Esti Kurir, 1929. március (7. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-01 / 50. szám

\ EGÉSZ EURÓPÁBAN? Herrmann Miksa kereskedelmi minisz­ter tegnap egy interpellációra adott vála­szában azt mondta, hogy fájdalom, mi sem vagyunk kivételek, mert egész Euró­pában ugyanaz a gazdasági helyzet, mint nálunk. A kereskedelmi miniszter ur ki­jelentés^ figyelmet érdemel s ezért nem térünlr napirendre felette. Valóban úgy van, hogy egész Európában ugyanaz a gazdasági helyzet, mint nálunk? A keres­kedelmi miniszter ur megállapításával kénytelenek vagyunk vitába szállni és megkísérelni, hogy megdöntsük azl. Kénytelenek vagyunk tagadásba venni, hogy egész Európában olyan volna a helyzet, mint nálunk. Nem olyan a helyzet, Angliát kivéve, egyetlen nyugateurópai államban sem. Éppen a napokban jeleni meg igen érde­kes indexszámítás az európai államok ipari termeléséről és ebben a munkában az érdekelt országok hivatalos statisztikai szervei mutatták ki a termelési viszonyo­kat. Ez az index meglepő és uj adatokat tárt föl, úgyhogy foglalkozni érdemes vele még a kereskedelmi miniszter em­lített kijelentésén túl is. Ebbői az index- összeállitásból tudjuk meg, hogy Francia- országban virágzó konjunktúra van és a termelés mintegy negyven egységgel ha­ladja meg a békebelit. Amerikában is to­vább tart az ipari konjunktúra, ott az indexegység harminc ponttal magasabb a békebelinél. A legyőzött Németország termelési indexe is magasabb közel húsz ponttal a békebelinél és hasonló a hely­zet Olaszországban is. Egyedül Angliában mutatkozik hanyatlás a termelési index adatai szerint, ott erősen a békebeli nívó alá csökkent a termelés, de ennek okai nyilván a bányaipar válságával függnek össze. Angliát különben sem kell egyelőre félteni, hatalmas fizetési mérlegfeleslege kiegyenlíti azt a különbözetek amely az ipari termelés terén mutatkozik. Az ivari termelés terén tehát sem Amerikában, sem Európában nincsen baj és ebből a szempontból még Ausztria és Csehszlová­kia helyzetét is kedvezőnek ismerjük. Igaz, hogy látszólag nálunk kedvező ipari termelési indexet lehetne kimutatni, mert hiszen a régi Magyarország ipara a vám- közösség következtében nem tudott ki­bontakozni és indusztrializálódásunk tu­lajdonképen az összeomlás után vett na­gyobb lendületet. A vámvédelem tette le­hetővé uj iparok keletkezését és hogy a mai Magyarország számos cikkben már el tudja látni a belföldi ipari termékek szük­ségletét, a fokozódó iparosodásnak az eredménye. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Magyarországon az ipari eredményekből következtetve jól mennek a dolgok. A helyzet egyáltalában nem kedvező, sőt az utóbbi hónapokban a konjunkturális hanyatlás minden téren megnyilatkozik. Ez a jelenség a kereske­delmi miniszter figyelmét sem kerülte eb de ö abban talál vigasztalást, hogy egész Európában hasonló helyzetet lát. Az ipari index és azok a jelentések, amelyek az európai államok gazdasági helyzetéről adnak számot, egyáltalán nem igazolják a kereskedelmi miniszter ur következtetéseit. Franciaországban páratlan föllendülés mutatkozik és a re­konstrukció olyan eredményeket tud fel­mutatni, amelyek szinte példátlanul álla­nak Európa közgazdaságában. Olcsó pénz áll a termelés r ndelkezésére és a tőke már kifelé is keres magának utakat. Németország viseli a súlyos jóvátételi ter­heket és éppen most ajánl fel két milliárd márka évű kötelezettséget a Rajna-vidék kiürítése ellenében. Eddig is a magángaz­daság viselte a jóvátételi terheket és ha el tudta viselni, ez olgan erőnek és vitali­A Keresztény Gazdasági Párt vezetői úgy tervezték, hogy ma délelőtt megjelennek Vass József népjóléti miniszternél és részben fel­világosítást adnak neki a Petrovúcz körüli afférról, részben pedig megbeszélik mindazo­kat a kérdéseket, amelyek ezzel az üggyel kap­csolatosak lehetnek. Ez a tervezett látogatás elmaradt, mert a Keresztény Gazdasági Párt két vezére, Ernszt Sándor és Zichy János gróf A párt vezetőségétől az Esti Kurír munka­társa azt az információt kapta, hogy Ernszt és Zichy felgyógyulása után a párt azonnal párt- értekezletet hio össze. Ezen fogják tisztázni elsősorban azt a kérdést, hogy Petrovúcz Gyula a párt vé­leményéi fejtette-e ki Reichspostbeli cik­kében, vagy pedig saját politikai meggyő­ződésének adott kifejezést. Hangsúlyozzák a pártban, hogy Petrovúcz előzőén a pártcrtekczleten nein jelentette. be, hogy cikket fog irni a Reichspostba, ilyen­formán tehát előreláthatólag a párt arra az álláspontra helyezkedik, hogy a Kcichspostban megjelent cikk Petrovúcz Gyulának magánvéleményét tükrözi vissza. A párt tehát valószínűleg nem azonosítja magát a Reich.sposibeti cikkel, ezzel szemben a dolog érdemi vitája során a jelek szerint rámutatnak arra, hogy a keresztény gazdasági pártot megilleti a szabad kritika joga, képviselőinek tehát joga van kritikát mon­tásnak a tanú jele, amely bizakodással kell, hogy cltöltse a világot Németország jövőjével szemben. A kis Belgium is tel­jesen talpraállt és gazdasági helyzete jobb a békebelinél. A csehek a világ nagy cu- korkrizisé ellenére is aktív kereskedelmi mérleget tudnak felmutatni. Szóval, még­sem ugyanaz a gazdasági helyzet egész Európában, mint nálunk. Mi, akik hiva­tásunknál fogva napról napra figyeljük az európai közvélemény megnyilatkozá­sait, nem találkozunk annyi bajjal, annyi panasszal egy ország sajtójában sem. Vi­szonylag hol van annyi inzolvencia, csőd, mint nálunk? Éppen a közelmúlt napok­ban tárta föl sérelmeit és sebeit egy nagy még mindig beteg. Ernszt ma reggel felkelt és két hét után először misézett, mise után azon­ban újra ágyba feküdt. Zichy János gróf har­minckilenc fokos lázban fekszik és orvosainak véleménye szerint meg jó néhány napig az ágyat kell őriznie. Ilyenformán a Vass népjóléti miniszterrel tervezeti megbeszélés eltolódik. dani abban az esetben, ha ez megfelel az igazságnak. Ügy hírlik, hegy Ernszt Sándor, aki tudvalévőén a Reichspost-beli cikkeket megindította, többé-kevésbé azonos állás­pontra helyezkedik Petrovúcz Gyulával és a pártértekezletcn czí kategorikusan ki is fogja jelenteni. Ernszt Sándor tiltakozni fog az elten a vád ellen, hogy a magyar törvényhozás tagjainak külföldi lapban nem lenne jo­guk politikai kritikát mondani. Ki fogja jelenteni, hogy ö a tleichspostba az elmúlt évek során is többször irt cikket, sőt a Reiclisposton kivid a Kölnische Volkszei­Kormánypárti körökben i: Petrovúcz-ártér­rel kapcsolatban különösképen csak őzt vitat­ják, hogy a reparációnak milyen módjára van szükség, de teljesen figyelmen kívül hagyják a legfontosabb kérdés! igazat irt-e Petrovúcz a „Reiehspost“-ba. iparágunk, az asztalos iparosság. Hétről hétre tömegével zárják be műhelyeiket a szabóiparosok is. Most az építőiparban következik be a pangás. A megélhetés egvre nehezebbé válik, a munkanélküli­ség nem enyhül, a munkaalkalmak egyre; csökkennek és a különböző iparok hely­zete nem javulhat, mert a társadalom fogyasztóképessége fokozatosan hanyat­lik. Az adóterhek elviselhetetlenek és a kormány részéről semmi cselekvés nem nyilvánul meg a gazdasági bajok enyhí­tése tekintetében. Teljes passzivitás az. egész vonalon, nagy csend a gazdasági életben. Nem egészen ngy, mint Európa más országaiban. tungban is több politikai kritikája látott nap­világot. A kapott információk alapján e pillanatban annyit tehet megállapítani, hogy u Petrcvácz-aífér nem jutott nyugvó­pontra és a további /politikai megbeszélésektől, első­sorban a népjóléti miniszterrel tervezett tár­gyalásoktól függ, hogy milyen eredményekkel fog végződni. A kormánypárton ma este a pártértekezleten akarták szóvátepni a Petro- vácz-ügyel. Ez a pártértekezlet azonban1 el­marad, mert a kormánypárti képviselők túl­nyomó többsége a Ház újabb elnapolása miatt vidékre utazott. A párt elnöki tanácsa összeül vidékre utazott. A párt elnöki tanácsa összeül, de tekintettel arra, hogy Vass népjóléti minisz­ter és a keresztény gazdasági párt vezérei kö­zött tervezett megbeszélés elmarad, előrelátha­tóan érdemben alig foglalkozhat az üggyel. Holnap délután 5 órakor egyébként belli len miniszterelnök élni w lsével miniszter­tanács lesz. Az Esti Kurír“munkatársának be­avatott helyről kapott információja szerint minden bizonnyal a Petrovácz-affér is szóba kerüt. Hetiden miniszterelnök ez alkalommal fogja kijelenteni, hogy fontosságot tulajdonit-e az Ernszt—Petrovácz-akciónak. vagy sem? Ha nem igaz. a kormánynak és pártjának kö­telessége. hogy az állításokat megcáfolja, ha pedig igaz, akkor megint csak nem a keresztény pártnak és Pctrovácznak, hanem a kormány és párt­NEM JUTOTT NYUGVÓPONTRA A PETROVÁCZ-FÉLE INCIDENS Ernszt Sándor tiltakozásra készül az ellen a felfogás ellen, hogy képviselő nem irhát politikai kritikát lapokba Zichy és Ernszt betegsége miatt elmaradt a tervezett megbeszélés Vass miniszternél — A keresztény- párt azon az állásponton van, hogy megilleti őket a szabad kritika joga — A pénteki miniszter­tanács is foglalkozni fog a Petrovácz-afférrel Ernszt felfogása szerint képviselőnek joga van külföldi lapban politikai kritikát mondani Mindegy, hogy itthon vagy külföldön hangzik el a kritika, a lényeg az, hogy jogosult és igaz-e, amit mond, mondja ílaller I y ..." 1 ff 1929 FÉR 2 8. *| / T * ^ nc< »■ ........ \\\\ ff/ whhwwwa/ 10 fillér EL ŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE pA S7FR KFS7T<*i • SZERKESZTŐSÉG: V., VADÁSZ-UTCA II 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- * TELEFONSZÁM: 261-41, 261-42,251-43,268-29 KIÁBAN Ke. 1.20, JUGOSZLÁVIÁBAN 2VS DINÁR. A €? W Á II fi I V KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI * J. ü fia. - X 2. T E L E F O N S Z Á M O K: 122-88 és 254-05 PÉNTEK__________♦_______________59. SZÁM , ír M a ismét verekedés veit az Állatorvosi Főiskolán

Next

/
Thumbnails
Contents