Esti Kurir, 1928. október (6. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P., NEGYEDÉVRE FÖS7FRKFS7TÉ) • SZERKESZTŐSÉG: VI.. ARADI U C C A fr 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA: 10 F. CSEHSZLOVÁ. rv/o^fiiuujoíiu. TELEFONSZÁM: 261-41. 261-42, 261—43,268~28\ KIÁBAN Ke. 1.20. JUGOSZLÁVIÁBAN 2l/s DINÁR. P ÁSS jk’W ¥áPOI ¥ KIADÓHIVATAL: VE TERÉZ-KÖRÚT 24 b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GB. ROM.ÍNIÁBAN 6 LEI S%iisJc5«a £B»X^£% V JLf Jt T E L E F O N S Z Á M O K: 122 - 88 és 254 - 05 VI. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 2 KEDD ♦ 223. SZÁM "*■ i y ■/ / ' //• X v ^ v/* ^ '**// * ...,«ni!nmMílfií!if!IH!iWMM^ffl!!|!(i, \ |, \ ^ j[ ;(f /" ,|f f , íP^^^'^WittillHlIIlHintiitiiin,.... -7 10 Süléin VI LÁGOSSÁGOT •Ellelt újabb huszonnégy óra és még mindig nem érekezétt válasz arra. hogy mi történt a svéd gyufatröszt és a Ma­gyar-Német Mezőgazdasági Részvény­társaság körül. Még mindig nem tud­juk, hitelt adjunk-e azoknak a híreknek, amelyek szerint a svédek ötvenezer, sőt újabb verziók szerint hetvenezer darab Magyar-Német Mezőgazdasági részvényt vettek át. Mi eddig nem akartuk elhinni, mert elképzelhetetlennek tartottuk, hogy a svéd gyufatröszt ugyanakkor, amidőn a magyar kormánytól megszerzi a gyufa- gyártás monopóliumát, érdekeltséget vál­laljon egy részvénytársaságnál, amely­nek a gyufagyártáshoz semmi köze. Vi­szont sem annak idején, midőn a parla­mentben a svédeknek a Magyar Német Mezőgazdaságinál való érdekeltség-vál­lalásáról nyiitan beszéltek, sem most, midőn erről ismét jelentek meg hirlapi közlemények, az érdekelt vállalat vezetői nem tartották szükségesnek, hogy nyi­latkozzanak. Cáfolat sémiim formá­ban a svédekkel való üzletről nem hang­zott cl. A Magyar-Német előkelő urai nyugodtan mentek el az elhangzott kri­tikák mellett és ugylátszik, .mo§t is szó nélkül kívánják hagyni mindazt; ami ez-' zel kapcsolatban a sajtóban napvilágot Iát. Nem értjük ezt a magatartást azok részéről, akik a Magyar-Nemet igazga­tóságában helyet foglalnak. Még ha magánszemélyekről volna szó, akkor sem lehetne szó nélkül hagyni, hogy nem tartják szükségesnek a nyilvános­ságot tájékoztatni arról, hogy mi van a svédekkel. De ebben az esetben nem egyszerű magánszemélyekről van szó. A Magyar-Német Mezőgazdasági igazga­tóságában előkelő urak foglaltak helyet, közéleti funkcionáriusok, főrendek, akiknek számot kell adniok vállalatuk gesztiójáról, akiknek felelniük kell mindezekért a tranzakciókért és üzle­tekért, amelyeket vállalatuk végez, vágy vállalatukkal kapcsolatban mások bo­nyolítanak le. A svédek szereplését egy tőzsdei esemény tette most aktuálissá és ebből az alkalomból hangzott el ismételtem hogy részt vállaltak egy magyar válla­latnál, amely földbérletekkel, serléshiz- lalással és hasonló tevékenységgel szere­pel a közgazdasági éleiben. A tőzsdei esemény kimenetele mindenesetre élén­ken érinti a nyilvánosságot és különö­sen érinti a tőzsdét, de bármiképpen is alakul a tőzsde helyzete a Magyar-Né­met pakettjének rendezése, után, még mindig tisztázásra vár és nem maradhat tisztázatlanul, Jiogy valóban átvették-e a svédek azt a bizonyos ötven- vagy het­venezer darab Magyar-Német részvényt, vagy sem. Ha igaz, hogy átvették, felve­tődik a kérdés, hogy miért vették át, mi keresnivalójuk van ennél a vállalatnál, amely, mint mondottuk, semmiképpen sem hozható összefüggésbe a gyufaipar­ral. Ha igaz, hogy reszt vállait a svéd gyujtótröszt a Magyar-Németnél, nem lesz érdektelen annak tisztázása, hogy miért kapcsolódott be ebbe a vállalko­zásba, amely tőle és az ő hivatásától tel­jesen távol esik, amikor ven Magyaror­szágon még néhány jó vállalat, amely gazdasági jelentőségében is messze ki­magaslik és méltó volna a svéd gyújtó- tröszt figyelmére is, ha csak arról van szó, hogy magyar vállalatokat, amelyek­nek nincs közük a gyufához, szintén ér­dekkörébe kíván vonni a svéd érdekelt­ség. És ha valóban ilveii szándékai vol­tak, érdekelne bennünket megtudni, hogy ezek a Magyar-Német részvény­pakettjének megszerzésével végleg ki- elégültek-e. Ha tehát igaz, hogy a svédek és a Ma­gyar-Német Mezőgazdasági között meg­történt a sokat szerepelt tranzakció, még egy kérdés vár tisztázásra. Érdekelne megtudnunk, hogy a svéd tranzakción kívül mi történt a Merkator nevű válla lattal kapcsolatban, amelyről hivatalosan jelentette be a Magyar-Német előkelő igazgatósága, hogy részt vállalt nála, sőt hogy az ügyvezetésben is aktív szerepet fog vinni. Mi történt ezzel a Merkátorral, milyen szerepet töltött ez be? Ez külö­nösen azért érdekes, mert (írről a társa­ságról a világ legelőkelőbb információs cégei jelentették, hogy egészen jelenték- tel.en kis társaság, amelynek tevékenysé­gét még saját székhelyén sem ismerik. Mi történt tehát a svédekkel és mi tör­tént a Merkaíorral? Ha pedig semmi' sem történt, felelnie kell a' Magyar-Német előkelő igazgatósá­gának, hogy miért hallgatott. Felelnie kell, hogy miért nem cáfolta meg azokat a hireket, amelyek, a svéd gyujtótröszt érdekeltségéről a parlamentben elhang­zottak. midőn ennek a trösztnek a mo­nopóliumáról tárgyaltak. Ha nem igazak a hírek, hogy a svédek átvették azokat a bizonyos részvényeket, az érdekelt elő­kelőségek suhjos felelősséget vállaltak magukra hallgatásukkal, mert ez eset­ben a Magyar-Némettel kapcsolatos ese­ményekért a közönséggel és a károsul­takkal szemben őket terheli a felelősség.; Mindenképen számot kell adniok arról, hogy mi történt, vagy mi nem történi. Szint kell vallaniuk, mert ez az ügy nem egy vállalat belső ügye, nem néhány ur magánügye többé. ÚJABB FORDULAT A BÉCSÚJHELYI TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN • ..... ............ -♦•'APdXJNTJ1* ■■. ... Az osztrák államrendőrség betiltotta a szociáldemokratáéi és a köztársasági védőszövotség bécsújhelyi felvonulását •"-'l/l.FL'Ls.— A szociáldemokraták el vannak szánva rá, hogy a felvonulást mégis meg­tartják — Óriási izgalom Bécsben — A demokratikus polgárság követeli, hogy a kommunista és nacionalista felvonulásokat is akadályozzák meg Becs, október 1. (Az Esti Kurír tudósítójának telefonjelen- lése.) A bécsújhelyi rendőrigazgatóság,''amint előrelátható volt, a közrendre és közbiztonságra való hi­vatkozással betiltotta a szociáldemo­krata párt és a köztársasági védőszövet­ség által október 7-re Bécsújhelyre tervbe vett munkásnapot. A beiiiló határozat ellen fellebbezésnek van hely az alsóausztriai tartomány főnökhöz, po­litikai körökben azonban bizonyosra veszik, hogy Buresch tartományfőnök meg fogja erősíteni a bécsujhehji rendőrfőnökség vég­zését. Kétségen kivid áll, hogy a szociáldemokrata párt és a kommu­nista munkásság a tilalom ellenére is felvonul Bécsújhelyre, hegy megakadá­lyozza a nacionalista honvédelmi szer­vezetek felvonulását, amelyet népi til­tottak be. A helyset ilyen körülmények között rendkí­vül kritikusnak látszik. Az állam rendőrség tilalma után Ausztriá­ban nemcsak hogy nem csillapodott le az iz­galom, amellyel a bécsújhelyi felvonulásokat várják, hanem még fokozódott is. Tudva­levő, hogy a szociáldemokraták számoltak az államrendőrség ilyen határozatával és cl voltak szánva arra. hogy ennek ellenére is megtartják a felvonulást. Hangoztatják a szociáldemokrata és egyéb köztársasági kö­rökben, hogy a szociáldemokrata párt és a köztársa­sági védőszövefség felvonulását már csak azért is meg keltett volna engedni, meri ezek a fegyelmezett demokratikus gondolkodású tömegek megakadályoz­hatták volna azt, hogy a nacionalisták és, a kommunisták között olyan össze­ütközés keletkezzék, amely Ausztria egész nyugalmára veszedelmessé vál- haíik. Egyelőre még nincs eldöntve az a kérd is, hogy ha majd a kommunisták — mint ter­vezik —- minden rendelkezésükre álló esz­közzel igyekeznek lehetetlenné tenni a na­cionalista felvonulást s ha majd ennek fo­lyamán súlyos összeüt közösekre kerül a sor a kél szélsőség közölt, a rendőrség hogyan fogja a rendet mégis biztosítani. Az osztrák polgárság részéről egyre sűrűbben követe­lik, hogy mindaddig, mig a kedélyek lecsil­lapodnak és sikerül az államnak a polgár­ság és a rend hathatós védelméről gondos­kodnia, tiltsanak he mindenféle nagyobb- szabásu felvonulási és gyűlést, legyén az akár baloldali, akár jobboldali. Ebben az ügyben a közeli napokban kívánják meg­tenni a kellő lépéseket a demokratikus pol­gárság képviselői. Hogyan akarják a kommunisták megakadályozni a nacionalista tüntetést ? Becs, október 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A Somi- und Montagszeitung értesülése sze­rint a bécsújhelyi államrendőrség főnöke még a mai nap folyamán rendelőiét ad ki, amelyben be fogja tiltani a szociáldemokrata párt október 7-iki bécsújhelyi felvonulását. Ez a ^betiltó végzés a lap szerint a helyzetet kétségen kívül még jobban ki fogja élezni, tekintettel arra, hogy a szociáldemokrata pórt eddigi határozataiból nyilvánvaló, hogy a szociáldemokraták minden körülmé­nyek között cl vannak szánva arra, hogy október 7-én okvetlenül megjelen­nek Bécsújhely utcáin. Az összeütközések veszélye ily körülmények között még jobban fokozódik. Buresch alsóausztriai tartományfőnök ma és holnap is folytatni fogja tárgyalásait a különböző önvédelmi alakulatok vezéreivel. Bécsi poli fikái körökben még mindig reménykednek abban,-hogy a végén mégis csak egyezség jön létre s a különböző felvonulások rend zavarás nélkül mennek , végbe. A .1 forgón információi szerint a - szövetségi korntány a bécsújhelyi államrendőrség főnökének véle­ményével szemben' azon az" állásponton van, hogy a felvonulásokat nem tehet betiltani. A kommunista párt tegnap Badenben bi­zalmi értekezletet tartott, amelyen úgy hatá­roztak, hogy minden körülmények között el­mennek Bécsújhelyre és a kommunista fel­vonulási tilalom ellenére is ott lesznek a városban és környékén, hogy megakadályozzák a nacionalista szervezetek felvonulását. A bizalmi értekezlet úgy határozott, hogy a kommunista munkásság vasutassztrájkkal és a Bécsújhelyre vezető országutak megszállá­sával fogja megakadályozni a nacionalista tábor felvonulását. Az egyik bécsi sportpályán tegnap kommu­nista röpcédulákat osztogattak, amelyeken a kommunista párt felszólítja a munkásságot, proklamálja az általános sztrájkot és akadályozza meg a nacionalisták október 7-iki fel­vonulását. A szóbanforgó sportpályán éppen orosz­osztrák labdarugó-mérkőzés volt. Ezúttal szerepelt először Becsben orosz szovjetcsa­pat. . [ ' ' ■* - ' '

Next

/
Thumbnails
Contents