Esti Kurir, 1928. december (6. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-01 / 273. szám

LL^v IZEI ESI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P.. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA: 10 F. CSEHSZLOVÁ. K IÁBAN Ke. 1.20. JUGOSZLÁVIÁBAN 2'H DINÁR, AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSIG. VI.. ARADI UCCA 8 TELEFONSZÁM: 261-41. 261 42. 261—43, 268 -28 KIADÓHIVATAL: VI., TEREZ-KÖRŰT 24b. L EM. TELEFONSZÁMOK: 122 — 88 és 254 — 05 U, ÉVFOLYAM BUDAPEST. 19 28 DECEMBER 1 SZOMBAT 27 3 SZÁM TIZEMRETTEN gyűjtöttek egybe a szakértelmét és érdek- képviseletet: kötelességtudásí, érdeklő­dést, belső meggyőződésből fakadó rész­vételt nem tudtak adni hozzá. ♦ Oka pedig mindennek az, hogy a dik­tatórikus vágyak lombikjaiban született elméletekkel szemben változatlan marad az igazság: csak az a törvényhozás tud a Tizer kelten voltak tegnap magyar s .n..torok a felsőláz ülésén. Tizen- káíen vesztek el a nagy teremben, melyben, fontos törvényjavaslatok .kö­mény atmoszféráját kellett volna érezni, melynek félkörében a magyar pénzügy- miniszter tartott aggodalmas és mélyre- tekintő beszédet egy nemzet szomorú, meggyötört helyzetéről. Nem is lehet másként, mint a leg- keserübb csalódás hangján beszélni er­ről a tünetről, a felsőháznak erről az elárvuliságáról, elnéptelenedéséről. Ki hitte volna vájjon azután a nagy és ál­talános roham után, mely a felsőházi helyekért megindult, ki hitte volna, hogy7 pálmával a kezükben az urak ilyen hamar elveszítik minden érdeklődésü­ket az ország ügyei iránt, ilyen hamar elunják a szép és barátságos folyósokat, az ünnepélyes tárgyalási termet? A diszért, a címért, a helyért: nem kíméltek fáradságot, munkát, nem ki méltek egy kis könyököt sem. Csak úgy, mint minden rtiás állásnál, címnél Magyarországon. Azután, hogy elnyer ték, hogy körüllengi őket az officium tekintélye, tisztelete, dicsősége: nem ér­zik többé setn szükségét, sem köteles­ségét annak a mandátumnak, amelyet elnyertek, nem éreznek többé érdeklő­dést az ország ügyei iránt, melyekért pedig küldettek, nem érzik az ezer problémával viaskodó nép szavát, ba­ját, vágyait. Azt érzik egyedül, hogy' felsőházi tagok, hogy helyük van a magyar törvényhozásban s hogy ezzel a hellyel felelősség és beszámolás nél­kül sáfárkodhatnak úgyis, hogy — üre­sen hagyják. ­* De elméleti tanulsággal is szolgál a felsőház dezolállsága azoknak, akik oíy szivesen foglalkoznak a parlamentáriz- raus válságának kérdésével, csak azért, hogy kimtutahássák : a parlamentariz­mus tényleg válságban van s a válságon más, mint a megszüntetés nem segíthet. Ezek a doktorok, a titokban csírázó diktatúrák magántudósai, mielőtt a kom zilium eredményeként a biztos halált ki­mondanák, gyógyítás helyett rendszerint uj módszereket szoktak ajánlani. Leg­inkább az olasz példából: a szaktudás helyét követelik a törvényhozásban, az érdekképviseletek erősebb szerepelteté­sét, általában olyan képviseletet, mely nem a nemzet politikai akaratának ki­fejezője. Nos : a mi felsőházunk elég tekintélyes helyet adott az érdekképviseleteknek és a szaktudásnak. De elég lehetőséget nyújtott az uralmon levő rendszernek arra is, hogy kinevezéssel juttassa tag­sághoz azokat, akiknek tudásától, hozzá­értésétől, komolyságától, tájékozottságá­gától, higgadtságától nagy eredményeket várt. A felsőház ellen ebből a szempontból kevés kifogás eshetett. Joggal várta a polgárság, hogy ezen a szenátuson majd beigazolódik, mennyire igazuk volt a parlamentáris válság magántudósainak, most beigazolódik, hogy az alsóházzal szemben milyen magasrendii, milyen fenkölt, milyen bölcs és hozzáértő mun­kát fog végezni a felsőház. A tegnapi ülés megmutatta, hogy mi­lyen is a gyakorlatban az ilyen ,ideális" törvényhozás. Megmutatta, hogy hiába nemzet érdekében és a nemzet vágyaival párhuzamos munkát végezni, amely szo­ros kapcsolatban van a nemzettel, ame­lyet a nemzet fakaszt önmagából, amely­nek tagjai a nemzet bizahhának letéte­ményesei. A mai parlament, mi-ndkét házával, ré­gen és távolra szakadt el az élettől. Nincs kapcsolata a mával, nincs kapcsolata a mindennap újból születő gondokkal, pa­naszokkal, kérdésekkel. Nincs kapcso­lata, mért a választási rendszer az alsó- háznál és a válogatási rendszer a felső­háznál lehetetlenné is teszi. Nem is lesznek többen tizenkettőnél; ha többen lesznek: az a több is csak annyit fog jelenteni, mint most a tizen- kettő. Egy-egy kivételes alkalommal ér­deklődést; talán csendes izgalmat, ha különös okok idézik. De ez a testület mai összeállításában sohasem lógja magá­ból sugározni azt az öntudatot és azt a biztonságot, mely minden valódi népi törvényhozásból kiragyog s mely tulaj­donképpen nem egyéb, mint a nemzet bizalmának visszfénve. BORZALMAS MERÉNYLET CENA BÉG GYILKOSÁNAK TÁRGYALÁSÁN A meggyilkolt €ena bég testvérének szolgája Prágában, a merénylet mai főtárgyalásán agyonlőtte a gyilkost •w2/l/vx» A merénylő hat dum-dum lövést adott le, amelyek közül négy halálosan talált — Cena bég gyilkosa, Algiviád Eebi a mai tárgyaláson gazembernek és hazaárulónak nevezte Ahmed Zogut, Albánia királyát ........— ■ — A tárgyaláson súlyos tíidőiövést kapott egy olasz újságíró, az egyik esküdt pedig a karját törte Prága, november 30. (’.-lz Esti Kurír tudósítójának telefonjelen­tése.) Ma délelőttre tűzte ki a prágai csküdt- biróság Cena bég voit prágai albán követ gyilkosának, Algiviád Bébi albán diák bűn­ügyében a főtárgyalást. A főtárgyalás azon­ban váratlan és borzalmas végétért: a vádlottat a tárgyalási szünetben egy albán honfitársa vérbosszúból agyon­lőtte. Algiviád Bébi azzal védeke­zik, hogy a merénylet idején még kiskorú volt A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött. A vádlott nem tud csehül é§ csak néhány szót tanult meg a. börtönben. Olasz tolmácsot hív­tak és ez fordította azután cseh nyelvre az albán diák olasz beszédét. Az elnök a vád lőtt személyi adatainak felvételénél megálla­pította, hogy a vádlott 1905 február 5-én született Elbasszánban, amint ez az elbasszáni Szent Miklós-templom anyaköny­véből megállapítható. Algiviád Bébi ezzel szemben azt állí­totta. hogy 1908 februárjában született, tehát gyilkosság elkövetésekor még nem volt nagykorú, A törvényszék nem fogadta et ezt a védeke­zést. Ezután megkezdték a vádirat felolva­sását és minthogy a felolvasás cseh nyelvén folyt, átnvuitották a vádlottnak a vádirat egy olasz példányát.. Az albán diák a vád­irat felolvasása közben maga is olvasta a vádiratot, többször fejét .csóválva, .néha mosolyogva. A vádirat felolvasása után áz elnök azt kérdi a vádlottól, hogy bűnösnek érzi-e magát, mire a vádlott azzal válaszol, bőgj a gyilkosságot elkövette ugyan, de bű­nösnek nem érzi magát. Az elnök ekkor hosszabb ismertetésbe fo goit és részletesen tájékoztatta az esküdte­ket’az albán állam keletkezéséről és törté­netéről. A titokzatos albán politikai bizottság A vádlott közben többször félbeszakította' és kijavította az elnök egyes kijelentéseit, igy főleg azokat a részeket, amelyekben Áchmed Zoguról van szó. Abigád Bébi többször közbeszólt, azt mondata, hogy Achmed Zogu gazember és hazaáruló, aki eladta Albániát és az albán népet. Az elnök végre féltizenegy óra tájban megkezdte a vádlott kihallgatását. A vádlott elmondotta élettörténetét gyer­mekkorától kezdve egészen a merényletig. Már gyermekkorában nagy hajlandóságot mutatott a tudományok iránt és Edison csi- kágói professzor fedezte fel nagyszerű képes­ségeit. A professzor Elbasszánból Rómába küldte és elhelyezte a Cavour-intézetben. Hosszabb ideig folytatta itt tanulmányait. később azonban egy politikai bizottság utasítására félbeszakította azokat. Ettől kezdve kizáróan politikai céloknak szentelte életét. Az elnök arra a kérdésére, mi volt ez a po­litikai bizottság és melyek voltak ezek a po­litikai célok, a vádlott ezt felelte: —— Erre a kérdésre nem válaszolok. Majd elmondotta, hogy ugyanennek a po­litikai bizbttságnak a megbízásából ment 1927 tavaszán Belgrádba. 1927 augusztus 25-én útlevelet kért Belgrádiján és tavasszal azután elutazott Prágába és a belgrádi albán forradalmi bizottság pénzzel és revolverrel látta el. Becsen át vette útját és október 10-én érkezett Prágába és 14-én este 10 órakor a Vencel-téren lévő Passage-kávéházban azután hátulról agyonlőtte Cena béget. Amidőn- a vádlott idáig jutott vallomásában, az elnök újból félbeszakította és megkérdezte tőle, hajlandó-c részletesen elmondani, mi volt ez a politikai bizottsági’ A vádlott azonban ismét csak nem-mel válaszolt. Hat lövés dördül el a tárgyalóteremben és a vádlott holtan összeesik Az elnök erre a tárgyalást negyedórára félbeszakította és az esküdtek visszavonultak a teremből Ebbcu a pillanatban az ötödik padsorból cgv ismeretlen férfi lépett a tanuk pad­jaihoz és mielőtt még bárki is megaka­dályozhatta volna, kirántott pisztolyá­val, gyors egymásutánban hat lövést adott le Algiviád Bébire. Négy golyó ha­lálos volt és a vádlott azonnal meghalt Mint utólag megállapítást nyert, a re­volver dumduin golyókkal volt töltve. Súlyosan megsebesült az albán diák mel­lett álló Belvecchio olasz újságíró, a Giornale d'ltalia munkatársa, aki tüdő­lövést kapott Az egyik esküdt karját törte, amint rémületében kirohant a te­remből. A tárgyalóteremben borzalmas pánik keletkezett .4 közönség vad tülekedéssel tört az ajtók jelé, főlég a nők ménekültck kétségbeesett sikoltozással. A rendőrök cs fogházőrök csak. nagynehezen tudták a rendel ismét helyre­állítani. , A tettest azonnal letartóztatták. Kiderüli, hogy az illető a meggyilkolt Cena bég testvérének Gana bégnek inasa, aki teg­nap érkezett meg urával együtt Prágába. A letartóztatott gyilkos nem hajlandó vallo­mást tenni tette indító okairól. Már jóval a tárgyalás megkezdése élőt

Next

/
Thumbnails
Contents