Esti Kurir, 1930. augusztus (8. évfolyam, 198-222. szám)

1930-09-02 / 198. szám

__rr__________ to ftiiérf ELŐF IZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁK ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ­KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 2V* DINÁR, AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY » SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCAJl TELEFONSZÁM: 261—41, 261—42, 261—43, 268-29 KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. TELEFONSZÁMOK: 122-88 4$ 254-05 Vili. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 1930 SZEPTEMBER 2 KEDD ♦ 198. SZÁM Véres zavargássá fajult Pesten a munkanélküliek tünietése Egy halott, harminc súlyos, 300 köny­nyebb sebesült eddig* az áldozatok száma * ­Órákon keresztül egymást követték az attakok Tizenkét óráig nyugodtan folyt a tüntető séta — Az első súlyosabb összeütközés az Andrássy-uti Fészek-kávéház előtt robbant ki — A Városligetben egy óra felé egymást követték a lovasattakok — Csendőrség, katonaság páncélautóval vonult ki a rendőrség támogatására — Rombolás, fosztogatás a Városligeti útvonalakon Délután háromkor mindenütt vonul hazaidé a munkásság Óriási izgalom az egész fővárosban Békés, derűs, hétköznapi reggel. Az utcákon hét órakor még semmi jele a nagy készülődésnek. A vasárnapi túlzott hírek után szinte megle­petten látja a; ember a. munka és élet szoká­sos megindulását. A kereskedők kinyitják holtjaikat, a hivatalnokok sietnek munkahe­lyeikre, csak éiipen a kültelkek felé haladó villamosok üresek. Hiányoznak a gyárakba, műhelyekbe induló munkások. Három főhadiszállás A Szakszervezeti Tanács kerlészulcai iro­dahelyiségeiben van a munkások vezetőinek főhadiszállása. Innen irányítják a munkanélküliek demon­stráló felvonulását. lile futnak be a jelentések, innen figyelik éber szemmel az eseményeket. .4 másik főhadiszállás a belügyminisztériumban van. Itt Sztranyavszky államtitkár intézkedik sze­mélyesen, mellette Boór Aladár dr. miniszteri tanácsos, a közigazgatási osztály vezetője adja ki az intézkedéseket. A harmadik központ a főkapitányságon, illetve a főkapitánysággal állandó kontaktus­ban levő Mosonyi-utcai rendőrlaktanyában van. Bezegli-Huszágh főkapitány, másrészről Török János rendőrföparancsnok adja ezeken a helyeken az utasításokat. A rendőrség már vasárnap az esti órákban teljes tervet dolgozott ki a permauenciára. Már vasárnap este 7 órakor értesítették a bel­ügyminisztériumot, hogy a rendőrség perma- nenciájával egyidejűleg az egész budapesti katonai licjyőrséget is készeniéibe helyezlek. Ugyancsak vasárnap este érkeztek Budapestre az első lovas- és gyalogoscsendör-osztagok, amelyeknek nagyrésze a Böszörményi-uti csendőrlaklanyában kapott elhelyezést. A rendőrség, katonaság és csendőrség feloszlása Sztranyavszky Sándor belügyminiszteri ál­lamtitkár és a rendőrség vezetőinek közős megbeszélése alapján készült el. Eszerint Budapest 65 pontján várja a készültség ma reggeltől kezdve a felvonuló munká­sokat. akik ugyancsak előre megállapított terv sze- rint a város perifériáiról és belső területeiről a Baross-tér, Rákóczi-ut és Körút keresztező­déseinél, a Berlini-téren, az Oktogon-téren és a Milleniumi emlékműnél tartanak felvonulá­saikban rövid pihenőt. Reggel nyolc óra ... a szakszervezeti központ Kertész-utcai hivata­lában Hál Benő főtitkár kapja az első jelenté­seket. Körülötte már olt sürögnek a budapesti napilapok és a külföldi szociáldemokratapárti lapok munkatársai. Angol, eseb, német, francia és osztrák újságírók jegyeznek a Szakszervezeli Tanács központi hivatali helyiségében. Az első kis incidens — Semmi rendzavarás nem történt még ed­dig — mondja Gál Benő — és reméljük, hogy vem történik. Nyugodtan és fegyelmezetten fog á munkásság felvonulni cs bizunk abban, hogy a munkanélküliek­nek ez a demonstratív felvonulása össze­ütközés nélkül fog lezajlani. Ha a rendőrség nem gördít akadályt a felvo­nulás elé, mi hisszük, hogy a munkástömegek minden elkeseredésük ellenére sem fog­nak semmiféle hangos vagy botrányos jelenetet rögtönözni. Egyetlenegy incidensről, ha annak lehel ne- nezni, kaptunk jelentést. A borbélyiparlestiilct Csenyery-utca 15. szám alatti helyiségében történt ez az incidens. Nevezetesen itt gyűlnek össze a munkanél­küli borbélyok Ma reggel is körülbelül 40—- 50 főnyi tömeg gyűlt össze a helyiségben, ahol muhkanlkalom iránt érdeklődtek. Né­hány perc múlva megjeleni két rendőr és fel­szólította a várakozókat a távozásra, kijelent­vén, hogy ma nincs munkaközvetítés, hagyják el a helyiséget. A borbélyok, akiknek nagyrésze nem is szer­vezett munkás, tehát nem is tagja a szociál­demokrata pártnak és szakszervezetnek, kény­telenek voltak eltávozni a helyiségből és Így ezek is, talán eredeti elhatározásuktól elté­rően az utcára mentek, hogy résztvegyenek a felvonulásban. Negycdkilenc órakor a Nagy-Köruton, az Oktogon-téren körülbelül 50 főnyi rendőrosztag posztot, néhány rendőr­tiszt vezetésével. A forgalom láthatóan megcsökkeut, r kávéházak terrasszai üresen tátonganak, a boltokban azonban a rendes hétköznapi élet fo­lyik. A Nayy-Köruton rendes délelőtti forga­tom. A Boráros-léren ismét nagyobb rendőr- osztag posztói. Itt várják a Csepel felől be­özönlő munkástömegeket. A Soroksári-uton valóban már megkezdő­dik a munkások sorainak szivárgása, öt-hat munkás egy csoportban csendesen bak­tat a Boráros-tér irányába. Ahol egy-egy rendörposzttal találkoznak, békésen kitérnek és mennek tovább. Sehol igazoltatásra, szóvál­tásra nem kerül sor. A Soroksári-uton a gyá­rak kapui zárva. Egy-egy gyár udvarán azon­ban nagyobb rendőrosztag posztok A Sorok­sári-uton egy hatalmas rendőrautó fut végig; zsúfolva rendőrlegénységgel. A soffőr mellett egg rendőrtiszt ül. Az úttest két oldalán bak­tató munkások megjegyzés nélkül figyelnek fel a rohanó rendőrautóra. Csepelen ugyancsak minden csendes. .4 gyárak kapui zárva, a mű­helyek gépei némán pihennek. A munkások! innen is. onnan is hat-nyol-tizcs csoportokban haladnak gyalogosan Csepel felől a Soroksári­ul irányába. A rendörposzlok, vagy 20— főnyi rendőrosztagok, amelyek egy-egv gyár kapujában rostokolnak, meg sem szólítják a munkásokat. A Rákóczi-téren körülbelül 80— 100 főnyi tömeg gyűlt össze, miután ez a hely, egyébként is a munkanélküliek találkozóhelye. A Rákóczi-tér körül gyalogos- és lovas­rendőrök cirkáltak és az egyik valószínűéit felhatalmazás nélkül a munkanélküliek közé sietett, akik innen akartak az Andrássy-ut felé felvonulni. A rendőr felszólította őket, hogy hagyják el a teret, azonban a felszólí­tásnak a tömeg nem engedelmeskedett. Erre a túlbuzgó rendőr az egyik csoport kö­zepébe tört és nem éppen barátságos módon igyekezeti felszólításának érvényt szerezni. .V tömeg felháborodottan tiltakozott és a mind­össze néhány percig tarló izgalmas jelenetet egy rendörtisztviselő közbelépése zárta le, aki felszántotta békés és türelmes hangon a tö­megei a távozásra. A tömeg ekkor a szoni- •zédos mellékutcákon ál az Erzsébet-körut felé szét Is oszlott, a rendörtisztviselő pedig fbgeinrvtrtte a felhatalmazás nélkül működő tend&tt, lutyri tartózkodjék minden túlzóan erőszakos fellépéstől. Sztranyavszky államtitkár a főkapi­tányságról irányítja az eméssz rend­őrségi apparátust A belügyminisztériumban már reggel nyolc órakor mindenki a helyén volt. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár a vasárnap délutánt is hivatalában töl­tötte, este 11 óráig adta ki á különböző intézkedés seket. Óránként futottuk be hozzá a vidék­ről érkezett jelentések. Este 11 -töl 12-ig Boór

Next

/
Thumbnails
Contents