Esti Kurir, 1927. február (5. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ.- EGY HÓRA 2.40 P, NEGYED- ÉVRE 7.20 P. FELESRE 14.40 P. EGYES SZÁM. ÁRA: mindennap to fillér. Jugoszláviában 2>/a D.NÁR, AUSZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKÉSZTÖSEG: V., VADÁSZ- UTCA 11 TELEFON: L. 096-19, T 122-82, 122 83, 122-84, 26-10 KIADÓHIVATAL: V., VILMOS CSÁSZÁR-ŰT 34 TEL. 7.54-05 ÉS122-88. HIRDETÉSI OSZT. TEL. T.2610 V. ÉVFOLYAM ca jpüiisiDtnTrara&ns wEmamgean . - tj v:.vvKVíiXTiö®2ö»<iV23Ja®iOT.so: BUDAPEST.; 19 27 KEDD FEBRUÁR 1 2 5. SZÁM SZEGÉNY KISPOLGÁR PANASZAI A véletlen úgy hozta magával, hogy meg kellett hallgatnunk a szegény kispolgár pa­naszait, aki azt keseregte el előttünk, hogy vele nem törődik senki, hogy az ö villany- Kontóját nem akarják leszállítani, hogy ö még most is annyi forgaliniadó-pausálét tizet két­százalékos alapon, mint amennyit fizetett há­romszázalékos alapon, hogy az ö boltbérét most kénye-kedve szerint fogja felemelni a háziúr, mert a minisztertanács úgy döntött, hogy nem kegyelmez meg a kereskedőnek, hanem kiszolgáltalja kényre-kedvrc a ház- tulajdonosnak. Szegény kiskereskedő, bizony nem állt módunkban megvigasztalni, mert az illetékes urak valóban fittyet hánytak minden jajveszékelésnek és nem hallották meg a sze­gény kispolgár panaszait. Marad minden a ré­giben, illetve nem marad úgy, hanem sokkal rosszabb lesz és hiába merülnek fel kedvező momentumok a gazdásági helyzet megítélése dolgában, a jövő kilátásai nem vigasztalják meg a most sínylődő és most is bajokkal kiiz, ködő kiskereskedőt, kisiparost, tisztviselőt, munkást, szóval mindazokat, akik már min­denüket feláldozták és annyiszor és oly nagy mértékben hozlak áldozatot a közért, a szaná­lásért, az álhimfinanciák egven.siíh.áért, hogy már ez tovább igy nem mehet. MidórV’él.zfc'fraz állap i-an » találunk vi-J gasztoló szavakat a szegéi.-. isember pana­szaira, ismét megjelenik egy zöld füzet, amely a magyar királyi pénzügyminiszter VI. jelen­tését tartalmazza. Ez a jelentés nem sir, nem rí, nem panaszkodik, ez a jelentés, ha nem is sokat beszél, de legalább dicsekszik. Dicsekvő és kiáltó számok tömkelegé bontakozik ki a pénzügyminiszter jelentéséből, aiViely elsősor­ban azt állapítja meg, hogy a kincstár kiadá­sai januárra 63.8 millió pengővel, a bevételek 64 millió pengővel vannak előirányozva és hogy a bevételekben az előirányzat hatmillió /tengő többletet mutat fel az előző évi január­iul szemben. Azt is elárulja a pénzügyminisz­ter. hogy a költségvetési év első hét hónapjá­ban sikerült a kincstárnak huszonegymillió pengővel többet költeni, mint az előző költség­vetési év ugyanezen időszakában. A kiadások tételében az a huszonegymillió pengős költeke­zési többlet üt percent pluszt képvisel, amire azt. mondhatják azok, akik könnyebb szívvel iléük meg a kormány pénzügyi gazdálkodását, hogy ez nem olyan borzasztó nagy tétel, amiért mindjárt megrovásban kell részesíteni a pénzügyek legfőbb vezetőjét. Csakhogy p huszonegymilliós költekezési többlet hét hó­napról mutatkozik és ha igy haladunk tovább, a költségvetési esztendő végére aránylagosan számítva negyvenmillió pengőre is felmehet ez a többlet és ez már nem megvetendő összeg, negyvenmillió pengőből már hatalmas beru­házások, nagyszabású gazdasági alkotások tel­nének. azután illetékek, fogyasztási adók, vámbevé­telek, hatalmas kincstári haszonrészesedések utján. Növekvő kiadások mellett nem lehet szó terhek könnyítéséről és ilyen pénzügyi gaz­dálkodás mellett bátran tételezhetjük fel és állíthatjuk, hogy a pénzügyminiszter u j tör­vényjavaslata, amelyet kortesjavas'atnak ne­veztek el cs amely az adók mérsékléséről szól, ugyancsak keveset fog mérsékelni. Ezt külön­ben a javaslat ismertetésével kapcsolatban már nem egyszer megállapítottuk. A kisember nem számi ihat ezután sem könyö- rülctre, még ha a kortesjavaslatból törvény is lesz, mert az államháztartásban állandóan fo­kozódó kiadásokra rendezkedtek be és amint az első költségvetési bét hónap mutatja, itt le kell mondani arról a reményről, hogy az ál­BURGENLANDI FRONTHARCOSOK VÉRES VASÁRNAPJA Bécsben ma délután a szocialisták zavargásától tartanak a burgenlandi frontharcosok gyilkos sortüze miatt A pénzügyminiszter természetesen nem mutatja ki ezt a költekezési többletet, egy szóval sem tesz róla említést, ellenben még- áliapitja, hogy az első két hónap előirányzata íiz millió penyö bevételi többletet mutat az előző évben erre az időre előirányzott 4.2 millió pengő kiadási többlettel szemben. Ezt t . '-mészetesen úgy emeli ki, mint kiváló ered­ményi, amit el is kell ismerni és nem is lehet elvitatni. Valóban nagy eredmény, hogy a pénzügyminiszter ur tiz millió pengő bevételi többletet tud elérni, leromlott gazdasági vi­szonyaink között és szenzációs eredménynek mondható az, hogy ebben az időszakban sike­rül a kiadásokat még nagyobb mértékben növelni. A pénzügyi gazdálkodás nagyszerű erejére mutat, hogy a pénzügyminiszter nr minden teherre elő tudja teremteni a fedeze­tet, hogy nem .jön zavarba, hogy nem billenti jel”az államháztartási egyensúlyt, ha tiz-husz jniilió pengővel többet keli elkölteni. Hogyan történt a somfaival vérfürdő — Nyilatkozik az Esti Kurírnak a soproni rendőrség vezetője — A burgenlandi tartomány főnök kijelenti, hogy minden lövés a frontharcosok táborából történt — Kiélesedett az osztrák politikai helyzet Ilécs, január 31. (•A z Esti Kurír távirciia.) Schattendorf bur­genlandi faluban vasárnap délután véres ese­mények játszódtak le, ugyanis a jobboldali frontharcos szövetség tagjai a falu egyik vendéglőjének ablakai mö­gül sortüzet adtak le a vcEdé"Iő elölt el­vonuló köztáraságvéilelmi szövetség tag­jaira, akik a faluban megtartott szociáldemokrata ncpgyülésre' jöttek' Schattendoriba. Körül­belül harminc lövés dördült el, amelyeknek borzalmas hálásuk tíolt. egy idősebb hadirokkant és egy 8 éves kisfiú holtan rcgyoSi össze, inig 4 mun­kást és egy kisfiút súlyos sebesüléssel szállítottak a legközelebbi kórházba. A véres incidens lefolyásáról a Morgeii a kö­vetkező részleteket jelenti: Sortűz a vendéglőből A szociáldemokrata népgyülés minden rend­zavarás nélkül folyt le s a népgyülés után a köztársaságvédelmi szövetség tagjai zárt me­netben vonultak el a népgyülés színhelyéről. Midőn a menet a Tscharmann-vendéglő elé ért, a vendéglő ablakai mögül revolverekből és karabélyokból több lövés dördült el. Sinarics Mátyás klingcnbachi hadirok­kant fejlövést kapott s azonnal meghalt, pillanatok alatt kiszenvedett a sortiiz második áldozata is, a 8 éves Grötsing nevii sebáttendorfi kisfiú is. A köztársaságvédelmi szövetség tagjainál nem volt fegyver s igy a menet a lövések zajára pánikszerűen szétfutott. A szociáldemokraták nem is kísérelték meg az ellentámadást s azon­nal a csendőrparancsnokságra siettek, ahonnan rövidesen előkerültek a falubeli csendőrök. Mire azonban a csendőrük a Tscharmann- vendéglőhöz érkeztek. a frontharcosok, akik a lövéseket lead­ták, már elmenekültek. A schattendorfi csendörség azonnal táviratilag értesítette a környező falvak csendőrségét a verés támadásról s a késő esti órákban a Eur- genland valamennyi falujában megindult a hajsza a támadók ellen. Éjfélig körülbelül 10 embert tartóztattak le, akikről feltételezhető, hogy resztvettek a véres támadásban. A Mor- gen állítása szerint a letartóztatottak között alig néhányan vannak azok közül, akik a sor­tüzet laadták, s a Morgen azt írja, hogy a frontharcosok közül többen átmenekültek a magyar ha­táron, ahol az osztrák csendőrök természetesen már nem követhették Őket. Három halott, tizenöt súlyos és sok könnyebb sebesült Mit szóljon azonban a pénzügyminiszter ur zsenialitásához és présiudományáböz a sze­gény kís~ olgár? Mert hiszen két‘év leien, hogy a bev i !í t":bHf-»--t «> szolrA tai'V;, :■ he ver, egy miliő ernyő többkiadásra nála kcre.-li; a fedezetet, részben és elsősorban forgalmiadéi: lek íiilnyomórésze védőszövetségbeli. ff Megsebesüllek a schaitendorfi hídnál front­harcosok is, ezek azonban csak kődobások tói. A frontharcosok, látva támadásink' követ­kezményeit, mind elmenekültek. Malters- burgból, Wienerneustadtból és Savrrnyukut- ról. nyomban orvosok és közigazgatási köze­gek jelentek meg a helyszínen. Elsősorban a támadók letartóztatását kellett volna fogana­tosítani; eddig negyven letartóztatás történi, de valószínű, hogy ti tulajdonképpeni lövöl­dözök nincsenek közöttük. Az összeütközés­nek eddigi megállapítások szerint három halottja, tizenöt sulyos és nagy­számú könnyű sebesülíic van. Sopron, január 31. (Mr Esti Kurír tudósitó jótól.) Azokkal ,i bécsi jelentésekkel kapcsolatban, amelyek sze rint a burgenlandi frontharcosok a gyilkos sortiiz leadása után á csendőrök üldözése elöl állítólag átmenekültek a magyar határon. az Esti Kurír tudósítója megkérdezte a soproni államrendőrség vezetőjét, Soly- niossy rendőrtanácsost, aki e hírekkel szemben a következőket mondotta: — Ezek a hírek egyáltalán nem . felelnek meg a valóságnak; sem a csendőrség, sem mi egyáltalán sem­mit sem tudunk arról, hogy a magyar ha­táron Burgenlnndból frontharcosok lép­tek volna át magyar területre, márpedig ez nem történhetett volna mer; anél­kül, hogy a csendörség és a rendőrség közegei erről tudomást ne szerezhette]: volna. Ebben az ügyben éppen most a délelőtti órákban tartottunk tanácskozást és megállapítottuk, hogy sem a csendőr-, se in a rendőr parancsnok Sághoz semmiféle olyan ji lenlés nem érkezett be, mintha a határon innen a vasárnapi burgenlandi csetepaté résztvevői közül bárki is mutatkozott volna. Arról tudomásunk van, hogy a Burgenlandi­ban, különösen Szilveszter óta napirenden vannak a frontharcosok és a szocialisták ki sebb-nagyobb összetűzései, aminek előznie ayé főképpen az, hogy Somfalván. illetve 'rost Schattendorfban , Szilveszter éjszakáján a szocialista mtin- - kői,iá. mulatságot rendezlek, amelyet az oltani frontharcosok megzavartok. lamháziaria.Nban valóban a takarekossug pob- IIlkája fog felülkerekedni. Nem lesz kevesebb a forgalmiadó, nem lesz kisebb a vám,, nem lesz olcsóbb a dohány jövedék és miként az ál­lam nem hajlandó olcsóbbilnni, a főváros i - változatlanul kopaszt ja és nyomorítja poígá rait, nem ad olcsóbb gázt, nem ad olcsóbb/ villanyt, vizei. Hiába ilt minden ténymegnlla/ pitás, hiába minden panasz. A szegény kispo! í*ár keserveit nem hallgatja meg senki. 1 Bécs, január 31. j (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A ; c ha t teli cl pr í-lo ip e r sbach i véres incidensről a következő részleteket kapjuk: A republikánus ■édöszövetség a tegnapi vasárnapra Schatten- lorfba gyűlést hívott össze a politikai' hely­iét megvitatása végett. A helyi frontharcosok uár napokkal ezelőtt elhatározták, hogy ezt t gyűlést meg fogják zavarni és u helyi védffszöveíségbcliek előzetes őr­szolgálatot szerveztek meg a gyűlés meg­zavarásának megakadályozására. V froriltuiTco'sok azonban ezt nyilván inég- udlák és nagyobb érékét re kőit áliák, 'mert •-!<délei fogva nagy svA:nb.-11 • *ulsvlvbar- vgl-1 t ' : ' j AiSdf íi; szedő-b.:é . i\ f -Ar.iíted'**.1* híd­nál! fi'elint. Ili a frontharcosok már négyszáz lépés tá- - rolságból lövöldözni kezdték a védszü-. vetségbeJiek őreit. Nagyobb összeütközés azonban itt nem ke­letkezett. A loipersbachi Tschrtnyann-féle vendéglő környéke lett azután a borzalmas összeütközés tulajdonképpeni színhelye. A vendéglőből, mely a frontharcosok ismert találkozási helyé és a szocialista gyűlés köze ­lében van, hirtelen sortüzet: zúdítottak a gyülekező . munkásokra és védő szövetség­beliekre. Egy. munkás — miként később megállít itották, nyolc gyermek atyja - és egy vasutas nyolcéves fia, nyomban íreghul- j luk, A munkások viszvnozlák a tüzelést. ! Mintegy - • 1 Uét'öwíz lövés dördülhetett el? a sebesül­

Next

/
Thumbnails
Contents