Esti Kurir, 1929. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-01 / 197. szám

éit-ÁfttLÁZ Ts*-,. Vasárnap, 1929 szeptember 1 3. oldtil A SZÜLÖK AKCIÓJA AZ EGYETEMI KORLÁTOZÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉRE Vasárnap a szülők memorandumba foglalják kérésüket, hogy az összes jelent­kezők felvehetők legyenek az egyetemekre-------------«Vtft/t/lsvm ■ ■ ■ - ■■ Tegna p szülői értekezlet volt, vasárnap pedig nagygyűlésen tárják fel a szülők sérelmeiket A holnapi nagygyűlés határozatait memorandumba foglalják, melyet Rassay Károly vezetésével küldöttség nyújt át kedden a kultuszminiszternek Az egyetemi h;'Igátok szüleinek akciója ey;yre szélesebb köröket mozgat meg. Tegnap délután hat órakor volt az első szülői értekez­let dr. Vajda József Andróssy-ul 11. szám alatti lakásán, ahol ebből az alkalomból több mint kétszáz sí.ülő jelent meg, hogy elsírja panaszát. A megjelentek között volt minden társadalmi osztályhoz és minden felekezethez tartozó szülő. Lehullottak a válaszfalak és azok az el­lentétek, amelyeket mesterségesen állítot­tak az utóbbi időben az emberek közé. Csupa szenvedő, panaszkodó, fiának sorsáért aggódó szülő ült le itt a zöld asztalhoi, hogy legalább némi reményt csillogtasson meg maga előtt. Az értekezlet tegnap a szülői panaszok, fáj­dalmak és aggodalmak jegyében folyt le. A panaszok legnagyobb része anyagi természetű volt. Százával panaszolták el, hogy a tanszabadság korlátozása és az ezzel kapcsolatos érthetetlen kultuszminiszteri rendelkezések következtében a szülők egyik gyermeke Debrecenben, a másik Pécsett, a harmadik külföldön kénytelen tanulmányait folytaim. Három gyermeket három különböző város­ban taníttatni, olyan óriási költséget igépyel, amelyet középosztálybeli szülő viselni nem fűd. Kisfizetésű tisztviselők, akik érthető okokból és teljes joggal arra törekszenek, hogy gyermekük az egyetemet elvégezhesse, f falatot vonják meg szájuktól, hogy a költ­ségeket előteremthessék. Ezek a kisfizetésű tisztviselők csak abban az esetben tudják gyermekeiket taníttatni, ha- - r . . fy •jJt.'ÍV' az érettségizett diák helyet kap annak a ■s városnak az -egyetemén, ahová . az apát foglalkozása köti és így az ifjú a szülői háznál maradhat. t)e sokan félnek gyermekeiknek idegen város­ban való taníttatásától amiatt is, mert nem tudnak megfelelő társaságot biztosítani gyer­mekeik számára. A külföldi befolyás a leg­többször nem egészséges. Egy özvegy anya kis nyugdijából csak úgy tudja jelesen érett gyermekét az egyetemre beíratni, ha a fiú nem lesz kénytelen vidéken tanulni. Könyörgött, hogy járjanak közbe a kultuszminiszternél fia érdekében. Természe­tes, hogy mindenki ezt kéri. Mindenki első­sorban arra törekszik, hogy befolyásos pro- tektort hajszoljon fel, vagy közvetlenül, vagy ,valamilyen ismerőse révén. Innen magyaráz­ható, hogy valamennyi szülő fél nevének és körülményeinek publikálásától. Mindenki ab­ban bízik, hogy a befolyásos protektor elintézi a dolgot. Hetvenöt százalékos rokkant panaszko­dik, hogy tavaly nem tudta gyermekét felvétetni az egyetemre, pedig a legutóbbi törvényes rendelkezés szerint őt előny­ben kellett volna részesíteni. csekély rokkantjárulékát ügynökösködéssel egészíti ki. Három gyermeke van, közülük a • legtehetségesebbel szerelné az egyetemét elvé­geztetni. Mindenüket odaadják, hogy a gyerek egyetemi tanulmányainak költségeit előteremt­sék. De ez természetesen csak úgy járhat sikerrel, ha a diák helyet kapna a budapesti egyetemen, mert a vidéki ellátás költségeit ez a szegény rokkant viselni nem képes. Egy vasúti főtisztviselő, mielőtt a maga ese­tét ismertette volna, aziránt érdeklődött, hogy a neve vájjon nem kerül-e nyilvánosságra, mert attól tart, hogy ebben az esetben B-lis- tára kerül. Jelesen érett leánya Párizsban ta­nul, a költségek előteremtésére az ágyon kívül minden bútordarabot eladtak, mert a leány ki­tünően tanul és nem szeretnék, ha tanulmá­nyait a leánynak Párizsban félbe kellene sza­kítania — Szívbetegeknek és érelmeszesedés­ben szenvedőknek a természetes „Ferenc József“ keseriiviz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. Klinikái vizsgálatok igazolják, hogy a Ferene József viz különösen agyvérzésre és guta­ülésre hajlamos idősebb embereknek ki­tűnő szolgálatot tesz. Kapható gyógyszer­tárakban, drogériákban és füszerijzletek- ben. Általában feltűnik ez a hihetetlen félelem és irtózás a nyilvánosságtól. Attól tartanak ezek a szülők, hogy elvesztik az óriási nehézségekkel felhajszolt protekciót, ha nevük valamiképpen a szülői akcióval kap­csolatosan nyilvánosságra kerül. Mit kér a szülők vasárnapi nagygyűlése a kultuszminisztertől A tegnapi szülői értekezlet mindenekelőtt elhatározta, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor az Iparegye­sület gróf Zichy Jenő-utca 4. szám alatti helyiségében nagygyűlést tart. Ma délelőtt az akció vezetői felkeresték Lázár Miklós főszerkesztőt, hogy a nagygyűlés el­nökségét vállalja. Lázár évek óta foglalkozik á tanügyi kérdésekkel s mint a főváros tan­ügyi bizottságának tagja, keményen küzdött az ifjúság helyes’ nevelése érdekében. Lázár egyébként ma kijelentette az akció vezetői nek, hogy bár a maga részéről minden erővel felkarolja a kérdést, abban csak úgy vesz részt, ha ezek a követelések az egyetemes tan- szabadság érdekeit képviselik Az akció vezetői erre természetesen a leg­messzebbmenő garanciát nyújtották. A vasárnapi nagygyűlésen egyébként Glück Körnél mérnök, Sándori Rezső, a malomegye­sület volt igazgatója és mások fogják ismer­tetni a szülők panaszait és azokat a kérése­ket,’amelyeket a kultuszminiszter elé akarnak tejeszteni. A nagygyűlés határozati javaslatát dr. Va jda József, a szülők mozgalmának-meg­szervezője fogja előterjeszteni és , megindo­kolni. A határozati javaslat három Vészből fog állni, A javaslat első része azt kéri a kultuszmi­nisztertől, hogy úgy emelje fel az egyetemekre felvehető hallgatók létszámát, hogy az összes je­lentkezők beiratkozhassanak. A határozati javaslat másik része azt kivánia. hogy történjék gondoskodás arról, hogy a fel­vételre jelentkezők azokon az egyeteme­ken iratkozhassanak be, amely egyetemek városai az apa foglalkozásához és kenyér- kereseti lehetőségéhez a legközelebb fek­szik. Ez a kérés azt célozza, hogy azok a diákok, akiknek a szülei Budapesten laknak, de tavaly csak a debreceni, szegedi, vagy pécsi egye­temre iratkozhattak be, a most kezdődő tan­évben a budapesti egyetemre járhassanak. Rassay Károly vezeti a szülők küldöttségét a kultuszminiszterhez A vasárnapi nagygyűlés határozatát mem^-1 kultuszminiszternek, randámban foglalva a szülőknek égy nagyobb A küldöttség vezetését az érdekelt szülők küldöttségé adja at Klebelsberg Kunó gróf] kérésére Rassay Károly vállalta. BIZÁNCBAN BORRAVALÓ TÁNYÉROZÁS vasárnaptól kezdve NINCS! BIZÁNCBAN vasárnaptól kezdve mindennap 5—7 óráig KECELI BELA JAZZ­ES TANGO-BANDJE UZSONNA-HANGVERSENYEZ BIZÁNCBAN vasárnaptól kezdve es tón ké nt SARAI ELEMEK KOMBINÁLT Z K IM K K A H A V A I, HANGVERSENYEZ A memorandumot a szülők küldöttsége Rassay Károly vezetésével kedden délelőtt nyújtja át Klebelsberg kultuszminiszternek. A szülők erősen reménykednek, hogy a kultuszminiszter a határozati javaslatban foglalt kéréseknek minden tekintetben éleact tesz és ezzel lehetővé válik, hogy az összes beiratkozni szándékozó érettségizett diákok előtt megnyithassanak az egyetemek kapui és egyben már csak a nehéz gazdasági viszo­nyokra való tekintettel is lehetővé feszi a kultuszminiszter, hogy budapesti szülők gyer­mekei ne legyenek kénytelenek vidéki egye­temre beiratkozni. 4 Eckener repülőgépen meglátogatta Hoovert Párizs, augusziiis 31. Newyorki jelentés szerint Eckener dr. re­pülőgépen Washingtonba utazott, ahol Hoo­ver elnök -fogadta öt. A kihallgatás után Eckener a kormány néhány más tagjánál lett látogatást, majd a német követségre hajtatott és ott töltötte az éjszakát. Másnap repülőgé­pen tért vissza New Yorkba. Tőrrel és boxerrel harcolnak egymás ellen a német bolse­visták és kampóskeresztesek Berlin, augusztus 3.1 (Az Esti Kurír tudósítójától.) A késő éjsza­kai órákban a weissenseei városrészben ismét véres összecsapásra került a sor kommu­nisták és nemzeti szocialisták között. A két tábor késekkel és boxerekkel esett egy­másnak. A rendőrség eleinte tehetetlen volt,a verekedőkkel szemben és a riadókésziilfségfet is mozgósítani kellett, hogy szétválaszthassák a véres verekedés résztvevőit. Az utcai harcnak hét súlyos sebesiiltje volt, akik közül kettőnek az állapota élet­veszélyes. Mind a hét sebesült tőrszurást kapott. A győri rádíókíállít előkészületei A győri ridiókiállitás, amelyet óiig mis ’í! toll szeptember 8-áig tartanak meg a győri i.lövd-’ palota dísztermében és amelyen * összes nagy rádiógyárak reprezentative vesznek részt, igen, nagysikerűnek ígérkezik. A szombat délutáni ün­nepélyes megnyitó alkalmával - budapesti Stúdió is üdvözli a kiállítást, szeptemberi 8-án a Stúdió művészeinek közreműködésével nagy rádiómalinét rendez a kiállítás vezetősége, szeptember 5-én, csü­törtök este pedig a Nyugatmagyarországi Rádió- egyesület, amely a kiállítási rendezi, nagyszábásp rádióestét tart a győri gimnázium dísztermében, amelyen Debrcczeni Elemér íő'< áliskolai tanár, a Nyugalmagyarországi Rádióegyesület igazgatója a magyar rádióiparról tart vetitett képekkel kisért érdekes előadást, utána pedig Forbáth László, a Tungsram-gyár magyar rádió lámpa-ősz (atyának vezetője a fotocelláról tart ismeretterjesztő elő­adást különböző műszerekkel és kísérletekkel szemléltetve a fotocella működését és jelentőségét. PORCELLÁN Kérjük jubileumi kirakatain k megtekintését i I \/c Drv*T-öjDAPEST- Tányérozd nincs lit VdriL/izABEL a-u 50 1

Next

/
Thumbnails
Contents