Esti Hírlap, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Az amerikai hadse­reg szakértői új tí­pusú lövészfegyve- rekkel kísérleteznek. SPIW-program? — Immáron hetedik éve dolgoznak egy különleges rendelte­tésű, egyéni íegyvé­rén. A SPIW-prog­ram kivitelezői ere­detileg ikercsövű ké- zilegyvert szerettek volna, amely egyik csövéből kis nyila­kat, a másikból 40 milliméteres gráná­tokat tüzelne. A kü­lönböző modellvariá- ciók azonban eddig a lőtéri kísérleteknél nem bizonyultak megfelelőnek. Bevált viszont az idén ké­szített új fegyverti- pus, az XM-—19-es puska gázelvételes működésű kézifegy­ver. Egyes lövések­hez. háromlövéses rövid sorozatokhoz és hosszú sorozatok­hoz egyaránt alkal­mas. A tapasztalatok elsősorban a három­lövéses rövid soroza­tos tűzütem szerkeze­ti megoldását igazol­ják, mert a kézifegy­verek sorozattüze­lésnél legfeljebb há­rom lövésig tartha­tók a célon. Urónnyilacska? — Az új modell 6,3 kiló súlyú és 1015 milliméter hosszú. Tárja negyventölté- nyes. Az 5,6 millimé­teres csőből a hagyo­mányos lövedék he­lyett lövésenként há­rom darab 25 milli­méter hosszú és 1,52 milliméter átmérőjű, szárnyas nyilacska röppen ki. A lövész­fegyverek korszerűsí­tésének feltételei az alapvetően új lőszer­típusok. Az uránlöve­dék nyíl alakú, átmé­rője alig 2,5 millimé­ter. Fémfelületbe üt­köztetve a burkolat magas hőmérsékleten elég. A becsapódás helyén megolvasztja a fémet. Az uránlö­vedék pedig áthatol a páncél mögötti tér­ségbe, ahol az élő erőt, a felszerelést megsebesíti. • Percenként 36 ezer lövés? — Az uránlövedé- kes lőszert tüzelő fegyver nyolc csövű, 7,62 milliméteres gyorstüzelő géppus­ka. Tűzgyorsasága el­éri a percenkénti 36 ezer lövést. S már több országban hü­vely nélküli gyalog­sági lőszerek új tí­pusain dolgoznak. Ez ragasztóval összefo­gott, sajtolt lőpor. Felhasználásához elektromos elsütésű fegyver szükséges. Alkalmazása esetén a katona — túlter­helés nélkül — két­szeres lőszermeny- nyiséget vihet majd magával. 1970. SZEPT. 17—23:IG SPARTACUS I—n. (panoráma, szv. am) Corvin £4, £8, 12. hétre prol. TRILÓGIA (m) Vörösmarty £5, h7 A FEKETE SZAKÁLL SZEL­LEME (mb. am—ang) Alfa 3. £6, 8; Puskin hl), 11, n2; Szik­ra nlO, nl2, n2; Május i. 4. n7, £9; Kőbánya f4, h6, 8; Szabadság 3, níi, 18: Bástya minden este £10; Szikra 19- én éjjel 10; Ugoesa 19-én éj­jel fii CSAK A HALOTT VÁLA­SZOLHAT (mb. 1) Szikra £4, h6, 8; Csokonai h9, 11. n2; Madách 21—23, h5, 7 BOSZORKÁNYPER (cseh)** Csokonai £4, h6, 8; Fény h9, 11, n2; Toldi 19-én éjjel 11 MAGASISKOLA (m) Puskin f4, h6, 8; Tátra 21—23, 4, n7, f9; Dózsa 21—23, fa, £7, f9; Ma­dách 17—20, 5, f8, ünnep h3-kor is; Haladás 21—23, £4, h6, 8 RÍTUS (svéd)*** Toldi £5. h7, 9 DEL CSILLAGA (ang—fr) Urá­nia 4, n7, £9, 7. hétre prol; Vörösmarty £10, hl2, 2 és es­te 9; Bástya h9, 11, n2; Obu. da 3, n6, £8; Táncsics 3, n6. £8; Tátra 17—20, 4, n7, 19 AZ EMIR KINCSE (mb. sz) Bástya 14, £6, f8; Művész nlO, nl2, n2; Fény £4, h6, 8 GRAMÍGNA SZERETŐJE (bőig —ol)»* Duna 4, n7, £9; Május 1. 9, nl2, £2; Hunyadi 3, n6, Í8; Bethlen 19-én éjjel 10; Csillag 18-án éjjel 10 FOLYTASSA, DOKTOR! (mb. ang) Sport £3, £5, £9; Vörös Csillag 9, nl2, £2; Bartők 9, nl2, 12; Palota 5, 18, ünnep 3-kor is; Toldi 18-án éjjel li; Csillag 19-én éjjel 10 EGY KÍNAI VISZONTAGSÁ­GAI KÍNÁBAN (fr) Vörös Csillag 4, n7, £0: Bartők n4, 6, 19; Ugoesa 14, h6, 8 ISTEN HOZTA. ŐRNAGY ÜR! (m) Dózea 17—20, £4, ho, 8 SARCA TENGERALATTJÁRÓ (ang—am.) Művész £4, h6, 8 BANDITÁK HALÓJÁBAN (ang) Bethlen 18-án éjjel 10 HÍRADÓ: Magyar Híradó, A kultúra emlékeiből IV. (58. sz. Világ- magazin), Gienek (1), Ceylon, a legendák szigete (szín. m), Mennyibe kerül egy nő? (jug), Reggeli ábrándozás (szín. m) — reggel 9-tői este 9-ig folytatólag BEM DU: GYERMEKMOZI: Jégkirálynő (szv. szín. sz) du. 3-kor « ,,5-RE MA VAROM A BEM MOZINÁL!’: CSERMÁK TI­BOR ES RÉBER LÁSZLÓ RAJZFILMJEIBŐL du. 5-kor prolongálva AKIT NEM LEHET ELÍTÉLNI (sz) Mikszáth 21—23, n4. fö, hö AZ ANGYAL VÉRBOSSZÚJA (mb. ang) Akadémia f4, h6, 8 ARC (m) Kinizsi 19—20, f4. hö, 8; Marx 21—23, f4, hö, 8; Uj_ laki 17—20, f4, hö, 8 BOLONDOK HAJÓJA (mb. am) Munkás 17—20. 4. 7 A BOSSZÚÁLLÓK ÚJABB KA­LANDJAI (mb. sz) Cinkota 18—20, n6, f8, ünnep 3-kor is; Kinizsi 21—23, f4. hö, 8; Új­világ Dózsa 21—22, fö. 8: Zal­ka Máté Müv. Ház 18-án, nö, h8 CSAK EGY TELEFON (m)'Csa­ba 17—20, nö, h8, ünnep 3-kor is; Széchenyi 21—23, n4, fö, h8; Szigethy 17—20, f4, h6, 8 DAJKAMESÉK HÖLGYEKNEK (mb. am) Balaton h9, il, n2; Tinódi 17—20, 3, f6, 8; Alko­tás este n9 A DZSUNGEL ÖSVÉNYEIN (sz) Munkás 21—23, f4. h6, 8 EGY Nö A DIPLOMATÁK ASZTALÁNÁL (mb. sz) Kos­suth XX. 21—23, Í4, hö, 8; Mátra hö; Zuglói 19—20, n4, fö, 8 ELKÉSETT VIRÁGOK (SZ) Bethlen 17—18, f4, hö, 8; Li­get 21—23, nö, hö AZ ELRABOLT EXPRESSZVO­NAT (am) Zuglói 22—23, n4. FANTOMAS VISSZATÉR (fr) Tisza f4, h6 A FÁRAÓ I—n. (mb. 1) Kini­zsi 17—18, Í4, 7 FEHÉR FARKASOK (mb. NDK) Marx 17—20, Í4, h6, 8 FILMSOROZAT Gorkij f4, h6, 8; Zrínyi h9, 11, n2 HA... (ang)** Honvéd h3-tól este io-Lg folytatólag HATTYÜK TAVA (sz) Bem 6. 8 HARC A BANDITÁKKAL (sz) Bethlen 19—20 f4, h6, 8 HARC A SÁTÁNNÁL (mb. SZ) Kelen 19—20, 5, n8 HEINTJE (NSZK) Bem 9, 11,1; Ipoly 22—23, n4, f6, 8 HÉT KATONA MEG EGY LÁNY (rom—fr)** Alkotás 3- tól n9_ig folytatólag A HULL AÉG ETÖ (cseh)*** Ta­nács este 7, 9 HÚSZ ARKIS ASSZONY (mb. sz) Szigethy 21—23, f4, h6, 8 Ítélet (m) Cinkota 21-én n6, f8; Petőfi 21—23, nö, h8; Rá­kóczi 17—20, f4, hö, 8*, Rátkai 17—20, fö, 8, ünnep n4-kor is A KARDFORGATONÖ (jap) Kossuth XX. 17—20, f4, hö, 8; Tinódi 21—23, 3. fö, 8 A KÉTÉLTŰ EMBER (SZ) Nap 17—20, f4, hÖ, 8 LÁNY AZ ORSZAGÜTRÓL (ang)** Ady 17—20, fö, 8, ün­nep n4-kor is; Mátra este 8 A MAGÁNYOS VILLA TITKA (ang) Zuglói 17—18, n4, fö, 8; Tanács fii. hl MÉRNÖK VESZÉLYES KÜL­DETÉSBEN (mb. sz) Csillag 21—23, 5, n8; Világosság 18— 20. nö, h8, ünnep 3-kpr Ls; Zrínyi f4, hö MÉRSÉKELT ÉGÖV (m) Fó­rum 21—23, nő, h8 A NAGY RED (mb. am) Alko­tás 9-től 3-ig folytatólag; Bethlen 21—23, f4, hö, 8; Ipoly 17—20, n4, fö, 8 NAGYÍTÁS (ang)** Nap 21—23, f4, hö, a ÖTEN AZ ÉGBŐL (SZ) Rege 19—20, h6, 8, ünnep f4-kor is; Tétény 18—20, fö, h8, ünnep n4-kor is RABLÓK KÖZÖTT (sz) Bala­ton f4. hö, 8 DR. SYN KETTŐS ÉLETE (ang —am) Mátra 9. 11, n2, f4 SZENT PÉTER HADMŰVELET (mb. ol—fr) Diadal f4, hö, 8; József Attila f4, hG, 8 SZÉGYEN (svéd)** Zrínyi es­te 8 szivárvanyvölgy i—n. (am) Kölcsey f4. f7: Kárpát ö, ünnep 3, f7, szerda szün­nap TÜNDÉRI NŐK (ol—fr)** Tisza este 8 AZ UTOLSÓ . BETYÁR (mb. bőig) Tisza hí), íl, n2 VÁGTA A VÖLGYBEN (mb. sz) Honvéd 9-től h3-ig folyta­tólag; Tanács 3. 5 VADÁLLATOK A FEDÉLZE­TEN (sz) Zuglói 21-én n4, • fö, 8 VIETNAM AMERIKAI SZEM­MEL (am) Csaba 21—22, nö, h8: Csillag 17—20, 5, n8. ün­nep h3-kor is: Otthon XX. 22- ém, fö, 8; Tündér 21-én nö, h8 A NAP . PROGRAMJÁBÓL ( RÁDIÓ Szeptember 16, szerda KOSSUTH: 14.00: Zenekari muzsika. \ — 14.44: Válaszolunk hallgató­inknak! — 15.00: Hírek. Idő­járás. — 15.10: Kóruspódium. — 15.20: Iskolarádió. — ltí.OO: A világgazdaság hírei. — 16.05: Muzsikáról — fiataloknak. — 16.38: Sáncalja. V. rész. — 17.05: Hírek, időjárás. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: Részletek Kálmán Imre Tatár­járás és Hollandi menyeesxe című operettjéből. — 17.45: A műhelyben beszélik ... — 18.00: Beethoven: V. szimfó­nia. — 18.31: Vörös Sári és Radnai György nótákat éne­kel. — 19.00: Esti Krónika. — 19.25: Töltsön egy órát ked­venceivel. — 20.25: Közv. az FC Aberdeen—Bp. Honvéd KEK labdarúgó-mérkőzés II. félide­jéről. — 21.15: Hírek. — 21.18: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. — 22.00: Hírek. Időjá­rás. — 22.15: Közv. a vívó-vi­lágbajnokságról. — 22.25: Régi magyar dalok, táncok. — 22.45: A Moszkvai Nemzetközi Tör­ténész Kongresszusról. III. rész. — 23.05: Századunk ka­marazenéjéből. — 24.00: Hírek. Időjárás. — 0.10: Tamás bátya kunyhója. Részletek Thomas filmzenéjéből. PETŐFI: Kettőtől halig az aktualitá­sok jegyében... — Közben: 14.30, 13.30: Hírek. — Kb. 15.33—15.48: Hangverseny a stúdióban. — 16.00: Hangképek ‘a Craiova—Pécsi Dózsa labda­rúgó-mérkőzésről. — 17.30: Hírek. — 18.00: Hírek. Időjárás. — 18.10: Kis magyar néprajz. — 18.15: Sonny Bono együttese játszik. — 18.23: Kor­társaink. Nemes Nagy Ágnes. — 18.55: Közv. az Ü. Dózsa— Crvena Zvezda BEK-mérkő- zés II. félidejéről. — 19.50: Üj könyvek. — 19.53: Esti mese. — 20.00: Esfi Krónika. II. — 20.25: Roasini: A tolvaj szarka — nyi­tány. — 20.35: Több nemzeti jövedelmet. III. rész. — 20.50: Mire jó a zongorista? — 21.02: Népi zene. — 21.30: Régi ma­gyar mulatságok: a vásár. — 21.50: A Liszt Ferenc Kama­razenekar hangversenye a Keszthelyi Múzeumban. — 23.02: Hírek. Időjárás. — 23.17: Népi muzsika. — 24.00: Hírek. Időjárás. URH: 18.00: Hírek. Időjárás. — 18. ÍÖ: Tánczenei koktél. — 18.55: Tör­ténelmi kislexikon. — 19.06: Utas és holdvilág. — 19.54: Ze­nekari muzsika. — 20.56: Hí­rek. — 20.59: Két szólószoná­ta. — 21.21: Barlay Zsuzsa és és Jámbor László énekel. — 21.50: Jazz. — 22.10: Beethoven zongoraszonátái. IX. rész. — 23.00: Hírek. Időjárás. Szeptember *17. csütörtök KOSSUTH: 4.30: Hírek. Időjárás. — 4.33— 7.59: Reggeli zenés műsor. — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Műsorismertetés. — Színházak és mozik műsora. — 8.20: A Clark Sisters műsorából. — 8.35: Tudományos Magazin. — 9.00: Puccini: Pillangókis­asszony. Háromfelvonásos ope­ra. — Közben: 10.00: Hírek. Idő­járás. — 11.41: Ádám Jenő népdalfeldolgozásaiból. — 12.00: Déli Krónika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Melódiakoktél. — 13.40: Község a főváros ár­nyékában. A HÉT UJ RöVIDFILMJEI: CEYLON, A LEGENDÁK SZIGETE (szín. m): Híradó CITADUR 1928 (m) : MŰVÓSZ du. A KULTÚRA EMLÉKEIBŐL IV. (58. sz. Világmagazin): Híradó CSERMÁK-TIBÓR ÉS RÉBER LÁSZLÓ RAJZFILMJEIBŐL: Bem 5-kor FILMMÚZEUM (VII.. Tanács krt. 2.) NAPFOGYATKOZÁS (fr— ol; 1962-ben készült): szeptember 17—18-án: 10, 12, 2. 4, 19-20- án: 10. 12, 2. 4. 6, 8; 21-én: 10, 12, 2, 22 —23-án: 10, 12, 2,4 KULTÜRHAZAK MOZIMŰSO­RA: BYE, BYE, BARBARA (szv. fr)** szeptember 17—20-ig; kezdés: 5. n8; VÁGTA A VÖLGYBEN (sz) szeptember 21-én és 22-én; kezdés: 15, n8 — Gutenberg Műv. Ház (VIII., Kölcsey u. 2.) AZ ANGYAL VÉRBOSZ- SZŰJA (szín. szv. mb. ang. bűnügyi film) szeptember 20- án: n3, f5, szeptember 23-án: tő, h7 — MOM Szakasits Ár­pád Műv. Ház (XII., Csörsz' u. 18.) MY FAIR LADY I—n. (szín. am) szeptember 17—20-ig: f5, 7; ÖTEN AZ ÉGBŐL (mb. sz) szeptember 21—22-ig: f5, 7 — Angyalföldi Jóasef Attila Műv. Ház (XIII., József -At­tila tér 4.) PETŐFI: 6.20: Torna. — 6.30—8.05: Azo­nos a Kossuth rádió műsorá­val. — 8.05: Szimfonikus zene. — 8.45: Külpolitikai figyelő. — 9.00: Népi zene. — 9.30: Ipar a szabad ég alatt. — 10.00: A zene hullámhosszán. — Köz­ben: 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.50: Magánvélemény — köz­ügyekben. — 12.OO: Könnyű­zenei híradó. — 12.30: Kóru­sok. hangszerszólók. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Győ­ri stúdiónk jelentkezik. — 13.20: Haydn- D-dúr gordonka- verseny. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. C TELEVÍZIÓ * ) SZERDÁN: 13.10: Iskola-tv. Élővilág (ism.). — 17.43: Hírek. — 17.50: Reklámműsor. — 17.55: Ü. Dó­zsa—Crvena Zvezda Bajnok- csapatok Európa Kupája lab­darugó-mérkőzés közvetítése a Megyeri útról. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Tv-Híradó. — 20.20: Csortos Gyula-eanlék­müsor. — 21.05: Nők fóruma. — 22.05: Tv-Híradó * — 2. ki­adás. CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT: 9.00: Iskola-tv. Olvasás (ált. isk. 2. oszt.). A nyuszi, az őzike, meg a répa. — 9.55: Magjrar nyelvtan (ált. isk. 5. oszt.). Nyelvtant tanu­lunk. — 11.05: Kémia (ált. isk. 8. oszt.). Az anyagmegma­radás törvénye. ( SZÍNHÁZ ) Madách Színház: Hermelin (7) — Madách Színház Ka­maraszínháza : Eszményi gyil­kos (7) — Vígszínház: Szín­ház (7) — Pesti Színház: Fur­csa pár (7) — József Attila Színház: Canterbury mesek (7) — Fővárosi Operettszín­ház: Pompadour (7) — Mik­roszkóp Színpad: A tetőn dol­goznak (fél 9) — Kamara Va­rieté: Kolumbusz tojása (6 és fél 9). C\tÖ REMÉNY EK ) Állatvédő Egyesület budai csoportja, műsoros klubdél­utánt rendez szeptember 13- án 18 órakor, II., Keleti Ká­roly u. 22. Hazafias Népfront. (x) Értesítjük kedves vásárlóin­kat, hogy háromnegyedes, step­pelt, téliesített orkánkabát ka­maszméretben, 610 Ft-ért kap­ható a Centrum Csepel Áru­házban és a Centrum Calvin téri Áruházban (x) 2x2 magánórán expressz megtanulhat táncolni Farkas tánctanártól. VIII. Gutenberg tér 3. Tel.; 338—676. (x) Otthon, 1971 kiállítás! Az Iparművészeti Tanács és a Bel­kereskedelmi Minisztérium Lakberendezési Bizottsága be­mutatja a jövő évben forga­lomba kerülő hazai és import lakószoba-berendezések és egyedi bútorok új típusait, fürdőszoba-felszereléseket, tü­zeléstechnikai cikkeket, ház­tartási gépeket és felszerelése­ket, háztartási papírárukat, vi­lágítótesteket, üveg, porcelán és kerámia használati és dísz­tárgyakat. A LATEX önálló pa­vilonban kínálja szőnyeg-, ta­karó, függöny- és bútorszövet- kollekcióiát. A kiállítás szep­tember 12—21-ig, naponta 10—19 óráig tekinthető meg a J3NV 21/b és 24. pavilonjában*. a Vá­rosligetben. (x) Gépírni tudó ál­talános adminiszt­rátort, számlázót, könyvelőt, gyors-, gépírót felveszünk nagykereskedelmi vállalathoz. AGRO- KER Váll. Bp. XV., Cservenka M. u? 107. Telefon: 637—300, munka ügyl osztály. Mezőgazdasági gépalkatrész raktár­ba női segédmun­kásokat felveszünk. AGROKER Váll. Bp. XV., Cservenka M. út 107. Telefon: 633— 857. Szövetkezet asz­talost és betanított munkást azonnali belépéssel felvesz. Budapest, V.. Kecs­keméti u. 13. alatti irodahelyiségben. Könyvkötőt keres kutatóintézet — fel­szerelt könyvkötő- műhelyébe. ..önálló munkakör 5428” jel­igére Felszabadulás téri __hirdetőbe. A Bőripari Válla­lat 3. sz. Gyára keres sürgős felvételre szakképzett normást. Jelentkezés: IV.. Vá­ci út 40., személy­zeti oszt. Keresünk tmk munkaköri ügyek­ben és gépszerkesz­tésben jártas fiatal technikust. Tűzokó- készülékgyár, Buda­pest. XIII.. Babér utca 9—11., főmeelia­nikus. ___ Belvárosi munka­helyre felveszünk asztalost, fiatal kéz­besítőt egy műszak­ra. Művelt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat. Budapest. VI.. Népköztársaság útja SÍ. f.. gondnokság. Villanyszerelőt, asztalost, * azonnali belépésre felvesz a Fővárosi Ruházati Rolt. V.. Mérleg u. 9.. szervezési osztály. Kazánfűtőt azom nalra felveszünk. Jelentkezés: Főváro­si Ruházati Bolt. V. . Mérleg u. 9., szer­vezési osztály. _______ Pest megv'ei Ta­nács vb. eü. osztá­lya adminisztrátor* gép- és gyorsíró’ munkakörbe azon­nal felvesz. Jelent­kezés: Bp. V.. Vá­rosház út 7.. egész­ségügyi osztály. _____ Szövetkezet azon­nali belépéssel fel­vesz árképzésbe*' jártas kalkulátort. Óra- és Műszer Ktsz. VI. . Jókai u. 9. . Szövetkezet azon­nali belépéssel fel­vesz présmunkást és raktári segédmum kast. Őrá- és Mű­szer Ktsz. VI., Jókai u. 9. _____________ Rota gépkezelőt rota gépírónőt és adminisztrátort ke­res. Kelenföldi ro- taüzem. Telefon: 467 —900. _________________ Autódarust, gép­kocsivezetőt K—öl­es darura felve­szünk állandó buda­pesti munkahelyre. AGROKER Váll. Br>. XV.. Cservenka Mik­lós út 107. Telefon: 634—289. Szakácsot és kony­halányt gyakorla­tának megfelelő bé rezéssel felveszünk Sremél vés jelentke­zés Tasnádiné élel­mezésvezetőnél. VII. Alsóerdősor u. 7. Korányi __Kórház. ÉFÉSZ--KÖVALL a zamárdi húsüzemé­be gyakorlattal ren­delkező élelmiszer­technikust vesz fel. Fizetés ffieeeevezés szerint. Útiköltséget felvétel esetén té­rítünk. Jelentkezés személyesen vas*v írásban. Siófok Bnnhvánv u. 2. Felveszünk gya­korlott gyors- és génírónőt dokumen­tációs osztályra. Ide­gen nyelvismerettel rendelkező előny­ben. Bőripari Ku­tató Intézet. Bnest. IV., Paksi József u. 43. Tel.: 293—855/133 Posta Anyaghiva­tal Központi Szer­tára azonnali belé­péssel felvesz anyag- mozgatókat és őr­portásokat. Jelent­kezés: Budapest, IX., Gyáli u. 18. Segédmunkásokat, éjjeliőrt, takarító­nőt felveszünk. Kép­csarnok Vállalat, V., Semmelweis utca 1/3., munkaügyön. Felvételre kere­sünk: szerszámké­szítőket, tmk vil­lanyszerelőt, hegesz­tőlakatost, lemezla­katost, esztergályo­sokat, marósokat, betanított munkás­nőket, mechanikai műszerészeket, vala­mint 14—17 éves fia­talkorú fiúkat és lá­nyokat (fiúkat tel­jes munkaidőre is). Híradástechnika Szö­vetkezet, Budapest, VII.. Csengery u. 28. Jelentkezés hétfő és szombat kivételével 14-*-16 óra között sze­mélyesen, vagy te­lefonon 223—645, Var­ga Zoltán termelés­vezetőnél. _________ Változatos mun­kakörben elhelyez­kedne 24 éves, jó fellépésű leány. Francia, német tu­dás, szervezési, ad­minisztrációs gya­korlat. „-Bármely terület 36 566” jel­igére Felszabadulás téri hirdetőbe. _______ Budapesti Füszer- és Édesség Nagy­kereskedelmi Válla­lat azonnali belé­péssel felvesz: szak- képesítéssel ren­delkező kazánfűtőt, kályhafűtőt, továb­bá takarítónőt. Je­lentkezés: VII., Do­hány u. 40., munka­ügyi osztály (szom­bat kivételével). __ Állatbarátok, fi­gyelem ! Az Állat­védő Egyesület ál- laímentőt keres gép­kocsihasználattal, mellékfoglalkozás­ként. Jelentkezés: Bp. V., Beloiannisz u. 7., szombat kivé- telével 9—16 óráig. OGV Heuréka Gu­migyár. Vác, Derecs­ke dűlő 1. felvételre keres: férfi. női munkaerőt betaní­tott munkára, férfi munkaerőt segéd­munkára, vízveze­tékszerelőt, csősze­relőt, lakatost, fű­tőt, takarítónőt, por­tást, éjjeliőrt, FMT végzettséggel ren­delkező munkavé­delmi előadót. A gyár megközelíthető Budapestről autó­busszal. Jelentkezés mindennap reggel 7 órától a munkaügyi osztályon. Kutatóintézet keres gépkocsianyag-rak- tárba anyagkiadót. Jelentkezés: Buda­pest. XI., Homonna u. l. sz. alatt, Mar- tonnénál. Felveszünk fény- másológéo- és sok­szorosítógép-műsze­részt azonnal, gép­írni tudó számlázót azonnal. Jelentke­zés : Műszerész Iro­dagép] a vító Szövet­kezet. Bp. VI., Szív u. 14., személyzeti vezetőnél. Telefon: 210—454. __________ Azonnali felvétel­re keresünk: sze­mélygépkocsivezetőt, üzletkötőt vidékre, készárukönyvelőt, gépírón őt^ betaní­tott női dolgozókat, takarítónőt. Jelent­kezés: ..Központban H. 24 oil” jeligére a kiadóba. Veszek ruhane­műt, egyenruhákat, hagyatékot. bútort, ágylollat, szőnyeget, vilrin tárgyakat. 121— 614. ___________________ óriási összegeket fizetek használt ru­hákért, szőnyege­kért. hagyatékért, ágytollért. Azonnal megyek: 495—709. Dynachord új 2x45 W énekhangfal, ol­csón eladó. Telefon 429—676, este. Mercedes írógép, kifogástalan állapot­ban. olcsón eladó. Telefon este: 328— 807. Singer jobbkaros bőrvarrógép eladó. fB őrdíszm ű vesn él) Budapest, Vili.. Bró- dy Sándor u. 26. Veszek azonnal régiséget, porcelánt, vitrintárgyakat, ha­gyatékot 135—677, 133—028. Opel Olympia, ju­tányosán, családi ok miatt eladó. Bp., III., Folyamőr u. 5. _____________________ 0 km-es Trabant 601-es átadó. Aján­latot a 221—333 tele­fonom ________________ Igen jó karban le­vő R 10-es eladó. Tel.: 257—454. _______ Opel Rekord, pa­norámás, újszerű ál­lapotban eladó. Bpest, Garay u. 45. Művirág űzlek­______ Fiat Coupe, 850- es. elsőkézből, ápolt, teljesen újszerű, el­adó. Délután 2—6-ig. XII.. Öra köz 2/b. Istenhegyi útról. 850-es Fiat, CR-es, rádióval eladó. XVIII.. Vörös Had­sereg útja 484. Meg­közelíthető 17-től. Trabant 601-es, 20 ezer km-rel eladó. T.: 20G—732. _________ Betétkönyves új Fiat 500-as eladó. XVIII.. Hubay Jenő G7., érdeklődés 17— 19 között. ____________ Garázs kiadó VIII., Benyovszky Móricz u. 2. __________________ R 4-es, 4000 km, kék, garanciális, sürgősen eladó. 210 —573. _________________ CH-s Wartburg de Luxe, rádióval, el­adó, érdeklődés 6­tól 251—081. __________ ~ Skoda MB 1000-es. CU rsz., ieénvésnék eladó. Érdeklődés 266—210. este 8-tól. VW mikrobusz el- °dó. Bn. XI.. Bartók B. út 130. Pálfi Jó­zsef. __________ BMW 700-as al­katrészek eladók. 15 órától. Bt). XT.. Ránk bán u. 2. ''Pálfi Jó­zsef. Könyvelőnő külön bejáratú albérletet keres. „Ideiglenes bejelentővel 36 554” jeligére Felszabadu­lás ’ téri hirdetőbe. Elcserélném 3 szo­bás, személyzetis, erkélyes. IV. em (lift van). gázfűtéses lu­xuslakásomat 1 szo­ba hallos, központi fűtéses, erkélyesre V., I. vagy Szent István krt. környé­kén. Kettő szoba összkomfort levá­lasztására is lehető­ség van. „Belváros központjában H. 23 917”. Balaton mellett, kétszintes, 2 szoba összkomfortos, lé- len-nyáron lakható új épület eladó. Ér­deklődés 270—053 te­lefonom ______________ Megvásárolnánk magánostól, vagy közülettől Budapest belterületén 500—800 n.-öl terjedelmű be­épített, vagy beépí­tetlen ingatlant. Ajánlatokat „Intéz­mény” jeligére a ki- adóba kérjük. Lőrincen 187-es te­lek eladó. Este 161— 920. Vizsgázott beat­zenekar állandó he­lyet keres. Telefon; 358—825. ______________ Parkettacsiszolás, lakkozás. 278—700. __ Hibás rádiókat — 15 évesnél nem ré­gebbit — vennék. Te­lefon : 339—782. Törzskönyvezett pulikölykök eladók. XIV., Lengyel u. 30. __________________ Parkettacsiszolás. lakkozás azonnalra* porelszívóé géppel. 471—936. Gál. _________ Tollteniszkészlet, két ütő, két ' labda 170.— Márkiin Játék­bolt. V., Váci utca 71. 189—050. ' _________ Parketta-, hajó­padló-csiszolás, lak­kozás. T.: 17-től 833— 215. A HOLNAP PUSKÁI A fővárosi mozik műsora

Next

/
Thumbnails
Contents