Esti Kurir, 1927. szeptember (5. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

[A VÁLTÓHAMISITÓ LOVAG | Egy egészen fiatal ember áll a nyomozó Biatóság előtt. Vállán förtelmes gaztett gyanú­sával, olyan raffinált, cinikus, elvetemült bűn­nek vádjával, mely messze magamögött hagyja a ponyván lapuló detektivregények li.erzőinek fantáziáját. I Apró hírek szivárognak ki a rendőrségről. A fiatal ember emelt fővel áll szemben a rendőrtisztviselővel. Hangja — mikor kérde­zik s felel — határozott, önérzetes. Gondosan megfésülködik, borotválkozik most is. Külső­BONYOLÓDIK FORGÁCS ANNA TRAGIKUS HALÁLÁNAK ÜGYE A mÜlstatti rend őrség szerint Erdélyi egyedül volt a szállodai szobában, amikor Forgács Anna meghalt Heg megőrzi a tökéletes gavallér fellépését é: ■jellegét. Hadd vonjuk egy kicsit még jobbár félre a vádaknak, gyanúnak, vallomásoknál tragikusan komor kárpitját, hadd világítsuk meg egy kicsit jobban az emelt fejű figurát i amely — egészen a végzetes küszöbig — tí­pusa itt a fiatalemberek egy fajtájának. Ezt az egészen fiatal embert jól ismerte Bu­dapest. Kinosan megborotvált arcát a kínosan jóéiért ~ noklival ott lehetett látni min- Henülí Ká áházban, vendéglőben, mulató- Bely ' ' ta a módját, hogyan kell kiemel- ■:edr. a békés polgárok szürke tömegéből. B\ho’ megjelent: a csendesen szórakozó embe- jftek ;dtan iuzúé^: közelebb a falhoz. A ■pvn jjpi’^^Réb'sre köszörülve is ki­vontán villogott a kezében, akár az utcán sé- Hált, akár kis kerek asztal bársonyzsöllyéjé- Bpen foglalt áelyet. A monokli kihívóan csillo- ■gott. az arc napóleoni redőkbe vonta magát. ■Égy , be tekintet, mely talán nem is reá ■szeg dött, egy félreértett mosoly, egy nem ■tetsző ábrázat: már elegendő volt, hogy a ■fiatalember előkapja kardját, meglobogtassa ■névjegyét és „álljon rendelkezésére" minden- ■nek és mindenkinek, aki él és lélegzik és me­részkedik fáradságos munka után nem törődni Szele, hogy egy levegőt szív a huszadik század le gáncs és félelem nélküli lovagjával, fi Néhány tucat verekedési botrány, párbaj, Bovagias ügy: ez a fiatalember múltja. Munka: ■sehol. A karddal, a krakélereskedéssel, a pol­gárok terrorizálásával vágta útját előre, me- Brészen. Ő volt a lovag fogalmának megtestesi-1 tője. Becsülete naponta megkívánta a repará- ciót. Kedve parancsolt, hangulata diktált s jaj volt annak, aki útját, kedvét, hangulatát keresztezte. Ilyen kényes jellemet még nem látott ez a város. Semmiségért, ötletért (de gondolatban bizonyára: karrierért) már röp­pent a névjegy s már elhangzott az „állok rendelkezésére." j ».. Hogy a szörnyű vád alól menekedik-e, vagy sem, ki tudhatja. De a névjegyről már I kiderült, hogy — hamis volt. Hamis volt az I aláírás is, amelyet a lovag egynéhány vál-1 tóra rákanyaritott és hamis volt a telekkönyvi I kivonat, amelyre nagyon sürgetően akart I pénzt felvenni. Hamis váltók erkölcsi talap-1 zatáról hősködött és becsületsmokkoskodott J a fiatalember és gavallér hevében hamis név-1 jegyeket lobogtatott. Ennyit bevallott maga | a rendőrségen. S ez volt az az ember, akinek utjából ki I kellett térni a fáradt munkásnak, ha estjén | nem verekedéssel, botránn3’al akart szóra-1 kozni. Ez volt az a férfiú, akinek becsülete I mimózánál is érzékenyebb volt. Ez volt az | az intaktság, mely vívóterem porondjára in-1 vitáit mindenkit, ha a kiejtett szó nem nyerte I meg lovagi tetszését. Igen: nem magában álló unikum volt ez a I fiatalember. Nem a zabolázhatlan vér haj-1 tóttá, hanem jól megfotolt érvényesülési! szándék, mint jó néhányát azoknak a garáz-| dálkodó uraknak, akik munkapad helyett aj párbaj terein próbálnak létrát ácsolni maguk- j nak a magasba. Karddal és pisztollyal előre I törni. Arroganciával, verekedéssel, pofozko-j dússal nevet szerezni, utat csinálni és pozi-j ciót kiterrorizálni. I. Ennek az egészen fiatal embernek hirtelen! hurkot vetett s elkapta örök támadásra fe-1 szülő lábát egy dermesztő vád. S mihelyt a 11 kard kiesett kezéből: lehullott válláról a Io-1 vqgi köpeny is. Mely eddig jól takart. Most! kiütköznek csúnya, gennyes sebei párbaj-1 jegyzőkönyvek flastromaival ,-steleragásztott | becsületének. A hamis néyjégy, a hamis te- j lékkönyvi kivonat —■ a hamis váltó. A rendőrségen kihallgatták Forgács Anna barátnőjét, kezelőorvosát és a Grünwald-szanatórium ápolónőit — Súlyosan terhelő vallomások a rendőrségen Erdélyi Béla előéletére vonatkozóan — A rendőrség kiterjesztette a nyomozást Az ügyészség1 szenzációsan uj adatokat kapott telefonon a bécsi rendőrségtől Erdélyi Béla dr» ügyében? akit ma szállítottak át az ügyészségre I A lappangó gyanú, amelyről eddig csak I suttogva beszéltek, ma már kegyetlen vád- j ként áll a nyilvánosság előtt: Erdélyi Béla dr.-t gyanúsítják felesége meggyilkolásával. IÁ bűncselekmények történetében is példa I nélkül álló eset rendkívül nehéz feladat elé I állítja a rendőrséget. Pozitív bizonyítékok j nélkül, egy külföldi rendőrhatóság egyelőre I hézagos jelentése és a kombinációk soro- Izata alapján indult meg a nyomozás, amely la legsötétebb bűncselekményre van esetleg (hivatva világosságot deríteni. Hogyan és I milyen körülmények között halt meg Fór- I gács Annié ? Az első jelentés még úgy szólt, hogy egy I szakadékba zuhant és belső sérülései kö- Ivetkeztében halt meg. A második jelentés, I amely már bizonyos mértékig a boncolás [adataira támaszkodott, úgy szólt, hogy | Forgács Annié mérgezési tünetek között [halt meg és halálát közvetlenül szivbénu- lás okozta. A harmadik és utolsó verzió szerint, — amely a klagenfurti vizsgáló­bíró és a boncolási jegyzőkönyv adatain alapszik — Forgács Anniét megölték, mert I nyakán fojtogatási nyomokat találtak. Az első feltevés csakhamar megdőlt, mert hiszen kiderült, hogy Forgács Annié — férje állítása szerint — a maga erejé­ből jött fel a szakdékból s mire a mentő- expedició a helyszínre ért, ő már derűs mosollyal fogadta a társaságot. De meg felvetődött a kérdés, hogy vájjon egyáltalában megtörtént-e For­gács Annié balesete ? Ha ugyanis a szerencsétlen nő valóban mély szakadékba zuhant, úgy onnan aligha tudott volna saját lábán és különösen olyan rövid idő alatt felkapaszkodni. Ha pedig csak egy kiseb lejtő volt, amelyen a tériszonyban szenvedő nő leszédült, úgy férje is természetesen utána- kuszott volna, ahelyett, hogy előbb a hotelbe szalad segítséget hívni s fel­lármázni a vendégeket, A második exhumálás Ezt a kérdést csak az ismételt helyszíni szemle, a zuhanási jelenet rekonstruálása fogja végleg tisztázni. A klagenfurti tör­vényszék vizsgálóbírója ugyanis most foly­tat szakértőbizottsággal a helyszínen kísér­leteket annak a megállapítására, hogy az Erdélyi Béla dr. által elmondott szerencsétlenség valóban megtörtén­hetett-e s ha csakugyan megtörténi, olyan körülmények között történt-e, mint ahogy azt ő előadja. Ez a nyomozásnak az egyik része, amely, sajnos, kies|ik a budapesti főkapitányság hatásköréiből s amely teljesen idegen ható­ságok kezére van bízva. A vizsgálat másik része a boncolás kö­rül koncentrálódik. Forgács Annié holttestét, mint ismeretes, Millstadtban újra exhumálták és a belsőré­szeket vegyji vizsgálat céljából a grazi egye­temi bonctani intézetbe küldték. Ez az utó­lagos szakértői vizsgálat fogja megállapí­tani, hogy vájjon Forgács Anna halálát csakugyan vcronálmérgezés okozta-e. Végfal a még mindig útban lévő boncolási jegyzőkönyvek fogják feltárni, hogy mire alapította a klagenfurti ügyészség a gyilkosság gyanúját s hogy vájjon a Forgács Anna nyakán talált horzsolások cs gyanús foltok valóban a fojtogatás- ból credtek-e. Erdélyi Béla körül tagadhatatlanul mind­jobban szorul a gyanú öve anélkül, hogy a boncolási jegyzőkönyvek hiányában pozi­tív bizonyíték állana a hatóságok rendel­kezésére. A körülmények Erdélyi és Forgács Annié magánélete, a tanuk sorozatos vallo­mása, a főkapitányságra beérkező levelek azonban mind olyan adatokkal szolgálnak, amelyekből a rendőrségen arra következ­tetnek, hogy Millstadt am See-ben bűncse­lekmény történt. Hogy a bűncselekményért kit terhel a felelősség, azt a további nyomo­zás és vizsgálat van hivatva eldönteni. / Bizonyos az, hogy Forgács Annié házas­sága közelről sem .volt olyan harmonikus és boldog, mint azt sokan hitték. A gyenge idegzetű, cxaltáltságra hajló, túlzottan ér­zékeny leány fokozottan reagált minden sérelemre, támadásra, vagy kihívásra. , Forgács Annié öngyilkossága Ezzel magyarázható a színpadon ért csaló­dása is, amely mondhatni kivétel nélkül majd nem minden fiatal színésznővel megesik, de Forgács Anniénál súlyos lelki válságot idézett elő. Viszont éppen kiegyensúlyozatlan és rapszódikus érzelmi éleiét magyarázza' az, hogy e csalódások után is még mindig visz- szavágyott a színpadhoz és vélt mellőzése, csalódások ellenére is számított és szomjazott a siker után. Forgács Annié .szerette az életet s ha néha melankolikus pillanataiban panasz­kodott is bizalmas barátainak, a refrén min­dig az volt, hogy szeretem az eletet, nem akarok meg­halni és vágyom a színpad után. a így terelődött a rendőrség gyanúja Forgács Annié sorozatos öngyilkossági kísérletei felé is. Megmagyarázhalalannak látszott, hogy. miért akar a fiatal, csupa ambíció és életvi­dám nő megválni az élettől. Erre vonatkozóan rendkívül érdekes és uj adatok derültek ki a kihallgatások során. Mikor ugyanfis Forgács Anniét ez év máju­sában utoljára a Grünwald-szanatóriumba szállították, Budapesten elterjedt a hire, hogy a fiatal színésznő megint öngyilkossági kísérletet követett el. Bár Erdélyi Béla dr. a maga módján a legerélycsebb eszközökkel igyekezett ezt a hirt megcáfolni, a szanatóriumban nem lehetett eltitkolni, hogy mi történt. A család maga is a legnagyobb megdöbbe­néssel állott a betegágy körül s mikor végre Forgács Annié kétnapi eszméletlen állapot után magához tért, a kérdések öze árasztották el. Forgács Annié akkor -sás­kor is, ha férje nem volt a beszélgetéseknél jelen, könnyezve és látható súlyos belső har­cokat viva, igy válaszolt: — Én nem akartam öngyilkos lenni. Ti tudjátok legjobban, hogy szeretek élni, hogy szeretem a színpadot. Csak azt vettem be, amit Béla adott. Bármennyire is különös voit Forgács An­niénak ez a kijelentése, senkisem gyanakodott konkrét formában, mert tudták, hogy For­gács Annié álmatlanság és idegesség ellen különböző méregtartalmu és csillapító gyógy­szereket szed. Úgy gondolták, hogy talán vé­letlenül nagyobb adagot vett be és Annié szavai arra czéloznak, hogy ezt a nagyobb adagot esetleg férje kínálta fel neki. Forgács Annié ugyanilyen értelmű vallo­mást tett a szanatórium akkori főorvosa, Szász Zoltán dr. előtt is, aki a fiatal asszonyt még leánykorából ismerte. Ez öngyilkossági kísérletet megelőzően ugyanis fáz hónappal vakbéloperációt hajtottak végre Forgács An­nién ugyancsak a Griinwald-szanatóriumban. Mikor azután májusban a házasság után a Britannia-szállodában megmérgezte magát Erdéjyiné, ismételten Szászt hivták hozzá. Érdekes azonban, hogy a mérgezés reg­gel történt és Szász Zoltán mégis csak a déli órákban került a beteghez, amikor azután a mentők segítségével a Griin- wald-szanatóriumba szállították. Erdélyi Béla dr. ugyanis, mielőtt a mentőket értesitelte volna, előbb Forgács Annié édess anyját hívta cl a beteghez, Ezek a körülmények már akkor fel­tűntek a szanatórium személyzetének, de senki sem mert arra gondolni, hogy a kisebb mulasztások tudatosan történ­tek volna. J I I J"i\ / ~ ~ ^ jj jjj^ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2 PENGŐ 40 FILLÉR FŐSZER KF.S7 TŐ • SZERKESZTŐSÉG: VI., ARADI UCCA 8 NEGYEDÉVRE 7.20 P, FÉLÉVRE 14.40 P, EGYES x / * TELEFONSZÁM: TERÉZ 261-43, 261-41, 268-28 SZÁM ÁRA: 10 F„ JUGOSZLÁVIÁBAN 2lh DINÁR, K A 13 (TI ¥ V KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRÚT 24jb. I. EM. AUSZTRIÁBAN 25 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI ATL.rfc.sJ U-TA-A A fc,/"».,£ fc AJ M. TELEFONSZÁMOK: TERÉZ 122-88 és 254-05 tv. ÉVFOLYAM. ♦ BUDAPEST, 1927 SZEPTEMBER 1 CSÜTÖRTÖK ♦ 197. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents