Esti Kurir, 1930. november (8. évfolyam, 250-274. szám)

1930-11-01 / 250. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ: SZERKESZT6SÉG: V„ V AD ÁSZ-UTCA 11 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- , ' TELEFONSZÁM: 261—41, 261—42, 261—43, 268—28 KI ÁB A N 1.50 Ke.. JUGOSZLÁVIÁBAN 2Vt DINÁR. D ACC AV TC ÁP Af Y KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 241b. I. ENL AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI ° ^ ^ 1 v *■* * T EL E F O N S Z ÁMO K: 12 2 — 8 8 4 • 2 5 4 — 0 5 Vili ÉVFOLYAM. ♦ BUDAPEST, 1930 NOVEMBER 1 SZOMBAT ♦ 250. SZÁM MEGDÖBBENTŐ MERÉNYLET A BOLGÁR KIRÁLYI PÁR ELLEN Merényletei követtek el a nászutas bolgár királyi pár ellen a Szófia felé vezető úton Boris király és Giovanna királyné sértetlen maradt, egy őrszemnek lábába fúródott a golyó — Háromszoros katonai kordon fedezete alatt vonult be a királyi pár a bolgár tővárosba — Az ortodox szertartásu esküvőt két­harmad részben kiürített templomban tartották meg VÁSÁRPÉNZTÁR Vizsgálat indult meg a Vásárpénztár- nál, miután most megállapították, hogy négy és félmillió pengő veszett el a fő­városnak ennél a vállalkozásánál, amely pedig a legjobb üzlet lehetett volna, mert hiszen egy nagyszerű monopólium bir­tokában van. Ez a monopólium milliókat és milliókat ér, minden pillanatban a magántőke is hajlandó volna nagy bérért átvállalni ezt a nagyszerű üzletet, amely egyébként arról nevezetes, hogy alaposan megdrágítja a fővárosi ember számára a húst. Szakértők nem egyszer mutattak már rá arra, hogy a húsfogyasztás csök­kenése körül nem kis szerepe volt a sok különböző drágító illetéknek, köztük a Vásárpénztár drágításainak is. Ez a Vásárpénztár, amely tehát nagy­szerű monopólium birtokában van, most egyszerre az érdeklődés középpontjába került. Rájöttek a városházán tiz esztendő ulán arra, hogy végre rendet kell csi­nálni a Vásárpénzlár körül, mert még sem lehet tűrni, hogy egy ilyen nagy­szerű üzlet milliós veszteségeket produ­káljon és elpocsékolja az adófizetők pén­zel. Most tehát elrendelték a vizsgálatot, felfüggesztettek három vezető tisztvise­lőt és bejelentették a rendcsinálást. Na­gyon helyes, hogy végre rendet csinálnak, nagyon helyes, hogy vizsgálat indult meg és a szabadságolt tisztviselőknek is érdeke, hogy tisztázódjék, mi történt tu­lajdonképen az utolsó években a főváros­nak ennél a részvénytársasági közüzemé­nél. Reméljük, a vizsgálat alapos lesz és elfogulatlan, de reméljük azt is, hogy nem csupán az egyes tisztviselők másod­vagy harmadrangú felelősségének kérdé­sét fogják a vizsgálat során tisztázni. Furcsa volna, ha most a kanapé eseté­vel állanánk szemben és igy akarnák a Vásárpénztár botrányát szép csöndesen elrendezni. Ebbe a tréfába nem vagyunk hajlandók belemenni és már előre is je­lezzük, hogy a Vásárpénztár problémájá­nak egész komplexuma megköveteli a tisztázást és az alapos, mindenre kiter­jedő vizsgálatot. De vizsgálatot követel az a kérdés is, hogy tulajdonképen kik fele­lősek mindazokért a botrányokért, ame­lyek a Vásárpénztárral kapcsolatban fel­merültek. Kik fedezték eddig a Vásár­pénztár üzletmenetét? Kik okozták a milliós veszteségeket és kiknek a kezde­ményezésére ment bele a Vásárpénztár olyan vállalkozásokba, amelyek elvitték a főváros millióit? Kik okozták a köny- nj'elmü kihitelezéseket? Tiz esztendőn keresztül az uralmon lévő pártok tudomásával folyt a Vásár- pénztár különös üzlete és sokféle vállal­kozása, anélkül, hogy a felelős urak bele­szóltak volna, anélkül, hogy megállást parancsoltak volna a Vásárpénztár szere­pének kiterjesztése, üzletének kitágítása körül. Gondtalanul ment ez igy hosszú esztendőkön át és amikor már megálla­pították, hogy itt a baj, hogy horribilis veszteségek vannak, akkor sem gondol­tak arra, hogy likvidálják a beteg üzlete­ket, hogy a Vásárpénztár intézményét visszatereljék eredeti rendeltetése felé. Csupán néhány embert cseréltek ki és beleültek a vezető pozíciókba uj emberek, akiknek fényes stallumokat teremtettek. Ezek az uj urak folytatták ott, ahol a régiek elhagyták, és most le akarják rázni magukról a felelősséget és mindent Szófia, október 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Bo­ris bolgár király és Giovanna királyné bulgá­riai megérkezése nem ment végbe egészen si­mám A péntekre virradó éjszaka merényletet kíséreltek meg a királyi pár vonata ellen, a merénylet azonban szerencsére nem sikerült. Amikor az udvari vonat éjjel 11 óra tájban Manóié állomás közelébe ért — Manóié fele utón van Burgas és Szófia között, Filippöpov inellett —, ismeretlen tettesek több lövést adtak le a vonat irányában. Az együk golyó egy katonai őrszemet talált, aki a pályatest mellett állott. A golyó a lábába fúródott és súlyosan megsebesítette. Egy másik lövés szétroncsolta a katona puská­ját. A többi golyó célt tévesztett. A vonatot magát egyetlen lövés sem érte. A mozdonyve­zető nem is állította meg az udvari vonatot, hanem tovább folytatta az utat. Az udvari vonat pontban délelőtt tiz órakor érkezett Szófiába. A szófiai rendőrhatóságok már napok óta tudták, hogy merénylet van ké­szülőben a királyi vonat ellen s ezért minden óvintézkedést megtettek. A rendőrség bizalmas információi úgy szóltak, hogy Oroszországból kommunista ügynökök ér­keztek, akik meg akarják ölni a királyi párt. A Burgastól Szófiáig vezető vasútvonalon min­denütt katonai őrszemek álltak s Szófiában magában is minden intézkedés megtörtént az esetleges merénylet megelőzésére. A pályaudvartól a székesegyházig s on­nan a királyi palotáig háromszoros ka­tonai kordon állott. A kordon mögött a hazafias /egyesületek tag­jai sorakoztak fel. A nászmenet közelébe ille­téktelen személyek tellát nem férkőzhettek. Amerre a menet elhaladt, mindenütt be kel­lett csukni az ablakokat. A felvonulási útvona­lon fekvő házakban még csütörlök este házku­tatást tartottak, hogy megállapítsák, nem bé­reltek-e szobát az utcai lakásokban gyanús idegen elemek. A pályaudvari szinten háromszoros ka­a régi rezsimre kivannak tolni. Minden­esetre hiba volt egy beteg üzlethez ily drága embereket delegálni és még növelni az intézmény terheit. Ezt nem lehet el­vitatni és efölött nem lehet napirendre térni. Nekünk nem fáj Erekv ur nagy stalluma és Karch ur álláshalmozása, nem irigyeljük azokat az urakat sem. akik azután, hála az uj rezsimnek, el tudtak helyezkedni a Vásárpénztárnál, ismét tonai kordon vette körül. A kordonon belül csak a hivatalos személyi­ségek állottak. Az udvari vonatból elsőnek Boris király lépett ki. Néhány szót váltott az üdvözlésére siető Liapcseff miniszterelnök­kel* majd kisegítette a kocsiból Giovanna ki­rálynét és bemutatta neki a kormány jelen­lévő tagjait. Liapcseff miniszterelnök gyönyörű virágcsokrot nyújtott át a ki­rálynénak és üdvözölte őt abból az alka­lomból, hogy a bolgár főváros területére lépett. A királyi pár ezután a királyi váróterembe ment, ahol rövid cercle volt a hivatalos elő­kelőségek jelenlétében. A váróteremből a ki­rályi pár az épület előtt várakozó négylovas diszhintóhoz ment. A diszhintó a diadalkapuk hosszú során hajtott be a fővárosba. Az első diadalkapunál Szófia polgármestere, Iíazov tábornok üdvözölte a királyi párt. A' polgár- mester az ősi hagyományoknak megfelelően kenyeret és sót nyújtott át Giovanna király­nénak s a szófiai lakosság nevében szerencse- kivánatait tolmácsolta. Az Alexander Nevszkij székesegyház előtt a súlyosan beteg metropolila érsek helyett Az Esti Kurír tegnapi számában beszámol­tunk arról, hogy Hctényi Imre dr. főkapi­tányhelyettes vezetésével a főkapitányság po­litikai osztálya nagyszabású preventív intéz­kedéseket tett, hogy megakadályozza a novem­ber 1-re tervezett kommunista tüntetéseket. Megírtuk, hogy több mint hatvan embert állítottak elő, akikről megállapították, hogy a tüntetés meg­csak szaporítva a vállalkozás terheit. De elvégre mégis közpénzekről van itt szó és miután ez igy van, föl kell vetni a kér­dést, hoyy kik felelősek legfelsőbb fokon a közpénzek eltékozlásáért? A Vásárpénztár dolga teljes világossá­got követel. Nem lehet ezt az ügyet két- három nem is végső fokon felelős ember szabadságol,'jú\ai elintézni. Végig kell vizsgálni az egész kérdéskomplexumot és Viddin mctropolitája, Noofit fogadta a királyi párt. A viddini metropolitán kívül még három metropolila és 50 püspök vett részt az ün­nepi fogadtatásban. A székesegyház főlép­csőjének két oldalán fehérruhás leányok so­rakoztak fel, akik virágokat doblak a ki­rályné lábai elé. A székesegyház szentélyébe csak a kormány tagjai, a diplomaták és a tá­bornoki kar tagjai léphettek be. A templom kétharmadrészben üres volt. Ez az óvintézkedés szintén a merénylet­tervekkel függött össze. A királyi pár egyenesen a főoltárhoz ment, helyet foglalt az aranyos trónszéken, majd megkezdődött az esketési szertartás. A szir­ti rtást a viddini metropolila végezte az ortho- dox egyház szabályai szerint. Mindössze a gyüriiváltás maradt el. Esketési beszédében Noofit metropolita többek közt azt mondotta, hogy ezzel a házassággal a bolgár nép régi vágya megy teljesülésbe. A metropolila sok egészséges utódot és boldog éleiet kívánt az ifjú párnak. A szertartás ünnepi Te Ijleum- mal ért véget, majd a királyi pár a királyi pa lotába ment, ahol ünnepélyes fogadtatás volt. szervezésére kaplak megbízást. A vezérkarral együtt őrizetbe vették Róna Ferenc gyári tiszt­viselőt is, akiről kiderült, hogy Földes letar­tóztatása után ő vette át az akció vezetését. A rendőrség letartóztatta ezenkívül a kommu­nista akcióbizottság nyolc tagját is, akiket Mokszkvából küldtek Budapestre, hogy itt a tüntetést megszervezzék. Időközben a politi­kai osztály tudomására jutott, hogy a letar­tisztázni kell, hogy a városháza tiz esz­tendőn át volt urai és fővezérei mennyi­ben felelősek a történtekért, mert hogy felelősek, az vitán felül áll. És a felelős­ség nem merülhet ki abban, hogy most egy-két bűnbakot keresnek és ezzel elin- lévettn'ek vélik ezt a kellemetlen ügyet. A főváros polgársága meg fogja alkotni Ítéletét a városi gazdálkodás erről a kor­szakos közüzemi üzletéről is. A november 1-re rendelt kommunista tüntetés második újabb vezérét is leleplezte ma a rendőrség

Next

/
Thumbnails
Contents