Esti Hírlap, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

SZEPTEMBER VÉGÉN NIXON EURÓPAI KÖRÚTRA INDUL MARKUS GYULA VARSÓI KOMMENTÁRJA: A lengyel-nyugatnémet tárgyalások hatodik fordulója előtt Giri Moszkvába látogat Ciri indiai elnök szep­tember 21-én 10 napos hi­vatalos látogatásra a Szov­jetunióba utazik. Az in­diai elnök hivatalba lépése óta először keresi fel a szovjet fővárost. *■ * Uj szovjet nagykövet Pekingben Moszkva, szeptember 16 A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége Vaszilij Tolsztyikovot nevezte ki a Szovjetunió új pekingi nagykövetévé. Tolsztyikov a SZKP KB és a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének tagja. ★ A Szovjetunió, új pekingi nagykövete 1917-ben született és vasútmérnöki képesítéssel rendelkezik. 1946 és 1962 közeit fontos párt- és állami tisztsé­geket töltött be Leningrádban, 1962 óta a leningrádi területi pártbizottság első titkára. Moszkva, szeptember 16. Adriano Guerra telefon­jelentése: Szovjet oceáncigráfusck hosszabb ideje megfigyelé­seket végeztek a tengere­ken. Azt kutatták, megfe­lel-e a valóságnak az a fel-, tevés, amely szerint a víz­tükör felületén gyakran észlelnek — port?. Bár furcsának és hihetet­lennek látszik, a tudósok megbizonyosodtak róla, Washington, "szeptember 16. Nixon amerikai elnök szeptember végén európai körutazásra iAdul. Az uta­zás programját Ronald Ziegler, a Fehér Ház szó­vivője nagy vonalakban ismertette a sajtó képvise­lőivel. Nixon Rómában, az utazás első állomásán az olasz köztársasági elnök vendége lesz, és / \ v széleskörű eszmecserét folytat majd Saragat el­nökkel és Colombo mi­niszterelnökkel a nemzetközi helyzet leg­utóbbi fejleményeiről. Olaszországi tartózkodása alatt felkeresi VI. Pál pá­pát is. Ezt követően talál­kozik az amerikai 6. flotta parancsnokaival a „Spring- field'’ parancsnoki hajón, és a „Saratoga” -repülőgép- anyahajóról megtekinti a flotta hadgyakorlatait. Ni­xon látogatást tesz a NA­TO dél-európai főhadiszál­lásán is, majd részt vesz a Földközi-tenger térségé­ben működő amerikai nagykövetek értekezletén. Az elnök — mondta a. szóvivő — elfogadta Fran­co tábornok régebbi keletű meghívását is, és Washing­tonba való hazatérése előtt Angliába látogat, ahol hogy a tenger — valóban poros. Időnként ködnek vélt párákról kiderült, hogy porfelhők. A kutatások iga­zolták, hogy a tengerben le­vő mikroorganizmusok és a temérdek só apró kristá­lyok formájában porfelhőt képez. Nagyméretű mik­roszkópok segítségével ré­szeire bontották a tengeri port, s a parányi kristályok vizsgálata igazolta a koráb­bi feltevéseket. most először találkozha­tok Heath miniszterel­nökkel. A Fehér Ház szóvivője ma délben sajtóértekezle­tet tart, és megfigyelők szerint itt jelenti be azt a döntést, hogy az európai utazás programjába esetleg bekapcsolják Jugoszláviát is, s közli azt is, hogy Ni­xon szándékozik-e talál­kozni Pompidou francia elnökkel Párizsban. Elbocsátás Háromezer madridi épí­tőmunkást elbocsátottak állásából, mert részt vett a munkásbizottságok által kezdeményezett nagysza­bású sztrájkakcióban. Lázas munka folyik az autógyári tervezőiirodák­ban: a kötelező erejű „biztonsági menetrend” nyomán konstruktőrök egész serege látott munká­hoz. A cél az eddigieknél sokkal jobban védő gép­kocsi előállítása. íme, a tennivalók évszóm szerin­ti .mentrendje amerikai la­pok cikkei alapján. 1912: Megfosztani a ko­csik karosszériáját vala­mennyi kiálló, éles dísztől, ami halálos sebet ejthet az elütött gyalogoson. Meg­tervezni, hogy az eddigi­nél jóval kevesebb mérge­ző gáz kerüljön az utas­térbe. Olyan fényjelzéssel el­látni a kocsit, amely mind belül, mind kívül jól lát­hatóan mutatja, ha a veze­tő túllépte a térségben megengedett sebességet. Olyan készüléket beszerel­ni, amely megmutatja, ha a gumiban túl sok, vagy kevés levegő van. Jobb fékeket konstruálni. Olyan szerkezetről gondoskodni, amely a gázpedál fennaka­dása, vagy baleset nyomán automatikusan visszaveszi a gázt. 1973: Egyszer és minden­korra megakadályozni, hogy karambolok után ki­gyulladjon a kocsi. Más in­tézkedések mellett „tűzfal­lal” elszigetelni az utas­teret az üzemanyagtól. Megerősíteni a lökhárító­kat, hogy az eddiginél sok­kal többet fogjanak fel az Varsó, szeptember 16. A varsói lapokban hét­főn rövid, mindössze tízso­ros kommüniké közölte, hogy Lengyelország és az NSZK politikai eszmecse­réjének hatodik fordu lóját miniszterhelyettesi szin­ten október elején tartják Bonnban. Régi tapaszta­lat azonban, hogy a tömör közlemények gyakran töb­bet mondanak, mint a ter­jedelmesek, amelyek nem­egyszer csak a konkrétu­mok hiányát takarják. Az említett bejelentés két lényegbevágó konkrétu­mot tartalmazott: ütközés erőéből. Megszün­tetni a jelenlegi fejvédő­nek azt a hátrányát, hogy akadályozza hátra a kilá­tást. A baleset pillanatában felfúvódó védőballon — 1973-ban, remélhetően, már, általános lesz — to­vábbi tökéletesítése. S mert a hátsó ablakok­kal meglepően sok baj van, foglalkozni azzal a gondo­lattal, hogy valami perisz­kópszerű megoldást talál­janak. 1974: A védőballon még további fejlesztése, pót­megoldások kidolgozása ar­ra az esetre, ha a szerke­zet nem működik. Az utas­tér puha kibélelése. Az ajtók megerősítése, annak az állapotnak a megszüntetése, hogy a ko­csi az oldalülésekkel szem­ben gyakorlatilag védte­len. 1975: Olyan készülék kötelező bevezetése, amely egyszerűen lehetetlenné te­szi, hogy ittas, vagy más okból cselekvésképtelen ember egyáltalán elindít­hassa a kocsit. A valószínű séma: bizonyos — jó ref­lexeket kívánó — mecha­nikai feladat megoldása után indítható csak a mo­tor. Lehet — mondja a szövetségi kormány Köz­úti Biztonsági Hivatalának 200 oldalas jelentése —. hogy ezzel a készülékkel nem kell 1975-ig várni. 1970 őszén egyelőre más probléma is akad: a nagy gépkocsisztrájk... 1. a megbeszéléseket a Brandt-kormány kérésé­re halasztották egy hó­nappal 'későbbre; 2. no­vember első napjaiban Varsóba látogat Scheel k ülügyminiszter, hogy kollégájával, Stefan Jed'ychowskival . lefoly­tassa a lengyel—nyugatné­met szerződésre vonatkozó tárgyalások zárószakaszát. Ezzel lezárult egy olyan, csaknem kéthetes időszak, amelyben a lengyel diplo­mácia és a sajtó példamu­tató. fogy el mezettséggel és higgadtsággal figyelte egyes nyugatnémet újságok és TEMETŐBŐL KITILTVA I piatal katona volt Poin- 1 dexter Williams, be­sorozták, Vietnamba vit­ték, harcolt, elesett. Holt­testet hazaszállították szü­lőföldjére, Floridába: nyu­godjék békében. Ha tud. Csakhogy kiderült: köny- nyebb volt meghalnia, mint békében nyugodnia. A temetőbe ugyanis, aho­vá édesanyja nyugalomra tzánta helyeztetni. Wil­liamset holtában sem en­gedték be. Williaftis fekete volt — s azt a bizonyos flo­ridai temetőt csak fehérek­nek tartják fenn. A holttest most a temet­kezési vállalat raktárában fekszik, bírósági döntésre várva. A katona édesany­ja ugyanis fellebbezett a bí­rósághoz a temető igazga­tóságának döntése ellen. S közben nem tudja eltitkol­ni a gondolatát: bár in­kább a vietnami hadjárat­ból tiltották volna ki húsz­esztendős fiát. Humphreyt jelölték-Minneapolis, szeptember 16. Tegnap az Egyesült Ál­lamok hat államában tar­tottak előválasztásokat a november 3-án sorra kerü­lő részleges kongresszusi választások előtt. Ezek so­rán Hubert Humphrey volt alelnök elnyerte Minnesota állam Demokrata Agrár­pártjának (DFL) jelöltsé­gét a szenátusi választá­sokra. Humphrey a politi­kai élettől visszavonuló McCarthy volt elnökjelölt szenátori helyét pályázza meg. Négy . helikopter A saigoni amerikai kato­nai parancsnokság ma reg­gel beismerte, hogy a népi felszabadító erők a minap négy amerikai helikoptert lőttek le, két helikoptert Laosz .déli részében, to­vábbi kettőt pedig Quang Tri dél-vietnami tarto­mány légi téréin semmisí­tettek meg. jobboldali, revansista poli­tikusok hecckampányát az eredetileg szeptember 8-ra tervezett tárgyalások el­halasztása körül. Varsóban nem keltett meglepetést, hogy Lengyelország és az NSZK politikai viszonyá­nak rendezését Nyugat- Németországban továbbra is lármás és zajos körök ellenzik, s a CDU/CSU berkeiben sem adták még fel az ellenakciók lehetősé­gét. A lengyel fővárosban nyugodtan visszautasítot­ták azokat a nyugati „ér­tesüléseket”, amelyek sze­rint a megbeszéléseket ál­lítólag Varsó „váratlan ú.i követelései” miatt kellett elhalasztani. Nem reagál­tak azokra a nyelvészeti hókuszpókuszokra. ame­lyek az Odera—Neisse-ha- tárra vonatkozó „formulá­kat” találgatták. S azokra a cinikus kijelentésekre, hogy á szerződésekben * úgyis csak a papír örök, mindössze azzal válaszol­tak, hogy aláhúzták: a megkötendő lengyel- nyugatnémet szerződés­nek feltétlenül világosan és félreérthetetlenül rög­zítenie kell a nyugati lengyel határ végleges és sérthetetlen jellegét. Lengyel részről most há­rom dolgot hangsúlyoznak különös erővel: 1. a len­gyel—nyugatnémet politi­kai kapcsolatok rendezésé­nek kiindulópontját jelen­tő államközi szerződésben az NSZK-nak egyértelmű­en el kell ismernie az Ode­ra—Neisse-határ végle­ges és sérthetetlen jelle­gét; 2. Varsó “megérti a Brandt-kormány belső nehézségeit, s nem akarja megnehezíteni helyzetét; 3. kívánatos, hogy a meg­kötendő szerződés a nyu­gatnémet társadalom minél szélesebb "köreinek támoga­tását élvezze. Érthető te­hát, hogy Brandt a lengyel —nyugatnémet egyez­ményhez szélesebb parla­menti bázist szeretne te­remteni. A CDU-ellenzék- kel azonban a lengyel kö­vetelések rovására semmi­képpen sem teremthet kö­zös platformót. Bár a nyolc hónapja tar­tó eszmecsere kezdete óta mindkét fél következete­sen ragaszkodik a kötele­zően vállalt titoktartáshoz, a hivatalos közlemé­nyekből is megállapítha­tó, hogy a szerződéshez vezető úton — ami pe­dig hosszúnak és nehéz­nek ígérkezett — jelen­tősen előrehaladtak. A kölcsönösen 'elfogadható határformula kidolgozása különösen nehéz feladat. Számos jel azonban arra mutat, hogy az ENSZ-köz- gyűlés idején, • szeptember­ben, New Yorkban sorra kerülő Scheel—Winiewicz- találikozón, majd pedig az októberi, bonni hatodik fordulóban sikerül megol­dani a még nyitott kérdé­seket és novemberben Scheel külügyminiszter — esetleg Brandt kancellár kí- sérőjeként — már a szer­ződés aláírására érkezhet Varsóba. Ezért idézte a Trybuna Ludu Kari Moersch nyugatnémet kül­ügyi államtitkár nyilatko­zatát, amelyben hangoztat­ta: „Megalapozott remény van arra, hogy Lengyelor­szág és ae NSZK megálla­podását még ez év őszén aláírják.” Importált szardíniák olajos, 123 grammos 11 Ft olivaolajos, 125 grammos 12 Ft a fővárosi élelmiszerüzletekben Budapesti Fűszer- és Édességnagykereskedelmi Vállalat Budapest VII., Dohány utca 40. ÓCEANOGRÁFUSOK SZÉRIÁ T A TANGER POROS A VDK negyedszázados jubilumán elégedetten tekint­hetnek vissza a megtett útra a nők is, akik mind a mun- káüan. mind a harcban megálltak helyüket. Képünkön: milicista lány a Than Hoa tartománybeli Dong Son faluban HA ITTAS A VEZETŐ, nem indul a kocsi FÉNY JELZI MAJD A GYORSHAJTÁST

Next

/
Thumbnails
Contents