok arra mu­tatnak, hogy nőtt az átlagos itt-tartóz- kodási idő és a külföldi vendégek a tavalyinál több pénzt költöttek el hazánkban. A változékony időjárás növelte az igényeket a he­lyi programok, az utazások, a kirándulások és más ren­dezvények iránt. A Balaton környékén, Budapesten és az ország nagyobb városai­ban is sikert arattak a vá­rosnézések, a hangverse­nyek, sok vendége volt a szegedi és a szentendrei szabadtéri játékoknak. Segély Velencének Róma, szeptember ,16. Az olasz pénzügyminisz­térium 1500 millió líra — körülbelül két és fél millió dollár — összeget utalt ki különleges alapokból Ve­lencének, ahol a hét végén egy heves tornádó nagy ká­rokat okozott és 37 embert megölt. szabadítási Front nevű szélsőséges palesztinai szer­vezet nem vállalt szerepet az egyezmény létrehozásá­ban.

Next

/
Thumbnails
Contents