Esti Kurir, 1924. december (2. évfolyam, 258-278. szám)

1924-12-03 / 258. szám

Duzzogó katonák All a harc, kemény harc, elszánt harc esztendők óta. -Nőm annyi csh- iogó cs sziporkázó rakétával vitán, nőm oly tüneményes taktusok vizeié­be a alt, meglehet, mint múlt daliás időkben: de c-ó okéri, amelyeknek (szüksége olyan, mint a levegőé, ame­lyekért összcszoritott foggal, nem lan­kadó karral és csonttá keményedéit ükül.el keli harcolni. Áll a harc, ke­mény harc,'elszánt harc esztendői: óta.'iia falán bajnoki mérkőzésnek szemre nem is olyan formás, pruuUk- cipnak nem is olyan kecses, mint volt hajdani itiők ova-á 'ornúja, ue a ma tárnái nem cifra páncé bán, nem csil­lagé vértben szállottak ki a küzuö peronéra, hanem mezte.cn mel el, fe- deíien fejjel, sisak nekiül arccal é; turnirok tanult s-ö..el ősei helyett két kézre kerntt fognion a pailós-pengéjü k^uv.ot. ­Áll a harc, kemény harc, .elszán' hrav, <•-/, ,lövik ó-a. Ivét egymás a szenmená lé írói;tolt, elkeseredő, t he veeségget, i'egyvci%-ü vogsö sz. rázá savai. Katonák itt is katonák ott is És már .'már úgy iáhzoti, hogy a front győz, ame-yen ni, ál unk, hogy tliauaka lehet vinni a szabádc,tüség zá.z a jut, áttörve és talán ielgü-.gyö.- ve i: a reakció arcvona au. Ám az ellenfél, akinek több az c.0vu^a á» több golyója: hirteiou- várat an kilőtt a sorból néhány ka­tonát. Ki Ötté. őket a sf rbó és ezek a sebesültek most húsz napig meg hu­szonöt napig harcképtelenné vannak léve- És ime; ahelyett, hogy az ellen­zék minden katonája felkapná a kéz­ből kihullt fegyvert és hajtársa he­lyett is küzdcnc: az ittmarad.ak. a megmaradtak duzzogni kezdenek, (szépen maguk mellé teszik a puskát, megigazítják a nyakrava ójukat ős pihenőbe' • vonulna k. lágy harcban álló sereg, amelynek katonái, duzzognak és duzzogásuk- La-n elvonulnak a csatatérről! Egy hasáb szűk keretei nem adnak mállót rá,, hogy felsoroljuk azokat a feladatokat, amelyek a magyár nem­zet gyükben az ellenzékre várnának. El .oat cs teoretikus politikai problé­máikon innen — amelyek azonban a ináguk elvontságában is fontosak és lényegesek az * ország struktúrája szempontjából — a ■ napi élet ezernyi pillanatkérdése vetődik fel szinte órá- róí-órúra és várja elintézését a ma­gyar törvényhozástól; Vitális problé­mák ezek, egzisztenciák száza rop­panhat meg' va'gy egyenesedhet föl a nemzetgyűlés egy-egy intézkedése nyomán, ám a katonák ino’st a duzzo. gás politikáját folytatják, valószinü- leg bölcs’ és 'taktikus vezérek útmuta­tása nyomán, akik rég-időkben meg­tanulták már, hogy ez a duzzogás mily .célravezető, a. politikai eredmé­nyek és a nemzet érdekének, szem­pontjából És még a megoldásra váró problé­mákon innen is van feladat. A romok,, eltakarítása. A régi bűnök likvidá­lása, a múltak sötét árnyainak elűzése erélyes kézzel, és végső akarattal. En­nek a. polgárságnak még' ezernyi kí­vánnivalója van, ezer vágya és álma, ezer szükséges óhajtása, ezer követe­lése cs ezer parancsa azok számára, akiket képviseletével a magyar tör­vényhozásba beküldött. Szánalmas és gyenge katona az. aki a fcgyverleté telt tartja a leghat balosabb eszköz­nek a győzelemhez, gyenge hadvezér nr. aki straté-i'hói csak annyit tud. hogy a passzív visszavonulás az ideá- k-s hadművelet. Küzdeni kell. mert ez az ellenzék igazi feladata, hiába akarnak régi módszerekhez folyamodni régi embe­rek, akik valóban mesterei a bajnoki turnii oknak de a ma nyjers és mez­telen, kíméletlen és őszinte életébe nem tudnak be'eilleszkedni. A duzzogó passzivitásnak egyetlen következménye, liogy kényére és ked­vűre bízza kérőé“ek mego dósát a kormánynak és nyitva hagyja az utai nemcsak a házszabályreviziónak. ha­nem a választójognak is többségi aka­rat szerint való hirtelen, napok alatt való elintézéséhez. É* ezért a közreműködésért az or­szág szabade'vü polgársága bizony nem lesz bálás nekik, hiába fognak azután arra hivatkozni, hogy jelenlé­tük nálkiii a meghozott törvény nem érvényes. Sem a kormánypárt, sem a szocíáídemokratapárt mm akar hallani közeledésről Ot-ha* mpig 504 arlaai a házszabályáé víz ó ytlaja — A parlament legközelebb: munkarendjéről a minisztereink csitör ökön nyilatkozik A sxod^fettokraláít asellef.mandátumaikról A te jesen kihalt II h :ó .1 iolysón ma déle ött megjelent Zsivay T bor, a nemzetgyűlés a el "őke-és a k tilt tt képviselők ügyével kapc ó b ban a következőket, mond la az Es' Kűri munkatársának — Eddig is a pártközi békére lőre kedtem és az erre vonalkozó remé­nyemről nem mondok le most sem. bár a béke kilátásai mindenesetre csökkentek Zsitvaynak orrö a kijelentéséről Berky Gyula, az egységes párt egyik vezető tagja Így nyilatkozott munkatársunk ■ előtt: — 11a Zsitvay Tibor, mint a nemzet- gyűlés alclnöke. nem adta fel a párt- közi béke reményét mi igenis feladtuk és tudni sem akarunk közeledésről, vagy a re- nitenskedö képvise'ök kizárására vonatkozó határozatunk megrná- sitásáról. Bennünket óriási szakadék választ cl a szélsőbaloldaliéi, hiszen Györki Imre képviselőt, aki a miniszterelnököt ut- széh hangon hamis lunuzással vádolta meg. csak magának Bethlen István grófnak közbelépése mentette v\eg at tói, hogu tettlegesen ne inzultáljuk. Semmi esetre sem tűrhettük el, hogy a túlsó oldalról ’ egészen alaptalanul állandóan tolvajoknak, panamisták­nak és csirkefogóknak tituláljanak minket. Ezt a világ egyetlen egy pár lamentjében sem tárnék el. — Ellenem azt a, vádat is hangoztat­ják, hogy szalon-fajvédő vagyok. Any nyi bizonyos, hogy liberalizmus alatt sohasem érielleni az alaptalan vádas­kodást. a hamisított levelekre épített rágalmazást, a vádlottak padján ülő gonosztevők vallomásának parlamenti fc'szrgctését és a nagy szovjet tagjai­val való barálkozasl hanem'az ember­szeret' tel a tiszta keresztény erköl csőt. amely mentes mmilenfcle gyVti le'tö:. az igazi közszabad ágokért. a jogrendet való lelkesedést és a becsű let/s toll es szó szab' dsn nt Ez az én liberalizmusom ma is és ha ez fairé delem, akkor szívesen rálátom azt hogy szalon fajvédő v gyök. to A pártközi béke leír*- ' " nme " 'rdezte munkát'r^unk Alrr>á*?sy ászlói, az egységes párt ügyvezető a Vnöké i? aki a következőket mondta: — Ezó sem leket közeledésről, vagy engedményekről, mert hiszen a túlsó oldalról a sértések egész özönével árasztották el a kormányt és a kor­mánypártot s olyan botrányos jele ncteket rögtönöztek, hogy ez a ma aatarlás semmiesetre sem maradhat következmények nélkül. Ha pedig a renitenskedő képviselők, megbánták volna a'házszabályokkal ellentétben álló viselkedésüket, akkor a pártközi béke megteremtésére irányuló kezde­ményezésnek tőlük kell kiindulnia Ilyen kezdeményező lépésre a kormány, vagy a kormánypárt semmiéSetre sem fog vállalkozni. \zolc a pártok amelyek a renitens- lcedó képviselőkkel azonosították ma­guk a! csak önmaguknak ártanak, mert hiszen a külföldön is másként félik meg egy párt kötelességéit az ' országgal szemben A házszabályreviziós vkáról így vi'ftko’-oft a kormánypárt ügyveze­- -delnőbe­- A házszckrilyreviziós vitában körülbelül jő—20 kormúnpártj kép­viselő fog résztv-eniv. Ilyen körül­mények között számításom szerint öt-hat. nap alatt kerülnek az uj ház­szabályok tető alá. Arról természe­tesen, hogy az üléseket, akárcsak egy órával is meghosszabbítsuk, nincs többé szó. Hogy az uj ülésszak megnyitása után a Ház indemnitást vagy költség vetést tárgyal-e. vagyis a parlament legközelebbi mun­karendjére vonatkozóan Bethlen István gróf miniszterelnök a kormánypárt csütörtök esti ér- •"bérlétén fog rész’etesen nyilat­kozni. Ide glenes vagy végleges passz vitás Az Esti Kurír munkatársa ezek­ntán szükségesnek tartotta, hogy ér. deklödjék a szociá.demokrata párt ál­láspontjáról is. amelyre vonatkozóan Peyer Károly, a szociáldemokrata párt: egyik vezére a következőket m “>ndta: — A mi részünkről semmiféle kezdeményezés nem fog történni a pártközi. béke megte- j remfésére. Rajtunk esett sérelem, ezt a sérelmet teliét azoknak kell reparálniok; akik elkövették Meg> kell itt most jegyez­nem azt is. hogy a reggeli lapok félre­értették határozatunkat. Azt írják ugyanis, hogy mi csak a házszahály- revizió tárgyalására mondtuk ki pas­szivitásunkat. Ez nem áll A mi dön­tésünk ugyanis úgy szól hogy egyelőre a most következő huszon­öt ülésen, amelyről tudvalévőén két képviselőtársunkat kizártak, semmi esetre sem veszünk részt. .4; végleges döntést a szociáldemokrata pártnak ma délután összeillő országos pártválasztmány a fogja kimondani s még az a lehktőség sincs kizárva, hogy a pprtvüldsztmány felszólítja a parla­menti frakció tagjait arra hogy mondjanak le mandátumaikról. Egyelőre tehát még az sem bizonyos, Ara 2#®0 korona. Előfizetési dij: egy hóra 40,000 K. Szerkesztőség: V., Vilmos császár-ut 78,1. env negyedévre ............ 120,000 K. r Telefon: 157-21,201-21, 183-44. 122-84, Eg yes szám ára : 2000 kor., hétfőn 3000 kor. Főszerkesztő: A ZT.XÍ OL I Kiadóhivatal: . Jugoszláviában 4 dinár, hétfőn 5 dinár. V. kér, Ferenc József-tér 5., Gresham-palota * Ausztriában . 2500 osztrák korona. Telefon: 128—57. R 1924 december 3 ^ ^ ^ II

Next

/
Thumbnails
Contents