Esti Kurir, 1925. június (3. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 40.000 K, NEGYED Ffi<i7FFKF<;7TÓ • SZERKESZTŐSÉG: VI. ARADI UCCA 8. IV. EM. ÉVRE 120.000 K. EGYES SZÁM ÁRA: 2000 K, HÉTFŐN TELEFON SZÁMOK: 196-19. 92-70. 98-70. 23-45, 122-82. 3000 K. JUGOSZLÁVIÁBAN 4 DINÁR, HÉTFŐN 5 I? A A¥ ÁRílf Y KIADÓHIVATAL : VII. KÉR.. KERTÉSZ UCCA 24—28 DINÁR. A USZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA "I. h i a ii^i i^­__^ * fi L\ ^mf °uN' S Z ^ ^ Z S E 11 1. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 19 2 5SZERDA JÚNIUS 3 ♦ 12 3. SZÁM HIDEGVÉR 'A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügye, amely hosszú esztendők óta kísért a magyar politi­kában, pünkösd vasárnapján szinte egy bomba detonációjával robbant ki. Beniczky Ödön, a gyilkosság idején volt belügyminisz­ter vallomást tett az ügyben a katonai ügyész előtt és vallomását egyik reggeli új­ság teljes terjedelmében leközölte. Az újsá­got elkobozták, Beniczky ma letartóztatás­ban van, az izgalom magasra lobog az egész országban. A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügye való­ban régi és súlyos probléma. Mi nem isme­rünk fokozatokat gyilkosság és gyilkosság között. Egyformán követeltük és követeljük a megtorlást mindazokban a bűnügyekben, amelyeket sohasem vagyunk hajlandók po­litikai rangra emelni, amelyeket ridegen és szigorúan a büntetőtörvénykönyv szemszö­géből vizsgálunk. Ezért követeltük erőtelje­sen és sürgetően a megtorlást a Somogyi— Bacsó-gyilkosság ügyében is, ahol még az amnesztiának formai akadálya sem tartóz­tatta fel az igazságszolgáltatás kezét. De amiként a gyilkosságok megítélésénél nem tudunk politikai mentőkörülményeket látni, csak az állami rendnek mindenekfelett Való szempontját, úgy a gyilkosságok meg­torlásánál is csak ezt- tarthatjuk szem előtt. E lázasra fokozott atmoszférában mi egyetlenegy hanggal sem fokozhatjuk az iz­galmakat. Ez kötelességünk. Mi az állami rend érdekében csak egyet mondhatunk: hi­degvér. Szerencsétlenségnek látjuk, súlyos és komoly szerencsétlenségnek, ha az egész kér­désbe egyebet is visznek bele, mint igazság­ügyi szempontokat. És így nézzük Beniczky Ödön vallomását is . Ami a vallomásban a gyilkosságra vonatkozik, azt használ ja fel az igazságszolgáltatás. Derítsen világosságot évek sötétségébe. Ehhez semmi köze a poli­tikának. Ám lehetetlen észre nem venni, hogy a vallomás egyes részei túllépik a tár­gyilagos tanúvallomás határvonalát, amikor abba érzelmek és politikai motívumok szö­vődnek. Egy ilyen ügy azonban nem szolgál­hat a politikai erők mérkőzésének eszközéül és különösen nem lehet fegyver arra, hogy politikai erők az államfő személyén keresz­tül ütközzenek meg. Minden olyan tényke­dés, amely ezt akarja elérni: forradalmi tény, ami ellen éppen azoknak kell a legerőtelje­sebben állást foglalniok, akik a múltból visz- sza-vissza kísértő szomorú és végzetes ré­mekkel szemben évek óta hirdetik a jogrend uralmának mindenek felett állását. Hidegvért és objektivitást követelünk te­hát mindazoktól, akik a Somogyi—Bacsó ügyben a jogrend nevében megtorlást köve­telnek. De elvárjuk, hogy ugyanez az objek­tivitás és hidegvér mutatkozzék meg a kor­mányzat részéről is. Mert ha politikai hiba ma ezt a gyilkosságot egyéb szempontból és egyéb célokkal kezelni, mint az igazságszol­gáltatás szempontjából, éppen olyan hiba a kormányzat oldalán a politikai vágányra való beállítást elfogadni, sőt átvenni külön­leges. szokatlan és ideges intézkedésekkel se­gíteni egy olyan hangulatnak a megteremté­sében, amely az ügyet politika kérdésévé lépteti elő. Kétszeres kötelesség ez ma, amikor a mi­niszterelnök Genfben van. Százezrekre megy ma a munkanélküliek, éhezők, nyomorgók, szomorú és lerongyolt serege, akiknek érde­kében Bethlen István gróf nem térhet haza üres kézzel külföldi útjáról. Kétszeres köte­lesség ma minden ügyet úgy nézni és úgy kezelni tehát, hogy abból a nemzetre minél kevesebb hátrány származzék. Ami közvetlen tapasztalaton alapuló részletet tartalmaz Beniczky vallomása a konkrét bűncselek­ményre vonatkozóan, azt használja fel az igazságszolgáltatás. Amennyiben a vallomás többi része átlépi a törvény által az államfő védelmére megvont határokat, úgy foglalkoz­zék ezzel is a bíróság. Csak olyan intézkedé­seket nem szabad tenni, amelyek olybá tün­tetik lel a dolgot, mintha ebben az ügyben akárkinek szüksége volna egyrészt egy misz­tikus köd, másrészt erőszakos intézkedések hatására. A kormányzatnak minden ilyen cselekedete közelebb viszi — ahelyett, hogy eltávolítaná — az eseményeket ahhoz a mesgyéhez, ame­lyen a biinügy és a politika sinei összefutnak, minden ilyen kormánycselekcdetben erőt és támaszt kap egy esetleges törekvés, amely a kettő közötti éles határvonal elmosásával egyrészt magát az ügyet ráncigálja idegen térre, másrészt éppen annak a jogrendnek árt, amelynek érdekében cselekedni vél. Mind a két oldalon tehát : hidegvér és obi jektivitás. A bűnügy fusson a maga útján é* sem erőszakos elterelése valamely irányb*, sem erőszakos letérítése a nyilvánosság elá tartozó normális igazságszolgáltatás sínéiről nem használ a nemzetnek. Csak árt. Ezt tartsák szem előtt, akik tenni akarnak, vagy tenni hivatottak ebben az ügyben. HOLNAP DÖNTENEK BENICZKY ÖDÖN VIZSGÁLATI FOGSÁGÁRÓL Vass József a Beníczky-ügyben telefonon kért utasítást a Genfben @ -Q jrjr wv & 0 ja f ssf i //fl időző miniszterelnöktől •• Beniczky Ödönt a tizennégy napi fogházbüntetés kitöltése után vizsgálati fogságba helyezik — Medvés Medico vizsgálóbíró holnap hallgatja ki Beniczkyt — Felfolyamodást jelentettek be az Az Újság elkobzása miatt — Nagy viharok lesznek a nemzetgyűlés holnapi ülésén — Horthy kormányzó ma délelőtt a miniszterelnökségen járt ...... i Ná dosy főkapitány tanácskozása a kormányzóval és Vass miniszterelnök-helyettessel a Beníczky-ügyről Még az első nemzetgyűlésen történt, hogy egy interpellációval kapcsolatban Beniczky Ödön, a Huszár-kormány volt belügyminisz­tere, olyan kijelentéseket tett, amelyek sze­rint a rendőrség annak idején kinyomozta a Somogyi—Bacsó-gyilkosság tetteseit és a nyomozás adatait illetékes helyre felterjesz­tette. Politikai körökben Beniczkynek ez a nyilatkozata akkor nagy feltűnést keltett és a szociáldemokrata párt úgy parlamenti kép­viselői, mint sajtója útján követelte, hogy Beniczkyt e nyilatkozata alapján hallgassák ki, E mozgalmak hatása alatt Beniczky ú jabb nyilatkozatokat tett, amelyek értelmében ő, amennyiben a bíróság megidézi és a hivatali titoktartás alól felmentik, a Somogyi—Bacsó-gyilkossággal kapcso­latban el fogja mondani mindazt, ami­ről mint belügyminiszter tudomást szerzett. Beniczky e második nyilatkozata után a kor­mány részéről olyan értelmű közlést tettek, hogy Beniczkyt kívánságához képest ez ügyre vonatkozóan a hivatali titoktartás kötelezett­sége alól fel fogják menteni. Több mint egy évvel ezelőtt azután újabb aktualitást nyert ez az ügy azáltal, hogy a budapesti honvédtörvényszék ügyész­sége beidézte Beniczky Ödönt és vallomás­tételre hívta fel. Beniczky akkor kijelentette, hogy csak abban az esetben tehet vallomást, ha a hivatali titoktartás kötelezettsége alól fel­mentik. Ezután történt a demokratikus blokk intervenciója a kormánynál abból a célból, hogy sürgessék meg Beniczky felmentését a hivatali titoktartás kötelezettsége alól. Be­niczky körülbelül hat héttel ezelőtt utazott ki Zita királynéhoz és távolléte alatt azután megtörtént a titoktartás alól való felmentés. A hivatalos helyről tett nyilatkozatok szerint már távollétében megkísérelték erről értesí­teni Beniczkyt és egyben a királyi ügyészség junius 6.-ára szóló idézését átnyújtani, ez azonban Beniczky távolléte miatt nem sike­rült. Most azután, hogy Beniczky visszaérke­zett Lequeitióból, kézbesítették számára az idézést, mire Beniczky a junius 6.-i termi­nust megelőzően nyomban az idézés kézhez­vétele után jelentkezett a katonai ügyészsé­gen, ahol vallomását írásban adta át. Beniczkyt letartóztatják Beniczky Ödön vallomását Az Újság va­sárnapi száma teljes terjedelmében közölte. Bár a lap példányait már reggel nyolc óra­kor elkobozták, a tudósítás tartalma órák alatt ismeretessé vált és nagy izgalmat kel­lett mindenfelé. Az izgatott hangulat hétfőn délután érte el tetőfokát, amikor nyilvános­ságra jutott az a hír, hogy a rendőrség Beniczky ödünt előállít­tatia és letartóztatásba helyezte. Minthogy ugyanebben az időben egy hivata­los kommünikét is kiadtak, amely szerint Beniczky Ödön ellen hamis vád, kormányzó­sértés és hivatali titoktartás megsértése cí­mén eljárás indult meg, általánossá vált az a vélemény, hogy a letartóztatás e három vétség miatt történt. Csak később derült ki, hogy Beniczky Ödönt azért állították elő, hogy kezdje meg annak a tizennégynapi jog­erős fogházbüntetésnek a kitöltését, amelyet a Sréter-féle ismert sajtórágal- mazási pörben szabott ki rá a bíróság. . Scítovszky házelnök nyilatkozata Különösen sokat foglalkoztak a pünkösdi ünnepek alatt a Beniczky-üggyel politikai körökben. A pártok Budapesten tartózkodó tagjai még a vasárnapi nap folyamán össze­jöttek, hogy a várható fejleményeket és kö­vetendő magatartásokat megbeszéljék. Élénk élet uralkodott a Központi Demokrata Kör­ben, ahol azonban csak általános vitára szo­rítkoztak, mert Vázsonyi Vilmos Balatonfüre- den tartózkodik, ahonnan csak szerdán este érkezik haza. A szociáldemokratáknál vasár­nap volt izgatott a hangulat, hétfőn délelőtt már nyugodtan tárgyaltak a történtekről. Hétfőn délelőtt 11 órakor a szociáldemokrata pártban intézőbizottsági ülés kezdődött, ame­lyen Peidl Gyula elnökletével Peyer Károly, Farkas István és Büchler József párttitkár vettek részt. A szocáldemokrata párt még a szerdai ülésen feltétlenül szóvá akarja tenni Beniczky Ödön vallomását. A házszabályok szerint kétféle formában le­het szerdán az üggyel foglalkozni: vagy napi­rend előtti felszólalás, vagy sürgős interpel­láció alakjában. Mindkettőhöz elnöki enge­dély szükséges. Igaz, hogy szerdán interpel- lációs nap van, az új házszabályok szerint azonban szerdán csak olyan interpellációt le­het elmondani, amit a legutolsó ülésen, tehát pénteken bejegyeztek és felolvastak. Ha tehát interpelláció során lehetne szóvátenni a Be­niczky-ügyet, akkor erre csak szombaton ke­rülhetne a sor. A választójogi javaslat tár­gyalása rendjén az elnökség nem fogja enge­délyezni egyetlen képviselőnek sem, hogy Beniczky Ödön vallomását a parlamentben felolvassa, vagy egyáltalában erről a kérdés­ről vitába bocsátkozzék. Kormánypárti kö­rökben a házszabályokra való hivatkozással csak úgy találják tárgyalhatónak a Somogyi­ügyet, ha az elnökség zárt ülést rendel cl. Szükségesnek tartottuk, hogy' ez ügyben magához Scítovszky Bélához, a Ház elnökéi hez forduljunk felvilágosításért. A nemzet- gyűlés elnöke hétfőn jelen volt Heinrich Ferenc temetésén, ahonnan azonban birto­kára, Gomba községbe utazott. Telefónér- deklödésünkre Scitovszky Béla házelnök a következőket mondotta az Esti Kurír munka­társának: — Még eddig nem jelentkezett nálam senki azzal, hogy napirend előtti feszóla- lásra óhajt engedélyt kapni. A napirend előtti felszólalás engedélyezése az elnök diszkrecionális joga. A kérdésről nem va­gyok kellőleg tájékozódva és így most még nem nyilatkozhatom arról, hogy adok-c napirend előtti felszólalásra engedélyt vagy sem. Ebben a tárgyban holnap reg. Ára 3000 korona

Next

/
Thumbnails
Contents