Esti Kurir, 1926. október (4. évfolyam, 223-250. szám)

1926-10-01 / 223. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 40.000 K, NEGYED­ÉVRE 120.000 K, FÉLÉVRE 240.000 K, EGYES SZÁM. ÁRA: MINDENNAP 2000 K, JUGOSZLÁVIÁBAN2lfi DINÁR, AUSZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V., VADÁSZ-UTCA lt TELEFON: L. 996-19, T. 122-82, 122-83, 122-84, 26-10 KIADÓHIVATAL: V., VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 34 TEL.: T. 122-88. HIRDETÉSI OSZTÁLY TEL.: T. 26-10 IV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 19 26 PÉNTEK OKTÓBER 1 2 2 3. SZÁM A POLGÁRMESTER Valljuk be: a tegnapi szavazás nem hozta meg azt az eredményt, amelyet tőle vártunk ős várt az országnak lelkesen figyelő közön­sége. Nem hozta meg —-nem hozta meg még — azt a polgármestert, akire Budapestnek égető és sürgős szüksége van, akinek hiva­talba lépése a pezsdülő munka friss sarjadá- sát jelentené, aki visszahozná neki a közel­múlt idők nagyszerű lendületét, a szenvedé­lyek elcsititását, a nyugalmat és a nyugalom­mal járó megelégedést. Ezt az eredményt egyelőre nem hozta meg a tegnapi szavazás. De azért pozitívum nélkül mégsem múlott el. Az kétségtelenül beigazoló­dott, hogy a kormány jelöltjének annyi sza­vazata sincs, amennyi komoly ellenféllé te­hetné őt egy ilyen küzdelemben, annyi Ilivé sincs, hogy csak megközelíthette volna a pót­választásnak már reményteljes ajtaját. Pedig a kormány mindent elkövetett jelöltjének ér­dekében, amit súlya és hatalma csak lehetővé tett. A párnázott szobák —- ha kibeszélnék titkaikat — sok különös történetet mesélhet­nének el arról, hogy milyen módon és milyen eszközökkel próbálták teljesen megmásitani Budapest polgárságának akaratát, milyen mó­don és eszközökkel igyekeztek a város első hivatalnoki székébe ültetni olyasvalakit, akir nek a közvéleményben még csak egy nád­szálnyi támasztéka sincsen. Ám a párnázott szobák jól őrzik titkaikat. Kifelé csak annyit árulnak cl önérzetes mo­sollyal, hogy a választási matematika, — a kormánynak kedves sakkjátéka, — mégsem olyan megvetendő dolog. Ezt a matematikát azért találták ki, hogy meghamisíthassák vele az . erők igazi viszonyának számarányát, ezt a matematikát azért erőszakolták mindenáron és a polgárság ellenére, hogy már a közgyűlési terem képe se tükrözhesse híven vissza a pol­gárság politikai hitvallását. S ha arra nem is bizonyult elég hathatósnak ez a matematika, hogy mindenki ellenére és Budapest hangula­tával nyíltan szembefordulva: a kormány je­löltjének juttasson győzelmet, arra mégis ele­gendő volt, hogy szavazatot vegyen el Buda­pest igazi polgármesterjelöltjétől. Mert nem hunyhatjuk be szemünket az előtt a tény előtt, hogy Bárczy István keve­sebb szavazatot kapott, mint ahánv tagot a mögéje felsorakozott pártok blokkja számlál. Hogy a szavazásra felvonult százhuszonhét blokkpárti városatya közül akadtak olyanok, akik a zászlót cserbenhagyták, inkább hittek Ígérgetéseknek, mint annak a nagy, Ígéretnek, amit Bárczy István személye jelent. Ennyi eredményt hozott a kormánynak vá­lasztási matematikája. Ám ez az eredmény nem sok. Saját jelöltje csúfosan kibukott: a pénteki pótvá'lasztáson már csak Bárczy István és Si- pőcz Jenő mérkőznek. És amit Ígéretekkel, párnázott' szobák módszereivel, ügyes taktikai fogásokkal el lehetett érni, hogy Bárczy párt­jából néhányan leszavaztak Ripka Ferencre, az mind füstté és köddé válik a pénteki pótválasz­táson. Pénteken nem lesz már a kormánynak álliberális müalakulata, pénteken nincs már Ígéret és csábítás sem, mety szabadelvű szava­zatokat varázsolhatna Ripka urnájába. Pénte­ken nincs többé megfélemlítés, nincs többé kor­mánynyomás, nincs többé Ígérgetés Ripka Fe­renc érdekében. A kormányliberális különítmény szerepe a tegnapi nappal megszűnt. Pénteken reakció és szabadelvűséig között kell választani, pénteken Sipőcz Jenő és Bárczy István személye áll szemben egymással. Akik hittek Ripka Ferenc Ígéretének: azok — mint a halványodó szivár­ványnak — nézhetnek most utána, de választa- niok a.kurzusesztendők Sipőcz Jenője és Buda­pest legszebb érájának Bárczy Istvánja között lehet csupán. Akadhat-e, aki meg nem érti pénteken, hogy Budapest életéről, Budapest jövőjéről dönt, mikor szavazatát beleejti az urnába? Akad­hat-e, aki otthagyja a zászlót, s a zászlóval együtt elárulja azokat a munkás polgárokat, akik őt zászlótartóvá tették? Akadhat-e, aki megfeledkezik arról: mit jelentett és mit fog jelenteni Bárczy István ennek a városnak? Nem,\ egy sem akadhat ilyen. A tegnapi vá­lasztás mindenkit ki kell józanitson mára, mindenkit csatasorba kell állítson holnapra. De a kijózanodáson túl még van egy feladata önmagával szemben annak a pártnak, mely A. főváros törvényhatósági bizottságának tegnapi közgyűlése nem hozott végleges dön­tést a polgármesterkérdésben. Kétségtelen, hogy a pénteki közgyűlés, amely Bárczy István és Sipőcz Jenő között fog választani, éppen olyan izgalmas lefolyású lesz, mint amilyen izgalmakban bővelkedő a tegnapi közgyűlés volt. Sőt a kérdés eldöntése attól függ. hogyan fognak megosztani Sipőcz és Bárczy között azok a törvényhatósági bizott­sági tagok, akik tegnap Ripka Ferencre adták le szavazatukat, az izgalmaknak még a teg­napi közgyűlésnél is nagyobb fokozottsága várható. Teljes tárgyilagossággal állapítható meg, hogy úgy a Srpőcr-párt, mint a Bárczy- párt egyforma reménységgel tekint a polgár­mesterválasztás pénteki eredménye elé. Tekintette! azonban arra a körülményre, hogy a Ripka-párt 56 szavazata legnagyobbrészt li­berális érzelmű bizottsági tagoktól származott, reálisan a pénteki közgyűléstől csak Bárczy István győzelme várható. Sipőcz Jenő mellett úgyszólván mindenki le­adta már a tegnapi közgyűlésen a maga sza­vazatát, mert csak igy történhetett meg, hogy Sipőcz Jenő olyan nagyszámú szavazatot ka­pott, amilyenre a WolfT-párt legvérmesebb liivei sem számítottak. Ma délelőtt úgy Sipőcz, mint Bárczy István hivei körében egészen természetesen élénk iz­galom uralkodott. Az érdeklődés elsősorban a Ripka-párt állásfoglalása felé irányul, annál a döntő szerepnél fogva, amelyet a pénteki vá­lasztás során játszani fog. Kétségtelen, hogy a Ripka-párt mint a mérleg nyelve billenti el jobbra vagy balra a polgármesterválasztás ügyét. Ha a Ripka-párt tagjai hívek maradnak ahhoz a programhoz, amelyet a fővárosi vá­lasztások előtt hirdettek, amidőn harcot hir­dettek a kurzus megdöntésére és c célból Ripka Ferenc személyesen szónokolt a Teleki- téri Lissauer-kávéházban: a Ripka-párt tagjai Sipőcz Jenőre nem szavazhatnak. A Ripka-párt vezetősége, ma délelőtt fontos tanácskozásokat folytatott az illetékes és irányadó tényezőkkel. Ezekről a tanácskozá­sokról és általában a pótválasztás kérdésében Kozma Jenő fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, a Ripka-párt elnöke a következőkét mondotta az Esti Kurír munkatársának: Bárczy István zászlaját talán már tegnap is diadalra vihette volna, ha nem akadnak soraik között dezertőrök. Nincs helye a kímé­letnek és nincs helye a körülírásnak. Dezertő­rök voltak: akármilyen Ígéretekkel vették is le őket lábukról, akármilyen csábításnak en­gedtek is. A demokrácia és szabadelvüség tá­borában az ilyen embereknek nincs helye. A — A helyzet még nem alakult ki. Tegnap este összehivattam a pártot értekezletre, ame­lyet ma este tartunk meg. A mai nap folya­mán orientálódni fognak minden irányban, elsősorban Bethlen István gróf minisz­terelnöknél, akit meg fogok kérdezni arról, hogy az adott uj helyzetben mi az álláspontja, amelyet nekünk követnünk kell. E percben tehát sem jobbra, sem balra érdem­leges nyilatkozatot nem tehetek. Arra a közbevetett kérdésre, hogy a Ripka- párt ma este tagjaira kötelező en bloc határo­zatot fog-e hozni, Kozma Jenő igy válaszolt: — Én csak annyit mondhatok, hogy ma este becsülettel fogom előterjeszteni mind­azokat az információimat, amelyeket illetékes helyről kaptam és a párt azután határozni fog. Ezidőszerint sejtelmem, sincs róla, hogy mi­lyen álláspontot fog a párt elfoglalni. A ma­gam részéről kijelentem, hogy senkit sem óhaj­tok befolyásolni a párttagok közül, mert nem vagyok hajlandó vállalni azt az ódiumot, amely esetleg befolyásoló törekvéseim folytán reám háramlana. A jelenlegi helyzetben, ami­dőn a két jelölt egyforma szavaztok után lép a küzdőtérre pártunknak döntő jeletnősége van, de egyben roppant nagy felelőssége is, amelynek mérlegelésével fogjuk ma este a kér­dést eldönteni. A szabadelvű liberálisok egyik Politikai körökben rendkívül nagy fontos­ságot tulajdonítanak annak, hogy Ripka Fe­renc főpolgármester ma délben felkereste hi­vatalában Vass József népjóléti minisztert, akinek . részletesen referált a tegnapi polgármes­terválasztásról és minden bizonnyal meg­vitatta vele a pénteki pótválasztás eshe­tőségeit is. Beavatott helyről szerzett értesülésünk sze­rint szóbakerült a tanácskozáson az a kérdés is, hogy a Ripka-párt szavazói a pótválasztá­son Bárczyt, vagy Sipőczöt támogassák-e, úgyhogy c tanácskozásnak nagy befolyása lesz a pénteki pótválasztás erdményére is. Politikai körökben kizártnak tartják, hogy a pénteki nagy mérkőzés meg fogja hozni Bárczy István győzelmét a polgármesteryá- lasztáson. S rá rögtön a szombati napnak meg kell hoznia a tisztulást abban a pártban, mely Budapesten a polgárság széles rétegének bizalmára támaszkodik és amely néhány üz- leteskedő, néhány hitehagyott ur kedvéért nem kockáztathatja ezt a bizalmat. XS XI JS JKüTSí SÜ ÍKJN >K Sí Sí Sí IZGALOM A PÉNTEKI POLGARMESTER-PÓTVÁLASZTÁS ÉLŐT! Csak Bárczyra adhatja szavazatát pénteken a Ripka-párt, mely programjában nyíltan hir­dette a városházi kurzus megdöntését / (/ A Ripka-pártnak döntő szerep jut a pénteki polgármesterválasztáson — Kozma Jenő Ripka-párti elnök ma délelőtt hosszasan tanácskozott Bethlen gróf miniszterelnökkel — Reálisan 154 szavazat várható Bárczy István mellett Ripka felajánlja lemondását mértékadó tényezője a helyzetről a következő érdekes információ^ kát adta az Esti Kurír munkatársának: — Kétségtelen, hogy tegnap a demokratikus blokk legalább 15 tagja, de lehet hogy 20 tagja is Bárczy István ellen szavazott. Ezek a szavazók, akik Ripka Ferenc szavas zatait növelték, most kétségtelenül Bárczy Istvánra fognak leszavazni. Ez a tény adjí meg a helyzet kulcsát. Ha ugyanis Bárczy István melleit fel fog vonulni a tegnapi 124 bizottsági tag és mindazok a demokratikus blokkhoz tartozó bizottsági tagok, akik tegnap Ripkára szavaztak, holnap Bárczy István mellett foglalnak állást, minimálisan 144-re tehető a Bár- czy-párt létszáma. Ebben a 144 szavazóban nincsenek bent azok! a Ripka-pártiak, akik kétségtelenül meg fog< nak oszlani. Sipőcz Jenő és Bárczy István köt zölt. Ha csak 10 Ripka-pártit számítunk Bárczy István hívének, egészen reálisan 154 szavazó várható Bárczy Ist­ván mellett a pénteki közgyűlésen. Ez pedig remélhetően elég lesz ahhoz, hogy Bárczy István legyen Budapest polgármesteré. Az is bizonyos, hogy a szavazat-differencia Sipőcz Jenő és Bárczy István között olyan minimális lesz, amilyenre még polgármester­választáson példa nem volt. jobboldali szélsőséggel szemben kezdettől fogva éles harcot hirdető Ripka-párt minden politikai morál megcsúfolásával Sipőcz Jenő mögött sorakozzék fel és éppen ezért bizo­nyosra veszik Bárczy István megválasztását. Az Esti Kurír munkatársa érdeklődött a ta­nácskozás után Ripka Ferenc környezetében is, ahol azt a megbízható felvilágosítást kap­tuk, hogy * Ripka Ferenc mint főpolgármester befeje­zettnek tartja a misszióját, ' V mivel úgy érzi, hogy kötelességet teljesítette, Ebből az következik, hogy a főpolgármester már fel is ajánlotta le­mondását a kormánynak, amely előreláthatóan nem fogja ezt a lemon* dóst elfogadni. ,

Next

/
Thumbnails
Contents