Esti Kurir, 1928. január (6. évfolyam, 3-25. szám)

1928-01-04 / 3. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P., NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA: 10 F. CSEHSZLOVÁ. ETÁBAN Ke. 1.20. JUGOSZLÁVIÁBAN 2lH DINÁR. AUSZTRIÁBAN 25 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KAROLY SZERKESZTŐSÉG: VI.. ARADI UCCA S TELEFONSZÁM: TERÉZ 261-43. 261 41. 268 28 KIADÓHIVATAL: VI.. TEREZ-KÖRÚT 24 b. L EM. TELEFONSZÁMOK: TERÉZ 122-88 és 254 - 05 VT. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 JANUAR 4 SZERDA 3. SZÁM EGY ŐSZINTE SZÓ (?. L.) A demokrata párt újévi ün­nepségén Rassay Károly hosszabb be­szédet mondott, amelyben kritika tár­gyává tette az elmúlt év politikai ese­ményeit és programot adott a jövőre. Metszőén éles, de egyben ridegen objek­tív volt, amit mondott. A kritika körébe lem vont be egyetlen olyan témát sem, ■unelyndk kegyetlen és kíméletlen fogai Ee rágnák állandóan valamennyiünk ■letét. Nem volt egy szava, egy jelzője, ■melynek fájdalma nem borong mind- Bbmyiunk szemében. Nem volt egy ■épe, amelyre százszor nem riadunk Enagunk is a keserves nappalokon és iiyugtalan éjszakákon. Nem volt egy Kesztusa, amelyben nem a magunk élete fvonagloU volna segítségért az elhagya fcottságban és szeretetért a gyűlölet és brutalitás légkörében. Nem is volt be- Ezéd ez az újévi beszámoló, csak — egy ■szinte szó. ■ volt több — egy őszinte -zó és Riégis: a becsületes és dolgozó polgár Rszinte szavára mára felhorkan egy egész Eábor, amely nem tűr mást, csak haj- Fuókolást, gerincek ropogását, szolga- [telküséget és tömjénfüstöt. És amely ■hlőtt az őszinteség szentségtörés, a fér- Kas nyíltság főbenjáró bűn és a bátor Kritika egyenértékű a hazaárulással, ■elvonulnak az apró hamisítók és az Egyedül üdvözítő lojalitás nagyszállitói, Kis kajánok és hatalmas kegydijasok, Kelevézekkel, rozsdás kardokkal, hátul- piltő puskákkal. És mind ennek a nagy csatazajnak az oka: egy őszinte szó. ff Mi igédig megdöbbenve nézzük ezt a Szánalmas felvonulást az őszinte szóval ■szemben. Hót nem érzik, nem látják, iiogy itt semmi más nem történt, mint ■hogy egyszer végre valaki nyíltan és Rjccsülelcsen elmondta a _ véleményét, [kimondta a szót, amely százezreket éget [és gyötör ebben az országban? És hogy (képzelik : ha nem hangzott volna el ez ■ szó, akkor nem lett volna igaz mindaz, ■mi ennek a beszédnek pregnáns fel­sorolásában a magunk mindennapi éle­dének fájdalmait és megaláztatásait idézte Elénk? Akkor konszolidációnak érezte Eolna az egyetemi hallgató azt az állam- ■cgi berendezkedést, amely kiveri az ■ kóla padjaiból az utcára ? Akkor a Bynszolidáció üdvét és mézét szürcsöl- H'.-a magukba az újságolvasók a meg-. Rlemlitett sajtó szelid sóhajtásaiból, Eagy a priviicgizált állások, stallumok, cangok és pozíciók aranyesőjének ra- ■yogó képeiből ? És a konszolidáció ■egnagyobb vívmányát üdvözölnék a Killafiiredi autóulban a hadikölcsönjegy- izők, akik nem tudnak meleg ebédet Készíteni maguknak ? Akkor kalaplen- E;etve éltetné az államháztartás egyen­súlyát az éhező munkás, amikor reggel Kiugrik az ágyából, vagy a B-listás ta Eiár, amikor hajnalban, isten tudja há­nyadszor, nyakába veszi a várost, hogy Kifutói állást kunyeráljon ki magának valamelyik nagyur kegyéből ? Akkor nem volna vásár a vásár ? Akkor nem volna Talbot- és nem volna Faksz- jgy, nem volna erkölcsök pusztulása, isz’esség leromlása és a becsület meg- ■^■^^Akkor nem volna elborult' ha­diktátori önkény az egyik ^^B^mor és szenvedés a mási ^■nem tenné főj tóvá a leve gőt a korrupció s a visszaélés ? Akkor a büszkeség és a boldogság pírját futtat­nák a sápadt arcokra a miniszteri vadá­szatok gyakori és dús eredményei ? Azt hiszik, hogyha lefojtják a szót, akkor már be is biztosították magukat a robbanás ellen ? Azt hiszik, hogyha nemzeti egységről szavalnak, már nem érzik a hátukon az elnyomottak és a kiüldözöttek a hatalom vesszőcsapásait? Azt hiszik, hogyha demokráciát hirdet­nek és parlamentárizmusról szónokol­nak, nem érzik az emberek a diktatóri­kus eszközök rettenetes nyomását ? Felhorkanások és fogak csatlogtatása helyett az őszinte szóval szemben csak egyetlen megoldás volna helyes: férfias és őszinte szó a másik oldalon — a nyílt diktatúra. Mert egy nyílt diktatúra sok­kal jobb és sokkal becsületesebb a ken­dőzött önkénynél. Amellett: egy nyílt diktatúrának vannak olyan velejárói, amelyek esetleg nemzetek válságos pil­lanataiban értéket is jelenthetnek a nemzet összeségének szempontjából. De fentarlani egy kormányzati rendszert, amely nem az őszinteségen épül fel és amely ennek következtében csak a ha­misítás és az erőszak konszolidációjával tudja életét meghosszabbítani, rosszabb a nyílt diktatúránál. És nem tehet mást: minden alkalommal, amikor bárhol és bárki ajkán elhangzik egy őszinte szó, fel kell vonultatnia csatasorba a laká­jok, a lekenyerezettek és az újabb koncra éhesek hajrázó madárijesztőit ANDRÁSSY GYULA VALASZA RASSAY KÁROLY ÚJÉVI BESZÉDÉRE Példátlan a parlamentek történetében ez az erőszakosan összeállított és befolyásolt országgyűlés^ amely meghatni ijása aj páriámentarizmusnak, mondja .iflU •X/l/l/l/lM Támogatok minden akciót, mely a titkos választójogot célozza, a sajtószaBads™ megerősíti és a bírói függetlenséget kiépíti — Az egységes párt maga közt osztjí szét az elektromos centrálé vezető állásait Rassay Károly újévi beszéde politikai kö­rökben élénk vjsszhangot keltett. Különösen nagy hatást lett a politikusokra és a közvé­leményre az a megállapítása, hogy aki Ma­gyarországon ma a demokrácia uralmát aka­dályozza, az a békeszerződés revíziójának sírját ássa meg. De sokat foglalkoztak be­szédének azzal a részével is, amely szerint „lehetetlen, hogy a mi nagy történeti nevű politikusaink közül az egyik visszavonuljon a külpolitika terére és teljes érdektelensé­get mutasson a belpolitika iránt, amikor vi­lágos, hogy a magyar belpolitika megjavn- lása nélkül nincs külpolitikai javulás és le­hetetlen, hogy a másik nagy történelmi nevű politikusunk csak néha-néha hallassa szavát, hogy pesszimizmusát hangoztassa“. Rassay ■Károly újévi nyilatkozatának ezekről a nagy feltűnést keltett kijelentéseiről beszéltünk Andrássy Gyula gróffal, aki a következőket mondotta az Esti Kurir munkatársának: — Az a körülmény, hogy erőszakos eszkö­zökkel, — ami egyébként biröilag be lett bi­zonyítva — megbuktattak, nem változtat semmit politikámon és politikai magatartá­somon, legfeljebb más eszközök használatára kényszerit. Nem áll ugyanis rendelkezésemre a parlamenti szószék és igy elsősorban a saj­tóra vagyok utalva. Ha most aktív belpolitikát nem folyta­tok, az nem a váci választásnak, hanem az egész politikai helyzet képének a következménye. Párt nélkül, izoláltan a parlamentben sem igen lehet mást csinálni, mint itt-ott saját álláspontunkat kifejteni és ha jelenleg az a kellemetlen kötelességem volna, hogy az erőszakosan összeállított és mester­kélten befolyásolt országgyűlésben részt- vegyek, akkor is, mint izolált ember, e*ü: egyes nyi­latkozatok megtételére volnék kényszerítve. Magától értetődik azonban, hogy én most is támogatok minden olvan ak­ciót, amely a tiszta választások, illetően a titkos választói jog kercsztiilwHét cé­lózza. ­Ezt tartom ugyanis az egyedüli eszköznek arra, hogy a mai meghamisított parlamentarizmust egészségesebb és becsületesebb parla­mentarizmus váltsa fel. Ezenkívül éppen úgy, mint azelőtt, ma is támogatok minden olyan akciót, ' amely a sajtószabadságot megerősíti, annak ellenére, hogy a sajló túlnyomó része a mai rendszerrel — ugylátszik — nagyon meg van elégedve és hálás azon kegyek iránt, amelyek megfegyelmezték. A közszabadsá­gok szempontjából a harmadik főtételem volt és ma is az: a bírói függetlenség Intézményes biztosí­tékainak kiépítése. Kétségtelen, hogy a reformok keresztülvitele fokozná a külföld rokonszenvét irántunk és megkönnyítené a revízió melletti nagyarányú' agitációt, amely az utóbbi időben fői Angliából indult ki, de azért határoz' tévesnek tartom azt a jelszót, hogy a- ,, len jó külpolitika a helyes belpolitil > ' u politikának ugyanis megvannak a naga önálló törvényei és érdekei, amelyek -zerint eljárni kell és a jó külpolitika irányanan nem lehet még a jó belpolitikát sem foly­tatni, mert szomszédaihoz mérten olyan gyenge nemzet, mint a mienk, csak akkor boldogulhat, ha megfelelő orientációval barátokat is tud szerezni. Abszurd és teljességgel tarthatatlan poziciM azonban számunkra — ami külpolitikailag is érezhető — az, hogy ™ Szovjctoroszországon kívül ml vagyunk az egyetlen álam, amely oly kevéssé < zik állampolgáraiban, oly kevéssé hiszi, hogy igazi többségével kormányozni le hét, hogy a titkos szavazást megengedd' nem merik. Ezután a kormánypártban megindult elé- gedetlenségi mozgalomra 'terelődött a szó és arra a különös körülményre, hogy a kor­mánypárti képviselők' egyike-másika az or­szág mai rend' ivijl/Snlyos helyzetében „el­lenzéki" nyilai .vsatok Kai igyekszik felelős­ségén és lelkjjsnvrctéíi könnyíteni. Erre vo­natkozóan /Andrássy gróf a küvetkezőket mondotta. Anunkatársunknak; — Pa/riamentáris szempontból az egész nai helyzet abszurdum. ílestfisájes erőszak szülötte a mai par­lamenti többség ís állott ö a mai helyzet, ar-ielv példátlan o parlamentek örülő*, a korma: egyik utásm tajaty helyeseim irányt igyekszik képviselni. Szánt dékaikat én nem ismerem, de az akció ko4 molysága mindenesetre azon fordul megy hogy szavazás esetén ezek a képviselők rk kormány ellen foglalnak-e maid állást éA állásfoglalásuknak levonják-e■ a politij^M konzekvenciáit. B Az egységespárt valamennyi mérnök tagjájfl elhelyezik az elektromos centráléknál^^S Arra a hírre, hogy Herrmann Miksa ke­reskedelmi miniszter rövid időn belül távo­zik ájjásából és átveszi a Dunántúli Villa­mossági Rt. elnökségét, a Talbot-ügy egysze­ribe a politikai érdeklődés középpontjába ke­rült. Rassay Károlv újévi beszédében kijelen­tette, hogy a Talbot-ügy körül frivol iálék folyik és a kormány a törvényhozás hozzá­járulása, sőt tájékoztatása nélkül, 70, illetően 100 millió pengő erejéig el- dúsította Magyaroscágot, Az Esli Kurír munkatársa ezek^B tolt helyen érdeklő lőtt a Dunái^H sági Rt. megalakulásának részlBfi következő információt kapta: Hl Minden jel azt mutatja, nyújtó angol tőkecsoporttal perfektuálva lesz a szerződés, w a Dunántúl! Villamossági megalak' Februárban kiosztja1 T~' , \ \ ^ JESTlJitlKlR

Next

/
Thumbnails
Contents