Esti Kurir, 1925. augusztus (3. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

2. oldal Szombat, 1925 augusztus 1 BS8 A böszörményi juhász felesége megálmodta hol van Attila koporsója •**n/W/v**' ■ ■ ■■ ■ A pródi halom titka — Boszorkányhad Szentgyörgy napjának éjfelén — Két napi munka eredménye: egy disznóagyar — Negyven birka egy gödörben A pesti majompörben a belügy­miniszter mondja ki az utolsó szót--------------------------------------­A belügyminiszternek is az az álláspontja, hogy a legművészibb képet is lehet úgy beállítani, hogy abból az ifjúságra erkölcsi kár származzék A közvéleményt még ma is élénken foglal­koztatja az úgynevezett „pesti majompör“ ügye, aVnelyben tudvalévőén úgy döntöttek, hogy Iványi-Grünwáld Béla, Csók István. Vaszary János és Prihoda aktrajzait és ké­peit el kell kobozni. Ezt az elsőfokú döntést természetesen megfellebbezték az érdekeltek, úgy, hogy az ügy végső fokon Itakovszky Iván belügyminisztert is foglalkoztatni fogja. Az Esti Kurír munkatársának ma délben alkalma volt arra, hogy a belügyminiszter felfogása iránt érdeklődjék és azt a teljesen megbízható információt kaptuk, hogy a belügyminiszter, csak akkor foglalko­zik ezzel a kérdéssel, ha az iigy fellebbe­zés formájában eléje kerül. Ez azonban még nem bizonyos, mert hiszen az elsőfokú hatóság ítéletét még a főkapi­tány is megváltoztathatja. Ha azonban a fel­London, július 31. (Az Esti Kurír távirata.) Pekingiül jelen­tik, hogy a helyzet Kínában tovább kiélese­dik. Több kínai városban azokat a kereskedőket, akiket angol­barátnak ismernek, a csőcselék meg­gyilkolta. Berlin, július 30. (Az Esti Kurír tudósítójától.) A menseviki szociáldemokraták külföldi orgánuma, a Soeia- listischcr Boté érdekes részleteket beszél cl Oroszország politikai viszonyainak legújabb ala­kulásáról. Tudvalevőleg Lenin óta nincsen Orosz­országnak szellemi vezére. A triumvirátus, Zinov- jev, Stalin és Kamenev egyáltalában nincsenek egy akaraton, nagyon sok politikai gazdasági kérdésben, egész alapvető kérdésekben is hom­lokegyenest ellenkező gondolkodásúak. így aztán nem csoda, hogy a három vezér között, hol tit­kos, hol nyílt harc folyik az elsőségért. A dolgok legújabb fordulata pedig az, hogy ebben a harcban úgylátszik, Stalin lesz a győztes. Stalin már^ddig is háttérbe szorította vetély- társait. Kamenev egyre ritkábban szerepel, sőt halványodni kezd az annyira népszerű Zinovjev csillaga is. Stalin a kommunista pártapparátus élén áll és ebben a minőségben módjában ált a hatalmat mindinkább a saját kezébe összponto­sítani. A helyzet ma az, hogy úgylátszik, meg Pé­tervúr Is stnlinistákat küld ki a moszkvai kongresszusra. Állítólag maga Trockij is Stalin csoportjához fog csatlakozni. Trockij sorsa különben is igen jellemző az Oroszországban most annyira vál­takozó politikai hangulatokra. Nemrégiben még Fővárosi Bőröndház Erzsébet körút 27. ™,t GAMBRHVUS Tehén aufűlahk Kézi tt bőrbéléssel, börhátú tükörrel a legfinomabb kivitelben. Nagyság: 18 20 22 _________24 cm. I6 8.000 I88.000 208.ooo 218.000 Manikűr készlet, díszes, se- ne _nn lyem bélésű tokban metszett tükör 11 il.UUU Bőröndök és utazási cikkek leg­olcsóbb bevásárlási forrása. lebbezés mégis fölkerül a belügyminiszté­riumba. akkor a miniszter behatóan megfogja vizsgálni az ügyet és nemcsak a pörbe fogott rajzokat és ké­peket fogja megtekinteni, hanem arról is pontosan tájékozódni fog, hogy ezek a képek miképpen voltak az illető kép­kereskedő kirakatában elhelyezve. A belügyminiszter véleménye szerint még a legértékesebb és legművészibb képeket is lehet úgy beállítani, hogy abból az ifjúságra nézve erkölcsi kár származzék. Emellett bi­zonyít az is, hogy például a nápolyi múzeum­nak van egy olyan világhírű aktgyűjteménye, amelyet csak 21 éven felüli férfiak tekinthet­nek meg. Mindezeket * szempontokat a bel­ügyminiszter gondosan mérlegelni fogja és csak azután fogja a döntő szót ebben az Európa-szertc sok port fölvert ügyben ki­mondani. ílonkongbál jelentik, hogy a sztrájkolok, akiknek száma különben mind kevesebb lesz, garázdálkodó tüntetéseket rendeztek. A tüntetés alkalmával összetűzés volt a rendőrség és a tüntetők között. A rend­őrök fegyvert használtak. Több tüntető elesett és sokan megsebesültek. úgyszólván illendő volt kommunista körökben Trockijt szidni. így történt, hogy a kommunista pártok kerületeinek nemrégiben Moszkvában tartott konferenciáján az egyik kerületi szer­vezet titkára nagy beszédet tartott Trockij ellen. Az igyekvő férfiú nyilván így akarta magára vonni a triumvirátus figyelmét és kiérdemelni a kormányon állók kegyeit. Csakhogy közben az történt,’ hogy Trockij kibékült Stalinékkal és megint grata persona lett kormánykörökben. Ezért azután az ambiciózus párttitkár beszédére maga Stalin válaszolt igen kíméletlen hangon és nagy haraggal lehordta öt. De ez még nem volt elég, hanem a konferencia ulán összehívta annak a kerületnek a kiküldöt­teit, amelyhez a titkár tartozott és keresztül­vitte, hogy elcsapják a túlbuzgó, de az idők fordulását észre nem vevő szerencsétlen poli­tikust. Stalin maga különben a. neo-nep híve, az új orosz gazdaságpolitikáé, amely megint erős en­gedményt jelent a kapitalizmusnak és különö­sen a külföldi tőkének a bevonása kedvéért igen nagy koncessziókat tesz a kommunista alapel- vekrovására. Trockij maga is híve ennek a po­litikának’ és a német munkásküldöttség leg­utóbbi ülésén beszédet tartott mellette. Kijelen­tette, hogy a szovjetgazdálkodás mai keretében meglehetősen csekély jelentőségű külföldi tőkés csoportok szerepelnek. Azonban a szovjetkormány, dacára a gazdasági újjá­építés váratlanul gyors eredményeinek, még sem becsüli alá a koncessziók jelentőségét. A kormány terve éppen ellenkezőleg az, hogy Oroszország gazdasági erősödésével arányosan egyre erősebb mértékben vegye igénybe a kül­földi tökét. A külföldi tőkéseknek pedig me kell gondol- niok, hogy minél előbb folyamodnak koncesz- sziókért, annál kedvezőbb körülmények között nyerhetik’ el azokat. Aki azonban ebben a kon­cessziópolitikában a szovjet politikai veszedel­mét látják, azokat megnyugtathatja, hogy a koncessziós üzemek a szovjetgazdálkodás egé­szében mindig alárendelt szerepet fognak ját­szani, a főszerep mindig az álamé marad a gaz­dasági élet terén is. f.4r Esti Kurír tudósítójától.) Forgács Ferenc, hajdúböszörményi • juhászember felesége nem­régen különös álmot látott. Álmában napfényes, vidám vidéken járt, zöld mezőkön, lankás dombok között. És ahogy ment előre, a bárso­nyos réten, egyszerre megnyílt elölte az egyik halom, feltárta kúpját és mélyének feketeségé­ben csudálatos, égi fényességgel ragyogott elő egy irdatlan aranykoporsó. — Attila király koporsója, — hallott egy han­got a juhászné és ahogy körülnézett, megis­merte a tájékot is. Pródon volt, a pródi határ­ban, Elek Márton hajdúböszörményi gazda földjén . . . Ezzel az álommal ébredt reggel Forgács Fe- rencné. Sietve költötte fel az urát és mesélte el neki ragyogó álomlátását, leírta a tájat és a dombot és rajongva részletezte, miként nyílt kétfelé a halom és tárta fel előtte a csillogó aranyat. Forgács Ferenc juhász megcsóválta a fejét, mert nem sokat hitt az asszonyi álmokban. De azért elment feleségével együtt Elek gazda földjére és ime, csudák csudája : valóban hatom állt ott, azon a helyen, amelyet az asszony megjelölt. Igaz,, halom akad Pród határában nem egy. De ez mesébe illő mádon épen és ak­kurátusán ott volt. ahová az asszony megál­modta. Éjféli boszorkányhad Még hitetlenkedett Forgács uram, de azért már megcsóválta a fejét. Mert mégis különös dolog az. És már nem legyintett rá, hogy: bolondság, amikor az aszony arról kezdett beszélni, hogy fel kék ásatni azt a dombot cs hazahozni a tömérek kincset. Még húzódozott eleinte és in­kább azt a közvetítő megoldást ajánlotta, hogy menjenek cl egy közeli tiszamenti faluba a messzeföldön híres jósnőhöz. Az aszony szíves örömest beleegyezett és a juhászpár másnap tényleg meg is jelent a jósnő előtt, i Pythiu kései és; ráncosképii utóda meghall­gatta az álmot, kikérdezte részletesen az asz- szonyt és azután -— Phytiúknál egészen szo­katlan módon — határozott és egyenes választ adott, amelyben nem volt meg az orákulumok intcrpunkciós kétszínűségének semmi nyoma. —A kincs, a hármas koporsó tényleg ott van — mondotta a jósnő — fel is áshatjátok. Szent György nap éjszakáján, pontban tizenkét óra­kor feküdjék ki kend —■ fordult a juhászhoz — a halomra. Éjfélkor nagy fekete had fog a levegőben kend felé suhogni. Boszorkányok lesznek. De ne ijedjen meg, mert ezek csak azért jönnek, hogy megmutassák kendnek, hol kezdje el az ásást. Ott, ahol a boszorkányok mutatják, ott lássanak neki, ásóval, kapával. Munkaköz­ben el ne mulasszák az imádságot. Folyton éne­keljenek, folyton imádkozzanak és akkor bizo­nyára meglelik a kincset és nagy vagyon urai lesznek. Ezzel útjokra bocsátotta őket, Szent György napja hamar közeledett, de minél inkább közel került, annál inkább az inába szállt a bátor­sága Forgács Ferenc uramnak. Mert elbeszé­lésben, mesében mégcsak eltalálkozhat valaki a boszorkányokkal. De már a valóságban min­den jótét lélek borsódzik az ilyen összejövetel­től. Szent György napja tehát elmúlt anélkül, hogy a boszorkány hadnak módjában lett volna utasításokat adni az ásatásra vonatkozóan. Az asszony azonban nem hagyta annyiban a dol­got. Folyton csak nógatta az urát, hogy ássák fel a halmot, ássák fel a halmot. Forgács Ferenc végül is harmadába földet vállalt Elek Márton birtokán, még pedig úgy választotta meg a maga harmados tagját, hogy abba beleesett a megálmodott halom is. Két héttel ezelőtt aztán megkezdték a hal­mon az ásást. Forgács Ferenc és két gyermeke láttak neki ásóval és vájták, mélyítették, szé­lesítették a gödröt. A gödör szélén ott ült az álomlátó Juhászné és ajkáról szüntelenül szállt az egyházi ének cs pergette az imákat, míg szeme várakozva tapadt az ásókra és leste minden fordulásuknál az arany megcsillanásúL Eladják a birkáka^ Két napja ásott már a három Forgács, két napja szállt már ■ a gödör mellől az ének és imádság, az árok hat méter mélységben feke- téllett már, de aranynak koporsónak híre, hamva sem volt. Két nap eredménye mindössze egy disznóagyarszerü csont lett, amelyet az al­sóbb régiókban találtak, és amelyen a kapa pendülése egy pillanatra clállította a szívek ve­rését. Aki elment mellettük, érdeklődve és moso­lyogva állt meg. Nevették és kérdezgették For- gácsnét, aki azonban senkinek nem válaszolt, átsze’.cmült arccal és szünet nélkül pergette a maga litániáját. Két napi hiábavaló fáradság ulán a három Forgács abbahagyta az ásástí Da csak rövid pihenőre, mert most már a juhászra is átragadt feleségének fanatikus hite, most már pihenőnapját ő is a gödör szélén töltötte énekelve és imádkozva. Negyednapra pedig Forgácsék eladták negy­ven birkájukat, napszámosokat fogadtak cs most ezekkel ásatják a halmot. A gödör folyton mélyül és szélesedik, szélén ott ül a böszörmé­nyi juhász, meg a juhászné és égre vetett sze­mük száll, száll a felfelé törekvő zsolozsmák után . . . A pródiak pedig sajnálkozva beszélnek sze­gény házaspárról, amelyet Így elbolondítotl egy, fantasztikus álom és egy gyermekes jóslat. „Egyelőre** még meleg lesz A Meteorológiai Intézet jelenti! Az északi depresszió új eróre kapva, kelet felé is terjesz­kedik. A déli léngnyomási minimum gyengül, délnyugaton Spanyolország felett új erősebb maximum tűnik fék Közép- és Nyugatcurópában igen esős és aránylag hűvös az idő, a Földközi tenger környékén mérsékelten meleg cs olt csa­padék nem volt. Hazánkban a hőmérséklet további emelke­dést mutat, s az Alföldön itt-ott a 35 Celsius fokot is elérte. Kisebb zivataros, 10 milliméteren alóli esők elég gyakoriak, majdnem kizárólag a Dunántúl és az Alföld északi részében fordul­tak elő. Jóslat: Változékony, nyugaton helyenként eső, egyelőre még meleg. A BÉCSI TŐZSDE Becs, július 31. Az értéktőzsdén a heti zárlat és a rendezés következtében a kontremin a piac valameny- nyi területén fedezett, úgyhogy a kulisszban az értékek legnagyob része magasabb ár fo­lyamokkal indult. Az érdeklődés előterében a cseh értékek állottak, amelyek jelentékeny árfolyamnyereséggel indultak és a tőzsdeidő későbbi folyamán is szilárdak maradtak; csupán közvetlenül zárlat előtt nyereség­biztosító eladások folytán vesztették el árfo­lyamnyereségük egy részét. A piac barátságos irányzata mindvégig félreismerhetetlen volt és a legtöbb kuliszérték árfolyamnyereséggel zárult A korlátpiacon minimális üzleti forgalom fejl;döt ki és az értékek legnagyobb része, amelyekben elvétve kötés jött létre, árfo- Igamlemorzsolódást szenvedeti. Az. áringa­dozások általában igen szűk keretek közölt mozogtak. Változás zárlatig a piaci helyzet-, zetben nem állott be. A befektetési piacon az az osztrák jára­dékok egyenetlenül alakultak. Záróárfolyamok: Osztrák hitel 132.5, Ma­gyar Hitel 361, Államvasút 348, Rima 123.6, Salgó 467, Osztrák Hofherr 29.11, Magyar Hofherr 150, Krupp 202.6, Alpesi 310, Kó- burg 393. — Kárfyurazzia a IH. kér. tornaegylethen. ^ A III. kerületi tornaegyetnek Szívós János; vendéglős helyiségeiben volt a klubhelyisége.' A klub tagjai rendszerint szolid kártyacsa­tákat vívtak egymással, de április folyamin egyik este, amikor a vendéglős elaludt, a je­lenlévő játékosok a polgári alsósról áttértek a hazárd ferblire. Mikor a vendéglős feléb­redve, figyelmeztette őket, hogy hazárdjáté­kot nem szabad játszani, nem vették tudo­másul a figyelmeztetést, sőt a zárórán túl is játszottak mindaddig, amíg detektív érkezett a helyszínére. A detektív azonnal lefoglalta az alig százhúszezer koronát kitevő bankot, kártyákat és a többi bűnjeleket, jelentést tett az esetről, mire tiltott szerencsejáték címén indult meg az eljárás Horák Ferenc ,Varcsek János, Hornig Vilmos és Tóth Lajos magán­hivatalnokok ellen. Ma tárgyalta ezt az ügyet a büntető járásbíróságon Ruttner dr. büntető- bíró. Miután a vádlottak sem tagadták „sú­lyos" bűnüket, a bíróság a bizonyítási eljá­rás befejezése után fejenként 200.000 korona pénzbüntetésre ítélte, a büntetés végrehajtá­sát egyévi próbaidőre felfüggesztette. Magát segíti, aki az Esti Kurírt segíti a liberalizmusért és demok­ráciáért vívott küzdelmében Kínában gyilkolják az angolbarát kereskedőket-------------wt/l/i/ts*­-------------­Vér es összetűzések tüntetők és rendőrök között Stalín-kurzus Szovjetoroszországban Kamenev és Zinovjev egyre inkább háttérbe szorulnak — Trockij is Stalinhoz csatlakozott — Trockij a „Neo-nep<(- rőt, Szovjetoroszország legújabb gazdasági politikájáról

Next

/
Thumbnails
Contents