Esti Hírlap, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

az earffMaz.telexe * az* NAPTAR Szeptember 16. szerda, Edit napja. A Nap kél 5.24, nyugszik 17.55 órakor. A Hold kél 18.07, nyugszik 6.31 órakor. Romlik az idő A Meteoroló­giai Intézet jelenti: vár­ható időjárás Budapesten ma estig: vál­tozóan felhős idő, legfel­jebb az esti órákban kiala­kuló záporesővel, zivatar­ral. Megélénkülő szél, a hő­mérséklet kora délután 27, este 21 órakor 20 fok körül lesz. TŰZDELT FÁCÁN. IM)I VNER Szakácsok, cukrászok . világkongresszusa A főzőkanalak és a hab­verők nagymesterei világ- kongresszusra készülnek. Az eseményhez illő helyen, a Gerbaud barokkos asz­talkái mellett számolt be ma délelőtt erről a magyar Szakács és Cukrász Szö­vetség elnöksége nevében Venesz József. A Szakács Egyesületek Világszövetsége először rendezi nálunk, Magyaror­TÜD0MÁNY0S MUNKATÁRSUNK KOMMENTÁRJA: Folytatódik a Hold ostroma Az Apollo—13 holdraké­ta közismert balszerencsés áprilisi útja után most a Szovjetunió — a maga megszokott módszerével, automata rakétával — folytatja a Hold felderíté­sét. / Mint ismeretes, szeptem­ber 13-án Föld körüli par­koló pályáról indították a Lima—16-ot; célja a Föld és a Hold közötti térség felderítése, valamint a Holdnak és körzetének kutatása volt. A Luna—16 a sorszám sze­rinti negyvenkilencedik holdrakéta. A jelentések szerint a holdszonda ma éj­szaka érte el a Hold körze­tét. Sokan kérdezik: mit vár­hatunk a Luna—16-tól? El­sősorban azt, amit az Apol­lo űrhajósai és az eddigi Luna-automaták nem vé­geztek el. Például leszál­lás a Holdon olyan ponton, ahonnan mást lehet „lát­ni” és műszerekkel mérni, mint az eddigi automaták­ról. Vagy a Hold olyan he­lyén simán fékezve leszáll- ni, amit ember vagy em­beralkotta eszköz még nem érintett. (Ne felejtsük el, hogy a Hold felszíne har­mincnyolcmillió négyzet­kilométer, míg a Földé öt­száztízmillió négyzetkilo­méter.) Ne tévesszen meg bennünket ez a „kis” szám: ezer évekig Apollózhatunk, míg minden holdbéli terü­let fizikai paramétereiről felületes információt- nyer­hetünk. Az eddigi Luna- és Apollo-kísérletek azt bizo­nyítják, hogy. a Holdnak szinte minden pontján mások a fizikai tulajdonságok, sőt, még a kőzetek sem azonosak. Ez utóbbin ne is csodál­kozzunk : a Földön más len­ne leszállni a Kalahári si­Pofitikai napilap Főszerkesztő: Kelen Béla Szerkesztő: Paizs Gábor Szerkesztőség: VIII., Blaha Luiza tér 1—3. Telefon: 142—220", 343—100» Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Igazgató Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 1—3, Telefon: 343—100 Árusítja a Magyar Posta Index: 25 002 Szikra Lapnyomda va tagban. más valamely óceánon és megint más — mondjuk — a dél-amerikai őserdőben. Ha az élettelen Hold fel­színe nem is ennyire dif­ferenciált, mint a Földé, egyes tájai között mégis igen lényeges különbségei? lehetnék. G. K. • GYŐR. Űj megyei ta­nácsi székházat építenek Győr-Sopron megye köz­pontjában. A 76,5 millió forintos beruházás — föld­alatti autóparkoló, garázs, vízügyi irodaház stb. —, várhatóan 1971. nyarára készül el. • ELNÖKSÉGI ÜLÉS. A jubileumi kulturális programok végrehajtásá­ról, a X. pártkongresszus irányelveiről tárgyalt mai ülésén az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeté­nek elnöksége. szagon. világkongresszusát. A világ minden tájáról, Ja­pántól Olaszországig lő 7 delegatus, szakács és cuk- rászművész érkezik a szep­tember 21-től 24-ig tartó kongresszusra. A gazdag program egyik kiemelkedő eseménye: majd egy éve tartó megyei döntők után a magyar szakács, és 'cuk­rászmesterek győztes alko­tásainak — dobostorta és fogas aszpikban, tűzdelt fá­cán és indiáner — kiállítá­sa. A győztes ételek bemu­tatója a Gellértben, a cuk­rászművészek alkotásainak „tárlata” pedig a Gresham- ben lesz. A kongresszus központi témája pedig: a szakemberkérdés. A külföl­di vendégek Keszthelyre is ellátogatnak, ahol a tájjel­legű magyar gasztronómiá­val ismerkednek. Több mint félmillió autó Tájékoztató az Importálnak és itthon gyártanak Hazánkban a következő öt évben 340 ezer új sze­mélygépkocsi kerül forga­lomba, a jelenlegi 220 ezer­ről 560 ezerre emelkedik a kocsik száma, s ezzel együtt ugrásszerűen megnő az alkatrészek iránti kereslet. Az MTI munkatársát most az Autó és Alkatrészkeres­kedelmi Vállalat illetékesei tájékoztatták. Elmondták: a Magyaror­szágon közlekedő csaknem 90 fajta személygépkocsi­hoz körülbelül 35—40 ezer féle alkatrész szükséges. s ebbői mintegy 2000 a hiányzó cikk. Emiatt több ezer kocsi áll. A hiányzó cikkekről — például pilla­natnyilag a Trabant- és a Wartburg-dugattyúk vásár­lásáról az Autoker megbí­zottja az NDK-ban tárgyal. Jelvény bácsi. Az V. kerületi Természetbarát Szövetség tagja. Léni bácsi ötven éve gyűjti a hazai és más orszá­guk turistaszövetségeinek jelvényeit. Már 6®0 jelvénye van, ezekből ötszázat állandóan a kabátján és a sapkáján hord, a bámészkodók nagy gyönyörűségére. (MTl-folo —Kulcsár felv.) CSEMPÉSZÁRUK A GYÁRBAN Hol a gyűrű, szobaasszony? Az egyik újpesti gyárban a rendészek észrevették, hogy az üzemben arany­gyűrűket adnak-vesznek. Kiderült, hogy a gyűrűket V. J.-né 47 éves betanított munkás hozza forgalomba, darabját öt-liatszáz forin­tért, s az asszonytól nem­csak gyűrűket, hanem aranyláncokat, karkötöket, ingpulóvereket is lehet „rendelni”. V.-né azonban — mint a rendőri vizsgálat tisztázta —, csupán egyik mellékszereplője volt a bűnügynek: a főszereplő, az áruk be­szerzője és elindítója egy másik nő, Vass Ferencné, az Erzsébet Szálló szoba- asszonya. Vassné évekkel ezelőtt a szállóban megismerkedett két jugoszláv turistanővel, majd nemrég ismét* talál­kozott velük. Az asszony, vallomása szerint, csupán egy-egy kásmir kendőt akart vásárolni a külföl­diektől, ám megtudta, hogy a két nő gyakran jön Bu­dapestre, s úgy döntött: ki. használja az ismeretségből adódó lehetőségeket. Ki is használta. Mielőtt az újabb találko­zóra sor került volna, Vass­né ‘szabályszerű „piackuta­tást” végzett ismerősei kö­rében; milyen •árucikkeket lehet gyorsan és jól eladni. A piackutatás eredménye­ként aranygyűrűket, lánco­kat, karkötőket és ingpu­lóvereket „rendelt” külföldi ^üzletfeleitől, akik kétheten­te megjelentek a főváros­ban, s a Kecskeméti utcá­ban egy kapu alatt átadták az árut, amit aztán Vassné, V. J.-né és további három ismerőse közreműködésével eladott. Természetesen — felárral. Az üzlet jól jöve­delmezett: négy hónap alatt Vassné és társai több mint száz­ezer forint értékű árut hoztak forgalomba, Vassné tiszta haszna is meghaladta a harmincezret. A bűnügyben most feje­ződött be a vizsgálat: Vass_ nét devizagazdálkodást sér­Alkatrészszállításra ötéves kontingenseket kötöttek a gyártó cégekkel. Több hazai üzem vállal­kozott olyan autóalkatré­szek gyártására, amelyek­ből nem lehet importra számítani. A Fővárosi Fi­nommechanikai Vállalat, a cinkotai Auras és a VILL- TESZ Szövetkezét, a Ba­kony Művek autóvillamos­sági felszerelések gyártá­sát kezdte el. Az Autókor a javító hálózatot növeli. Jövőre az Ecseri úton import alkatrész nagyke­reskedelmi raktár nyí­lik, s előreláthatóan hat új Au- toker-fiók is bekapcsolódik az alkatrészforgalomba. Az alkatrészforgalom az ide* * 700 millióról 1975-re vár­hatóan évi 1100 millió fo­rintra emelkedik. N YOLC \ ERSENYF1LM Pécsi program SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A SZEMLÉRŐL Ma délelőtt sajtótájékoz­tatót tartott a VI. Magyar játékfilmszemle Intéző Bi­zottsága. Mint ismeretes, ebben az évben október 5-e és 10-e között rendezik meg Pécsett az idei játék- filmszemlét, amelynek nyi­tó díszelőadásán Szabó Ist­ván Velencében sikert ara­tott Szerelmesfilm című produkcióját vetítik. A ver­senyben a következő négy napon nyolc játékfilm sze­repel. Ezek a következők: Szemtől szembe, Szemüve­gesek, Imposztorok, Utazás a koponyám körül, Virág­vasárnap, Isten hozta őr­nagy úr, ítélet, Arc. A pé­csi bemutatókon kívül Mo­hácson,\ Szentlőrincen, Sik­lóson, Sásdon, Szigetvárott, Komlón, Mágocson és Sely- lyén is bemutatkoznak a versenyfilmek és alkotóik. • BARÁTSÁG. Délután magyar—koreai barátsági nagygyűlést tartanak Jász­berényben, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság megalakulásának 22. évfor­dulója alkalmából. □ A Somogy megyei Dárány községben magyar—cseh­szlovák barátsági est lesz. • JUBILEUM. A gáz­szolgáltatás megindulásá­nak 100. évfordulóján ma délelőtt Pécsett, a Pannó­nia Szálló nagytermében Ünnepséget tartottak. • ZAVARGÁSOK. Második napja tartanak a zavargások az olaszországi Reggio Calab- riában, ahol a helyi lakosság nem tud belenyugodni, hogy ezentúl Catanzaro lesz a ca- labriai tartomány székhelye. A rendőrség tegnap este gu­mibottal és könnygázgránátok­kal oszlatta szét a tüntetőket. • HALÁLRA GÁZOL­TA egy tolató dömper a soproni vasöntöde udvarán Pethő Béla 33 éves gépke­zelőt. A vizsgálat szerint a halálos " balesetet Pethő gondatlansága okozta. „FEMJELZO" HEATHROW-N Nem fegyver - melltartópánt London, szeptember 16. Stanley Levinson jelenti: Erősen megszigorították az ellenőrzéseket az angliai repülőtereken. Különösen Heathrow-n, amely a Közel-Keletet az Egyesült Államokkal ösz- szekötő légivonalak fon­tos láncszeme. Az útlevelesek az eddiginél is behatóbban vizsgálják az útiokmányokat, az ellen­őrzés kiterjed az utasok ruházatára és poggyászára is. A múlt napokban kínos helyzet adódott. Nem egy esetben fordult elő ugyan­is, hogy egy női nyomozó diszkréten, de rendkívül határozottan félrehívott egy-egy utast, mert az erre a célra szerkesztett jsteő- készülék fegyvert „muta­tott ki” nála. A motozás so­rán azonban mindegyik esetben az derült ki, hogy a méltatlankodó utasnál nincs fegyver. A fémdarab, amelyre a fegyvert kutató jelzőké­szülék „gyanakodott”, az illető hölgy melltartójá­nak tartozéka volt. Az ellenőrzésnek,? erről a módszeréről gzonban a nyomozó hatóságok egye­lőre nem kívánnak lemon­dani. HALA TONFUREDEN: METRÓ­KONFERENCIA Ma délelőtt Rödönyi Ká­roly közlekedés- és posta­ügyi miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke a bala­tonfüredi SZOT szanató­rium színháztermében •megnyitotta a csaknem 400 részvevővel kezdődő metró­építési konferenciát. Baleset a felvonón Szabálytalanul használta a felvonót a Budai Villany­szerelőszövetkezet III. ke­rület, Zápor utca 77. szám alatti munkahelyén Pagi- cza Ferenc 31 éves villany- szerelő, s a negyedik eme­leten'a küszöb és a felvo­nó közé szorult. Életveszé­lyes sérülésekkel szállítot­ták kórházba. HALÁLOS ZUHANÁS A metró Baross téri ál­lomásának peronja felett csatornatisztítás közben átmászott a védőkorláton, és lezuhant Csók Gábor 40 éves lakatos. Kórházba szállították, azonban már nem tudtak rajta segíteni. A forgalom mintegy ne­gyedóráig szünetelt. A bal­eset körülményeinek tisztá­zására vizsgálat indult. tő bűntett, vámbűntett, va­lamint üzérkedés miatt vonják felelősségre. Eljá­rás indult eladói ellen is. (b.)

Next

/
Thumbnails
Contents