Esti Kurir, 1924. augusztus (2. évfolyam, 180. szám)

2. oldal gramját, sőt arról sincsen pozitív tudomásom, hogy valóban sor lce- rül-e a nemzetgyűlés összehívására. Ami a munkanélküliség és a forgal­mi adóelőlegek ügyét illeti — amely kérdések miatt a szocialisták a nem­zetgyűlés összehívását sürgetik erre nézve ma még nem nyilatkoz- hatom részletesen, mert még nem is­merem azokat az intézkedéseket, amelyeket távollétemben, pihenőm alatt foganatosítottak az arra illeté­kesek. Mindenesetre át fogom tanul­mányozni ezeket a kérdéseket most, amire lesz is időm, mert rövid pihenőm máris befejező­dött, mától fogva Budapesten maradok és ellátom a minisg- terclnöki teendőket. /ÉSTtKájsifo 1924. augusztus 31., vasárnap. Arra a kérdésre, hogy a Nagyatádi­ügy szóba került-e a miniszterelnökkel folytatott tanácskozáson, Vass József népjóléti miniszter kijelentette, hogy az Eskütt-ügyrőj is beszéltek, de erről részletesen nem nyilatkozha- tik, Beavatott helyről szerzett. értesülés szerint a nemzetgyűlés legközelebbi ülésén Vass József népjóléti miniszter a távollévő miniszterelnök képviseleté­ben kormánynyilatkozatban válaszol a szocialisták szónokának, akinek feladata lesz a Ház összehívá­sát megindokolni. A birodalmi gyűlés szavalása ai egészséges emberi értelem diadala Angol és francia lapok a Dawes*törv£nyek elfogadásáról Tkeunis szerint o Ruhnvidtk megszállása szári volt szűk* séges, hogy a németeket észretéritse London, augusztus 30. í' (TVolft.) A lapok részletesen fog­lalkoznak a német Wrolgjml gyűlés tegnapi döntő ülésével. A Times ve­zércikkében azt hja, hogy a tegnapi szavazás eredményeihez gratulálni lehet a néniét kormánynak és a né­met népnek, Ez a szavazás as egész­séges értelem diadala volt. A Dawcs-. 'terv tíios't leküzdötte a legnagyobb akadályokat. Theunis egy lüitichi lap munka­társa elölt nyilatkozva kijelentette, hogy a Ruhr-vidék megszállásának sosem volt egyéb célja, mint hogy Né­metországot észretéritsék és a jóváté­telek megfizetésére szorítsák. Á Raj­na balpártjának megszállása ezzel szemben csupán a biztonság megóvá­sára szolgált. A versaillesi szerződés érintetlen maradt és ennek a zónának kiüti lése a s.zerzödés szellemében fog bekövetkezni. Aláírták m londoni egyezményt London, augusztus 80. (Reuter,) Ma déli egy órakor alá­írták a londoni egyezményt, A« uj választásoktól váló félélem uralkodott mindeneken Pária, augusztus 30. (Havas.) A ma reggeli lapok a biro­dalmi gyűlés tegnapi szavazatával fog­lalkozva azt Írják, hogy az csajt olyan megalkuvásoknak köszönhető, ame­lyek csökkentik értékét. A petit Párisién így ir; A komédiá­nak vége. Soha még parlamenti ülés nem nyújtott siralmasabb látványt. Az uj választásoktól való félelem ural­kodott mindeneken. A Journal ezeket, ir ja: A képviselők csupán az uj választásoktól való félelmükben szavazták meg a (ör­vényeket. nem pedig azért, hogy a jóvátételeket végrehajtsák, A Malin szerint a színjáték úgy ját­szódott le, amint előre látták. A baloldali lapok közül az Oeuvre szerint a Dawes-terv most már végre­hajtásra kerülhet. de azért még mindig van ok nyugta­lanságra. A kölcsönadók ugyanis ke vesebb hajlandóságot éreznek most. miután látják, hogy a nacionalisták, az ultranacionalistak és a kommunis­ták szövetkeztek a Dawes-tepv ellen és hogy ’ a szavazás eredményét csak ag­gasztó alkudozásokkal tudták v biztosítani. i Az Ere Nouvelle szerint Marx kan­cellár ura a helyzetnek és a londoni politikát most már Németországban is szentesítették. A Quotidien szerint a bölcsesség vé­gű) is győzelmet aratott. „ft legfeketébb s»ap-‘ Berlin, augusztus 30. A birodalmi gyűlés tegnapi ülése, amelyen a Pawes-torvények sorsa eldőlt, bővelkedett az izgalmas jee­petekben. A szavazás után von Oracle, a szélső nacionalisták vezére, kijeiéin tette, hogy pártja felfogása szeyint ez a legfeketébb nap, amelyet az qv- száp 1918. november óta megért. Szégyenkezve és méltatlankodva ál­lapítja meg, hogy körülbelül fele annak a pártnak, mely né­metnek és nemzetinek nevezi magát, őrült elvnkulteágában szintén árulást követett el. A szónok utolsó szavai elvesztek a kormánypárt erélyes titakozásábap. A szélső nacionalisták merevsége ha­tás nélkül maradt. A szavazás ered­ményének kihirdetését nagy ujjongds követte, amelyből a karzat is kivette részét, úgyhogy az elnök a karzatok kiürítésével volt kénytelen megfenye­getni a közönséget. AZ ESTI KURÍR ELŐFIZETÉSI ARA Magyarországon; Egy hónapra , . 40.000 K. Negyedévre , . , 120.000 K. Külföldön: Egy nőnapra 80.000 magy, K. Negyedévre 240.000 magy, K. Pályázati hirdetményi 36 óv óta készül a JANINA cigarettapapír és hüvely. E régi közkedvelt, elsőrangú márka hirdetésére feltűnő, nroHoti nhl/áfflt akarunk ké- uj eszméjii, ötletben és felírásban 01 UUClI [llanulUI szittetni, Az eredményt a pályanyertesek nevének közlésével a hírlapok ut­ján tesszük közzé. A nyertes mű­vek tulajdonunkba mennek át, a meg nem ‘váltottakat visszaadjuk. JANINA cigarettapapír réssv. társ. i Budapest, Vili, Xagytemploni-ii* 17 A beérkező 9 legjobb mOvet pályadijban részesítjük: I. dij .................. 4,000,000 K II . dij.....................„...2.000.000 K III. dij...........................1,000.000 lí és hat djj egyenként... 600.000 K A Jeligés pályaművek azonos jeligéjű, a Í iályázó adatait tartalmazó, lezárt lever­ek. csatolásával címünkre küldendők. Határidő október 1. A kormányzó változatlan bizalmáról biztosította Nagyatádi Szabót A Magyar Távirati Iroda jelenti: Magyarország kormányzója ma dói­ul án két óra 45 perekor magánkihaU- galáson fogadta Szabó István földmi- velésügyi minisztert. A kihallgatás, amelyre a miniszter a kabinetiroda utján kapott meghí­vást, hosszabb ideig tartott és azon. a kormányzó változatlan bizalmáról biztosított^ Nagyatádi Szabó Istvánt­Amerika — egy ezermérföldes autó­kirándulás pillanatfelvételeinek tükrében Chicago. (Az Esti Kurír levelező jót öl.J Ila a tengernek egy csöppje megmutat­ja a tenger minden alkotóelemét, Ameri­kának egy olyan ragyogó csöppjc, mint a Miehigan-tó és környéke, megmutatja az Újvilág tengervégtelenségü életének min­ijén szépségét és rútságát. Ezt a vegyelem- zést mindenki megcsinálhatja, mert a ifi: chigaa-tó környéke mindössze ezer mérföld s az amerikai élet roppant méretei mel­lett ezermérföldes autókirándulás: sem­jpisóg •., * Az utak természetesen tükörsimák és kér Uyclme-eU. Egy félkilométeres gyalogút a liákóczi-nton jobban kifárasztja az embert, ipint egy ezermérföldes autóidra'a Michi- gan-tó körül. Az utkcrcsztcgések őt for­duló}fc előtt már fólldlométcrrel táblák figyelmeztetne az autóutast, hegy jó lesz vigyázni, matt vagy a, nyakét töri, vagy megbüntetik a bíróságok. 11 a iskola van az yt mentén, a gyermekekre való tekintettel lassabban kell hajtani. A figyelmeztet5 táblákon kívül természetesen üdvözlő táb­lák is sűrűn láthatók: „Welcome” (Isten hozott), vagy „Thank you call agaim" (Kö­szönjük, látogass ismét). Mert az amerikai, ha a business megengedi, a legyendégsze- retöbb ember a világon. * A magyar munkás számára Amerika pa­radicsom, há -r— szerencséje v*n. Qrand líapids városkában találkoztam eggyej, Na­gyon elégedett, két nagy gyermek apja s ezek kedvesek és ügyesek, mint minden amerikai, akinek jó dolga van. A lakás nem kevesebb. mint 10 .'zabából áll, ren­geteg szőnyeggel, zongorával, csillárral és a technika mindén csodájával. Tapétázott (alak. Szénnel zsúfolt szeneskamra és —? & szárazság ellenére — borral teli boros­pince. A bevándorolni szándékozó magya­rok azonban ne tápláljanak c gyönyörűsé­gek miatt fantazmagóriákat, A grandra- pidsi munkás élctköriilméuyeit — amelye­ket akárhány magyarhoni kapitalista meg. Irigyelhetne — nem könnyű elérni. A iiz- ezobás munkás jóléthez legalább harminc­éves, nehéz munkásélet kell. * Bevándorlók? ... Amint elértük Withiug községet, megláthatjuk, mit jelent ez. A Standard Oil roppant gyártelepe van itt, melynek tartályaiba sokszáz mérföldé* földalatti csatornákon át hömpölyög a nyersolaj, hogy itt feldolgozzák. Nyoicyan kilométert halad az autó ezen a telepen és ezt az óriási területet végos-yégig olyan fit láthatatlan, nehézszagu filst borítja, mint a novemberi köd. A napot nem lehet látni ettől a füsttől. Ez a munka és eh a sors « bevándorlóké. Kern találni 100%-os ame­rikait, aki ilyen munkára vállalkozik, mert a telivér újvilágiak után már lerót­ták az ősök a robotnak azt az adóját, ami az uj világban elkerülhetetlen. Amerikai­nak lenni nagyon jó dolog, de amerikaiak ősének lenni annál rosszabb. * Zion City. Rettenetes város, amelyben a „kék törvények’" uralkodnak- Minthogy a törvényeket — úgy létezik — étinek nél­kül nem lehet megcsinálni s Amerikában a vörös törvényeknek éppúgy nincs helye mint a fehéreknek, bemásolták ezeket az amerikai prüderia haragoskék sslnpoispé- jával. Zion Cityben szigorúan tilos a do­hányzás, vasárnap tilos minden vigalom, psókolódzni pedig házastársaknak sem sza­bad. Annak a táblának az elolvasása, mely a város bejáratánál tudtul adja a zioncityl tilalmak sorozatát, jobban kifárasztja az embert, mint az egész Mi eh igán körüli nutótúra. A város körül természetesen zsi­bongnak a cigarettaárusok s ezt a város lakói éppúgy veszik, mint ahogy nálunk pályáznak arra, amit tilos behozni, Mert ami tilos, as kívánatos és akármilyen nagy­szerű is Amerika, az emberi élet ősi tör­vényein nem fűd változtatni. * Lítközben találkozunk egy magyar asz- ssounyal, aki 6 hónapig volt a detroiti ja­vítóintézetben, a House of Correction-baö, mert a szárazsági törvények ellenére pálin­kát főzött. Ezt ugyan majdnem minden farínban megcselekszik, a houfitársnönek azonban az volt a szerencsétlensége, hogy alkoholja épp egy társaságot szállító autó vezetőjét és egy társát tette mámorossá. A részeg sotTür árokba vezette az autót a a sors kifürkészhetetlen akaratából épp a két józan utas halt szörnyet, míg a kát mámoros ember életben maradt, A részeg soffőr természetesen kivallotta, hönean kapta az alkoholt, mire a szigorú bíró­ság hat hónapra becsukta a honfit ársnőt i javítóintézet javíthatatlanjai közé. Csak természetes, hogy egész Amerika területén — és e*t a megm asszonnyal együtt min* dea javíthatatlan megerősíti rofiolscni isznak annyi szeszesitalt, mint jlt ♦ A fúrniuk utasai mindenütt hatalmas gyümölcsöskosarakra mutogatva integetnek az autóntasoknak s színfe könyörögünk ne, kik, hogy vásároljanak. Mert épp na •«** termelő farmer az, akinek itt nincs arauy- élete,. Azért a cseresznyéért, amit »z autó- jitavok közt Ső-ttSŰ. néniéit iádnak ekmgei patai; a kereskedők tegfáljehb fi rmáét uak. Rengeteg gyümölcs és gaboMö vág Amerikába*1, as embörrk --jóllakottak s ezt hagyou jú| esifi szemlélni, különiken, ha. az ember óz óhazára gondol, ahol az em­berek nagyon éhe ek _ a parsszt a földre, a városi a termésére. * Egy Michigau-City nevű uyaralóbely arénájában folyt le legutóbb oagyízámu amerikai hölgy sikoltozásától kirérye a Carpentier—Gibbson-mérközés, Az ameri? fiai hölgyek természetesen nagy sportbará- tok, rengeteg sok látható az országutakon Js, amint teljesen magányosan és újvilági Önállósággal hosszú autótűr$kat végeznek. Nagyon szeretik a sport minden ágát: épp oly sziyesen hurcolhatják njágdkat kér nyelmes autóikkal, mint amilyen örömet telnek abban, há két férfi félig agyonüti egymást, 9 Az amerikai autóról e ak annyit, hogy nem éppen izlére?, de kitűnő. Egyébként pedig, a tfira után, külsejét gyengéden el­takarta az ezermérföldes ut nagyon vé­kony porrétegc, szerkezete pedig olyan volt, mintha most akarnánk indulni a ga­rázsból egy ezermérföldes tárára. Mázt atofc Kiesőn ékszerre, 4 r W r *, szőnyegre, ingatlanra bármilyen fisszegij* nzen- »»1 fojyásituli, előnyös fettételek mellett, önjét érdekében keresse ípi bizalommal irodámat FREUD INGATLAN IRODA pénzügyi osztálya VIÍ., Mlki*-a. 13. Telsten: J. 72-»S. Süfífisen Keresek főiiérietl lakásokat vevőim részére ; Freud Ingatlanforgalmi váifatst VII., Mikza-U. 13. Telefon: József 74—«*. Erzsébeí-téren 3 utcai minden liomforltn|e!!át<)tt harmadik emeleti sarok lakásom átadom. Freud, Miksa-u. 13. Tel.: J. 72—83.

Next

/
Thumbnails
Contents