Esti Kurir, 1928. október (6. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

Kedd, 1928 október 2 ííííKmr: 3. oldal ÚJABB IZGALMAK A HALÁSZ-CÉG TŐZSDEI ZAVARAI MIATT Harmadszor Is haladékot adott ma a tőzsdetanács a Halász-cég érdekeltjeinek az ügyek rendezésére ■ ■■ ------ra/l/l/L^x*­A legújabb határidő: szerda délután egy óra — Állítólag remény van a függő angazsmán rendezésére Ma délelőtt a tőzsdén már külsőségek­ben- is megnyilvánult az izgalom, amit a Halász-ügy keltett. Már kilenc óra után kezdtek gyülekezni a tőzsde tagjai a terem­ben és 10 órakor úgyszólván teljes számban együtt voltak a tőzsde látogatói. Tiz órától tizenegyig a legellentétesebb híreket kolpor- tálták az éjjel, valamint a ma délelőtt foly­tatott tárgyalásokról, sőt 11 óra tájban olyan verzió keringett, amelynek az volt a lényege, hogy Krausz Simon, aki eddig is részt vett a tárgyalások vezetésében, vissza­lépett volna ettől a szerepléstől. Ez a verzió még fokozta az izgatottságot, mire többen a tőzsde tagjai közül nyomban telefonon érintkezésbe léptek Krausz Simonnal. Ennek eredménye volt azután, hogy negyed 12 előtt néhány perccel Schwarcz Jakab tőzsdetaná­csos egy emelvényről Krausz Simonnak kő­vetkező üzenetét hozta a tőzsde tudomására. — Az a hir, hogy a rendezéstől vissza­léptem volna, nem igaz, mert teljese bizo­nyossággal várom a kibontakozást. \ 'Krausz Simonnak az üzenete lecsillapította az izgatottságot és negyed tizenkettőkor meglehetős nyugodtság mellett indult meg a tőzsde forgalma. [A! Halász-ügy fejleményei azonban válto­zatlanul élénken foglalkoztatták a tőzsde közönségét és féltizenkettö tájban megint j csoportokban tárgyaltak az esetről, aminek főként az volt az oka, hogy a rendezés mó- -dozatairól folyton újabb és újabb hírek ke­rültek forgalomba. A csoportokban való tár­gyalás során is kidomborodott azonban az az egyhangú vélemény, hogy az érdekeltek­nek már csak a külföld szempontjából fel­tétlenül rendezni kell az ügyet, ezért meg­lehetősen nagy érdeklődéssel fogadták azt a búrt, amely azonban a délelőtti órákban természetesen ellenőrizhetetlen volt, hogy a nagy pénzintézetek a tőzsde megmentése értelmében egy nagy pakettet vesznek át a (Magyar-Német Mező-részvényekből 40—45 pengős likvidáeiós árfolyamon. Egy másik verzió szerint a Magyar-Német Mezőgazdasági Rt.-hoz közelállók vennék át a 35.000 részvénynek egy számottevő részét, állítólag 60 pengős likvidáeiós árfolyamon és e két kombinációnak a variációjaképen már arról is rebesgettek, hogy megtalálták volna a módozatot arra nézve, miként osz- szák fel annak a differenciának a megfizeté­sét, aniely a 60 pengős és az érdekeltek által átveendő pakett likvidáeiós árfolyama között mutatkozik. Úgyszólván félegyig folyton ezekről a ki­bontakozási módozatokról tárgyalt a tőzsde közönsége, amellyel szemben azonban a tőzsde nyűgöd tabb elemei óvatosságra intet­ték a piacot, mert a kibontakozás részletei-' jjfyaMiMeti perzsa szőnyegek P 100-től jj I r.Jnseí" 3 fiák, varrógép jénait P 250.— J IrizOsl 12 szem, feávéskészlei j^ait 16 liil. Jj ről csakis akkor lehet határozottabban nyi­latkozni, ha fbdrezva van a 34.000 Magyar- Német Mező likvidáeiós árfolyama. Utalás tartént azonban arra nézve is, hogy a hol­napi és a 9-iki kasszanapon teljesítendő kö­telezettségekről is inkább csak becslések vannak. Beavatottak azonban úgy tudják, hogy mivel a Halász-féle ügyletek túlnyomórészt prolongációs üzletekből állottak, valószínűleg október 2-án, holnap is ugyanannyi lesz a kötelezettség, mint 25-én, vagyis körülbelül másfélmillió pengő. Az október 9-iki kasszanap igényeiről azon­ban még csak becslések se mvoltak a pia­con. Félegykor különben a tőzsde elnökségé­nek tagjai is jelen voltak a teremben és ter­mészetesen nagy feltűnést keltett, amikor a tőzsde tanácsosi az értékpiacról úgyszólván testületileg vonullak fel a tőzsdetanács har­madik emeleti tanácskozó termébe. Régi tőzsdetagok mondották, hogy egyáltalában nem emlékeznek olyan rendkívül iizgalomra, mint amilyennek a tagok ezt a felvonulást kísérték. Teljesen megegyeztek ugyanis a vélemé­nyek abban, hogy az az ügy most már nem a Halász Lajos ügye, hanem az egész tőzsde ügye, mert arról a 7—8 nagyügynökről nem szólva, akik főleg Halász Lajos megbízásából teljesítettek üzleteket, körülbelül 30—40 olyan ügynöki cég Tan bekap­csolva, amely nem Halásztól kapta ugyan a megbízásokat, de viszont a bankok megbízásai révén összekötte­tésbe kerültek azokkal az ügynökökkel, akik Halász részére teljesítetlek meg­bízásokat. Hatalmas láncolatot alkotnak tehát azok a tételek amelyeket a Halász-féle esetből ki­folyóan rendezni kell. Félegytől egy óráig az általános izgalom hatása alatt lényegesen csökkent a forga­lom, mert a tőzsde közönségét túlnyomóan a Halász-cég ügyei foglalkoztatták. Azt ál­talában helyeselték, hogy a Magyar-Német Mezőgazdasági, a Dunántúli sertéshizlaló és az Erdőbirtokosok részvényeinek forgalmát ideiglenesen beszüntette a tőzsdetanács, ab­ban a tekintetben azonban, hogy a kifizetést is betiltotta volna a zsírónál, nem volt egy­séges a vélekedés, mert attól tartanak, hogy ez is zavarokat okozhat a kasszanap ügyei­nek rendezése alkalmával. Most tudniillik, amikor a tőzsdén a legnagyobb elővigyáza­tosság lett úrrá és ‘amikor pénzt szerszni ismét nehéz, sok cégnek okozhat kellemetlenséget, ha nem kapja a leszállított négy részvény nek az ellenértékét. Nagy vitákat provokált továbbá a differen­ciának bizonyos kvóta szerint való elosztásá­nak terve is és a tárgyilagosság kedvéért már meg kellett állapítani, hogy a tőzsde tagjai­nak zöme a mai déli viták során azt az álláspontot foglalta el, hogy semmiesetre sem lehet anyagilag felelőssé tenni azokat az ügynöki cégeket, amelyek szerény jutalékért dolgoztak. Amennyiben tehát a differenciá­nak kvóta szerinti elosztására kerül a sor, a tőzsde lagjai elsősorban azoknak az anyagi kötelezettségekbe való bevonását követelik, akikről köztudomású, hogy a Halász-féle ügyletek kosztoltatása révén vagyonokat ke­restek. A tőzsdetanács szerda délután egy órára halasztotta döntését Fél egy óra helyett égy óra után néhány perccel kezdődött a tőzsdetanács mai szen­zációsnak Ígérkező ülése. A tőzsdetanács ugyanis a múlt szerdától kezdve máig ha­lasztotta annak a kérdésnek az elintézését, vájjon a Halász-féle ügyben ki kell-e mon­dani a hivatalos inzolvenciát vagy sem? A tanácsülés késését az okozta, hogy félegy és egy óra között is folyiak tár­gyalások az ügy rendezése érdekében. Egv órakor azonban bevonultak a tanács tagjai Végh Károly elnöklésével és körül­belül félóráig tarló tanácskozás után úgy határoztak, hogy a döntést szerda délután egy órára halasztják. A tőzsde tagjai két óra tájban értesültek a határozatról és nemcsak nagy szenzációt, de meglepetést keltett az újabb halasztás. Az Esti Kurír munkatársa a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, beavatott helyeken érdeklődött, hogy mi lesz a halasztás következménye és a következő rendkívül érdekes információt kapta: A tanács halasztó döntése folytán min­denekelőtt az a kérdés nyomult az előtérbe, hogy a holnapi, keddi kasszanapot nem ha- lasztják-e szerdára. Ez a kérdés nem is volt vita tárgya a a n ács ülésen és igy holnap meg­tartják a kasszanapot, azzal a korlátozással, hogy az október 2-iki kossznapon a Mgyar- Német Mező, a Dunántúli, az Erdőbirtokosok és a Magyar Vágón- és Gépgyár részvényei­nek ellenértékét nem fogja kifizetni a zsíró. Egyébként a többi részvény átvéele és szállí­tása tekintetében éppen úgy megy végbe a rendezés, mint más kasszanapokon. Érdeklődtünk természetesen az iránt is, hogy milyen okból halasztották el újból a végleges döntést. Erre vonatkozóan ugyan­csak jól informált helyről 3zt mondották munkatársunknak, hogy a mai tanácsülésen is olyan bejelenté­sek történtek a rendezés lehetőségére vonatkozóan, hogy a tőzsdetanács szük­ségesnek tartotta az újabb kímélet! idő megadását. A halasztásból erre következtetett a tőzsde közönsége is, úgyhogy két óra tájban kissé megnyugodtak a kedélyek. A prágai értéktőzsde Prága, október 1. 4'/!%-os prémiumkölcsön 99.85, 6%-os beruházási kölcsön 100, 6%-os lisztkölesön 99.85, 6%-os osztrák államkölcsön 99%, Cseh- Unio-bank 404, Cseh Leszámitoló-bank 445, Cseh Iparbank 446, Prágai Hitelbank 567, Zsivnosetnska Banka 569, Cseh Cukor 880, Schöller 19.80. Ilorvát Cukor 2S8, Első Pilseni Sör 33.10, Nyugat-eseh Kaolin 37.80, Cseh-Morva Gépgyár 71.30, Brünni Gépgyár 45’/2, Rínghofer 10.83, Semmcringi 6IV2, Alpesi 213, Osztrák Bánya 39.00, I’oldikohó 820, Prágai Vas 18.45, Skoda 13.12, Pozsonyi Kábel 23.10. A Gellérthegy szomszédságában, * Horthy Miklós- I ati villamos megállónál, a Fadrusz-lUca sarkán, a I tervezett nagyparkkal szemben épülő társasházunk- I ián november elscjt beköltözésre még pár 2, 3, i, j 5 szobás I Kertes ürtiRlaüás! kapható. Legszolidabb építkezésű, remek, napos j lakások loggiákkal, csempézett mellékhelyiségekkel. Legolcsóbb fis árak (12.800 pengőtől.) öröklakása? i te—12% tiszta jihedelemniel bérbeadjuk’ „Centrum" Házépítő és Ingatlanvállalat, Horthy Miklós-ut 15/b. j 8—12, 3—félötig. József 422—25. BUDAPESTEN BIZÁNCBAN MA ELŐSZÖR ZALAEGERSZEG! HORVÁTH REZSŐ KOMBINÁLT ZENEKARA Uccai harc Hamburgban a köz­társaságiak és a kommunisták között Hamburg, október í. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A tegnapi hamburgi képviselőtestületi vá­lasztásokai kalmából Geesihacht kerületben véres összetűzésekre került a sor a birodal­mi lobogószövetség tagjai és a kommunisták között. Az összecsapásnak egy halottja, tiz súlyos és több mint kétszáz könnyebb sebe­sültje van. A hangulat egész nap rendkívül izgatott volt s már a kora délelőtti órákban kisebb-nagyobb verekedések voltak az egyes választási helyiségek előtt, több könnyebb* súlyosabb sebesüléssel. A birodalmi lobogó­szövetség tagjai délután felvonulást rendez tek a város utcáin. Az egyik utcában hirtelen gurmbötokkal és revolverekkel fölfegyverzett kommunista csapat támadt a lobogószövetlég embereire. Vad verekedés kezdődött, amelyet a rend­őrség a verekedésben résztvevő hatalmas tömegekre való tekintettel, tehetetlenül volt kénytelen szemlélni. Előkerültek a zsebek­ből a revolverek is s a lövöldözések során egy kommunistát agyonlőttek, többeket pe­dig súlyosan megsebesítettek. Néhány sebe­sültnek az állapota életveszélyes. Porok egy eladott, de át nem irt pesti ház körül A Sütőmunkások Otthona, mint szövetke­zet 1926-ban megvásárolta az Orion cérna- ipari és kereskedelmi rt. Tisza Kálmán-téri házát egymilliárd hetvenezer koronáért. Ami­kor a házat átakarták Íratni, az Orient igaz­gatója Vadas Géza kiállított egy átírás enge­délyt, amire azonban nem a cég teljes címét, hanem csak Orient rt... ,-t címet irta és azt is csak maga irta alá, holott még egy cégjegy­zés lelt volna szükséges. A telekkönyvi ható­ságok megtagadták a hiányos okirat alapján az átírást, mire a sütőmunkások otthona pert indított. A per során Vadas igazgató azzal vé­dekezett, hogy az adásvételi szerződés nem történt cégszerűen és az igy semmis. A pert el is ufasitották, mire most már a sütőmunkások otthona büntetőfeljelentést tett, amelyben azonban az ügyészség ném vállalta á vád képviselőiét: Ezekután Vadas Igazgató hatóság előtti rágalmazás miatt peri indított a szövetkezet két igazgatója, Kardics Kálmán és Szladck Kálmán ellen, akiket a mai bünfeíő járásbíróság! tárgyalá­son dr. Gergely István védett. A bíróság mind a két vádlottat felmentette a vád alól, mert jóhiszeműen tették meg feljelentésüket, aiptt bizonyít a becsatolt adásvételi szerződés és a polgári perben történt védekezés is. Az Ítélet ellen a sértett fellebbezést jelentett be. Autóbaleset érte a írancia gyarmaiügyí minisztert Párizs, október 1. ' C.lr Esti Kurír tudósítójától.) Terrier gyar­matügyi minisztert tegnap Grenoble közeié-: ben autószerencsétlenség étté. A miniszter az újonnan épült viadukt felavatására ment, miközben autója az országúton összeütközött egy szembejövő inagánautomobillaL A gyar- matügyi miniszter kiesett a kocsiból és el. tört? a jobbkarját. ŐSZI ESŐS IDŐBEN Ó^A Efi!ESZS£6ET HŰ pestis • WT* eöeti aiías? raeidiwk ftfSfön Eredeti amis? raeiínek leges ftfsitelhes, nagwon

Next

/
Thumbnails
Contents