Esti Hírlap, 1974. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-30 / 25. szám

AUTÓSOKNAK A BELVÁROSBAN Parkolóórákat szerelnek (el Először a Vörösmarty téren A Fővárosi Tanács Köz­lekedési Főigazgatóságá­nak adatai szerint az V. ke­rületben 6052 autónak van parkolóhelye. Sokkal több kellene. Kiszámították: 1980-ban háromszor annyi személyautónak keresnek majd parkolóhelyet a Bel­városban, mint amennyi el­fér. Dr. Nagy Ervin, a Fővá­rosi Tanács Közlekedési vaslatunk szerint a Fővárosi Garázsipari Vállalat kezel­né a parkolóórákat, s ezek ára egy év alatt megtérül­ne. Tudomásunk szerint a készülő új KRESZ tartal­mazza majd a parkolóóra­rendszerre vonatkozó intéz­kedéseket is. A Vörösmarty téren a nyár elején állítják fel a parkolóórákat. (— ts) Tanintézet épül Győrött Új .autós-tanintézet épül Győrött. Különösen vidé­ken, rendezetlen körülmé­nyek között, zsúfolt helyi­ségekben, kiépített rutinpá­lyák nélkül tanulnak, gya­korolnak az autósok. Az ATI most elhatározta, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik megszüntetni eze­ket az állapotokat. Először Pécsett és Győrött építenek járművezető-képző taninté­zetet. A győri autósiskolá­ban egy-egy tanfolyamon 840 hallgató vehet részt. Az épület jövő évi átadása után 42 gépkocsi várja majd a gyakorló vezetőket. VCMCnváRUHáZ . : \flj,RÁKÓcaifri2. ÚTTÖRŐ áRUHáZ V,KOSSUTHLU.9 PIÚH BOLTJA V, MARTINÉK! TÉR 4 Rómeó ruhrhRz VIL RÁKÓCZI ÚT 16. f ALAPOSAN 1 r MEGVÁLTOZOTT A testmagasságunk MEILBÓSÉGÜNK EZÉRT KÓZÜt AZ ÚJ fltéRCTÜ HOftPEHCIÓ Főigazgatóságának helyet­tes vezetője tájékoztat: — El kell érni, hogy a Belvárosba jövő autók csak kevés ideig foglalják el a helyeket. Javítja a helyzetet, ha a parkolási időt korlátoz­zuk. Ehhez parkolóórákat kell felszerelni. Minden parkolóhelyre órát tervezünk. A parkolási időt két órára kívánjuk maxi­málni, s aki ezt az időt túl­lépi, büntető tarifát fizet. Ez a rendszer 46 százalék­kal emeli a parkolóhelyek kapacitását. Eldöntésre vár, hogy mennyi legyen a tarifa. Először a Vörös­marty téri parkolóhelye­ken kívánunk felszerelni száztíz órát. Azután, ter­veink szerint, a József nádor tér, a Ka- mermayer tér, a Bicr- mann tér, a Városház ut­ca, a Semmelweis utca következik. Felülvizsgáljuk a várakoz­ni tilos táblákat. — A parkolóórákat reg­gel 8-tól este 6 óráig mű­ködtetjük, kizárólag mun­kanapokon. Máskor tehát a parkolóhelyek elfoglalá­sáért nem kell fizetni. Ja­TERVPÁLYÁZATOT HIRDETNEK Sza badidö-kert lesz a Ligetből TÉLI—NY ÁRI SZÓRAKOZÓHELYEK A VOLT BNÍV-PAVILONOKBAN Tervpályázatot hirdetnek a Városliget rendezésére. A pályázóknak nemcsak a volt vásárterület kertésze­ti rendezésére, felhaszná­lására. és a közlekedésre kell javaslatot készíteniük, hanem arra a nyolcvan­hektáros területre is, ame­lyet a Dózsa György út, a Népköztársaság útja, a Má­jus 1. út és az Ajtósi Dü­rer sor határol. A pályázat feltételei sze­rint alvóit BNV-ből néhány pavilon megmarad. A volt szovjet pavilont a TISZTA VÍZBEN, JÉG ALATT Eledel a halaknak TERÍTETT ASZTAL A Tihanyi Biológiai Kutató Intézet hidrobiológiái osztályá­nak munkatársai a téli időszakban a Balatonban élő apró, több­nyire szabad szemmel nem is látható élőlényeket vizsgálták. Arra kerestek választ, hogyan élnek a jég alatt a baktériumok és az ezekkel táplálkozó egyéb apró, lebegő állatok. Megállapí­tották; a tó vize a jég alatt kristálytiszta, leülepedik. Ez ked­vező körülményeket teremt az élővilágnak. A jégtakaró alatt a rendkívül fontos, az emberre nem káros baktériumok, sokkal nagyobb arányban élnek a Balatonban, mint más tavakban. A nagy számban tenyésző hasznos baktériumok tavasszal „terített asztalt” kínálnak a lialivadékoknak. (MTI) FŐPRÓBA MOST FÉRFIAKNAK Thália Színház kapja, az osztrák pavilonból az if­júság teli—nyári szóra­kozóhelye lesz. Tervezni kell, korszerű játszótereket, téli—nyári sportkertet nemcsak a fia­taloknak, hanem a felnőt­teknek is. Szabadidő-park lesz a Liget, egy része csen­des pihenési alkalmat adó, mozgókönyvtárral és folyó­irat-kölcsönzővel. Számol­nak közlekedési játszótér­rel, szánkópályával, a Vaj- dahunyad várának árká­ban vízinövény-bemutató­val. A millenniumi földalatti meghosszabbításakor a li­geti tavat kettévágták az alagúttal. Van olyan elkép­zelés, hogy a tóból kiemel­kedő betongátat vízeséssel fedjék el. Másfél száz évvel ezelőtt hirdettek először pályáza­tot a Liget rendezésére. A pályadíj akkor 200 arany volt. Most a pályaművek díjazására és megvételére 380 ezer forintot szánnak. Az első díj 100 ezer forint. Még ebben a félévben ér­tékelik a pályamunkákat, a közönségnek kiállításon mutatják be, majd megkezdik a Városliget átalakítását szabadidő­kertté. Lehet, hogy jövőre már új Liget fogadja a főváros la­kosságát. (pakots) Pörögnek az orsók. A Hódmezővásárhelyi Kötöttáru- gyár Fehérgyarmaton üzemet létesített. Januárban in­dult meg a munka, férfi- és női műszálas pulóvereket készítenek az új üzemben. Most még csak 185-cn, de az év végére már hatszázan dolgoznak majd az új gyár­ban. ÍMTT-frifA —. Ralhcth \ Rézbogrács Halfőző rézbográcsokat készítenek a hőgyészi ve­gyesipari szövetkezet laka­tos-rézműves szolgáltató- részlegében. A 3—25 liter űrtartalmú rézbográcsok­ban — a híres Duna-menti halfőzők szerint — fő a leg­jobb ízű halászlé. Tápszerüzem A Rópcelaki Sajtgyárban naponta mintegy 80 ezer li­ter savó marad fenn mellék- termékként. Ennek haszno­sítására a Pliylaxia Oltó­anyag- és Tápszerterrnelő Vállalattal társult az üzem. Közös költségen létrehoz­nak egy olyan porító-, táp­szergyártó üzemet, amely évente négyezer tonna táp­szert, 320 tonna savóport és 1600 tonna sovány tejport gyárt majd. Az új üzem be­ruházási költsége mintegy 80 millió forint lesz. Előre­láthatóan a negyedik ne­gyedévben kezdi meg a ter­melést. (MTI) Háromezer gyűjtőhelyről 22 ezer üzletig Országos tejlánc Óriás tartályok az országúton • Konténer a bőit előtt Az áruszállító zárt lán­cok megteremtése egyik fontos eleme napjaink köz­lekedéspolitikájának. Egy, már jórészt megvalósult lánc: a tej, a tejtermékek szállítása. Erről tartott ma előadást a Közlekedéstudo­mányi Egyesületben dr. Agel Vilmos, a Tejipari Szállítási és Szolgáltató Vállalat igazgatója. NEM TANULNI AKART Főiskolára járt a tolvaj Nagy Gyula 26 éves ké- kedi lakos egy este bement a Testnevelési Főiskola egyik csarnokának öltöző- helyiségébe, ellopott egy karórát, majd a Keleti pályaud­var környékén eladta. Az eredményes vállalkozá­son felbuzdulva pár nap múlva ismét beosont a fő­iskolán egy öltözőbe, s ép­pen a fogason levő ruhák között keresgélt, amikor egy tanár lépett a he­lyiségbe. Nagynak ezúttal semmit sem sikerült el­emelnie, ráadásul levezet­ték a kapuügyeletre, ahol felírták az adatait. Ezt kö­vetően a fővárosból vidéki lakására költözött, onnan azonban többször felutazott a fővárosba. Két alkalom­mal is behatolt a Rákóczi út 5. számú diákszálló szo­bájába, onnan magnetofont, fényképezőgépet, táskará­diót és filmfelvevőgépet vitt el. Másnap amikor a Garay téri pia­con a filmfelvevőgépet értékesíteni próbálta, le­leplezték. A II., XI.—XII. kerületi bíróság Nagy Gyulát lo­pásért és közveszélyes munkakerülésért kétévi és négyhónapi szabadságvesz­tésre ítélte. (MTI) — Mennyire zárt ez a lánc — kérdeztük —, a tehéntől a fogyasztóig ér? 600 EZER LITER — Majdnem: a tejet több mint háromezer gyűjtőcsar­nokból, mélyhűtő állomás­ról az ország mintegy száz tejüzemébe szállítjuk, majd feldolgozás után tovább, a 22 ezer üzletig. Csak a fő­városba naponta hatszáz­ezer liter tej és hét-nyolc tonna tejtermék érkezik. Ennek 60 százaléka köz­úton, a mi járműveinkkel, a többi vasúton. A vállalat, -amely jö­vőre lesz 25 éves, kezdetben csak össze­gyűjtötte és eljuttatta a te­jet az üzemekbe. A követ­kező években bővül tevé­kenysége a csarnokok, a boltok ellátásával és a tej­üzemek közötti szállítások­kal. Ma ezt a munkát há­romezer dolgozó és ezerkét­száz jármű végzi. SZÁLLÍTÁS Korábban hallatszottak panaszok a tej rendszerte­len gyűjtéséről. Ez másfél éve megszűnt. — 1972 nyarától a be­gyűjtő és terítő járatokban semmilyen fennakadás nincs. Az öreg kocsikat fel­váltották az újak, a kocsi­park járműveinek átlagos életkora három év alatti. Ha valahol hiányzik a tej, az nem a szállításon múlik. A kereskedelem szűk hűtő­kapacitása miatt Budapes­ten és a nagyobb vidéki vá­rosokban tavaly nyáron kétszer-háromszor is szállí­tottunk tejet az üzletekbe. ÚJ TERVEK A vállalat további változ­tatásokat tervez. A Buda­pesti Tejipari Vállalattal közösen munkálkodik, hogy a tejüzemekbe a jelenlegi­nél frissebb alapanyag ke­rüljön, ez javítaná a készít­mények minőségét. Ez ak­kor lehetséges, ha a mező- gazdasági nagyüzemekből a tej közvetlenül, közúti jár­műveken jut a feldolgozó- helyekre. A megoldás a vas­úti szállítással 12 órával gyorsabb, de feltétele, hogy 20—30 ezer literes tartály- kocsikat vegyenek. Most a legnagyobbak 10 ezer lite­resek. Tervezik továbbá a konténeres szállítás bővíté­sét. A boltajtó elé hajnal­ban letett áru zárt doboz­ban várhatná az eladót, a vevőt — senki más nem férhetne hozzá. (szöllősi)

Next

/
Thumbnails
Contents