Esti Kurir, 1927. augusztus (5. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-02 / 173. szám

10 fillér Xf, fí ff jf,l^"71®mei»is,1k^ 10 fillér ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2 PENGŐ 40 FILLÉR NEGYEDÉVRE 7.20 P, FÉLÉVRE 14.40 P, EGYES SZÁM ÁRA: 10 F„ JUGOSZLÁVIÁBAN 2Vs DINÁR, AUSZTRIÁBAN 25 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: VI., ARADI UCCA S TELEFONSZÁM: TERÉZ 261—43, 261-41, 268-28 KIADÓHIVATAL : VI., TERÉZ-KÖRÚT 24,b. I. EM. TELEFONSZÁMOK: TERÉZ 122-88 és 254-05 V. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1927 KEDD AUGUSZTUS 2 17 3. SZÁM NÉGYHÓNAPI ELZÁRÁS (b. i.) Zömök, szélesvállu, kevésbeszédü ember jelentkezett ma a mátyásföldi rend­őrségen. Azért jött, hogy megkezdje bünte­tését, melyet valami kihágás miatt rótt ki rá a rendőrbiró. Az Ítélet nem volt a leg­enyhébbek közül való : öthónapi elzárás. Feíebbezésre a belügyminiszter elengedett belőle egyet. Maradt négy. Jogerős négy hónapra vonult be a zárkába ma Szeder Ferenc, volt nemzetgyűlési képviselő, aki sajtórendészeti kihágásban találtatott ily főbenjáró bűnösnek. — ...... !* ! "",7........ Ig en: a mátyásföldi fogda friss lakója : Szeder Ferenc, nős, volt nemzetgyűlési kép­viselő, a magyar földmunkásmozgalom egyik vezére. Mindnyájan emlékszünk még rá. Pedig hogy elhanyatlottak, ködbe vesztek leg­többen azok közül, akik kiszámíthatatlan Jiangulatok szellőjén perdültek a porondra, akiket kevés bizonytalan lebegés után a nagyi forgószél újra kihajtott. Kevesen, na­gyon kevesen Írták bele nevüket az eltávo­zottak közül emlékezetünk könyvébe, de Szeder Ferenc ezek közül való volt. Parasztsorból, az igazi, nem ünneplő- csizmás paraszti sorból verekedte föl ma­gát s nem a könyöknek, vagy harsogó száj­nak eszközével. Egyike volt a legtanultabb, Jegmüveltebb ■ képviselőknek. , . Hatalmas könyvtára romantikus regényt mesélhetne arról, hogy az izmos kétkézi munkás Szeder Ferenc nappali nyolc-kilenc-tiz munkaórája után hogyan erőltette szemét olcsó faggyú yilága mellett a könyvre s hogyan formálta, hogyan égette egymásután, megfeszített aka­rattal, imponáló szívóssággal maga a téglá­kat, melyeket egymásra rakott, hogy ma­gasra hághasson. Beszédeit — már a parlamentben — ki­tüntető érdeklődés fogadta mindig. Készült, komoly, alapos volt s valóban sohasem tá­volabb az objektivitástól, mint amennyire más oldalon is, mindig és mindenkit elvisz őszinte heve, meggyőződésének hajtóereje. Modorában szerény és még — mily ritka­ság — küzdelmeivel, szegénységével, sze­rény származásával sem kérkedő. Képviselő­társai tudták róla, hogy milyen komoly munkával, odaadással és áldozattal hagy ei magától minden egyebet s csak a földmun­kásság szociális problémáinak gyötrő sú­lyán igyekszik könnyíteni valahogy. Becsülés vette körül idegen pártokban s a maga pártjában. Most pedig bevonult négy hónapra laka- iolt vasajtó mögé. ♦ Négy hónap! Gondoljuk csak el: százhúsz szivdobogiató nap. S miiért? Mi az a ször­nyű bűn, amit ilyen keményen kell megto­rolni a konszolidáció kiegyensúlyozott kor­szakában? Sajtórendészeti kihágás. Értsd: mikor a földmunkások lapja a kormány jóvoltából nem jelenhetett meg: Szeder Ferenc röpira- tokban próbálta tovább szolgálni ideáljait és céljait. Röpiratokat adott ki a földmun­kásnép számára, nem többet tfiznél egy esztendőben, miként a törvény előírja. De __ bár a röpiratok tartalma szorgos vizsgá­lódás ellenére sem adott peranyagot Szeder ellen — valahogy valahol mégis találtak hi­bát, formában, külsőségben. És öt hónapot szabott ki rá a nagyhatalmú rendőrbiró ur, öt hónapot, majd félesztendőt a munkás- embernek mindig rövid életéből. A belügyminiszter ur nagy jóindulattal gs kegyelmes szívvel végre csökkentette a hónapok számát. De a négyet aztán jogerőre Emelte és Szeder Ferenc mögött ma kattant a lakat. m A belügyminiszter urnák ma különösei: g p napja lehet. Nagy öröme, nagy elégte- > | főleg megnyugvása! hogy a lelkek bé­kéje érdekében megtesz minden lehetőt. A földmunkások lapja nem jelenhet meg s talán azt gondolja, hogy ezzel a sínylődő, ha­talmas réteg problémáját is megoldotta már. Szeder Ferenc négy hónapig zár alatt lesz. S hiszi talán, hogy ezzel elrettenti őt és a hozzátartozókat, hogy folytassák küzdelmü­ket, mely életüknek célja. Milyen rövidlátás, milyen meg nem értése helyzetnek, időnek, törekvéseknek. S mi­lyen jellemző erre a kormányzati rendszerre, mely az égető szociális kérdések megoldá­sára egyetlen módszert ismer: a közigazga­tási beavatkozást. Mintha minden korban nem élesztette volna tüzek erejét az önkény s az elfojtott szó nem visszhangzott volna százszoros keserűséggel a lelkekben. Négyhónapi elzárásra Ítélték Szeder Fe­rencet egy olyan kihágásért, mely csak azért kihágás, mert a sajtószabadság gúzsban hever s még a megnyomorított, megcsufolt sajtószabadság korában is a jelentéktelensé­gek közé tartozik, s ne feledjük: ezt a bün­tetést nem a független bíróság szabta ki. Ez a belügyminiszter közegének s magának a belügyminiszternek Ítélete, a kormányzat ténye és felfogásának tükre. Négy hónap, sajtórendészeti kihágásért, a helyreállított jogrend aranykorában. Hogy csalogatja a tollat ironikus össze­hasonlításra ez az Ítélet olyan eredmények­kel, amelyeket komoly és komor bűncselek­mények nyomozásánál és megtorlásánál kel­lett volna produkálni. De ne emlegessük a múltat céltalanul. Bele kell törődnünk, hogy szigort és erélyt éppen ott lássunk, ahol a megértésnek és bölcseségnek lennének fel­adatai és el kell viselnünk ezt a kormányzati politikát, amelyről minden nyitott szem látja, hogy sebeket szaggat gyógyitás helyett és a vak önteltséget ültette trónusára. , Szomorú idők krónikájának egyik lapja ez. MA KEZDTÉK MEG AZ ÁRDRÁGITÁSI PEREK TÁRGYALÁSÁT .....— -............................................... Tiz enöt árdrágítás! perben csak két vádlottat ítélt el ma a büntetőtörvényszék uzsoratanácsa ......" • ­Ötven és hatvan pengőre ítéltek két piaci árust — A tizenhárom felmentéit örömujjongva hagyta el a törvényszéket Az Esti Kűri: szombati számában megírta, hogy a büntetőtörvényszék A/űper-tanácsa a kitűzött tiz árdrágitási pert kénytelen volt elnapolni, mert a kirendelt ülnökök nem je­lentek meg. Ma délelőttre újabb tizenöt ár­drágitási ügy tárgyalását tűzték ki. A vád­lottak közül tizenhárom asszony, kettő férfi s vala­mennyien piaci árusok. A vádhatóságot Budi) Oszkár dr. ügyész kép viselte, mig valamennyi vádlottat Csányi Miklós dr. ügyvéd védte. Egyébként a mai tárgyalás megtartása is meglehetős akadá­lyokba ütközött, mert a kirendelt ügyész megbetegedett és csak hosszas várakozás után rendelték ki helyette Budy ügyészt. A lárgyalóterem előszobájában a vádlott asszo­nyok hangosan és izgatottan védekeztek és egymást biztatták, hogy nem kell megijedni, hanem meg kell mondani a bíráknak, hogy az árut kitől ég mennyiért vásárolták. — Nem mivagyunk az árdrágítók — mondták, — máshol kell azokat keresni. Az első vádlott, Vozák János ellen az volt a vád, hogy a fokhagyma kilóját 60 fil­lér helyett 1 pengő 50 füléiért árusította. — A detektív urak tévedtek, — védeke­zett a vádlott — mert én nem egy kilogram­mot, hanem egy egész füzért árultam 1.50-ért, ennek pedig a súlya két és fél klio- gram. A kihallgatott detektívek azt vallották, hogy lehetséges, hogy ők tévedtek, mert a vádlott felesége félreértette az ő kér­désüket. Vozákot természetesen felmentették­Ezután Sztranek Józsefné következett, aki a zöldbabot 90 fillér helyett 1.20-ért árusí­totta. , ................ — N em vagyok bűnös. Igaz, hogy ennyiért adtam a zöldbabot, de ennyiért vettem is. Nem nyertem rajta semmit. A bíróság Sztraneknét felmentette. Ugyan­ez történt özv. Krizsán Györgyné, Szakács Ignác, Újvári Mihályné, Strompf, Béláné, Vimmayer János esetében is, akik részint tököt, részint zöldbabot adtak el 50 fillér helyett 60 fillérért. A vita a vádlottaknál akörül mozgott, hogy julius 4-én, vagy ko- jábban vásárolták-e §z_ árut, mert- 4-én már sokkal olcsóbb volt minden, mig elsején még .megfizethetetlen volt a zöldségféle; A t író­ság, miután a vád terhelőbizonyitékot nem tudott produkálni, ezeket a vádlottakat is felmentette. Az első elitétíek Salamon Izlidorné piaci árust azzal vádol­ták, hogy a Lehel-téren 48 fillér helyett 60 fillérért árusította a gyalult tök kilóját. A szakértők szerint Salamonná 20 fillérért ve­hette volna meg az árut, melynek legjobb esetben 39 fillér lehetett volna az ára, tehát 50%-os árdrágítást követett el. A bíróság bűnösnek mondotta ki Salamonnét és elitélte jogerősen hatvan pengő pénz- büntetésre. Krusnyik Lajosné zöldbabot drágított és pedig 70 fillér helyett 90 fillérért sózta ve­vői nyakába az árut. A bíróság bűnösnek mondotta ki őt is és elítélte negyven pengő fő- és tiz pengő mellékbüntetésre. Amikor az asszony meghallotta, hogy el van Ítélve, siránkozni kezdett és ezt kiabálta: — De, kérem szépen, hogy lehet az, hogy tiz fillér miatt engem ötven pengőre büntet­nek meg? Én fellebbezek. Az elnök: Nem lehet fellebbezni. Az ítéle­tet jogerősnek mondom ki. Menjen haza és vigyázzon, hogy újabb árdrágítást ne kövessen el, mert akkor szigorúbb lesz az ítélet. Krusnyikné fejét csóválva, szemeit töröl- getve ballag ki a teremtől és sehogysem tud megnyugodni abban, hogy őt ilyen csekély­ség miatt megbüntessék. „Ahogy parancsolják1 Surányi Sándorné azzal van vádolva, hogy silány minőségű árut harminc fillér helyett negyven fillérért árusított. Amikor a detek­tívek őt is megrazziázták és megkérdezték tőle, hogy mennyire tartja az áruját, igy fe­lelt: — ügy adom, ahogy parancsolják. Egyébként Surányiné is úgy védekezik, mint a többi, hogy nem aznap, amikor már olcsóbb volt a Dunánál az > ru, hanem pár nappal korábban vásárolta az áruját'. A bíró­ság a szakértők véleménye alapján megálla­pítja, hogy mindössze három filléres árdrá* gitás történt, ami azonan annyira jelenték* télén összeg, hogy a vádlottat fel kellett menteni. Ugyancsak háromfilléres árdrágítást köve* tett el Somogyi Józsefné aki tököt árult drá* gábban. A bíróság őt is felmentette. Sálig Józsefné cukorborsó kilóját hetven fillér helyet nyolcvan fillérért árusitetta. őt is és Truba Annát is aki tököt árult drágán, felmentette a biróság, mert ezekben az ese* tekben is csak háromflllércs áttullépés történt. A következő vádlott Szőcs Istvánná rákos- palotai asszony, akitől megkérdik, hogy volt-e már büntetve. — Egy kis paradicsom miatt ítéltek el háború alatt tiz korona pénzbüntetésre. A championgomba luxuscikk Szőcsné azzal volt vádolva, hogy cham* pion gombát 4.80 pengő helyet 5.60 pen* gőért árusított. — Kérem — mondja a vádlottnő —. Champion gomba luxuscikk és nekem száz percenttel több helybért kell fizetnem, azon­kívül pedig kénytelen vagyok a gombát öt dekagrammos s a székesfőváros által adott staniclikban árusítani. A szakértő megállaptija, hogy i a Champion gomba nem elsőrendű élet­szükségleti cikk és hogy ennek ára 5.30 pengőnek felel meg, A biróság özvegy Szöcsnét is \felmentette a vád alól. A mai tizenöt vádlott közül tehát a biró* ság két piaci árust ítélt el pénzbüntetésre, tizenhármat pedig felmentett. Holnap ked-. den a Brepner-tanács tárgyal uzsorapereket,; amelyek sokkal súlyosabbak, mint a maiaki # i >

Next

/
Thumbnails
Contents