Esti Kurir, 1928. október (6. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

2. oldal iSiiKiM!Í Kedd, 1928 október 2 Többszáz összeesküvőt letartóztat­tak, 11-et kivégeztek Albániában Bclgrád, október 1. ' 'Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) 'A Politika Durazzoból keltene a következő­ket közli: * .4* albán király ellen újabb összeeskü- / rést szőttek, melyet a hatóságoknak si­került leleplezni. Tizenegy összeesküvőt csütörtök reggel le­tartóztattak, péntek reggel sommásan elítél­tek és délelőtt 11 órakor kivégeztél A lap további jelentése tudni véli, hogy Valonában ugyancsak az állítólagos össze­esküvéssel kapcsolatban 2ÖŐ polgárt letar­tóztattak. ^k.4F^S Mindkét jelölt programbeszédet mondott vasárnap Nagykanizsán Nagykanizsa, október I. 1 (Az Esti Kurir tudósítójának telefonjelen­tése.) Vasárnap izgalmas napja volt a város­nak, mert ezen a napon mérte össze erejét a kerület két jelöltje: a kormánypárti nem hi­vatalon jelölt, fínzsó József ipartestületi el­nök és a pártankivüli KáUay Tibor. Kálláy már szombaton a városba érkezett Szilágyi Lajos és Berky Gyula pártonkiviiii képviselők társaságában, A programbeszéd délelőtt tizepegv órakor folyt le az Erzsébct- íéren. Kállay programbeszédében kijelentette, hogy ugyanazt a programot vallja, mint elő­zőleg s azért lépett ki mégis az egységespártbó\ mert a kormánypártban a „programon ala­kuló kormányzás átváltozott személyi alapo­kon épülő kormányzássá.“ A parlamentáris kormányzat megerősítését sürgette, amely létét a közvéleményre ala­pítja. Kívánja, hogy különbséget legyenek n törvény és a rendeletek közölt. Szólott arról, hegy í a választások tisztasága az alkotmá­nyos élet biztosítéka. Kívánja, hogy a szabadságjogokat legalább is a békenivóra állítsák vissza. Kívánja a tár­sadalom számára azt n biztonságot, amely ngm csjupán a rendőrség, csendőrség, és ka­tonaság feggverére ixut alapítva. Hosszasan foglalkozott a kormány gazdasági politikájá­val és attól tart, hogy olyan „gavallér kölcsönökkel'*, mint a Talbot és a gysifamonopőliumcrt ka­pott kölcsön, rontják az állam renomé­ját. Uj orientációt hirdet Németország felé. Kifo­gásolja az adóbehajtások körüli visszássá­gokat. Kálluy után Szilágyi Lajos beszélt, majd Berky Gyula többek között a következőket nyilatkoztatta ki: — Mi tudjuk a kormánynak nemcsak elő­nyeit, de a hibáit is. De a kormány is tudja, hogy ha mi egyszer nyíltan és igazán lel­kűnkből beszélünk, akkor a kormány­nak régen befellegzett. Felszólaltak még Reischl Riehárd és pá­ter liilár Mátés szentfercncrendi zárdafő- nök. Délután Kállay Tibor Kiskanizsán mon­dotta el' programbeszédét. Ugyancsak vasárnap délelőtt tartotta MUSIC A r | Royal épület VIt., Erz3Sbs: korai 41 . sgŰéÁ zongorái «, pianínöi árbaa és kivitelben páratlanok nőj* leo^edvezöbb fizetési feltételek. " ** Hangolás, j&vitás, térin. A prágai deviza Prága, október i. 'Amsterdam 13.53.92Vi; Berlin 804.40, Zü­rich 649.57Vs, Milánó 176.44VÍ, Paris 131.96, London 163.68, New York 33.75, Brüsszel 469V4. Belgrád 59.28, Bukarest 20.53, Szófia 24.37V*, Bécs 475‘/s, Varsó 378.38VÍ, Buda­pest 588.10, Magyar pengő 586Ys, Menjünk Párisba vagy Londonba sít tapasztaljuk, hogy már senki sem takarédzlk duny- Írva! és dunyháiéból mindenki pehelypaplant csináltatott; * vyM l szótárból is kimaradt, mert minden modern ház ma a lanyhájából egy lütai pehelypaplant készíttet. Utánoz- xn.: Londont, Párizst és mindenki küldje be dunyháját hoz- zénk melvból egy I d e a I peiMlypapISIIt készítünk, sanfler, Itttt papimgyar, W. Mr.. Kastermaoee Hítwjmhct 1. íz, (Központi város háza) programbeszédét az Egységespárt nem hiva­talos jelöltje Bor só József ipartestületi el­nök is. aki kijelentene, hogy helyesli azt a politikát, amelyet Bethlen István gróf irányit eben az országban és ezért vállalta a jelölést az egységespárt programjával. Szólott a nu­merus claususró! is s erről a kérdésről eze­ket mondotta: —- Egv nagy kérdésről szeretnék beszélni — mondotta Borsó, — mely a társadalom egy hatalmas rétegének, a zsidóságnak problémája s ez a numerus clausus. Ennek a törvénynek a fentartása lehe­tetlen. Ezt a törvényt igenis mód ősi le ni kell. Ke a faji és születési előfeltételek szerint legyen módosítva, hanem az iskolai bizonyítvány szerint, a pályákon való zsúfoltság szerint történjen meg a numerus clausus módosí­tása. Sürgette ezután a közalkalmazottak hely­zetének a javítását. Az egységespárt délután szintén megren­dezte a programbeszédei Nagykanizsán. A választási harc egyébként a legizzóbb stádiumba jutott. Hír szerint Gyömörey főispán és a zalaegerszegi tan­felügyelő, akiket Berky Gyula aposztro­fált beszédében, pf (Okáliatni készülnek Berkmsiynlát. Hétfő délig azonbanl Berky Gyulánál még nem jelentek meg a segédek. Október 3-án nyújtják be egyébként a je­löltek ajánlóiveiket. A harc egészen nyílt és a vasárnapi progrm,beszédek egyáltalában nem tisztázták Nagykanizsán a helyzetei. Olaszország megszigorította a svájci határ forgalom ellenőrzését Bern, október 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az olasz hatóságok tegnap váratlanul meg­szigorították a Briggből Centovallin át Lo- cnrnóba vezető turistaút ellenőrzését. A ha­tárt tegnap óta csak útlevéllel lehet átlépni, míg eddig a turisták minden akadály nélkül léphették át a határt. A svájci szövetségi kormány tiltakozását jelentette be a határ- forgalom megszigorítása ellen s főleg azt ki­fogásolja, hogy az olasz hatóságok a vasár­nap reggel életbeléptetett intézkedésekről elő­zőleg nem küldtek értesítést a svájci hatósá­goknak. Általános sztrájk és utcai harcok Liliében, bérmozgalmak egész Franciaországban Párizs, október 1. (Az Esti Kurír tudósitójától.) A sztrájk­mozgalom Franciaországban mindenütt egyre jobban terjed. A textilmunkások sztrájkja lassankint általánossá válik. A Iliiéi kommunista szakszervezetek keddre általános sztrájkot proklamáltnk. A sztrájkhatározafot népgyülésen mondották ki, amelynek befejezetévet a kommunista szónokok utcai tüntetésekre szólították fel a népgyülés résztvevőit. A rendőrség, amely már szombat este óta riadókészültségben volt, szétoszlatta a tüntetőket. Közben tévedésből a rendőrök az egyik moziból kijövő közönséget is megtámadták. amely nem tudta mire vélni a támadást és ellene szegült a rendőri közegeknek. Általá­nos verekedés kezdődött, amelynek folya­mán mindkét részről több sebesülés történt. A hazebroucki textilkerület munkásai elv­ben szintén úgy döntöttek, hogy bérkövete­léseik elutasítása esetén sztrájkba lépnek. Á sztrájkmozgalom most már a bánya- és fém­munkásokra is átterjedt. A bánya- és fém­munkások kommunista szervezetei több vá­rosban úgy határoztak, hogy szintén ultimátumban szólítják fel munkáltatói­kat magasabb bérek fizetésére. A kikötőmunkások sztrájkja ugyancsak egyre jobban terjed. Bordeauxban tegnap kommunista agitátorok járták végig a kikö­tőt és kényszeritették a még dolgozó munká­sokat a sztrájkhoz való csatlakozásra. Holz fűszeres egy üzleti ellensége bosszújának tulajdonítja a halálos • gyógyszercsere Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Bor- nyák András Teréz-körút 26. szám alatt lakó viceházmester rejtélyes körülmények között meghalt. Hornyák néhány hónappal ezelőtt gyomor­fájásról panaszkodott és erre felesége azt ajánlotta neki. hogy házigyógyszerként kese­rűsét vegyen he. Hornyák azonban keserűsé helyett ciiroinsavat kapott az üzletben és állítólag ez a gyógyszer­esére okozta halálát. A feljelentés, szerint, amelyet a viceházmester halála után lettek, Holz G. József gróf Zichy Jenő-utcai üzletében kapta Hornyák felesége a citromsavaf. Az Esti Kurir munkatársa ma beszélt Holz Józseffel, a fiiszeriizlet tulajdonosával, aki a következőket mondotta el a történtekről: — Én az emlékezetes napoM nem is voltam az üzletből. A tanonc, aki a kiszolgálást vé­gezte, aligha cserélhette el a keseriisóí a cit­romsavval, mert hiszen egész inás helyen vannak ezek a szerek. Különben is én nem tartok olyan citromsavai, amely­től bárki meghallhatna. Az én üzletemben ilyen nem fordulhatott elő. Ha keserűsét kért Hornyák Andrásné, minden bizonnyal keserüsót kapott, nem pe­dig citromsavat. — Hogy ki tette a feljelentést, azt sejtem már. Egy üzleti ellenségemre gyanakszom, aki bosszúból jelenthetett fel, bár mindez ideig még ki sem hallgattak. Ha megállapítottam, hogy bosszúból történt a feljelentés, úgy majd módját fogom ejteni Az Esti Kurir szerkesztőségének (VI., Aradi-u. 8.) telefonszámai: 261-41 261—42 261-43 268 - 28 ÍLÜSHG~EPEI BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 2. SZÁM szenzációs ős, rehiamia \ llt y / \ -----’ Vidéki / ^ r endeléseket utánvéttel MEG NEM FELELŐ ÁRUT KICSERÉLÜNK VAGY A PÉNZT VISSZAADJUK! | B"'WW IHiil ii Mit mwrttwnwt wm aw»w 5 annak, hogy a bíróság utján járjak el a bosz- szuból tett feljelentés ügyében. Együtt lett öngyilkos két lány, két fiatalember miatt Ma reggel a Kender-utca 7. számú ház egyik lakásában kettős öngyilkossági kísér­letet fedeztek fel. A IV. emelet 27. számú lakásban állott alkalmazásban Viszli Julian­na tizenkilenc éves cselédlcány. Ugyanezen a folyosón szolgált Hajer Anna tizenhat éves leány. A két leánynak két fiatalember udvarolt, ezek azonban az utóbbi időben elmaradtak. Ma reggel öt óra tájban Hajer Anna be- tppádzöU Viszti Juliannához'. Magukra zár­ták az ajtót, lehúzták a gázrezsóról a gumi* csövei és kinyitották a gázcsapot. Reggel nyolc óráig ömlött a gáz, amikor a háziasszony figyelmes lett a lakásba behú­zódó gázszagra. A két leány eszméletlen ál­lapotban feküdt a konyhában, de a kihívott mentők szerencsére még életben találták őket. Rövid élesztgetés után vissza is nyerték eszméietü két. A KÉSsIÍNG V MyjaoK zS KOST /V legolcsóbb 'ff WW * ■|í és legjobb W dyjp- Y‘* |f kivitelben ül. keraist. WMjM# PoámanlczKy­utca 31. szara A szodí szüreten lelőtte testvérét egy szőlíősgazda Tegnap délután véres tragédia játszódott le a Budapest szomszédságában levő Szód községben. Volentin Mátyás és Mihály jó­módú gazdák szüreti mulatságot rendeztek, amelyen egész sereg embert láttak vendégül. Javában állt a mulatság, amikor a két testvér valamin összekoccant. Hangosan vitatkozni kezdtek, majd bírókra keltek, miközben Volentin Mihály revolvert rántott. — Ke nyúlj hozzám, mert agyonlőlek! —? kiáltotta a bátyjára. Volentin Mátyás öccse felé indult, hogy kicsavarja kezéből a fegyvert, de ebben a pillanatban már eldördült a revolver és a golyó Volentin Mátyás mellébe fúró­dott. Azonnal segítségére siettek, vonatra tették és bevitték Újpestre, ahol már várakoztak rá a mentők és beszállították a Károlyi-kór­házba. Sérülései életveszélyesek. HITELT folyósít dologi fedezetekre, autóra, szőnyegre, lolyószámlakövetélésekre és mindennemű kereskedelmi árura: Bank- és Áruforgalmi V., Nádor-utca 30. Tel.: Automata 108-84

Next

/
Thumbnails
Contents