Esti Kurir, 1926. augusztus (4. évfolyam, 172-196. szám)

1926-08-01 / 172. szám

A VALÓSÁG Aggódva irtuk meg tegnap, hogy a választó- kerületek beosztásáról szóló törvényjavaslat Körül különös és bizalmatlanságot keltő tüne­teket észlelhet az éles szem. Suttogások kel­nek, hírek szivárognak át a túlsó táborból és mind arról szólnak, hogy a kormány a nvilt- szavazásos választások rendszerét még azzal is tetőzni akarja, hogy még tovább csökkenti a titkos választókerületeknek amúgy sem túl­ságos nagy számát. Nagyon jól megfontolt, igen elmésen megtervezett választási geo­metriával álszabdalja az ország területét —■ még inkább a maga képmására. A jelek, amelyek erre engednek következ­tetni, igen komolyak. Elkezdhetnék ezer­kilencszázhuszonkettő emlékeivel. A kor­mány és pártjának obstrukciója tette lehe­tetlenné akkor a választási törvény megalko­tását és egy igen ügyes parlamenti taktika, néhány naiv technikai eszköz segítségével módot teremtett a kormány a niaga számára, hogy rendeleti utón választathasson. A múlt­nak ez a kellemetlen emléke valóban feljo­gosít mindenkit, hogy az elkövetkező idők­ben ne reméljen a kormánytól demokratikus megoldásokat, ne várja, hogy önkérives mód­szereiből csak egyet is felad. Most az a helyzet, hogyha a felsőházi törvényjavaslat életbelép anélkül, hogy a kerületek beosztása már törvénybe volna foglalva, akkor a kor­mánynak jogában áll ezt a kérdést törvény hiányában rendeleti utón szabályozni. És már halljuk is az/illetékes nyilatkozatot, hogy a kormány ősszel sürgősen előveszi á, felsőházi javaslatot. Tehát nem a választójogi törvény betetőzése: a kerületi beosztás törvényes ren­dezése, hanem a főrendiház reformja a sür­gős. A cél könnyen átlátszó: igy lehet bizto­sítani a rendelettel szabályozás jogát. Azután itt vannak a titkos tanácskozások, A kormány és az őt kívülről támogató pártok között hetek, sőt hónapok óta folynak bizonyos beszélgetések, melyek a nyilvánosságra ugv látszik egyáltalában nem tartoznak. A beava­tottak tudni vélik — a reménykedők és vára­kozók nem is titkolják, — hogy itt bizonyos kerületekről esik szóbeszéd, amelyeket hü szolgálatok és jövőbeli támogatások fejében osztogatnak. És végül: egy cáfolat jelent meg ma tegnapi cikkünkre és ez a cáfolat jobban megerősíti feltevéseinket minden logikai okfejtésnél. Azt mondja aV illetékes hely cáfolata, hogy a-bel­ügyin misztériumban készült választókerületi törvényjavaslat tervezetéről közölt kombiná­cióink nem egyebek egyszerű kitalálásnál, amelyek a valósághoz még csak nem is hason­lítanak. Ami magyarul azt jelenti, hogy van egy ,,valóság" s ez a valóság más, mint a mi tegnapi hírünk. Illetékes hely nyilatkozata el­ismeri, hogy van már egy tervezet, mert ha nem lenne, akkor ugyan mihez hasonlítaná a mi ..kombinációinkat", mi lenne az, amihez a mi feltevéseink „még csak nem is hasonlíta­nak"? Van tehát egy valóság: ez a tervezet. S van egy másik valóság: az, hogy ezt a tervezetet, ezeket az elgondolásokat eddig elfelejtették közölni a nagy nyilvánossággal. Elfelejtettek módot adni az ország nagy közvéleményének, hogy maga mondjon Ítéletet: hasorilitanak-e vájjon a mi .,kombinációink" a valósághoz, vagy sem. És van egy harmadik valóság: az, hogy a nyilatkozat a hasonlóság kétségbevo­násán kivid semmit sem cáfol. Nem cáfolhat — úgy látszik, — mert a „kombinációk" mégis csak megállnak. Tudjuk, hogy alternatív tervek is . vannak. Tudjuk, hogy az elgondolás még nem véglet ges. Lehet, hogy az a felfogás érvényesül, amely Budapestnek a jövőben nem tíz, csak nyolc képviselővel akart kevesebbet adni. Talán a kormánypárt ..liberális" szárnyának óhaj­tását veszik figyelembe s a főváros kerületei­nek beosztását változtatják majd meg, itt ta­lálnak ki uj gruppirozást. mely ügyes és bo­nyolult választási matematika segítségével neki is juttat mandátumot. De az árnyalatok­ban eltérő és különböző tervek között maga­san és élesen emelkedik ki a gondolat: a nem­zeti akarat valódi megnyilvánulása helyett csupán a korniányzópárt hatalmi forrásává lenni a választásokat. Ez a valóság. Ezért kell gondosan kizárni a nyilvánosságot, ezért kell titkos konferenciákon tárgyalni kerületekről és mandátumokról. Ezért nem szerezhet a polgárság tudomást arról, hogy mit készülnek dönteni felőle, az ő megkérdezése nélkül. Ám hogy mi hasonlít és mi nem hasonlít a va­lósághoz, azt csak azután lehet eldönteni, mi­után a valóságot meztelenül és őszintén meg­mutatták. Addig csak egyet tudunk, s ez az, A kormányhoz közelálló helyekről már he­tek, sőt,,hónapok óta hirdetik, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök és a gazdasági re­szortminiszterek a nemzetgyűlés nyári szü­nete alatt nagyszabású programot fognak ki­dolgozni a magángazdaság talpraállitásúról. A kormány, úgy látszik, ezekkel a hirekkel akarja ellensúlyozni azt a nagy elégedetlenséget és kétségbe­esést, amelybe a magángazdaság! érde­keltségeket, az ipart és a kereskedelmet, a kormány gazdasági impotenciája ker­gette. Kereskedelmi körökben nagy felháborodás­sal állapítják meg, hogy amig a kormány egyfelől a magángazdaság szanálásának szük­ségességét hirdeti, addig a kormányzati in­tézkedések éppen az ellenkező eredményre, vagyis a magángazdaság újabb és újabb megter­helésére vezetnek. Ahelvzet ugyanis az, hogy az újabb beruhá­zásoknak körülbelül 20 százalékát a kormány szövetkezeti célokra, vagyis az iparnak és a kereskedelemnek további megbénítására for­dítja. Az Esti Kurír munkatársa ebben az ügyben az OMKE-hez fordult felvilágosításért, ahol kijelentették, hogy országos értekezletet fognak összehívni a szövetkezetek túlzott állami támogatása ellen való tiltakozás céljából. Ezt az országos értekezletet, amelyen vala­mennyi magángazdasági érdekeltség képvisel­tetni fogja magát, a jövő héten fogják előre­láthatóan augusztus 15-ére összehívni. Az érdekeltségek felfogása szerint ugyanis immár elérkezett' a tizenkettedik órája annak, hogy a kormány szakítson eddigi gazdasági politi­kájával és a szövetkezeteknek teljesen .indo­kolatlan és a magángazdaságot megbénító támogatásával. A helyzet ugyanis az, hogy a termés előmozdítása érdekében nemcsak hogy támogatni akárja a most működő szö­vetkezeteket. hanem újabb szövetkezetek alakítására is támo­gatást kíván nyújtani. Kereskedelmi körökben érthetetlennek tart­ják, hogy amikor Búd Jáno^ pénzügy minisz­hogy egy szóval meg nem cáfolták az uj ke­rületi beosztásra való készülődést, meg nem döntötték azt az aggodalmas feltevésünket, hogy amit nyilt választás, közigazgatási be­avatkozás, befolyásolás még meghagyott: azt most a kormápy a kerületi beosztás megvál­toztatásával akarja szinte teljesen megsemmi­síteni. Elég hosszú idő választ cl bennünket az őszi parlamenti kampány megindulásától. Ezt az időt a szabadelvű ellenzéknek maradékta­lanul ki kell aknáznia. Eel kell rázni a köz­véleményt fásultságából, meg kell mutatni neki a rideg valót. A rideg valóság az, hogy tér legutóbb is kijelentette, hogy a kereskede­lem szanálását attól teszi függővé, hogy a ke­reskedőknek a szükséglettel arányban nem ál­lá számát miképpen fogják visszafejleszteni, akkor éppen a kormány az, amely újabb keres­kedőket termel a szövetkezetek támogatá­sával és uj szövetkezetek alapításával. A magángazdaság! érdekeltségek elhatároz­ták, Iwgy a gazdasági életnek ilyenfajta „sza­náláson ellen a legenergikusabban fognak til­takozni, s az iparnak és a kereskedelemnek tönkretételét minden eszközzel megakadályoz­zák. Ebből a célból nagy energiával fognak az augusztus 10-iki országos értekezleten felsora­kozni a kormány gazdasági politikájával szemben és az értekezlet határozatát monstre küldöttség fogja Vass József helyettes minisz­terelnök elé terjeszteni. Milyen szociális törvényjavas­latokat készít elő őszre a népjó­léti minisztérium A nemzetgyűlés őszi ülésszakában Vass Jó­zsef népjóléti miniszter egész sor fontos, szociálpolitikai törvényjavaslatot készül a par­lament elé terjesztem. Az Esti Kurír munka­társának ma délelőtt alkalma volt ezekről a készülő törvényjavaslatokról Papp Géza ál­lamtitkárral, a népjóléti minisztérium * tör­vényelőkészítő osztályának főnökével beszél­nie, aki a következőket jelentette ki: — A népjóléti minisztériumban már elkészült a bányamunkások nyugdíj­biztosításáról szőlő rendelet tervezete, ugyannyira, hogy ebben az ügyben legköze­lebb már értekezletre fogjuk meghívni a kü­lönböző érdekképviseleteket. A megoldásnál arról van szó, hogy a nyugdíjbiztosításról tő­kefedezet megteremtésével gondoskodjunk-e, vagy pedig évi költség kirovásával. Minden valószínűség amellett szól, hogy ezt az ulóbbi megoldást fogjuk választani, mert az érde­keltségekre ez jelenti a legkisebb megterbelte- tést. — Törvényjavaslat készül az anya- cs csecsemő védelemről. a szabad politikai véleménynyilvánításnak még elmélete fölött is megfordíthatjuk a ci- merpajzsot, ha a kormány háboritatlanul megcsinálhatja és életbeléptetheti azt az el­gondolást, mely most születik titkos értekez­leteken, zárt ajtók mögött. A magyar parla­ment akkor nem lesz egyéb, mint adományo­zott mandátumlevelek színtelen gyülekezete. Fel kell rázni a közvéleményt és megmutatni neki: hova masírozunk, s az ellenzéknek ifi kell megmutatnia harci frontját, itt kell be­mutatkoznia, itt kell porondra lépnie és ere­jének minden megfeszítésével küzdeni ez el­len a „valóság" ellen. A javaslat lényege az, hogy a nőket közvetle­nül szülés előtt és után a munkától megkímél­jük és megfelelően segélyezzük. Ebben a tör­vényjavaslatban rendezzük a dajkaság kérdé­sét is és gondoskodunk az anya- és csecsemő- védő intézetek kiépítéséről. — Előrehaladott stádiumban van már a fiirdötörvényjavaslat előkészítése is, amelynél az a szempont vezeti a népjóléti minisztériumot, hogy a fürdők és az ásvány- vizlelepek a közérdeknek megfelelően kezel­tessenek. Éppen ezért a törvényjavaslat felha­talmazást fog adni a kormánynak arra, hogy azokat a fürdőket és ásyányviztelepeket, ame­lyeket nem megfelelően kezelnek, kisajátít­hassa és a maga kezelésébe vehesse. — Előkészítés alatt ált a kórházi ápolási költségek viselésérői szóló törvényjavaslat is. Eddig ugyanis csak az volt megállapítva, hogy a költségeknek milyen részét fedezzük az ál­lam általános bevételeiből és milyen részét a pótadókból. Most azután azt is meg kell álla­pítani, hogy a magánérdekeitek milyen mér­tékben viseljék majd a kórházi ápolási költsé­geket. Vasárnap Esztergom díszpolgárrá választja Bethlen gróf és Vass minisztereket Ugyancsak e helyen említjük meg, hogy Vass József miniszterelnök-helyettes holnap reggel több kormánypárti képviselő társasá­gában Esztergomba utazik, ahol a katolikus legényegylet kultúrpalotájának házszenlclési ünnepélyén vesz részt. Társaságában Petri- chevich-Horváth Emil báró államtitkár, Dréhf Imre. Bozsik Pál, Hailer István és Bartos János nemzetgyűlési képviselők utaznak Esz- lergomba. A legényegylet uj kulturházát Cser- noch János hercegprímás fogja felszentelni, az ünnepi közgyűlésen pedig Vass József mond beszédet. Vasárnap délután Esztergom városa tart díszközgyűlést, amelyen az Esti Kurír munka társának értesülése szerint, Bethlen István gróf miniszterelnököt és Vass József népjóléti minisztert a város díszpolgáraivá választják. A KORMÁNY UJ BERUHÁZÁSI PROGRAMJA MEGBÉNÍTJA A KERESKEDELMET->Ar\5\5M\W'e­Országos tiltakozásra és kereskedelem a kormány mely szerint a beruházások vetkezetek alapítására akarják fordítani • ■ ■ —mxr.'/l/l/la* A szövetkezetek indokolatlan támogatása megbénítja az ipart és a kereskedelmet. — A tilta­kozó gyűlés memorandumot nyújt át a kormánynak. -— Á szakszervezeti tanács sürgeti, hogy a munkanélküliség elleni biztosítás törvényjavaslata az ősz elején a nemzetgyűlés elé kerüljön r "ik m^ií L pilliiiíf .....iijff 'ttf v00 0.....“"""'.i.,................................................................................................................................................................ ^. I P>J EL ŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 40.000 K. NEGYED- r-Ac’zrDr'irc 77YÁ SZERKESZTŐSÉG: V., VADÁSZ-UTCA 11 ÉVRE 120.000 K, FÉLÉVRE240.000 K, EGYES SZÁM /UőZUK&ŰÓZiU: TELEFON: L. 996-19, T. 122-82, 122-83, 122-84, 26-10 ÁRA- MINDENNAP 2000 K, JUGOSZLÁVIÁBAN 2'!i fi A A V ADAI V KIADÓHIVATAL: V., VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 34 DINÁR, AUSZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA IlrlÖiJri ÜL A TEL.: T. 122-88. HIRDETÉSI OSZTÁLY TEL.: T. 26-10 i r 'i ..... i hl i IV . É V F O L Y A M_______BUDAPEST, 19 26 VASÁRNAP AUGUSZTUS 1 1 7 2. S Z Á M

Next

/
Thumbnails
Contents