Esti Kurir, 1931. szeptember (9. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

Curfius és Scliober Géniben a hírek szerint elef tette a német­osztrák vámközösség1 tervét Mielőtt elhatározásukat kifejezésre juttatnák, bevárják a hágai döntést - A két külügyminiszter teljes egyetértésben jár el-A hágai törvényszék előreláthatóan illetéktelennek nyilvánítja magát a német-osztrák vámunió kérdésében Géni, augusztus 3Í. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Ciirtfus dr. német és Scliober dr. osztrák külügyminiszter ma folytatták tárgyalásaikat arra nézve, hogy a német-osztrák vámunió kérdésében a genfi tanácskozásokon együntefü álláspontot foglaljanak el. Német oldalról a hágai döntés megérkezéséig várakozó állás­pontot tanúsítanak. Beavatott körökben meg­erősödik az a benyomás, hogy a német-osztrák' külön vámmegállapodás eszméjét mnguk az érdekeltek alá fogják rendelni azoknak az esz­méknek, amelyek ebben a kérdésben az Európn-bizöttség gazdasági bizottságábsn ki­alakultak. Gyakoríatilr.g ez a német-osztrák vámuniós terv elejtését jelenti. A hágai döntőbíróság illetéktelennek nyilvánítja magát a német-osztrák vámunió kérdésében Párizs, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az Echo de Paris értesülése szerint most már semmi kétség sem fér hozzá, hogy a hágai döntőbíróság illetéktelennek mondja ki magát a német-osztrák vám­unió vitás kérdéseinek felülbírálására. A lap londoni tudósítója szerint angol politi­kai körök oly értelmű jelentéseket kaptak Géniből, hogy a hágai döntőbíróság a jogi kérdéseket egyszerűen gazdasági problémáknak mi­nősíti és igy tér ki a határozott állásfoglalás elől. A jogászok a német-osztrák vámunió tervével kapcsolatban arra az álláspontra helyezked­nek, hogy a gazdasági szakértőknek kell eldön- tenink. érinti-e a vámunió terve Ausztria gaz­dasági függetlenségét, vagy sem. Curtíus a legtöbbkedvezményes elv felfüggesztését kési a román-német és magyar-német szerződés érdekében Genf, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Dr. Curtius birodalmi külügyminiszter a népszö­vetség főtitkárához átiratot intézett azzal a kérelemmel, hogy az Európa-bizottság koor­dinációs albizottságának napirendjére tűzze ki a legtöbbkedvezinénycs államok hozzá­járulását Németországnak Magyarország­gal és Romániával kötött, illetve kötendő szerződéseihez, amennyiben ezek egy-egy részletükben bele­ütköznének a legtöbb kedvezmény elvébe. E szerződések ugyanis kimondottan a legtöbb- kedvezményes államok hozzájárulásától te­szik függővé az uj szerződések életbelépte­tését. 1 Értesülésünk szerint Szovjetoroszország, amely, szintén ezekhez az államokhoz tarto­zik, a rapallói szerződés alapján, amely szá­mára a leglöbbkedvezményes elvet Német­országban biztosítja, nehézségeket gördít az uj szerződések életbeléptetésének útjába. j Curtius és Schober szolidaritása Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Azokkal a francia forrásokból származó hí­rekkel szemben, amelyek szerint Ausztria le­mond a vámunióról, berlini beavatott körök­ben hangsúlyozzák, hogy az osztrák és a német genfi delegáció, úgy­szintén ezek vezetői — Schoher és Cur­tius — között ebben a kérdésben teljes összhang van. A további alakulást Brüning kancellár minapi nyilatkozatában, amelyet az United Press tu­dó i!ója előtt telt, már megjelölte. Eszerint akármilyen legyen a hágai döntés, illetve a végeredmény, Németország és Ausztria meg­mutatták a vámanarchiából kivezető utat. Minthogy Németország Meve hajlandó volt harmadik államokkal is tárgyalni, szívesen várja más országok konstruktív javaslatait. Genf, augusztus 3t. Beavatott népszövetségi körökben úgy tud­ják, bogv Schober osztrák alkancellár csak egy hétig marad Genfben és legkésőbb szeptember 8-án visszautazik Bécsbe. Megkezdődött az Európá­ul ió gazdasági főbizottsá­gának ülése Genf, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Hétfőn délelőtt megkezdődött Genfben minden nehézségek kemény rétegén áttör. És hirdeti ez a zászló befelé, hogy a ko­moly akarás, a tehetség és főként: az ösz- szefogás milyen eredményeket tud hozni,' milyen sikereket tud megszerezni a ma gyarság számára válságos napjaiban is. Nincs jóga senkinek lekicsinyelni ezt az eredményt, megvonni a vállát és azt mondani: hiszen csak sportról, hiszen csak játékról van szó. A tourellesi torna szimbólummá kell, hogy vájlék mindenki szemében. -Szimbólumává annak, hogy az igazságos és méltányos kiválaszlás, a de­mokrácia talaja, a kemény akarat, a cél­tudatos munka és a nagy összefogás igazi erejében tudja megmutatni a magyarsá­got, olyan erőben, amely sem kicsiségé­vel, sem szegénységével nem áll arány­ban, olyan erőben mutatja meg az ámuló külföld előtt, amely bizonyítja, hogy ez a nemzet minden nehézsége, minden baja és minden szűkös forrása ellenére á legelsők, a legnagyobbak, a leghatalma­sabbak, a leggazdagabbak méltó társa a legelső vonalban. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR. AUSZTRIÁBAN 20 GR.. ROMÁNIÁBAN 6 LEI IX. ÉVFOLYAM. ♦ BUDAPEST, 1931 SZEPTEMBER 1 KEDD ♦ 197. S Z A M FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA lt TELEFONSZÁM: 261—41, 261—42, 261—43, 268- 28 KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. TELEFONSZÁMOK: 122 — 88 is 254—05 ^ j (,r. / a % a - & -... Bfas Osstálysorsjáték Mar Fel a kesékkel ! 10 fillér TOURELLES Ahogy tegnap este megjöttek az els< szűkszavú hírek, ahogy ma reggel elöl vatták az emberek az újságban: csup; mosolygó szem, csupa diadalmas arc Legkomorabb helyzetünkben is, minden kinek egyéni tragédiájában, az áiíaláno válságban és deprimáltságban, mégis el felejtettünk egy pillanatra gondot és nyo moruságot és felszabadult sóhajjal mon dottuk: Győztünk! Megnyertük a Smith serleget, megnyertük Párizs mellett ; tourellesi uszodában minden nemzetei közül a vizispórtok Európa-bajnokságál Megnyertük: — igy mondta mindenki mert mindenki benne érezte magát ebbe; a győzelemben, mindenki egyformán uj jongott örömén és dicsőségén. Megnyer tűk: — igy mondta mindenki, az a sze gény kereskedő is, aki soha életében nen fogott még vizipőlólabdát a kezébe, d akit most adó, végrehajtó és hitelező egy formán és egyszerre szorongat és ig; mondta az iparos, akinek műhelye szó tnoru elhagyalottságban busóiig, —- min denki egyformán igy mondta, mert igen mindenki győzött ott Tourcllesbcn, min dsnki, aki magyarnak érzi magát. Min denki el tudta felejteni ebben az örömé ben, amelyet a magyar fiuk győzelme ho zott nekünk, a pillanat fájdalmát és ke serüségét és valóban mindenki, akit a: öröm belső melege járt át a győzelem hi rére: a sporteredmenyeknek, a világbaj nokságoknak kijáró büszkeségen túl i érzett valami furcsa és magasztos diadalt Énnek a külön örömnek bizonyára vai valami mélyebb oka is, nemcsak annyi amennyit egy nemzetközi viadal ered menye megérdemel. Külön szint, melege az ad az örömnek, hogy mindenki egy nek érzi magát a pompás magyar fiukkal akik Tourellesben verekedtek. Nemzeti öröm és nemzeti ügy. És azért, mert akii odakint a magyar színeket képviselték valóban kiválasztottjai, joggal és igazsá) szerint kiválasztottjai voltak a legjobbak nnk. A sport az a terrénum, ahol vissza maradt viszonyaink között a demokrácií még teljes mértékben érvényesül. Aho csak tudás és tehetség számit, ahol kük kok, hatalmi szempontok nem zavarhat ják az érvényesülést. Ezért érzi mindenki hogy össze van forrva a magyar csapatta és ezért van a magyar csapatnak is olyar lendülete, olyan ereje. Pedig reítenetesen nehéz küzdelem vol ez a párizsi verseny. Hatalmas nemzetek kel kellett a magyar úszóknak megküz deniök, olyan nemzetekkel, melyek a hen dikep ötszörös, és hatszoros előnyével vet ték fel a küzdelmet. Mert nagy különbség az, liogv egy ország hetven millió, vag\ nyolc millió fiából válogathatja ki a lég jobbakat. És nagy különbség az is, bogi vájjon a versenyzőknek egy gazdag or szag áll-e a hátuk mögött a maga anyag erejével, jólétével, hogv megadhatja ne kik a fejlődés nyugodt és biztos eszközei — vagy pedig egy szegény ország, amelv rizzel kénytelen főzni, amelynek sanyarv viszonyai csak nagyon-nagvon kevés csa Jádot kiméinek meg gondtól és nehézsé gek toljam elvnek fia^iem szentelhetnek és cnej^^Hfeiguk sportkész­Sokszoros dicsőség volt ebben a küzde­lemben és ilyen körülmények között győzni. Sokszoros hálára kötelezték ezek a magyar fiuk — és nem utolsó sorban azok, akik a magyar fiukat vezették, ok­tatták, buzdították — hogy ha csak a sport terén is, de egy pillanatra ide irányí­tották az egész világ szemét. A touerllesi zászlórúd, amelyen a magyar lobogó leng, megmutatja kifelé, hogy é! itt egy nem- ^g^ízörnyii igazságtalanságokkal meg- pahkitva,d^örnyü küzdelmében magára hagyatva, amelynek életereje, tehetsége

Next

/
Thumbnails
Contents