Esti Kurir, 1928. július (6. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-01 / 147. szám

HAJOLNI, HALLGATNI ft Csak az következett el, amit ennek a kormányzatnak módszereitől méltón lárni lehetett. A belügyminiszter fel­függesztette az Erzsébetvárosi Kör lutonómiáját s igy akadályozta meg a rasárnapi közgyűlés megtartásának ehetőségét. | Mi baj van az Erzsébetvárosi Körrel ? Lapunk más helyén, a részletes tudósí­tásban megtalálhatja az olvasó. Jelen- Jektelen és nevetséges okokba kapasz­kodva próbálják megbénítani egy nagy polgári közösség szabad akaratnyilvánu- [ását. De hiszen az ok — mondjuk őszintébben : ürügy — nem is nagyon fontos. Nem azért van kifogás az Erzsé­betvárosi Kör ellen, mert jóvá nem ha­gyott alapszabályok szerint néhánnyal löbb funkcionáriust választott, mint lehetett volna. Hanem azért, mert pol­gári és önérzetes gesztust merészelt mutatni a hatalommal szemben. [ Soha nem hallottuk, hogy a Kör ve zetősége ellen kormányzati körökben Valamilyen kifogás merült volna fel Eddig, amíg üdvözlő sürgöny ment Bethlen István gróf miniszterelnökhöz kínig kormánypárti urak remélték, hogy engedelmes tömeget szállítanak benne a mindent elnyelő hatalomnak. Amig azt hitték, hogy csak parancsolni kell s a körben tömörült polgárság alá­zatos főhajtással fogadja a parancsszót De feljelentés, vizsgálat, autonómia­felfüggesztés következett abban a pilla­natban, mihelyt a Kör tagjai megtagad­ták azt a megalázó szerep r' 'i-'yet a hatalom követelt tőlük. I Mi történt ? I Az történt, hogy az E._ .városi ■Kör vezetősége és tagjainak túlnyomó ■többsége ráeszmélt: kormánypárti kor testanyává akarják lesüllyeszteni ezt az ötvenesztendős klubot. Meghívták vacso­rára maguk közé az ellenzék két vezé­rét: Rassay Károlyt és Sándor Pált. Az a hangulat, mellyel a zsúfolt nagyterem közönsége a két ellenzéki vezér beszé­deit fogadta, az ujjongó felszabadulás, mely a lelkesedésből kicsendült s mely megmutatta, hogy korai babérokat füzö- gettek homlokukra a kormánypárt kis ügynökei — egyszeriben véget vetett a mézes jóindulatnak, mely eddig az Erzsébetvárosi Körrel szemben meg­nyilvánult. Brutális és erőszakos be­avatkozások követték egymást, mert a hatalom már nem tűr szisszenést és lélekzetet sem, mert öklöt emel azért a lázadó gesztusért, hogy szabad polgárok körükben merték tisztelni az ellenzék­nek két olyan tagját, akiknek élete el­len éppen ebben a Körben kíséreltek meg ocsmány és véres merényletet. Ez az igazi ok és nem más. Tessék tudomásul venni : csak meg­hajolni és hallgatni szabad. Csak el­fogadni, amit magas szemöldökrándu­lása int. Akkor hull a kormányfőtaná- csosság, akkor jut tagság az adófclszó- lamlási bizottságokban, akkor veregeti a boldog váltakat kegyes elismerés. ★ Nem újság és nem meglepetés. Sab­lonja már a mai kormányzati rendszer­nek. Hozzá szokhattunk. A fizika szá­mításai nem hibásak. S ha csak a kor­mányhatalom erejéről volna szó, szem­bemérve az elgyengült polgársággal : örökké igy is maradna. De van egy tényező, melyről egyszer­ié ki fog derülni, hogy végzetesen meg­feledkeztek róla. Ez a polgárság ön­érzete. Meg fogja mutatni, hogy min­den erőszak és minden diktatúra alól van felemelkedés. Az unbedingte Unter- werfung gőgös követelésére is van méltó válasz. S ha van érett perc : úgy ez a mostani az. Ami még hangot tud adni: a sajtó kell, hogy meghúzza a haran­got. A sajtó nem maradhat néma és közömbös ezzel a dölyfös hatalmi gesz­tussal szemben. A közvélemény orgá­numai nem felejthetik el, hogy az egye­sülési szabadság milyen fontos kleno- diuma a jognak és alkotmányosságnak, nem felejthetik el, hogy ezekben a pol­gári körökben és számtalanszor az Er­zsébetvárosi Körben milyen sürgetően és bátran hangzott el a sajtószabadság követelése. A sajtónak kell a küzdelem élére állnia, mert magát védi, életét védi, mikor a polgárság szabadságáért küzd. A hatalom a kíméletlen erőszak fegy­veréhez nyúlt. Érezte, hogy ha el nem marad a vasárnapi közgyűlés : ebben a körben fog fájdalmas sebet kapni a vé­leményt, hangot nem tűrő abszolutiz­mus. Volt módja rá, hogy elodázza. De nem lesz módja rá, hogy megakadá­lyozza, ha a polgárság nem retten és nem hajlik a fenyegető kéz előtt, de összeszoritott foggal, kemény önérzettel kitart hite és meggyőződése mellett. Meg kell érteni: ez a Kör, úgy mint minden más polgári testület csak akkor él, ha szabadon élhet. Mihelyt a kor­mány kegye engedi lélekzetét egyik napról a másikra : az nem polgári élet többé, hanem szégyenteljes szolgaság. TART A SÜRÜ KÖD AZ ÉSZAKI SARKVIDÉKEN Norvég halászok látták Amundsené- ket, amint Kingsbay felé repültek A sűrű köd miatt a gép igen alacsonyan szállt — A jégtömböt, melyen Lúndberg pilóta és az haha négy utasa tartózkodik, sebes iramban hajtja a szél a Leigsmith-fok felé Berlin, junius 30. (A: Esti Kurír tudósítójának távirata.) Harstavi jelentés szerint az Amundsen sorsát boritő süni ho­mály lassanként oszladozőban van. Norvégia északi partvidékén junius 18-án több halász látta Amundsen gépét, amely a Beeren-szigettől körülbelül 00 tengeri mérföldnyire délkeletre haladt a Spitzbergák felé. Harstavba tegnap több halász érkezett, akik megerősítették ezeket a híreket. Elmondot­ták, hogy a repülőgép rendkívül alacsonyan ha­ladt, minthogy a köd igen siirü volt. Északi szelek fújtak, a motorok azonban szabályszerűen működtek. A norvég had­ügyminisztérium táviratilag elrendelte a halászok el­beszélésének jegyzőkönyvbe vételét és a jegyzőkönyvek alapján azután utasíta­ni fogja a norvég segélyexpedicióban részt­vevő hajókat, hogy induljanak azonnal a Spitzbergák déli partjaira, mert a halászok elbeszéléséből arra lehet következtetni, hogy a repülőgép a Spitzbergák déli partvidéké­nek fjordjaiban szállhatott le. Amimdsent a Klnsrsbay felé vezető tatom ért© szerencsét­lenség ? Oslo, junius 30. (Wolff.) A honvédelmi miniszter meg­kérte a harstadti hatóságokat, hogy hall­gassák'k;'azokat a halászokat, akik azt állítják, hogy a Medve-szigetektől észak­nyugatra látták a Latham repülőgépet. Ila igaznak bizonyulna, hogy a halászok egy vizirepülőgépet láttak és hogy a Lathamról van szó, nem pedig Maddalena olasz re­pülőgépéről, amely junius 18-án Vadsőből a Spiízbcrgákra repült, akkor fontosságot kell tulajdonítani a halászok híradásának. A híradás ugyanis valószínűvé teszi, hogy Guilbaud és Amundsen Kingsbayba igyekezett és nem repült a Spitzbergák- tói keletre, hogy az Italia legénységét felkutassa. * Gran bízik abban, hogy megtalálja Amundsent Milánó, junius 29. (Az Esti Kurír tudásitójának távirata.) Gran őrnagy, az Amundsen felkutatására alakított uj norvég expedíció vezetője, ki­jelentette a Corrierc delta Sera oslói tudó­sítója előtt, hogy bizonyosra veszi, hogy ráakad Guilbaud :pülőgépére. Kutatásait a Wesle Kari hajón végzi és te­kintettel arra, hogy Amundsen minden bizonnyal Nobileék tartózkodási helye felé irányította repülőgépét, ő is azon az utón akar haladni, amelyen valószínűleg Amund­sen haladt. Egyébként nagyon bízik hajó­jának legénységében és két legfőbb segítő­társában, Reichstad repülőhadnagyban és Leist Lir mérnökben. Attól tartanak, hogy darabokra törik az úszó jégtömb London, junius 30. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A Stír jelentése szerint Lundborg rádió- táviratot küldött, amely szerint jégtömbje, amelyen Nobile hátrahagyott társai is tar­tózkodnak nagy sebességgel úszik délkelet felé. Az a veszedelem fenyegeti, hogy dara­bokra törik és ezzel tönkrement az a le­szálló hely is, amelyet Lundborg a segítő- repülőgépek számára készített. Hir szerint a svéd expedíció holnap indul Lundborgék megmentésére. Soria kutyaszános expedíciója közeledik Lundbergék felé MUánó, junius 30. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A Corriere della Sera táviratot kapott a Hin- lopen-szoroshan állomásozó Quest svéd ha­dihajó kapitányától, amely szerint két svéd repülőgép pénteken njabb fel­derítő útra indult, hogy különböző szük­ségleti cikkeket dobjon le az úszó jég­táblán sodródó Lúndberg pilótának és Mobile négy utitársának. Visszafelé jövet a két repülőgép találkozott Soria olasz ka­pitány kutyaszános expedíciójával, amely a Nord Kap környékén kutat Malgreen pro­fesszor Jiáromtagu expedíciója után. A svéd pilóták egészen alacsonyra szállottak le és jeleket váltottak a kutyaszánexpedicióval. Soria kapitány közölte, hogy nem akadtak Malgreen professzor és utiíársal nyomára. . ,oria most Lundbergék jégtáblája felé vette yál, amelyet két-három napon belül ér­het el. Amennyiben az időjárás kedvező lesz, a két svéd repülőgép ma ismét útnak indul, hogy újabb utasításokat adjon Soria kapi­tánynak arra vonatkozólag, milyen irányban juthat el legjobban Nobileék csoportjához. Milanóban nagy örömöt keltett az a hir, hogy Soria kutyaszános expediciőja már nin­csen messze a Nobile-csoport vörös sát­rától és hogy a kapitánynak esetleg sikerülni fog Lundberget és a jégtáblán visszamaradt négy hajótöröttet megmenteni. A Jégtömb rohamosan köze­ledik a Leigsanith-fok Jelé Róma, junius 29. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A Gitta di Milánóról érkezett jelentések sze­rint Nobile csoportjává1 a rádióösszekötte­tés két napig szünetelt 7zufán, hogy Mobilét megmentették. Tegnap este ismét helyre­állították a kapcsolatot és ekkor kiderüli, hogy a jégtömb 13 mérföldnyire eltávolodott 4 4 LÓFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P„ NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ■ SZERKESZTŐSÉG. VI., ARADJ UCCA 8 Í0 P EGYES SZÁM ÁRA: 10 F. CSEHSZLOVÁ- t UÖA£MJU1ZZ1 V. TELEFONSZÁM, TERÉZ 261-43. 261-41. 268 -28 IÁBAN Ke. 1.20. JUGOSZLÁVIÁBAN 2Ut DINÁR, D AQC A Y K A O fi f Y KIADÓHIVATAL, VE TERÉZ-KÖRÚT 24 b. I. EM. ™lllí±BAN^S^R.^OMÁNIÁBAN 6 LEI lg\J ILl A. ___________TEL EF O NS Z A M O Ki TERÉZ 122—88 és 254-05 L ÉVFOLYAM « BUDAPEST, 1928 JUL1US 1 VASÁRNAP ♦ 147 SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents