Esti Kurir, 1931. augusztus (9. évfolyam, 173-196. szám)

1931-08-01 / 173. szám

Ma: RádiŐmeUéklet 1931 ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ: SZERKESZTŐSÉG: V.. VAD ÁSZ-UTCA lí 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁK , TELEFONSZÁM: 261—41. 261—42, 261—43, 268-28 KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR, A C C A V KARÓT Y KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI UrtŰŰrti T EL EF O N SZ ÁMO K: 12 2 - 8 8 4 s 2 5 4 - 0 5 10 fillér FÖLSZABADITÁsI Óriási viharok a Házban Szilágyi Lajosnak Gaal Gaszton és az egész ellenzék ellen inté­zett durva támadása miatt-■ ... ■" I Ilim — Ga al Gasztont és pártját demagógiával és izgatással vádolta meg Gaal Gaszton megcáfolta a vádakat és élesen támadta Szilágyit Mikor Rassay Károly beszédében arra az értesülésére hivatkozott, hogy ismét augusztus 16-ig készülnek meghosszabbí­tani a pénzforgalom korlátozására vonat­kozó rendelkezéseket, siettek fölényes hangnemben cáfolni és tiltakozni. Ma ki­derült, hogy az információ helyes volt. A kormány uj rendelete valóban meghosz- szabhitotta a korlátozások érvényét, még pedig augusztus 14-ig, végeredményben azonban augusztus 16-ig, lévén augusztus 15 vörüsbetiis naptári ünnep és augusztus 16 vasárnap. Augusztus 16-ig tehát lénye­gében marad majdnem minden a régiben. legfeljebb annyiban változik a helyzet hogy a betétekből további öt százalékot szabadítanak fel augusztus 8-tól, a bizto­sítottaknak pedig megengedik, hogy biz tositási dijaikat kontóikról fizethessék Édeskevés ez az enyhítés, mondhatjuk, hogy a semmivel egyenlő, mert a megkö­töttség a gazdasági életben változatlanul megmarad és tovább fojtogatja és sanyar­gatja az ipart, a kereskedelmet és a vállal­kozást egyaránt. * A pénz- és hitelélet megindítása tehát elodázódolt. A közgazdaság az uj rende­lettől nem várhat semmit és nem kaphat semmit. A betétek, a folyószámlák nem szabadultak fel, viszont nem történt gon­doskodás a végrehajtások és az árverések dolgában. A magyar gazdasági élet igy ájultságából nem tud egy percre sem ma­gához térni. Újabb tizenhat napra akasz­tották meg most a gazdasági életet és ez a tizenhatnapos átmenet végzetes károk­kal jár. Újabb tizenhat napig kell a kon­tók zárlatával, a.z egyoldalú, részleges mo­ratóriummal számolni, amely lassanként mindenkit elér. Meg kell hogy álljon a termelés, az értékesítés, a vállalkozás, ha ez igy megy, mert nem mindenki rendel­kezik bankkontók felett, nem minden ke­reskedő, vállalkozó, iparos tud kontóiról, munkabérre, nyersanyagra pénzt előte­remteni. Az átmeneti korlátozások már eddig is megbontották a gazdasági élet •folytonosságát, megakasztották a termelés sokféle ágazatát és nem csoda, ha napról napra fokozódik a munkanélküliség, ha sorban állnak le az üzemek, ha egyre több tisztviselő kapja meg felmondólevelét. A bankzárlat elrendelése óta aránylag Sok idő telt el. A kormánynak volt ideje gondolkozni, hogy mit cselekedjék, mi­lyen gyors és erélyes intézkedéseket foga- natositson, hogy a bankzárlat nyomában támadt hangulatot enyhítse, hogy a ma­gángazdaságnak az önbizalmat vissza­adja. Sajnos, a kormány uj rendeletében nincs nyoma semmi döntő elhatározás­nak. Csak a megkezdett utón ment tovább, tehelyett, hogy valami mást cselekedett volna, valami elhatározót tudott volna mutatni, ami ebben a mai helyzetben for­dulatot adhatott volna a viszonyok ala­kulásának. így megyünk tovább az átmenet gyöt- rolmes utján. Nincs enyhülés és nincs reménység, hogy most már gyors segít­séggel átvergődjünk a nehézségeken: az uj rendelet az augusztus 1'6-áig terjedő súlyos korlátozásokkal csak nehezebbé teszi a magángazdaság regenerációját. Almásy László elnök liz órakor nyitja meg a képviselőház mai ülését. Az elnök beje­lenti, hogy a kormányzó Seitovszky Béla belügymi­niszternek július 23-től szeptember 12-ig szabadságol adott, ' a belügyminisztert távolléte alatt Wekerle Sándor pénzügy minis iter fogja helyettesíteni. Majd ezután bejelenti az elnök, hogy Buchin- gen Manó megválasztása ellen panasz érke­zett, amelyet átadtak a közigazgatási bíró­ságnak. A váltságföldek ára Mojzes János szólal fel napirend előtt, a földreform utján földhözjuttatottak váitság- föld árának leszállítását követeli. A földbir­tokreform utján földhözjutottak a föld jövedelméből nem tudják kifizetni a váltságföldek árát. A búza katasztrofális áresése következtében egyre nehezebbé válik a részletek fizetése. Maholnap újra esedékes lesz a részletek fize­tése, még pedig az ezelőtti harminckétpengős búzaár alapján. Ha tehát sürgősen nem ren­dezik a lehetetlenül magas váltságárakat, akkor . a földbirtokreform eredménye rövid időn belül teljesen meg fog hiusulni. Mojzes János: Adtál uram esőt, de nincs benne köszönet, igy állunk a földbirtokre- formmal is. Ez egyike a legrosszabbul végre­hajtott reformtörvényeknek. Kevés törvény járt még ilyen nagy gazdasági megrázkodta- sokkal és ma megállapíthatjuk, hogy az eredmény alig valami. Azok, akik száz év óta verejtékeztek a földért, ma kénytelenek belátni, hogy nem urai, ha­Krüger Aladár a mentelmi bizottság jelen­tését terjeszti ■ elő Fábián Béla mentelmi ügyében. A julius 28-iki ülésen a Ház a men­telmi bizottság elé utasította Fábiánt. Ezen az ülésen Éber Antal mondotta első beszédét. — Ez volt a baj — kiáltják a baloldalról. Krüger Aladár: Éber Antal beszéde na­gyon okos beszéd volt és általános helyes­léssel találkozott, csupán egyes képviselők kisérték ellentmondásokkal. A bal- és szélsőbaloldalon viharos ellent­mondások szakítják meg az előadó szavait. Hegymegi Kiss Pál: Objektív beszédet ké­rünk. Az előadói jelentést ismertesse. Krüger Aladár: Miután Fábián elnöki rendreutasítás után is több ízben közbeszólt. az elnök előterjesztést tett a mentelmi bi­zottság elé való utasítására. Dinnyés Lajos: Állítsák sarokba, ha rossz ivóit. (Derültség.) nem koldusai a rögnek. Ezt a reformot rósz. szül hajtották végre. Szilágyi Lajos: A maga pártvezére a kor­mánypárt elnöke volt akkor, amikor ezt a rosszul végrehajtott törvényt kigondolták. Mojzes János: A váltságföldek árát nem a mai viszonyok figyelembevételével állapítot­ták meg. Épp ezért sürgősen alkalmazkodni kell a mai viszonyokhoz és le keli szállítani a magas részletárakat. Wekerle Sándor pénzügy-miniszter kijelenti, hogy a parlamentet olyan súlyos problémák foglalkoztatják, hogy egyelőre nem tud részletes választ adni Mojzes János képviselőtársának. Erre a kérdésre még majd ki fognak térni. Megnyugtatásra azonban kijelenti, hogy is­meri a bajokat és természetesen mindent el fognak követni, hogy a földreform igazi célja el ne sikkadjon. Wekerle Sándor pénzügyminiszter: Ezrével vannak olyan esetek,, hogy nem azoknak a tulajdonában van a föld, akiknek eredetileg azt adták, hanem bizonyos nyerészkedés ut­ján nem tudom hányadik szerzőnek a kezé­ben. Ezeknél már kevésbé jutnak előtérbe a szociális szempontok, mint azoknál, akik az eredeti földet birtokolják. Nem országos jelenség, hogy rosszabbul jártak azok, akik földet kaptak, mint azok, akik nem kaptak földet. Csak ott vannak ilyen abnormitások, ahol a földosztás idején rendkívül magas földárak voltak, azóta ezeken a helyeken nagy esés állott be az árakban és így állott elő a diszparitás a szabadforgalomban kapható földbirtokok és a földreform során odaítélt földek árai kö­zött. Megfelelő megoldást keres azonban e kérdés megoldására. Friedrich István (gúnyosan kiáltja): Halál reá! Dinich Ödön: Kerékbetörni. Krüger Aladár: A mentelmi bizottság ja­vasolja, hogy Fábián Bélával szemben a leg­enyhébb tételt alkalmazza a Ház és őt a Ház megkövetésére Ítéljék. — Nem követett el semmit — zug a tilta­kozás a baloldalról. Dinnyés Lajos: Tegnap a kultuszminiszter ur azt mondotta az ülésen, hogg mocskos és az elnök ur észre sem vette. — ügy van! ügy van! — helyeselnek a baloldalon. Zajos felkiáltások a szocialistáknál: A mi­niszter mondhatja, hogy mocskos?! Krüger Aladár óriási zajban jelenti, hogy a kisebbségi vélemény azt javasolja, hogy7 a Ház térjen napirendre az ügy fölött. Pakots József indokolja meg a kisebbségi véleményt. Éber Antal agresszív és provokáló maga­tartást tanúsított az ellenzékkel szemben. Ennek a magatartásnak természetes követkéz-* ménye volt, hogy az ellenzék közbeszólásoki kai válaszolt, miután az Éber által ferdén be-- állított tényeket helyre akarta igazítani. Aj közbeszólásokban Bródy Ernő vitte a rikordot. Friedrich István: Halál reá, (Viharos de­rültség.) Pakots József: Bródy huszonegyszer szólt közbe, Fábián kilencszer, Rassay tizennégy, szer, Propper tizenháromszor, én nyolcszor, Friedrich nyolcszor. Nem lehet arra az állás­pontra helyezkedni, hogy7 a képviselöház néma testület legyen. A miniszterelnök ur nem egy esetben vihart támasztott közbeszólásával, aminek nem lett ilyen súlyos következménye. Pakots József: Fábiánnak az a közbeszó­lása, ami miatt mentelmi elé utasították, eí volt: „Minket ne tessék meggyőzni, egyhangú­lag megszavazzuk." (Viharos derültség a Ház minden oldalán.) Krüger Aladár az előadói emelvényről va­lamit közbeszól. Friedrich István: Közbeszólt az előadó! Rassay Károly: Mentelmi elé vele! Kun Béla: Egyhangúlag megszavazzuk. Rassay Károly: A Ház komolyságát veszé­lyezteti, hogy ilyen kérdéssel kell most fog­lalkozni. Játék az egész. (Helyeslés a balol­dalon.) Pakots József: A kormánypárt ne tekintse ezt presztízskérdésnek, ne kövessünk el igaz«. ságtalanságot. A kisebbségi vélemény elfoga­dását kérem. Hegymegi Kiss Pál (Pestiig Pál felé): Na, Pali bácsi, adjanak kegyelmet! (Derültség.) Az elnök szavazásra teszi fel a mentelmi bizottság javaslatát. A kormánypárton is lát­ható az idegesség, a jobboldalon minden szem Pesthy Pál felé fordul, mert most az ő sza-e vazata dönti el, hogy a kormánypárt megsza­vazza-e a mentelmi bizottság javaslatát. Pesthy Pál feláll helyéről, mire feláll utána az egész kormánypárt is, de ülve marad a bal- és szélsőbaloldal, az egész kereszténypárt és valamennyi pártonki- vüli képviselő Is. — Kisebbség! Ellenpróbát kérünk! — ki­áltják a baloldalról. Az elnök azonban -enunciálja, hogy a Ház elfogadta a mentelmi bizottság javaslatát. A bal- és szélsőbaloldal viharosan tüntet az elnök megállapítása ellen: — Kisebbség volt! Ellenpróbát kérünk! Esztergályos János: Elnöki diktatúra. Almásy László elnök felszólítja Fábián Bélát, hogy a Ház határozata értelmében kö­vesse meg a Házat. Fábián Béla a terem közepén fel is olvassa a szokásos formulát, amely szerint megköveti á Házat. Vita Fábián mentelmi ügye miatt i i » IX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1931 AUGUSZTUS 1 SZOMBAT 173. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents