Esti Kurir, 1930. augusztus (8. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ­KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 2\'t DINÁR. AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: ' RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V„ VADÁSZ-UTCA 11 TELEFONSZÁM: 261—41, 261—42, 261—43, 268-28 KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. TELEFONSZÁMOK: 122 — 88 é» 254 — 05 Vili. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1930 AUGUSZTUS 1 PÉNTEK 173. SZÁM Cikksorozatunkban ma: Hindenburg, Ludendoríí ésBethmann tanácskozása Elzász egy határsávjának átengedéséről KI FELELŐS? Hetek, sőt hónapok óta folyik a különböző minisztériumi szállításokkal és építésekkel kapcsolatos visszaélések kiderítése s a vissza­élések hátterének megvilágítása a hatóságok részéről. Hetek, sőt hónapok óta, majdnem napról napra uj és uj részletek kerülnek nyil­vánosságra, amelyekből az ügyészség keze- munkájábau, az ország közvéleményének meg­döbbenése közben a visszaélések egész fan­tasztikus rendszere épül fel. Minden egyes újabb letartóztatás, a gyanúsítottak majdnem minden egyes újabb kihallgatása, a házkuta­tások és a lefoglalások során megállapított adatok az ország munkás és dolgozó népének megdöbbenését és izgalmát újabb hőfokokkal hevítik. A nyomozó hatóságok minden elismcrésre- méltó lelkiismeretességgel és céltudatossággal igyekeznek felfejteni a visszaélések szálait, hogy az ítélkező bíróság számára teljesen vi­lágos képet produkálhassanak a gyanúsítot­tak állítólagos bűnössége tekintetében. Sajtó és közvélemény igyekezett .felháborodását és megütközését leküzdve, kellő objektivitással kiséri a rendőrség és ügyészség fáradozásait és roppant erőfeszítéseit. A megdöbbenés, amely az ország polgárságán erőt vett, szinte lehetetlenné tette, hogy a maga állásfoglalá­sával bármilyen irányban is befolyásolhassa a hatóságokat, vagy csak előre is véleményt formálhasson hatóságok és bíróság feje fe­lett a gyanúsítottak bűnösségének kérdésé­ben. A kormány hivatalos lapja ma mégis szük­ségesnek találta, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik „Cato tógáját" csak arra használják fel, hogy ezekben á napokban „nemtelen célra szánt bicsakot" rejtsenek el alá ja. Fölényes hangú kioktatásban részesíti azokat, akik a panamaügyek pcrtraktálásá- ban „uralkodó rendszerről" és „berendezke­dett politikai hatalomról" emlékeznek meg a felelősség kérdésének megállapítására irá­nyuló törekvéseikben. Nem kívánunk vitába szállni a kormány hi­vatalos lapjával abban a kérdésben, hogy vég­eredményben kit és kiket terhel a felelősség azért, hogy az utóbbi hetekben lefolytatott vizsgálat a korrupció olyan tömeges tüneteit leplezte le, ami feltélenül mindenkit meggon­dolásra kényszerit a tekintetben, hogy a fele­lősség kérdése valóban felvethető és kutat­ható. De annyi máris megállapítható és e megállapítás elől nem vagyunk hajlandók ki­térni semmiféle gyanúsítás, vagy fenyegetés el­lenére sem, hogy a visszaélések lehetőségeinek megteremtéseiért valóban felelős az a politikai rendszer, amelynek uralma alatt ezek a vissza­élések lehetővé váltak. Az uralmon levő kormányzati rendszer lép­tette életbe azt a közszállitási szabályzatot, amely a nyílt versenytárgyalások megkerülé­sére a legkülönbözőbb ürügyeket konstruálta meg. Ez a kormányzat tette rendszerré a nyilvános versenytárgyalások mellőzését és a meghívásos szükkörii versenytárgyalások gyakorlatát. A hatalom mai urai növelték magasra a protekciónak és a titkos össze­köttetéseknek azt az uralmi berendezkedését, amely nem a tehetség és a szorgalom meg­becsülésén, hanem a politikai érdemekért való jutalmazás és a privilégiumok adományozása alapjain énült fel. Évek óta követeli az ellenzék a közélet meg­tisztítását. Évek óta követeli az összeférhetet­lenség tömeges eseteinek megszüntetését. Évek óta hívják fel a kormányzat figyelmét azokra a politikai és közerkölcsi konzekvenciákra, amelyek a nyilt választói jog rendszeréből fa­kadnak és amelyek lehetetlenné teszik a kor­mány politikai felelősségének érvényesítését a parlamenttel szemben. A történelem fogja megállapítani, megváltozhatatlanul és megfel­lebbezhetetlenül, hogy mit fizetett ez áz or­szág politikai és erkölcsi értékeinek megingá­sában a nyilt választójogi rendszer fenntar­tásáért. Éppen ezért feleslegesnek tartjuk, hogy rész­letes vitába szálljunk, de viszont korainak és reménytelennek látjuk a kormány igyekezetét, hogy a felelősség kérdésében a maga szervei utján döntést provokáljon. Különösen nem abban a formában, hogy a bírói széket hivata­los lapjaival és megfizetett orgánumaival akarja betölteni. AZ R 100 ÓRIÁSLÉGHAJÓ ÚTJA ANGLIÁBÓL AMERIKÁBA .................. ■ Dé lután érkezik Kanada fővárosába az R 100, mely hajnal óta fokozódó sebességgel repül Amerika felett Középeurópai időszámítás szerint ma hajnalban 3 órakor ért a léghajó a lobra- dóri parthoz — Montrealban lázas előkészületek folynak a léghajó fogadására Montreal, julius 31. Az R. 100 léghajó, ma reggel három órakor (középeurópai időszámítás szerint) Béllé Isle-szigetnél elérte Labrador part­vidékét. A benzinkészletnek csak kétötöde fogyott el London, julius 31. Az R. 100-tól kapott legújabb hírek arra mutatnak, hogy a léghajó állandóan fokozza sebességét és valószínűleg ma délután 4—5 óra tájban Montrealba érkezik. A legutóbbi rádiójelentések szerint a gépek nagyszerűen működnek és a benzinkcszletnck még csak kétötöd ré­sze fogyott el. A cardingtoni repülőtér őrtornyának rádió- tiszje — akinek szolgálata életbevágóan fon­tos a léghajóra nézve — naponta 5—6000 szót ad le az R. 100-nak és körülbelül ugyan­annyit vesz fel a léghajó fedélzetéről. A rá­diótiszt 24 óránként csak egy-egy órát alszik. Az utolsó éjszakai jelentés London, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az R. 100 angol kormányozható léghajó a je­lek szerint csütörtökön eléri az amerikai kontinenst. Az ut kedvező körülmények között .megy végbe s szerdán az időjárási viszonyok is liir- hetőek voltak. A léghajózási minisztérium éj­fél után kiadott utolsó hivatalos jelentése sze­ri nt az R. 100 szerdán éjjel tizenegy órakor (középeurópai idő) a következő földrajzi ponton volt: az északi szélesség 53 foka és a nyugati hosszúság 53 fok 30 perce. Ez a pont már csak 130 kilométerre van. az U jfundlandtól keletre fekvő Béllé Isié sziget­től. A távolság innen már csak 1700 kilométer Montrealig. Montreal, julius 31. Az R 100 léghajóról érkezett szikratávirat szerint a léghajó az utóbbi órákban fokozott sebességgel folytatja útját. Valószínű, hogy ma korán délután utjának végső állomására megérkezik. Délutánra várják Montrealba az R 100-at Newyor.k, julius 31. ' (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Montrealból jelentik, hogy az R 100 érkezését késő délutánra vár­ják. Minden előkészület megtörtént a léghajó kikötésére. Az amerikai tengerészeti hatóságok a legna­gyobb figyelemmel kisérik a: R. 100 útját. Ame­rika képviseletében Rosendahl kapitány Montrealba érkzett. Tuka tizenötévi fegyház­büntetése jogerős A csehszlovákiai legfelsőbb bíróság jóváhagyta az alsó fórumok ítéletét Tuka és Snatzky ügyében Brünn, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A brünni legfelsőbb bíróság csütörtökön délelőtt hirdette ki az utolsó Ítéletet Csehszlovákia első és legnagyobb politikai perében, a Tuka-perben. A jogerős ítélet az egész vonalon megerősíti a pozsonyi elsőfokú bíróság és a pozsonyi tábla Ítéletét. A bíróság tagjai pontosan kilenc órakor vo­nultak be a tárgyaló terembe és az elnök azonnal kihirdette a: ítéletet. A brünni Íté­lettel a Tukára kiszabott 15 évi fegyház és a Snatzkyra kiszabott 5 évi fegyház jog­erőssé vált. A per harmadik vádlottja, Mach Sándor már nem jelent meg a brünni bíróság előtt, mi­után felmentése már másodfokon jogerőssé lett. Tukát az ítélet kihirdetése után valószí­nűleg a iipótvári fegyházba viszik Snatzky Antallal együtt a 15, illetve 5 fegyházbüntetés kitöltésére. évi Az afgán király agyonlövette Kabul polgármesterét London, julius 31. A Daily Ilerald Peshavarból származó cen­zúrázott jelentést közöl, amely szerint Kabul polgármesterét a legutóbbi felkelés megszerve­zésének a vádja miatt a király parancsára főbelötték. A felkelők másik vezére az északi begyekbe menekült, ahol uj csapatokat gyűjt. 1 I

Next

/
Thumbnails
Contents