Esti Kurir, 1931. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám

10 filléi ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE" FŐSZERKESZTŐ: SZERKESZTŐSÉG: V.. V A D A S Z-U T C A 11 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA tO F. CSEHSZLOVÁ- , * TELEFONSZÁM: 261-41, 261—42, 261—43, 268-29 KI ÁB A N ISO Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 2Vt DINÁR. D A ^15! A V KÁUOIV KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24ib. I. EM. < AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI rE t±9 i>Jf & I&fASWrLi 1 TEL EF O N S Z Á M O K: 12 2 — 88 4 • 2 5 4 — 0 S IX. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 1931 JANUÁRI CSÜTÖRTÖK ♦ 1. Tz7m BOLDOG UJESZTENDŐT Boldog uj esztendőt a magyarnak; bol­dogabbat, mint amilyen volt az elmúlt s boldogabbat annál is, amilyet a rideg tár­gyilagosság, a józan, kesernyés számítás elénk vetít Inkább a remények és vágyak boldog­ságát kívánjuk az uj esztendőben, mert hiszen a politika mégsem számtan. S ha az elmúlt évtizedben a számok úgy hagy­tak cserben sokszor, hogy réseiken kese­rűbb valóság zudult ránk: miért ne ér­hetne végre egy más, egy jobb meglepe­tés — a vágyak és remények beteljese-. dése? Mire vágyunk, mit kívánunk? Kíván­juk legelsődben is jogos nemzeti aspirá­cióink teljesedését, az igazságtalanság re­vízióját. Kívánjuk gazdasági életünk megerősö­dését, a nagybeteg talpraállását. Ez a kí­vánság ma Wunschtraumja minden egyes polgárnak, mert alig van, akinek sorsát .uc a legközvetlem .ű'ül éunieué. S ürülvén igazság az, hogy az egyes termelési agak. foglalkozások szerves egészet tesznek, úgy nem lehet egyes részek gyógyulását kí­vánni, s másokat elhanyagolni. Mig a ma­gángazdaság terén egyformán kívánnunk kell a mezőgazdaság egészséges, észszerű és szükséges átszervezését, hosszú évek mulasztásának pótlását, a kereskedelem és ipar., fellendülését, a munkanélküliség enyhítését és megszüntetését, a hitelélet fellendülését — addig az állami gazdál­kodás anomáliái sem lehetnek közömbö­sek a javulás szempontjából. Kívánjuk, hogy az oly régen hangozta­tott és még régebben sürgetett, legutóbb pedig már meg is Ígért takarékosságot el­méletek helyett a'gyakorlatban is meg­valósulni lássuk. Kívánjuk a budget erős lecsökkentését, arányban a polgárság teherbíró képessé­gével. Az indokolatlan tékozlás sürgős é* radikális megszüntetését. Az összeférhe­tetlenségek nek már a gazdasági él fi érde­kében is való könyörtelen revízióját, a törvény megszigorítását. Kívánunk eredményesebb tevékenysé­get a külkereskedelmi szerződések érdeké­ben; kívánjuk az álláshalmozások meg­szüntetését, kívánjuk a szakemberek ér­vényesülési lehetőségét -* fontos gazdasági pozíciókban. Kívánjuk az elviselhetetlen közterhek csökkentését, az állami adminisztráció egyszerűsítését. Kívánjuk a «épnek jogaiba való helye­zését Természetesen és legelsősorban a titkos válrsztójogot, mint a közakarat megnyilvánulásának egyetlen igazságos és méltányos eszközét; kívánjuk, hogy a ma­gyar nép végre megszabaduljon az éret­lenségnek hatalmi szempontokból reá nyomott, méltatlan és igazságtalan bélye­gétől. Kívánjuk, hogy szabad nemzetnek sza­bad sajtója legyen, amelyet csak a törvény rendelkezései kötnek s nem a mindenkori kormány szempontjai. Kívánjuk az egyesülési és gyülekezési szabadságot, az esküdtszéket politikai pe­rekben, mint primér biztosítékait a demo­kratikus államberendezkedésnek. Kívánjuk a tanulás szabadságát minder tanulnívágyó és tehetséges diák számára hogy a szomorú és szegyeim való fcltji kultúránknak, a numerus claüsus eltun jön végre a magyar törvénytárból.^ Kívánjuk a békességet, hogy ÚJÉVI BESZÉLGETÉS BUDAPEST PÉNZÜGYMINISZTERÉVEL f ......— —­Százhuszmillíó pengős külföldi kölcsönt vesz fel v a főváros, ha 1931 ben megjavul a pénzpiac helyzete ■ ■ a— ' Vissza kell fizetni a 46 millió pengős függőkölcsönt és a 17 millió pengős áruhitelt — A fenmaradó összeget a Gázművek és a Vízművek további fej­lesztésére fogják felhasználni — Felállítják a fővárosi számszéket A főváros költségvetési helyzete nem mond­ható kedvezőnek. Amikor a jövő évi költség- vetést összeállították, csak a legnagyobb ne­hézségek árán sikerült a deficitet elkerülni. A költségvetési helyzet súlyosságára jellemző magának Sipőcz Jenő polgármesternek a be­jelentése, amelyet költségvetési expozéjában telt. E bejelentés szerint a főváros háztartá­sának a menetét súlyos komplikációk zavar­hatják meg, ha az államkincstártól nem sike­rül rövidesen behajtani azt az összeget, amely a fötuiroscJ­lék címén -.írjEzeket a zavaroixT^Br'uelyek a főváros háztartásának -nyugodt ihletét ve­szélyeztették, a legutóbbi napokmfn sikerült kiküszöbölni azzal a megegyezéssel, amely a kormány és a főváros között a kórházi be­tegápolási díjhátralék rendezése ügyében létrejött. Ezt a megegyezést az Esti Kurír tegnapi számában ismertettük. A megegyezés lényege az, hogy az államkincstár a főváros­nak járó 24 millió pengős tartozásából- 14 és félmillió pengőt megfizet, a tartozás többi ré­széről a főváros kénytelen lemondani. De ez a félmegegyezés is kétcsértékii, ha te­kintetbe vesszük, hogy ezt a 14 és fél­millió pengőt az állam havi 300.000 gős részletekben fogja megfi.i-'<ni. Ezekután fölmerül a kérdés. kell-c <‘r UJ esztendő folyamán háztor&sí zavaró> be kö­vetkezésétől tartani. A főváros jövö^'' költségvetésé ugvanis borotvaélen és így joggá vethetjük föl art a kérJkst: mi történik akkof, ha előre nem hítolt, váratlan kiadások fogják a főváros ház­tartásának ezt a labilis egyensúlyát megingatni. Ezeket a kérdéseket vetettük fel annak az újévi beszélgetésnek a során, amelyet dr. r-“- moitc Károly tanácsnokkal, Budapest szi;íves- főváros pénzügyminiszterével folytattunk­Lainotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok ezeket mondotta az Esti Kurír min.’-a! s.tnak: — Jgaz ugyan, hogy a főváros jövő évi költ- iégvelését najzv I akarók' Hitettük é a »» •’-> • 1 vá­\ia ÍVok n- maga: vannak dotálva szociális pro- 'üérnáM.,/kapcsolatos étel. í’*/gondolok első­sorban. Ezek a tételek .a: éL vonalon na­gyobb összegekkel ‘:vrepc>nw$. mint az elmúlt esztendőkben. A múltban is gj^kran előfor­dult, hogy a felmerülő tobbletsziA^séídetek ki­elégítésére fedezetét kellett találni\A főváros minden egyes ilyen cselben megtalálta 0 módot irra, h ■■ ■ • nyomor enyhítéséhez vriíkséj/c# . összegei:,: elővarázsolja. HangsúlyozI azonban, hogy nemcsak a kiadási döWlr'm j szabtuk szűkre a kereteket, hanem rrl igyekeztünk előirányozni a hegé Üdéket ixW9, J' Nem hiszem tehát. a ^#fr,,$tet- man annyira ^ ' akar a ” kia0^ oí *n "<*»• ez'’ Z ettotóflá- „,k felboríti tnák a főváros haztarta- , sáimk egyensúlyát, , (mit minden körülmények között meg kell , ívnunk. közel t>r> millió pengőt tesz ki az az ösz- szeg, amit egy két éven belül meg kell té­rítenünk. — Szüksége van azonban beruházó tökére a Gázmüveknek is, sőt a Vízmüvek is igényt tart bizonj’os összegre a további kiépítés cél­jából. Végeredményben tehát körülbelül 120 millió pengőt tesz ki az az összeg, amit 8 fövúros kiilír.kE kölcsönt, I óí-aji elő- ' teremteni az 1931. év folyamán, de — hongsulyozom — csak abban az esetben vesszük fel ezt a 120 millió pengős külföldi kölcsönt, ha a pénzpiac helyzete kedvező fel­tételek biztosítását lehetővé fogja .'enni. FeLg fétleniil meg kell várnunk, amíg a bar megjavul. Amennyiben. .ívezőbb telek folyamán n pénzphatjuk ni.ö­l’p’g n.s\|0 k végül elmon­'' "i , úrit munkatársának, hogy .iság megkezdte a fővárosi tör- teapcsolatos szabályrendeletek revi- v a változás, ami a revideált szabály-t .".^életbeléptetése nyomán fog bekö­mjat. . „„dkiuüj jelentős lesz már csak endeletek , . hiszen ■etkezm, i­tzért is, mer tény egészen uj intézményt . *osi számszék feiáilitásá- a fővárosi torv teremtett a fővá : menynek a működése „ , . . . inisztráció menetét, Hogy ennek az U] inl< . ... em lehet véleményt gyorsítani fogja- az a ebben a tekintetben mé , . 'atka; Karoly dr. mondani. / A pénzpiac helyzetétől függ a tővárosi kölcsön sorsa A beszélgetés során megenlitetlük, hogy a főváros jövő évi költségvetéében meglehető­sen csekély összegek szereidnek rendkívüli beruházások címén. A fő'áros mindenkor leghatékonyabb támogatója volt a kereskede­lemnek, az iparnak és a 'állalkozásnak. A jövő év folyamán erre kérte költségvetési le­hetőség nyílik, éppen ezért aktuális volna a nagy bruházö külföldi kölcsön felvitele. Lamotte .Károly tanácsnok érdeklődésünkre a következőket mondotta: __ A fővárosnak ezidő.zerint nincs égető szü ksége külföldi kölcsön felvételére. A lég közelebbi hónapokban nem tartom aktuális­nak ilyen tárgyalások megindítását, és pedig főként azért nem, mert a nemzetközi pénzpiac helyzete kedve­zőtlen. Az általános pénzpiaci viszonyok ugyan> nem nyújtanak komoly reménységet arra, hogy hosszúlejáratú kölcsönöket elfogadható feltételek mellett lehessen igénybe venni. A főváros a jövő év folyamán nagy beruházó munkaprogramot hajt végre, amennyiben úgy az Elektromosmüvek, mint a Viz- miivek megkapták azt az összeget, amely egész beruházási programjuk végrehaj­tásához szükséges. Ezeket az összegeket függökölcsönök, illetvi áruhitel formájában szereztük meg, n külföldi nagykölcsön felvétele lehat csu­pán financiális szempontból lesz aktuális a jövő év folyamán. A függő kölcsönöket ugyanis, valamint az áruhitel címén fönnálló 17 millió pengős tar­tozást vissza kell fizetnünk. A függő kölcsön 46 millió pengőt tesz ki, aJ 17 millió pengős s áruhitellel együtt tehát .elí affér Az Admíral-bdypárbajtj ^ szereplőinek písz, „ Gróf Tachler és Halmos Robei a fele* Admiral-barbeli afférja következté ma a Ferenc József-laktanyáb­pisztolypárbajt vívtak. A párbaj kétszeri golyóváitáss sebesülés nélkül végződött. foglalhassa megillető helyét a lelkekben és kiűzze gonosz évek maradékát, amely még mindég akadályozza, hogy a közös sorsban eggyé kovácsolódjék a társadalom közös munkára, közös lendületre. Kívánjuk, hogy végre egymásra talál- jón a polgárság feiekezetre, állásra, fog- lalközásra való különbség nélkül, kíván- í juk az éltető szabadelvüség reneszánszát, ‘ * nagy. egységes polgári Jáüwc sodását és uralomrajutását, kívánjuk a mesterséges választófalak lerombolását,^ a személyi érdekeknek minden ponton hát­térbe szorítását, kívánjuk a polgári jogok teljességét és egyformaságát. Kívánjuk, hogy az uj esztendőben és az után mindég: a polgári munka meg­találja anyagi és erkölcsi elismerését; _a közélet tökéletes megtisztulását, a leik i- isxnexet feltetten át té&éfef*® spabwkágit S talán ez még nem is minden. De nagy részét elérhetjük, megkaphat­juk magunk akaratából, erőfeszítéséiből, kitartó elhatározásunkból. S ha a kívánságok gazdag csoportja ta­lán egy mondatban is összefoglalható, nos: ne habozzunk kimondani — kívá­nunk uj rendszert. . Uj rendszert, friss levegőt, bizakodás és betdj«mjést ** esztendőt«n« 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents