Esti Kurir, 1930. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

1930-10-01 / 223. szám

RÓMÁBAN MINDEN ELADÓ Megüresedett a pacsai mandátum. Ne­hezen üresedett meg, hosszú és kínos vergődés után. Pedig tulajdonképen és igazán: üres már régen. Képviselőjével hosszu-hosszu idők óta nem találkozunk a parlament termeiben s a politika po­rondján sem: de annál inkább a lapok törvényszéki riport-rovatában. Nem akar­juk itt most részletezni a pacsai képviselő fonák ügyeit, eleget szellőztették az új­ságok. Eléggé ismeri őket a közvélemény a feljelentések, bűnvádi eljárások tükré­ben. Most csak a tényt magát Írjuk ide, hogy a mandáturü végre megüresedett; a tényt és közvetlen következményét. A tény: hogy már jelöltje is van a ke­rületnek s a jelölt a kormány mögé sora­kozott pártok egyikének színeivel indul a küzdelembe. Küzdelembe? Aki a nyilt- szavazásos kerületek választási krónikáját ismeri, nem lehet olyan naiv, hogy küz­delmet várjon. Mihelyt a jelölt megkapja zászlajára a hatalom pecsétjét: a raandá,- tum sorsa már el is dőlt. A jelölt ur kép viselőnek érezheti magát. S miért is ne? Megérdemli. A jelölt nem ismeretlen név a magyar politikában. An­nak idején, a kavargó és komor ellenfor radalmi idők zűrzavarából bukkant fel s verekedett emezen, az ellenzéki oldalon, sok elánnal, mint a szegények, elnyomot­tak, jogfosztottak védelmezője. S ha volt is némi ellentmondás apostolkodása és selyemharisnyája, nyomor-védelme és lakkcipője közt: szívesen nézte el neki az öltözködési hibát, testi és lelki habitusa közt az ellentétet a közvélemény. De azóta sok viz lefolyt a Dunán, vala­mit magával is sodort. Az ifjú képviselőt elgázolta a hatalom szekere. Kiszorította a parlamentből s a volt — immár volt — képviselő kedvező anyagi körüményei kö­vetkeztében sok világot bejárt, sokat lá­tott, tapasztalt és tanult. S tanulmányai­nak eredményeként most megszüntette az előbb említett öltözködési ellentétet: nem lesz többé különbség ruhája és elvei közt. A hatalom tollát viseli sisakfórgóján s amily készségesen siet azok táborába, akik hajdan testileg akarták eltávolítani az ülésteremből, ugyanolyan készségesen fogadják régi ellenfelei. Az ifjú volt képviselő azóta meghig­gadt, bölcsebb lett. S bölcsesége ma azt diktálja, hogy nem érdemes itt ideálokért küzdeni, nem érdemes az ellenzéki padok elárvullságában szegények és elnyomot­tak védelmezőjének, bajnokának lenni, a vagyon sokkal nyugodni masabb politikai pályát kínál: a hatalomhoz húzás kényel­mes útját. Az uj jelölt megszerezte a volt kép­viselő váltóit. kifizette adósságait; a pénz elhárította utjából az akadályokat, melye­ket régi szereplése rakott elébe, ö oko­sabb lett, a hatalmi tábor elnéző s egy­másra találtak s a magyar polgár most felismeri az. igazságot, amit a rómaiak keserűen állapítottak meg vagy kétezer évvel ezelőtt: hogy minden eladó. Aki volnál még, idealista polgártárs: ne csodálkozz te sem. Ne csodálkozz az ifjú jelölt fordulásán, sem a többségi párt tárt karjain. Ez a megoldás az oko­sak találmánya s csak méltó, csak jel­lemző erre a parlamentre, mely pajtás­ságból tartotta soraiban minden kalami- tása ellenére a régi képviselőt (mint ahogy tart, jogerős Ítélet dacára máso-. BR1AND ÉRDEKES NYILATKOZATA A NÉMETORSZÁGI HELYZETRŐL ■■ ...... ■ ................... Br íand Genfiben a nemzetközi nőegye­sület küldöttségre előtt megvádolta a fegyver- és mumiciógy árosokat, hogy pénzelik a háborúra uszító sajtót •n/l/l/l/V*. A francia hülügyminiszter európai szervezetet akar létesittetni a súlyos hely­zetben lévő nemzetek, köztük Németország pénzügyi támogatására — A német kormány 20 százalékkal leszállítja a miniszterek fizetését, ó-tál a köztisztviselőkét Gcnf, szeptember 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata) Bríand külügyminiszter hétfőn este több nem­zetközi nőegyesület küldöttségét fogadta. A fogadtatáson a külügyminiszter érdekes beszé­det! mondott a világbékéről és a német-fran­cia viszonyról. A szeptember 14-i német vá­lasztások eredményéből indult ki, mondván, hogy a német belpolitikában beállott jobboldali eltolódás kizárólag Németország tragikus helyzetére vezethető vissza. Németországban az idén télen talán már négymillió fölé emelkedik a munkanélküliek száma s a súlyos pénzügyi és gazdasági vál­ság már a német birodalom létét fenyegeti. Miután Németország pusztulása végeredmény­ben a nemzetközi béke rovására menne, a Népszövetség páneurópai bizottságában javas­latot tett, hogy teremtsenek valamilyen euró­pai szervezetet, amely pénzüyyi segítséget nyújtana a súlyos helyzetben levő nemzetek­nek. Az európai államok szolidaritását feltét lenül demonstrálni kell. Németországnak nem tanácsokra van szüksége a kétségbeesés küszöbén, hanem pénzügyi segítségre. Kétségtelen, hogy manapság egy kormány sem kívánja a háborút -r- folytatta Briand —, a helyzetet azonban rendkívül megnehezíti az a körülmény, hogy igen sok érdekeltség dolgozik a béke ellen. A nagy munlciégyárak és a fegyverke­zési ipa'r minded eszközzel azon van, hogy ellcnsulyozzák a Népszövetség béke­munkáját. Ezek pénzelik a bábomra uszító sajtót is. Ma már nem szavak kellenek, hanem hathatós tettek. Felszólítja a világ asszonyait — fejezte be Briand beszédét -—, hogy működjenek közre a béke felépítésében. Nem szabad el­veszíteni a bátorságot és minden eszközzel a barátság és megegyezés szálait kell szoro­sabbra fiizni. Briand beszédét a kedd reggeli genfi lapok vezető helyen és kimerítő részletességgel hoz­zák, mint a genfi ülésszak egyik legnagyobb iCseményét. Poincaré támadja a Tardíeu-kormányt és harciasabb külpolitikát sürget Párizs, szeptember 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A politikai élet Tardieu miniszterelnök vasár­napi beszédével egyszerre megélénkült. Vasár­nap óta egymást érik a többé kevésbé jelentős politikai szónoklatok. A beszédek legnagyobb része a megyetanácsokban hangzik el, ame­lyek most tartják őszi alakuló üléseiket. A megnyitó beszédekben a gazdasági válságnak jut a legtöbb hely, mig a külpolitikai kérdé­sek közül a német-francia közeledés és az európai államszövetség állanak az érdeklődés elő­terében. Poincaré volt miniszterelnök, akit Meűse megye tanácsa elnökévé választott, megnyitó beszédében mindenekelőtt a Tardieu-kormány agrárpolitikáját ostorozta, amely nem tud meg­küzdeni a mezőgazdasági válsággal. A Tar­dieu-kormány külpolitikájáról Poincaré a kö­vetkezőket mondotta: Franciaországnak nyu­galomra és biztonságra van szüksége, mert a francia polgár csak igy tudja megkeresni mindennapi kenyerét. Ahhoz, hogy a polgár biztonságban érezze magát, egészen másra van szükség, mint nemzetközi himnuszokra és a béke istenitésére. Ha az ország nem kap hathatós bizton­sági garanciákat, úgy meg keli adni neki ,a jogot, hogy úgy védekezzék, ahogyan éppen tud. A le mansi megyetanács Caillaux szenátort választotta elnökévé. Caillaux megnyitó be­szédében a gazdasági világválságról beszélt, amely most már Franciaország iparát, keres­kedelmét és mezőgazdaságát is fenyegeti. Két nagy veszedelem van közeledőben: az egyik a túlzott protekcionizmus, ame­lyet az uj amerikai vámtarifa hozott fel­színre, a másik pedig a szovjetkormány dumping-rendszere, amelynek célja nyilvánvalóan az, hogy de- slruálja a világgazdaságot s mindenütt munka- nélküliséget és növekvő nyomort teremtsen, hogy azután kellő talaja legyen a társadalmi forradalomnak. Az orosz dumping ellen csak két védelmi eszköz van: a teljes behozotali ti­lalom az orosz árukkal szemben, vagy pedig különleges vámtarifák. Európa államainak meg kell érteniük egymást, mert különben nem lehet legyűrni ezt a világgazdasági válsá­got. Külpolitikai téren Caillaux egyébként Briand európai államszövetsége mellett tett hitvallást. Brüning német kancellár tárgyalása a pártvezérekkel • Berlin, szeptember 30. ' (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Brü­ning birodalmi kancellár a mai napon kezdi meg a már hetek óta oly nagy érdeklődéssel várt tárgyalásait az egyes pártok vezéreivel. A tárgyalások megkezdése előtt a kancel­lár közzéteszi a kormányprogramot. Brüning elsőnek a kormány mögött álló pár­tok vezéreivel tanácskozik, azután a szociál­demokratákkal, majd a különböző jobboldali pártok vezéreivel beszéli meg a politikai hely­zetet. A legnagyobb érdeklődés Brüning és Braun porosz miniszterelnök tárgyalásait előzi meg. . Braun dr. ugyanis a szociáldemokraták végleges álláspontját közli majd a biro­dalmi kancellárral. A német szociáldemokrata párt kebelén belül egyébként radikális mozgalom észlelhető. A párt sziléziai csoportjának tegnapi bizalmi- féríi-értekezletén határozatot fogadtak el, amely szerint a part semmiféle kompromisszumot nem köt a polgári pártokkal. Brüning kancellár ma kezdődő tárgyalásai elsősorban nem is annyira a kormányalakítást célozzák, mint inkább azt, hogy a kormány­kát), de éppen olyan szívesen veszi majd az újat is, aki kétezeréves igazság kulcsá­val nyitotta meg maga számára a kaput. És ne csodálkozz, ha ezzel az igazság­gal másutt is találkozol. Ha például a fő­városi választások listáin olyan jelöllek nevével találkozol, akiket egyedül vagyo­nuk különböztetett meg eddig; ha meg­hallod, hogy a helyekért nem érdemeket vetnek mérlegserpenyőbe, hanem nyers anyagi ajánlatokat. Ha füledhez jut, hogy úgy licitálják á jelöltségeket, mint az ócska bútort, ha megtudod, hogy vé­gül is már tarifa alakul: tízezer pengő egy kerületi listavezelés, ötezer a máso­dik, kétezer a harmadik hely. Ne csodál­kozz rajta, polgárság, nem le ébredsz elő­ször erre a meglepetésre s nem veled akarják először elhitetni, hogy mindez kis emberek, szegények, megnyomorítot­tak érdeke, nem leheled akarják a törté­nelem során először heléddisputálni, hogy nemes eszményeket igy képviselnek legjobban a mondvacsinált vezérek: ha ifjú tőkéseket jelölnek képviselőidül, kik­nek kissé enervált idegeit ez a pénzen szerzett politikai izgalom tudja már csak megbizsergetni. Ne csodálkozz, polgártárs. A világ sora nálunk már igy megyen. Rómában min-, den eladó volt. Ha neked nincsen pén-i zed, hogy magadnak legalább éjszakai nyugalmat vehess rajta, nyugodj bele leg-< alább a bölcsek és okosok nagy igazsá-. gába, hogy minden eladó — csak legyen vevő is rá. lllinillllllling f ...ii ||!HI,,,,iHI 1 ... "‘^mitnl'HlllUUllülttl » il! w|^ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ: SZERKESZTŐSÉG: V., VADÁSZ-UTCA ti 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- , TELEFONSZÁM: 261-41, 261—42, 261-43, 268-28 KI ÁLBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 2V* DINÁR. O ACC AV KáPOI V KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI *%, 'LP AJ M. T E L E F O N S Z Á M O K: 12 2 - 8 8 4 • 2 5 4 - 0 5 Vili. ÉVFOLYAM.__________♦ BUDAPEST, 1930 OKTÓBER 1 SZERDA ♦________223. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents