Esti Kurir, 1925. október (3. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-01 / 220. szám

KÉT SÜRGÖNY Két sürgöny érkezett Bethlen István gróf, Magyarország miniszterelnökéhez. Két sür­göny, amelyet két nem éppen posszibilis nemzetközi szervezet küldött a magyar kormány fejéhez és amelyben váratlan s az európai formákat, országok szuverén!tását meghazudtoló formában, a legutóbb lelep­lezett magyarországi kommunista puccsal kapcsolatban avatkoznak Magyarország bel- ügyeibe. Az egyik sürgönyt a Nemzetközi Munkássegély központi bizottsága küldötte és egy négymilliós munkásfrontra való hivatkozással követeli Rákosi Mátyás volt népbiztos és az elfogott kommunisták el­bocsátását. A másik táviratot a Vörös Segély németországi csoportja küldte és agresszív, öblös hangon követeli ugyancsak a letartóztatott emberek szabadonbocsáíását — ^sőt tovább — a felelős közegek meg­büntetését. Ugyanekkor került nyilvános­ságra a moszkvai paraszttanácsnak a ma­gyar földművelésügyek miniszteréhez inté­zett fenyegető levele, amelyben a magyar földreform és a magyarországi parasztság ügyét —- a maguk szemszöge és a maguk megvilágítása szerint — igyekeznek bírálni. Mi, akik már megízleltük a forradalmak minden variációját, akik felett végigviharzott és yégigsebzett a kommunizmus öthónapos őrjöngése, megedződtünk és lehiggadtunk minden belső és külső bacillussal szemben, amely ennek a nagybeteg és alapjában meg­szaggatott országnak életére tör. Végigszenved­tük a lealázás, a megcsonkítás, a belső pol­gárharc, az idegen beavatkozás minden nyo­morúságát. Azt hittük és joggal hihettük végre, hogy már csakugyan véget ért a belső Ügyeinkbe való avatkozás korszaka és végre csakugyan alkotmányos és szuverén állam vagyunk, amely a maga területén a maga ügyeit egyedül és idegen fenhatóság nélkül intézi. Mert a kritika és az ellenőrzés is a mi jogunk saját kormányunkkal szemben. Éppen mi, a szabadelvű politika sokat csé­pelt és gyalázott katonái állottunk mindig a tűzvonalban akkor, amikor embertelensé­gek, igazságtalanságok, kormányzati hibák ostorozásáról volt szó. Tettük ezt olyankor, es úgy, amikor a Rothe Hilfe, vagy a Nem­zetközi Munkássegély Bizottság kommunista kormányok mellett demonstrált, amelyek az .(emberi élet és emberi jogok ellen a legdur­vább merényleteket követték el. Éppen ezért ma is a szabadelvű politika hirdetőinek jo­guk és kötelességük tiltakozni a külföldi szervezetek beavatkozása ellen, amelyek jo­got formálnak maguknak magyar hatóságok munkáját bírálni. Mert ebben a kérdésben nem lehet sem politikai, sem világnézeti kü­lönbség a magyar politika tényezői között. ' A szabadelvű politika öntudatával és ere­jével utasítjuk tehát vissza úgy a Rothe Hilfe, mint a moszkvai paraszttanács beavatkozá­sát. Sőt megmondjuk őszintén: ezeknek a szervezeteknek fellépését minősíthetetlen in­zultusnak tekintjük, amelyekre még felelni is egyet jelent a magyar nemzet méltóságának feláldozásával. A törvények épségét oltal­mazni fogjuk a jövőben is mindenkivel szem­ben. A magyar büntetőtörvénykönyv megvédi a bűnösök jogait, ha kell a hatóságok ellen is. De viszont nem engedjük az igazságszol­gáltatás kezét megfogni sem a Vörös Segély, sem a hivalkodva említett négymillió idegen kommunista nevében és azoknak fellépésére akkor, amikor gonosztevőkre akar lesújtani. Mert a Vörös Segély és a Nemzetközi Mun­kássegély központi bizottságának védencei valóban őrültek és gonosztevők, akiknek puszta lehelletük is veszélyezteti és kockáz­tatja Magyarországban hosszú évek nehéz és áldozatos munkájának eredményeit. Nézzenek csak oda, hogyan akarja a re­akció a maga céljai érdekében kihasználni ennek a néhány őrültnek és gonosztevőnek megmozdulását.. Nézzenek oda, hogy vágód­nak ki a reakció már-már teljesen lehengerelt hadállásaiból a kaján beállítások és a rossz­hiszemű rágalmak lövedékei. Nem lehet nem látni, hogy a szélső jobboldali politika, amely elvesztette talaját és hátvédeit ebben az or­szágban, a maga céljainak elérése érdekében újabb tőkét szeretne kovácsolni a kommunis­ták szervezkedéséből. Éppen ezért nem sza­bad egy pillanatra sem, egyik oldalon sem el­felejteni, amikor ezzel a kérdéssel foglal­koznak, hogy ebben az esetben a nemzeti szuverénitás védelme egyet jelent a lassan megindult konszolidáció s a szabadelvű politika nehezen kiküzdött eredményeinek védelmével. A HOLNAP DÉLUTÁNI ÉRTEKEZLETEN DÖNTENEK AZ ÚJ MAGYAR VALUTÁRÓL ■—«ss\ÍXSXSSsvssj>-' ............ ­Az aranykorona helyett az angol shilling félszerese lesz az valuta alapja? •H/ttlfl/VM Nagy eltérések az új valuta szorzószámának eldöntése körül — Az aranykorona kezd háttérbe szorulni — Felvetődött az ötezres szorzású korona terve A tegnapi napig a pénzügyi körökben az a felfogás érvényesült, hógv ar új' magyar pénz az aranykorona lesz és minden hír, amely a pénzügyminisztériumból kiszivár­gott, az aranykoronát jelölte meg az új magyar valuta egységéül. A közvélemény nem fogadta ugyan egyhangú lelkesedéssel ezt a megoldási tervet, mert a tizenegyezerötszá- zas szorzószám a mai tőkék olyan valóságos összezsugorodását idézné elő, hogy tisztán állana mindenki előtt a tökéletes elszegé­nyedés valósága. Az aranykorona ellenségei leginkább azzal argumentálnak, hogy egy olyan tönkrement szegény ország, mint mi vagyunk, nem engedheti meg magának, hogy az aranykorona legjobb egységét fogadja el, amikor Franciaországban a francia frank a régi aranyfrank egybarraadának az egysége, amikor Olaszországban ugyanez a helyzet és amikor a cseh korona szorzőszáma csak kétezerhat- száznak felel meg. Azok a tényezők, amelyek az illetékes kö- rjőkben véleményüket érvényesíteni szok­ták,'''rá is mutattak ezekre a szempontokra, és,'égőkét nap óta, mint az Esti Kurír igen beavqlcNt'^helyröl értesült, tökéletesen meg- változirtt^ijtiélyzc A döntő pénzügyi faktorok egyáltalá­ban nem ragaszkodnak többé az arany­korona egységéhez és a holnapi szak­tanácskozás döntésétől, illetőleg az ott kialakuló vélemények túlsúlyától teszik függővé, hogy milyen alapon oldják meg a magyar valuta rendezését. Az aranykorona legújabb értesülésünk szerint illetékes helyen a mai napon teljesen háttérbe szorult. Az új terv az angol shilling fele, amelynek átszámí­tott értéke ma 8.650 korona volna. Hír szerint Popovits Sándor, a Nemzeti Bank elnöke jött haza ezzel a tervvel és állítólag sikerült is ennek az eszmének több hívet szerezni. Az angol valutaegységnek ez az előtérbenyomulása egyáltalában nem je­lenti azt, mintha Popovitsnak Normannal, az Angol-Bank elnökével folytatott tanács­kozásai hozták volna meg ezt az eredményt, vagy mintha az angolok egyáltalában súlyt helyeznének arra, hogy mi legyen a magyar valutaegység. Jól informált helyről értesü­lünk arról, hogy az angol bankkal történt meg­beszélésen csupán tájékozódás folyt és az angol bank elnöke annak a nézetének adott kifejezést, hogy Ma­gyarország leghelyesebben teszi, ha a maga tetszése szerint választja meg új valutáját. Nevét, egységét, átszámítási kulcsát. „ Az angol bankot csak az a jókívánság ve­zeti, hogy a korona továbbrc\ is olyan sta­bil maradjon, mint a fonttal történt'reláció megállapítása óta van és hogy a magyar pénz fedezeti aránya változatlan maradjon. Ez utóbbi két feltétel természetesen adva van és ilyen körülmények között tényleg szabadon választhat Magyarország, hogy mi legyen az új valutája. A íélshillínges megoldás ellen Az angol valutának egységül való akcep­tálása a pénzügyi körök felfogása szerint igen súlyos komplikációkkal járna, mert a félshilling valóságos értéke §.650 koronának felel meg és ez az átszámítási kulcs olyan nehézségeket támasztana, amely szinte áthi­dal hatatlanok és az átmeneti időben a lakos­ság körében gyakori tévedéseket cs ennek folytán állandó károsodásokat idézne elő. Az illetékes tényezők annak idején foglal­koztak a tízezres átszámítási kulcs megvaló­sításával, amint ez az osztrák shillingnél megtörtént, azonban politikai szempontok szóltak a terv megvalósítása ellen és a ma­gyar korona, igen helyesen, nem volt haj­landó a beteg Ausztria valutaegységét elfo­gadni, amikór nem lehet tudni, hogy a jövő mit hoz, hogy nem kövelkezik-e el Ausztria Németországgal való csatlakozása. Magyar- ország önálló valutaegységre törekszik és az illetékes köröket az angol shilling, félszere­sének egységül való elfogadásartgkintetében csupán udvariassági tény -v^étte-'í Mindazon­által nem valószínű, hogy aebankrezérek és szakemberek holnap délutáni értekezletén éz a valutaegység tetszéssel találkozzék. - • Tájékozódásaink során ugyanis a vezető pénzügyi emberek ama nézetüknek ad­tak kifejezést, hogy ez a megoldás lehe­tetlen. Eltekintve attól, hogy az átszámítási kulcs rendkívül 'komplikált, egyesek ■ túlságosan magasnak is tekintik, noha az aranykorona átszámítási kulcsával szemben ez minden­esetre lényeges eltolódást jelent a mai fik­tív számok átszámításánál. A bankvezérek egy része az aranykorona mellett kíván ál­lást foglalni, a másik része egy új korona kreálását javasolja. Igen nagy visszhangra talált egy javas­lat, amelyet Földiák Frigyes dr., az Angol- Osztrák Bank igazgatója hozott nyilvános­ságra a Pestet Lloyd mai számában. Földiák dr. elszegényedésünk és mai gazdasági hely­zetünk szempontjából az aranykorona ellen nyilatkozik és azt javasolja, hogy érjük be szerényebb átszámító kulccsal, fogadjuk él az öt­ezres átszámító kulcsot, amely mellett még mindig elég jó pénzt tudunk ki­hozni nemzetközi relációban és leegy­szerűsítjük az átszámítást az átmeneti időre, úgyhogy a tévedések a lehetőség szerint kiküszöbölhetők. Szerinte is a legideálisabb átszámítási-kulcs a tízezres egység volna, de annak túlmagas- sága és az osztrák shillinggel való relációja miatt legcélszerűbb ez az ötezres átszámítás és az ennek megfelelő koronaegység. így le­hetővé válik, hogy a mai pénzegységgel szemben látszólag kedvező eredményeket hozhatunk ki, hogy az emberek nem ébred­nek annak tudatára máról-holnapra, hogy semmijük nincsen, hogy nem bontakozik ki ieljes elszegényedésünk valóságos és hű képe. Ez a terv ma délelőtt élénken foglalkoz­tatta a pénzügyi köröket és mint az Esti Kurír munkatársa értesült, a holnap dél, utánit értekezleten több szószólója is lesz. Annyi bizonyos, hogy az aranykoronát tizenegyezerötszázas átszámítási kulccsal a holnapi értekez­leten cl fogják ejteni. Hogy a félshillinges megoldás, vagy az öt­ezres átszámítási kulcs alapján történő rendezést fogadják-e el, ma még nem lehet tudni. Még a holnapi értekezlet után sem történik azonnal döntés. Előbb még a Nem­zeti Bank \és a kormány fog véglegesen ál­lást foglalni. f ' A TÉBE ma délután tárgyalja a valutareformot A TÉBE ma délutánra értekezletet hívott össze, hogy a valutareformot tárgyalják és hogy már ezen az értekezleten alakuljon ki bizonyos > felfogás az új valuta kérdésé­ben. Az értekezletről és a TÉBE állásfogla­lásáról Eresz Károly dr., a TÉBE igazgatója a következő nyilatkozatot tette az Esti Kurír munkatársa előtt: — A TÉBE kebelében már néhány hó­nappal ezelőtt kezdtek tárgyalásokat a va­lutareformról. Eleinte az angol és osztrák shilling-rendszer kérdéséről tárgyaltak. E tárgyalások folyamán azonban az angol shil­ling rendszeresítésének kérdését teljesen el­Ara 2000 korona R .......mamám ■*"|\\\\ | íf f f ...•■Ilin i ' \ • ■n HnHHHHHnHHHHHHHBBHBHHHHnnnHBnB ✓ iELŐFIZETÉSI DÍJs EGY HÓRA 40.000 K, NEGYED T?fi<:7intrn?<Z7Tfi SZERKESZTŐSÉG: VI ARADI UCCA 8. IV. EM. ÉVRE 120.000 K. EGYES SZÁM ÁRA: 2000 K, HÉTFŐN fUOZ.rJUUUiZ.JU: TELEFON SZÁMOK: 196-19. 92-70. 98-70. 23-45,122-82. S000 K. JUGOSZLÁVIÁBAN 4 DINÁR. HÉTFŐN S O A C C AV ff ADÍkl Y KIADÓHIVATAL: VII. KÉR, KERTÉSZ UCCA 24—28 DINÁR. A USZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA_________JA1 H/iRULlI _______________TELEFON-SZÁM: JÓZSEF 15 6-20 II I. ÉVFOLYAM. * BUDAPEST, 19 25 CSÜTÖRTÖK OKTÓBER 1 -- 2 2 0. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents