Esti Kurir, 1927. január (5. évfolyam, 3-24. szám)

1927-01-05 / 3. szám

1 .......... - - / m -%\ A BÉHÁ ESETE A PÉKÁVAL Most beszéljen az ellenzék! Meri-e most megismételni azt az unos-untig hánytorgaíott vádját, hogy a kormány elhanyagolja, sőt tönkreteszi a magángazdaságokat? Hónapo­kon, éveken keresztül hallottuk, olvastuk ezt a vádat, amely bizonyítékul a csődök, kényszer - egyességek, üzembeszüntetések és öngyilkos­ságok óriási tömegére hivatkozott. Most azon­ban megérkezett a fényes, a csattanó, a minden vádaskodást egyszersmindenkorra elnémító cáfolat: a Béhá esete a Pékával. Minden De- mosthenesnél szebben beszél a tett és íme, a kormány tettel, cselekedettel, országra hang­zóval, világot bámulatba ejtövel bizonyítja be, hogy van olyan magángazdasági vállalat, amelynek megmentéséért semmiféle áldozattól nem riad vissza. Amelynek támogatására olva- satlanul készen állanak a Pénzintézeti Központ milliárd jai és ha azok nem elegendők, külön kirendelt pénzügyminiszteri tisztviselők gon­doskodnak újabb, friss milliárdok folyósításá­ról. Mi kell ennél több? Mein Liebchcn, vas villst du noch melír? A nagyvonalúságot, a kicsinyes skrupulusok- tól való mentességet ennél az eljárásnál cila* gadni nem lehet. A kormányt éppenséggel nem feszélyezte az a tudat, hogy azok a milliárdok, amelyeket nemes áldozatkészséggel juttatott a Béhá üzemének fentartására, tulajdonképpen közpénz természetűek. Mert a födolog: a ma­gángazdaságokon való segítés. A kormány, amint azt sokféle változatban olvastuk, ezt vallja programjául, ezt tűzte ki egyik legfőbb céljául. Csak a programjához volt hü tehát akkor, amikor még a program kihirdetése előtt megmentett az adófizetők pénzén a bukástól egy magángazdasági üzemet és amikor most is, a program kihirdetése után, legkiválóbb tiszt­viselőit küldi a még mindig bukófélben levő vállalat segítségére. Hogy ez a csodálatos, rendkívüli mentési buzgalom véletlenül egy olyan vállalatnál nyilvánult meg, amely céljául tűzte ki a kor­mány politikájának a sajtó utján való támoga­tását, az semmiképpen sem szolgálhat holmi gyanusitgatások vagy rosszhiszemű vádasko­dások alapjául. Valahol csak el kellett kezdeni a magángazdaságok lalpraálliiósát és hogy a kormány ebbeli programjának megvalósítását éppen a Bábánál kezdte el, annak alighanem az az oka, hogy a segítségre a Béhá volt leg­jobban rászorulva. De hát ki tehet arról, hogy a magyar újságolvasó közönség nem képes arra az eszmei magaslatra fölemelkedni, ame­lyen a kormány politikája mozog és ennél­fogva azokat a lapokat, amelyek a kormány politikáját dicsérik és támogatják, nem igen ol­vassa? Távol legyen tőlünk tehát az, hogy a kor­mánynak ezt a nagyszerű, nagylelkű gesztusát bármiféle célzatosság gyanújával illessük. Eszünk ágába sem jut, hogy ebben a gesztus­ban holmi kedvezést vagy kivételezést lássunk. Azt látjuk benne, amit látnunk kell: a kor­mány megkezdte a magángazdaságok talpra- állitására irányuló akcióját. És meg vagyunk győződve arról, hogy ha megkezdte, hát foly­tatni is fogja. Nagy örömmel és lelkesedéssel hozzuk hát a jó hirt a magyar közönség tudo­mására. Lelkendezve tudatjuk vele, hogy ke­serves küzdelmei és szenvedései véget értek. Nincs semmi okunk arra a feltevésre, hogy a kormány és financiális közege, a Péká, meg­tagadják más, nehézségekkel küzdő gazdasági vállalattól azt, amit a Béhának olyan grandió­zus nagylelkűséggel megadtak. A kormány nem ismer személykülönbséget, előtte minden állampolgár egyenlő és minden gazdasági vál­lalat egyaránt fontos. Amely gazdasági vállalat tehát ebben az országban még most is, a szanálás után. is, nehézségekkel küzd és az összeomlás vesze­delmét el akarja kerülni: csak forduljon tel­jes bizalommal a Pénzintézeti Központhoz. Mert ime, most kitűnt, hogy az ott felhalmo­zott állami pénzek arra valók, hogy bajba­jutott magánvállalatok életét meghosszabbítsa és azokat a bukástól megment .«•. Do kitűnt az is, hogy a bukóiéiban lévő agá^állalatok. szanálására hivatott szerv, a Péké, rengeteg kell tennünk, hogy olyan rezervákkal rendel­kezik, amelyek mellett ez. a hét milliárd meg se kottyan. Nem hiába mondogatta hát Bethlen István gróf miniszterelnök a választások előtt, hogy fordulat előtt állunk! íme, a nagy és örven­detes fordulat bekövetkezett a gazdasági té­ren. Vége a hitelválságnak, a fizetési gondok­nak, a csődöknek, a kényszeregyességeknek, az öngyilkosságoknak. A Péká ad pénzt min­denkinek annyi!, amennyi kell. Nem baj, ha nincs is meg a teljes fedezet, hiszen a Béhá­DAGAD A B. H. KÉNYSZERFELSZÁMOLÁSÁNAK BOTRÁNYA nál sem volt meg. Még az sem baj, ha a Péká kölcsöne dacára sem sikerül a vállalat sza­nálása, mert akkor meg külön miniszteriális tisztviselők jönnek ki a vállalatot tovább sza­nálni és a további forgótőkéről .gondoskodni. Sőt a kormány* gondoskodását még az sem kerüli ki, hogy ezeknek a kiküldött tisztvise­lőknek a honoráriuma ne essék nagyon ter­hére a szanált vállalatoknak. Ezen úgy segít, hogy* beszünteti a vállalat nyugdíjasainak a nyugdijait. Mit ahogyan a Rákosi Jenőét be­szüntette. Honnan kapta a Budapesti Hírlap azt az ujaWb négy és Sélmílliárdot, amelyet a Pesti Hazaiul! utalt ki JakaMfy Károly miniszteri osztálytanácsos *£■‘1/2rZ/t&m Nagy szenzációt kellett az Esti Kurír teg­napi riportja, amelyben a Budapesti Hírlap kényszerfélszámoiásának kulisszatitkairól leb- beniette fel a íátyolt. Közel huszonnégy óra telt el anélkül, hogy illetékes helyről valami­lyen válasz vagy cáfolat érkezett volna. Az Esti Kurír igen súlyos tényekről számolt be tegnapi tudósításában és ezért érdeklődéssel vártuk, hogy illetékes oldalról mit felelnek. E—előre azonban nincsen válasz, egyelőre hallgatnak a B. H. szenzációjáról. Csupán a fajvédelem vérszegény reggeli lapja siet tul- buzgalmában védelmébe venni azokat az urakat, akiket mi meg sem támadtunk. Az említett orgánum Jakabffy Károly mi­niszteri osztálytanácsos védelmében fáradozik és azt mondja, hogy a pénzügyminisztérium delegáltja csu­pán mint magánember fáradozik a B. H. szanálásán, hivatalos óráin kívül és tel­jesen privát utón. így ir a túlbuzgó fajvédőlap, amit azonban igen könnyű megcáfolni. Jakabffy miniszteri osztálytanácsos nem privát óráiban végzi a B. II. szanálásának nehéz munkáját és nem mint privát ember. 1. Jakabffy miniszteri osztálytanácsos min­den munkaidejét a B. H.-nál tölti, délelőtt 9— 12 és délután 3—6 óra között ott van, tehát nem csupán privát óráiban. 2. Jakabffy miniszteri osztálytanácsos 25 millió korona honoráriumot vesz fel a B. H. pénztárától. 3. Ha mint privát ember működik Jakabffy tanácsos ur, hogyan töltheti egész délelőttjét és délutánját a B. H.-nál, amikor a pénzügy­minisztériumban is vannak hivatalos órák. 4. Ha’ Jakabffy osztálytanácsos mint privát ember volna a B. H.-nál, mit keres olt ugyan­akkor Grocsök Károly pénzügyminiszteri sc- gédhivatali igazgató-? 5. Grócsák igazgató ur is .mint privát ember van talán jelen a B. II.-hál? Es mint privát ember kapja a havi 15 millió’korona fizetést? Ezzel kapcsolatban egy igen érdekes mo­mentumra kell rámutatnunk. Mint ismeretes, állami tisztviselő magánvállalatnál csak ■ rhi- nisztore .hozzájárulásával vállalhat’ munkát, a tisztsége és a pozíciója fejében kapott taaiiémeket, illetményeket, fizetségeket köteles az ál­lampénztárba, befizetni. A miniszter azután jogosult :: Led;: de’.t " szeget,’ vagy amink egV részét az illetőnek ki­utalni, Bátorkodunk ezekülán megkérdezni. hogy Jakabffy osztálytanácsos és Gtócsák segédhivatali aligazgató befizették-e a B. H.- nál fölvett pénzeket? Ezt azért tartjuk fon­tosnak, mert egyelőre erőtlenül, de mégis megkísérelték, hogy a két ur szerepét privát jellegűnek állítsák be. Az Esti Kurír tegnapi tudósításában meg­állapította, Iiogy a Pénzintézeti Központ több, mint hét milliárdot folyósított a Budapesti Hírlap részvénytársaságnak. Azt is megálla­pította, hogy mióta Jakabffy miniszteri osz­tálytanácsos ült be a Budapesti Hírlaphoz, a vállalat az ő utalványozása alapján 4.3 milliárdot veit ieí a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál. Ha Jakabffy osztálytanácsos mint privát em­ber, privát szorgalomból működik a vállalat­nál, \ honnan kapta a 4.5 milliárdot. Talán a Tisza-bizottságtól, amelynek megbízá­sából ült be a Budapesti Hírlaphoz a fajvédő újság szerint? Igenis, most már szükségesnek tartjuk annak tisztázását, hogy a 4.5 milliárd hogyan került a Pesti Hazaihoz, ki diszponált arról, hogy a Pesti Hazai 4.5 milliárdot adjon a Buda­pesti Hírlap rt.-nak. Az bizonyos, hogy a Pesti Hazai olyan önfel­áldozó nem volt, hogy sajátjából adott volna 4.5 milliárdot a Budapesti Hírlapnak. Tehát igenis, itt a pénzügyminisztérium diszpozíciójára történt a fizetés és ezek szerint helytálló az, hogy a kormány eddig közei 12 mii- Jlárdot áldozott a Budapesti Hírlapra. Újabb értesüléseink, szerint most folynak a tanácskozások arról, hogy a B. H. dolgait miként rendezzék és a kény szer felszámolás után a vállalatot milyen alapra fektessék. Felmerült az a terv is, hogy a B. H. nyom­dáját az államnyomda vegye át. 4./. Esti Kurír munkatársa* ma délelőtt fel­kereste Rákosi Jenőt, a Budapesti Hírlap volt főszerkesztőjét, akinek húszmillió- koronás havi .járandóságét, mint tegnap megírtuk. .*-.SnMn megszünlulié.k a szanálok. Rákosi Jenő érdvkVádí.s.Jttkro e.-i hu moníie: • -* — A;: ügy részMuirőf már csuk azért A pénzügyminiszter szerepe a B. H. kényszetfelszámolása és szanálása körül Jelentkeznek a többi Hitelezők Újabb tervek és Wenckheim László gróf az előtérben — Nyilatkozatok az állam tizenkéfmilliárdos tékozlásáról de egyelőre ebben a kérdésben nem íöríéaf döntés. Egy másik terv is felmerült. Eszerint a Tisza-bizottság kiszorulna a Budapesti Hír­lapból és helyét Wenekheiiu László gróf foglalná el egyedül, aki nagyobb érdekeltséget vál­lalna és jelentékenyebb áldozatokat is hozna. A Budapesti Hírlap hitelezői most a Pénzin­tézeti Központnál érdeklődnek követelésük sorsára nézve. Érdeklődéssel várják az Augs- burgi képviselőjének jelentkezését. A Budapesti Hírlap egyik nagyobb .hitele­zője az Augsburgin kívül, Rákosi Lajos is, Rákosi Jenő fia, aki tekintélyes részvény­kisebbség fölött rendelkezik és külön kölcsö­nöket is folyósított cseh koronákban a B. H.- nak. Jelentkezett a Sas és Bauer cég, amely szintén többszáz millió koronát követel a B. H.-nak szállított papirért. Ezenkívül még számos kisebb hitelező is van, akik szintén százmilliókra menő összegeket követelnek. Az Esti Kurír már tegnap rámutatott arra, hogy a Pénzintézeti Központ hétmilliárdos ér­dekeltsége teljesen érthetetlen, mert hiszen a törvény értelmében a I*. K. magánvállalatoknak nem adhat hitelt, mert alapszabályai értelmében csak pénzinté­zetek váltóit számítolhatja le és pénzintézetek hiteleit folyósíthatja, a Budapesti Hirlap pedig nem pénzintézet, tehát ezeknek a hiteleknek folyósítása szabálytalan volt. Tekintettel arra. hogy más ipari vállalatoknál is jelentékeny, összegeket veszített a Pénzintézeti Központ, felmerül a kérdés, továbbra is folytathatja-e a P. K. ezt az üzletvitelt? Rassay Károly már a múlt nemzetgyűlésben követelte, hogy a P. K. számoljon el azokról a hitelösszegekről, ame­lyeket illetéktelenül folyósított felsőbb utasí­tásra. Az ellenzék ezekkel az eseményekkel kapcsolatban az' országgyűlésen követelni fogja a P. K. állami ellenőrzés alá való helyezését. Rákosi Jenő perli a Budapesti Hírlapot sem kívánok nyilatkozni, mert érdekelt fél vagyok.^ Azok az állami 'funkcionáriusok, akiknek irányítása alá a Budapesti Hírlapvállalat került, úgy látják, hogy miután a vállalat kénvsüev­LLŐFIZETÉSi DU: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYED­ÉVRE 7.20 P, FELÉVRE 14.40 P, EGYES SZÁM ÁRA: MINDENNAP 10 FILLÉR. JUGOSZLÁVIÁBAN 2V‘i DINÁR, AUSZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V., VADÁSZ-UTCA U TELEFON: L. 996-19, T. 122-82, 122-83, 122-84, 26-10 KIADÓHIVATAL: V., VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 34 TEL. T. 54- OS ÉS122-88. HIRDETÉSI OSZT. TEL. T. 26-10 BUDAPEST, 1927 SZERDA JANUÁR 5 S Z A M \ 1 pénz felett rendelkezik. Hiszen ez az intézet van hivatva arra, hogy az ország összes pénz­intézetei fölött az ellenőrzést gyakorolja ab­ban az irányban, hogy üzleteikben kellő óva­tossággal járnak-e el? így hát joggal felte­hető, hogy a Péká maga az üzleti óvatosság mintaképe. Ha tehát ez a hivatalból legóva­tosabb intézet egyetlenegy magánvállalat sza­nálására hét egész milliárdot szánhatott, fel f

Next

/
Thumbnails
Contents