Esti Kurir, 1924. augusztus (2. évfolyam, 180. szám)

R Vasárnap, I92Í augusztus 31. IB'd'i -MUG. 30 Előfizetési dij: egy hóra ............... 40,000 K ne gyedévre............. 120,000 K. Eg yes szám ára: 2000 kor., hétfőn 3000 kor. Jugoszláviában 4 dinár, hétfőn 5 dinár. Ausztriában 2000 o. K., hétfőn 2500 o. K. Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY Szerkesztőség: V., Vilmos császár-ut 78.1. cm. Telefonszámok: 157—21, 201—21, 183—44. Kiadóhivatal: V. kern Ferenc József-tér 5., Gresham-palota. Telefon: 128-57. Sajtóperek (b. i.) Két sajtóperre kért felha­talmazást hivatali főnőkétől, a bel­ügyminisztertől Nádossy Imre orszá­gos főkapitány. Két olyan cikket ta­lált az Esti Kurír legutóbbi számai­ban, amelyek, ha a bennük foglaltak a valóságnak nem felelnek meg, kime­rítik vele szemben a rágalmazás tényál­ló, dókát. A belügyminiszter természete­sen megadta a felhatalmazást, mert a belügyminiszternek kötelessége mó­dot nyújtani megtámadott alantasá­nak, hogy tisztázza magát a vadak­kal szemben és védekezzék — habár a mód, a vádemelés, nem annyira vé­dekezés, mint inkább a támadás ké­pét mutatja is. Csak helyeselni tudjuk a belügy­miniszter engedélyét. Sőt, mi még en­nél is tovább megyünk. Nem lett vol­na elegendő a belügyminiszter részé­ről, hogy csak arra a két cikkre ad­ja meg a felhatalmazást, amelyeket Nádossy Imre országos főkapitány Inkriminál. Meg kellett volna néznie az Esti Kurír többi cikkeit is és meg­adni a felhatalmazást.Nádossy Imré­nek. hogy sajtópert indítson azokért a cikkekért is, amelyek a „Nádossy" és „Sehiiltz" cimüeknél sokkal sú­lyosabb kritikát tartalmaznak és a melyek miatt az országos főkapitány •— elfelejtett felhatalmazást kérni bel­ügyminiszterétől. Mert, ismételjük, a két cikk való­ban enyhe volt ahhoz képest, amit máshclyütt, más cikkekben nem is egyszer elmondottunk Nádossy Imré­ről. A „Schultz" cimü cikkben csak odavetöleg és mellékesen ismételtünk meg egy állítást, amelyet két nappal előbb „A tétényi rejtelmes ügy" ci­mü cikkünkben egész precizitással és pontossággal domborítottunk ki. Ezt irtuk akkor, mikor a tétényi ügy rejtelmeit nagyon szabatosan és pon­tokba foglalva tártuk a közvélemény elé: „. . . Nádossy Imre országos fő­kapitányt gyilkossági ügyekben nem tartjuk egészen elfogulatlannak. Ná­dossy főkapitány — abszolút korrekt tátink hajlandók ezt eskü alatt val­lani — kijelentette egy ízben, hogy Rassay Károlyt agyon kellett volna verni. Aki pedig országos főkapitány létére ilyet mond, arról joggal tesszük fel, hogy gyilkosokkal szemben nem jár el köteles kíméletlenséggel.'1 Ezt irtuk, és véleményünk szerint ennél súlyosabb váddal illetni az or­szágos főkapitányt nem lehet. Kije­lentésünkre pedig sem cáfolat nem érkezett, sem sajtópert nem inditott miatta az országos főkapitány, noha ez a cikk két nappal előbb jelent meg, mint a kifogásolt „Schultz", az országos főkapitánynak tehát módjá­ban lett volna ezért a cikkünkért a följelentést a másik kettővel együtt megtenni. ,• Egyéb vádakat is hangoztattunk. Azt irtuk a Schultz cimü cikk után egy nappal, vezércikkben: „Es itt áll Nádossy Imre, az or­szágos főkapitány, aki a rendőri nyomozást személyesen vezette és aki elsősorban és egyedül felelős azért, hogy a magyar rendőrség ve­zetésének szellemét külföldön oz egész ország szégyenével azonosít­ják ... Ha más valaki követett volna el ilyen súlyos bűnöket, már régen vád alá helyezték volna az or­szág megbecsülése ellen elkövetett bűncselekmény miatt. Ezek a cikkek és mások is csodá­latos módon elkerülték Nádossy Imre főkapitány figyelmét. És, ugv látszik, a túlsó tábor figyelme ezúttal általá­ban nincs olyan nagyon koncen­A kormány-— mint az Esti Kurír tegnap jelentette — alkalmat akar nagyatádi Szabó István földmivelés- iigyi miniszternek nyújtani arra, hogy még az, Eskütt-ügy októberi főtárgyalása előtt részletesen megfe­lelhessen Esküit Lajos vádjaira. A földmivelésügyi miniszter ma este Schandl Károly államtitkár, Mayer János, V asadi-Balogh György, F. Szabó Géza, Héjj Imre, Perlalcy György, Hoyos Miksa gróf, Erődi- Harrach Tihamér, Barla-Szabó Jó­zsef, Szabó Sándor és Neubauer Fe­renc nemzetgyűlési képviselők társa súgóban Nagyatádra utazik, ahol résztvesz a hősök emlékszobrának leleplezési ünnepségén. Ezzel az uta­zással kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy Szabó miniszter nagyatádi tartózkodását használja fel arra, hogy választói körében visszautasítsa Eskütt Lajos vádjait. Mivel azouban rendkívül valószínűtlennek látszott, hogy a nagyatádi hősök emlékszobrá- nak leleplezése megfelelő alkalom le­gyen a kiviteli panamák ügyének tisztázására, az Esti Kurír munka­társa felkereste nagy atádi Szabó István földmivelésügyi minisztert, aki ebbcD az ügyben igy nyilatkozott: — Azért utazom le Nagyatádra, hogy résztvegyek a hősök emlék­szobrának a leleplezésén. Szó sem lehet arról, hogy ezzel az ünnepséggel; kapcsolatban politikai vagy az Eskütt-ügy- gyel összefüggő felszólalásra sor kerüljön. Ami az , Eskütt-ügyet f és, politikai , következményeit illeti,'ebben a'fej- ' lödesben lévő és egyáltalán' he nem fejezett ügyben egyelőre még nem nyilatkozhatom. Nem lehetetlen trálva. Mert Gömbös Gyula, ha jól emlékszünk: szeretve tisztelt ba­rátja, Ulain Ferenc révén bünfenyitö eljárást helyezett kilátásba szá­munkra, amiért a tétényi ügy közép­pontjába állítottuk. Azóta azt irtuk Gömbös Gyuláiról, hogy némi kéte­lyek férnek szavahihetőségéhez ós megírtuk róla azt is, — ami végre vádnak elég súlyos — hogy gyilko­sokat mond barátainak és korrekt úriembereknek. Gömbös Gyula va­lami csodálatos és praktikus íeledé- kenységgel megfeledkezett a bünfe­nyitö eljárásról és az utóbbi cikkek sem zaklatták föl kedélyét annyira, hogy a bírósághoz fordult volna holmi sajtóperrel. azonban, hogy ma este már többet tudok mondani, mert ma délután három órakor kihallgatáson jelenek meg Horthy Miklós kormányzó előtt. Politikai körökben úgy tudják, hogy Horthy kormányzó a ma dél­utáni kihallgatáson formálisan felkéri Szabó minisz­tert tárcájának megtartására és egyben eddigi érdemeinek elis­meréséül felajánlja neki a ma­gyar érdemrend első osztályát. Nagyatádi azonban — közvetlen környezetéből szerzett értesülésünk szerint — ki fogja jelenteni, hogy az érdemrendet csak akkor lesz módjár bán elfogadni, ha már majd az Es- küit-ügyben bebizonyította a maga igazát és elégtételt kapott a független magyar bíróságtól. A földmivelés­ügyi miniszter egyébként alaposan fölkészült a védekezésre. A szociál­demokraták hétfőn délelőtt 10 órakor adják át Zsitvay Tibor alelnöknek a Ház összehívását kérő ivet és tekin­tettel arra, hogy a nemzetgyűlés en­nek következtében 10,-e körül ülést tart, Szabó miniszter ezt az alkalmat fogja felhasználni arra, hogy Eskütt vádjaira a parlament nyilvánossága előtt reflektálhasson. Daruváry külügyminiszter Horthy kormányzónál Daruváry Géza külügyminiszter ma délelőtt kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzó előtt, akit részletesen informált az Erzber- ger-ügy külpolitikai vonatkozá­sairól. Bethlen István gróf miniszterelnö­köt Schwppa pápai nuncius kereste fel ma délelőtt hivatalában és üiívö­Valóban nem illik, hogy mi főin szirozzuk ezeket a pereket, ha aa uraknak a cikkek ellen nincs v Fo­gásuk. De mégis csak furcsa, hogy; vagy egyáltalában megfeledkeznek a „bünfenyitö eljárásról", vagy azokat a cikkeket választják ki, amelyek valóban szerény ibolyák vádak te-i kintetében más cikkekhez képest. Hi-i szén, hogy Nádossy figyelmét — terv mészetesen véletlenül — elkerüli: azí értjük. De a belügyminiszternek vi­gyáznia kellene magasáHásu tisztvi- selÖje jó hírnevére és egy kérés nél­kül megadott felhatalmazásban fel; hívni a figyelmét arra, hogy ezek miatt a vádak miatt is illik a bíróság elé menni. zíiite öt kitüntetése alkalmából. Ugyanebből a célból jelent meg a miniszterelnökségen Durini di Monza olasz és Sembeck lengyel követ. Rö­vid ideig tanácskozott a miniszterel­nökkel Rakovszky Iván belügymi­niszter is, aki ma délben autón uta­zott el a Keszthely melletti Felke- pusztára. A belügyminiszter az or­szágutak tanulmányozása céljából körül fogja autózni a Balatont ési csak egy hét múlva érkezik vissza Budapestre. Bethlen és Vass tanácskozása Bethlen István gróf miniszterelnököt déli 12 órakor Vass József dr. népjó­léti miniszter kereste fel, hogy vele az aktuális politikai helyzetről tanácsi, kozzék. A miniszterelnök ugyanis hol­nap délelőtt tíz órakor Genfbe utazik, távollétében pedig a miniszterelnöki teendőkben Vass József dr. népjóléti miniszter ogja ellátni. Vass József népjóléti miniszter tanácskozása a miniszterelnökkel háromnegyedkettőig tartott. Távoztában az Esti Kurír mun­katársának a következő nyilatkozatot tette: — Ma reggel érkeztem meg Fo­nyódról és a pályaudvarról egyene­' sen idesiettem, hogy a miniszterel­nök úrral megvitassam az aktuális politikai kérdéseket. Minthogy a mi­niszterelnök ur holnap délelőtt Genf- • be utazik, szükségessé vált, hogy, megbeszéljük mindazokat a teendő­ket, amelyek a miniszterelnök ur tá­vollétében szükségessé válhatnak. Ezután arról kérdeztük meg .yass József - népjóléti minisztert, hogy a nemzetgyűlés összeülése alkal­mával milyen kormánynyilakoza- tot tesz. A miniszter igy válaszolt: — Még nem ismerem a nemzetgyű­lés most összehívandó ülésének pro­Ára 2000 korona. Daruváry külügyminiszter ma tájékoztatta Horthy kormányzót az Erzborgor-ügy külügyi vonatkozásairól A kormányzó felkéri Nagyatádit tárcájának megtartására — Vass miniszter kormány-nyilatkozatban fog válaszolni a Házat összehívó szociáldemokratáknak Budapest, II. jvf»fyanríSOrsíénk

Next

/
Thumbnails
Contents