Esti Kurir, 1929. augusztus (7. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-01 / 172. szám

\ ^1 1 I ^ lí |f ]f í!^” jJÍ|jF'^rírmr,rm,!,,rI*!!í7rn!í,l,,T,,?!'rTT!ni:'’f:nHt;ln?,!!f, 10 fillér1*» ^wnMioi^^il,^^!!»!!!!!!iiiiNiiiCTM^^^^^^^^fli. |. \ \ 11.1 I J // J f'*1** ......................................... ——— ..II...1II"f111 1.........II l||L|||| A ...................... L" .„ .........1 ......... ^0 0^^ |[ ^innj'1'1111 I ^ l*1,Ul!II,l||l,1»nnjin i J l*1™81111111111* • ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ: S Z E R K E S Z TŐ S É G: V., VAD ÁS Z-UTCA 11 7.20P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- , TELEFONSZÁM: 261-41, 261-42, 261-43, 268- 28 KIÁBAN Ke. 1.20, JUGOSZLÁVIÁBAN 2l/t DINÁR, R A^^AY IC APÓI Y KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI 1 »nAlVLll T E L E F O N S Z Á M O K: .12 2-8 8 é s 2 S 4 - 0 S VII. ÉVFOLYAM. ♦ BUDAPEST, 1929 AUGUSZTUS 1 CSÜTÖRTÖK ♦ 172. S Z A M Hogyan irta alá Ferenc József a tizenöt év előtt Szerbiához intézett hadüzenetet b m revízió-feltételekkel Csak néhány napja mindössze, hogy szívesen és örömmel regisztráltuk a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt rezo- lucióját a revízió kérdésében. Örömmel regisztráltuk, de — természe­tesnek is tartottuk. Hitünk és meggyőző­désünk, hogy a revízió kérdésében nin­csen ellentét egyik és másik politikai párt, felfogás, világnézet, polgár között. Ha van összefogó abroncsa magyar életnek, mely minden egyében kiyül — ha ez talán más- zös érzéseket, célkitűzést és akaratot köt össze, úgy az igaztalan sérelmek kiigazí­tása, a revízió az. Ezért tartottuk természetesnek a szo­ciáldemokraták elvi határozatát, mely a magyar ipari munkásság pártját elköte­lezte a revízió táborába. Úgy gondoltuk: mniden egyében kívül — ha ez talán más- irányu szemlélete is a dolognak — a po­litikai felfogás is diktálta a határozatot. Mert a szociáldemokrata párt program­jának sarkalatos pontja a népi önrendel­kezés, a nemzetekkel szemben megnyil­vánuló egyetemes igazság, a hibák repa­rálása. A revízió programja ugyanezt várja és kívánja. Más utat tehát maga meggyőződése és hitvallása sem szabhat a szociáldemokrata pártnak. * A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nem diktálhat az Internacionálénak. Annyi bizonyos, hogy az Internacionálé a maga határozatával, mely a magyar igazságos követelések támogatását felté­telekhez köti, éppen az előbb felhozott érvek és okok miatt lecsúszott elvi állás­pontjáról. Meri akármilyen igazságtalan­nak tartja és érzi is a magyar demokrá­cia helyzetét a mai rendszer alatt: a béke- szerződés okozta igazságtalanságok jóvá­tételét nem teheti függővé sem politikai előfeltételektől, sem egyébtől. Ismételjük: ha ez is a felfogásunk, be­folyást gyakorolni, fájdalom, az Inter- nacionáléra nem tudunk. És bár köze­lebb áll hozzá: nem tud nyilván a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt sem. Ezt elismerjük. Ámde: felfogását igen erőteljesen és igen élesen kifejthette volna akkor is, ha a rezolución változ­tatni nem tud s ez éppen az előbb említet­teknél fogva, elvi szempontból is teljes harmóniában lett volna világnézetével. ♦ Ellenben olvastuk azt a párthatároza­tot, amely az Internacionálé rezolucióját követi. Ebben a határozatban a Magyar- országi Szociáldemokrata Párt leplezet­len megnyugvással veszi az Internacio- nálé határozatát és mintegy a maga iga­zolásának mutatja. Nos: csak ismételni tudjuk, hogy a revíziónak feltételekhez való kötése a mi számunkra megdöb­bentő, érthetetlen állásfoglalás. Talán elég, ha a szociáldemokrata párt hivata­los lapjának, a Népszavának egyik közle­ményét idézzük. Azt a cikkét, amelyben Rothermere lord legutóbbi táviratát közli. „Lord Rothermere ... teljes tudatában van annak az elnyomásnak, amelyet a magyar miniszterelnök kormánya gyako­rol a magyar nép fölött. Lord Rothermere tökéletesen tudja, hogy Magyarország haladásának ez egyik főakadálya... Lord Rothermere reméli, hogy Magyar­Párizs, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Briand miniszterelnök, a tizennyolcszoros mi­niszter és tízszeres miniszterelnök, ma délután három órakor mutatkozik be tizenegyedik kormányával a parlament­ben, amelyet elnöki dekrétummal rendkívüli ülésre hivtak össze. A rendkívüli ülésszak valószínű­leg csak egy napig fog tartani s Briand el van tökélve arra, hogy még ma éjszaka kierősza­kolja a kormánynyilatkozat vitájának befeje­zését. A kormánynyilatkozat éppen ezért igen rövid lesz, hir szerint mindössze másfél gép­írásos oldal és kizárólag külpolitikai problé­London, julius 31. Úgy Londonban, mint Washingtonban el­terjedt hírek szerint a Ramsay AlacDonald és Dawes tábornok közötti megbeszélések kielégítő módon haladnak előre. A Times washingtoni levelezője szerint a jövő tavasszal az összes tengeri nagyhatalmak valószi­nüieg I.ondoban tartják konferenciájukat, amely a washingtoni egyezményban kon- templált 1931. évi konferenciát lesz hivatva pótolni. Állítólag maga Höover elnök amellett van, hogy ezt a konferenciát Londonban tart­sák meg, ezzel is számolni akarván Ramsay MacDonaldnak, mint egy kisebbségi kormány elnökének különleges helyzetével. Az értekezlet valószínűleg foglalkozik majd az összes tengeri jármüvekkel, eltérőleg az eddigi programtól, amely két, tárgyilag telje­sen független konferenciát tervezett. llgy Washingtonban, mint Londonban le­hetőleg siettetni szeretnék az előzetes megbe­széléseket, 1 országon a közeljövőben célszerűbb és okosabb politikai irányzat következik majd be.“ Lám: Rothermere lordnak is megvan a maga nézete az uralkodó kor­mányrendszerről, de ez nem jelenti nála azt, hogy a revízióért folytatott harcá­ban bármiféle felléteit is állítson. őszintén sajnáljuk a szociáldemokrata mákra fog kterjeszkedni. A belpolitikai kérdéseket a kormánynyi­latkozat egy szóval sem érinti, tekintettel arra, hogy Briand kormánya éppen azzal a kifejezett céllal alakult meg, hogy egyelőre csak a háború végleges iikvidá-’ fásával összefüggő külpolitikai kérdése­ket rendezi, a belpolitikai problémák megoldásához pedig csak a hágai konferencia befejezése után lát hozzá. A kormánynyilatkozat felszólítja a parlamenti pártokat, legyenek segítségére a kormánynak és tegyék lehetővé, hogy a hágai konferencián kellő tekintéllyel képviselhesse Franciaországot. Amerikát most főként teljes egyenlőség problémája érdekli. Egyes elejtett amerikai célzások arra emlé­keztetnek, hogy Anglia jelenleg cirkálókban, Amerika pedig tengeralattjárókban és tor­pedórombolókban van fölényben. Ez a lény bizonyos kiegyenlítődést jelentene, ami leg­alább is egyelőre némi megegyezést tenne le­hetővé, különösen ha lehetséges volna, hogy a megadott tonnamennyiséget egyik hajóti- pusból' ót lehetne vinni a másikba. A Daily Héráid diplomáciai levelezője úgy tudja, hogy MacDonald—Dawes-íéle megbe­szélésekből bizonyos általános vezérelvek kör­vonalai fognak kibontakozni, amelyeket a washingtoni egyezmény aláírói további meg­beszélések tárgyává fognak tenni. Ez előzetes konferencián, amelynek székhelye London lesz, politikusok és diplomaták, nem pedig tengerészeti szakértők vesznek részt és ha itt megegyezést lehetne elérni, akkor a ‘végleges konferencia több reménnyel kecegtcthet, mint az 1927. pvi genfi elő­zetes konferencia. A Times tokiói levelezője szerint a japán párt állásfoglalását az Internacionálé ha­tározatához. Mert az a nézetünk, hogy a szociáldemokrata párt az általa képvi­selt rétegek számarányától függetlenül is komoly és jelentős harcosa a demokra­tikus törekvéseknek, sajnáljuk őszintén, hdgy ilyen gesztussal a demokrácia érde­kében emelt fegyver élét csorbítja. admiralitás és a,külügyi hivatal állandóan ta­nácskozik a tengerészeti korlátozás ügyében, nincs kizárva, hogy Anglia és Amerika pél­dájára Japán is felfüggeszti az uj építkezések munkálatait, de erre nézve nem lehet jóslá­sokba bocsátkozni. Henderson a hét végén utazik Hágába London, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Hen­derson angol külügyminiszter a hét végén elhagyja Londont és Hágába utazik, hogy résztvegyen a nemzetközi jóvátétel! kormánykonferencián. Henderson augusztus végéig marad Hágában, ahonnan egyenesen Genfbe utazik, a népszö­vetség őszi ülésszakára. Japán és a flottaleszerelés Tokió, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A japán külügyminisztérium és a tengernagyi hivatal között az utóbbi napokban fontos tár­gyalások folytak a flottaleszerelési kérdésben megindult angol-amerikai tanácskozások ügyében. Dakarabo tengernagy, a japán ten gerészeti minisztérium vezetője, felkérte a külügyminisztert, tájékozódjék Londonban és Washingtonban, mi igaz abból, hogy az angol és ameri­kai kormány egyelőre fel akarja függesz­teni a már megszavazott flotfaépitési programúi végrehajtását. Amennyiben ez a hir valónak bizonyulna, úgy a japán tengerészeti minisztérium is ja­vasolni fogja, hogy függesszék fel a japán fiotíaépitési programúi keresztülvitelét. A japán kormány egyébként a flottaleszere- lés kérdésében fontos nyilatkozatra készül, amelyet azonnal közzé tesznek, mihelyt az an* AZ ÚJ FRANCIA KORMÁNY MA MUTATKOZIK BE A KAMARÁBAN A Briand-kormány ma kinyilatkoztatja a kamarában, hogy egyelőre egész erejét a külpolitikai kérdések rendezésének, a háborít végleges likvidálásának szenteli Belpolitikai kérdésekkel egyáltalában nem foglalkozik a kormánynyilatkozat Készülődés a hágai jávátételi kormány konferenciára — Angliában tavaszra döntő konferenciát remélnek a tengeri leszerelés ügyében Nagy optimizmussal ítélik meg Londonban MacDonald és Dawes tárgyalásainak eredményét a flottaleszerelés ügyében * í r

Next

/
Thumbnails
Contents