Esti Kurir, 1931. december (9. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-01 / 273. szám

10 fillér ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁK KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR. AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA It TELEFONSZÁM: 261—41. 261—42, 261—43, 268-29 KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. TELEFONSZÁMOK: 122-88 4a 254-05 IX. ÉVFOLYAM. ♦ BUDAPEST, 1931 DECEMBER 1 KEDD ♦ 273. SZÁM I A leleplezett puccskísérlet fan­tasztikus részleteiről vállánál^ a letartóztatott vezetők Szénié József kisgazdavezér és Ottó János főszolgabíró az előáíliiotíák között — A Kaszás-mozgalom és a Magyar Szabadság-párt szerepe Hivatalos jelentés a puccskísérlet érdekes részleteiről Horthy kormányzó, Gömbös, Keresztes- Fischer és Bethlen gróf ellen Is terveztek merényleteket VT ehet-e jellemzőbbet találni a penet- KL/ ráns emlékű ifjak hadi tervénél? Ahogy elindultak, ahonnan elindultak s amit akartak: mind azt parancsolná, hogy a kormányzat ne titokzatoskodjék a pucs- csá felfújt kilcngési kísérlet körül, hanem egyforma megnyugtatásul kifelé és befelé *-5- adja nyilvánosságra mindén diplomá­déi óvatoskodás nélkül ennek a kis kap- cabetyárkodási próbálkozásnak minden részletét. Politikai hátteret s misztikus keretet csak az ad a dolognak, hogy a hi­vatalos jelentések még mindig ügy beszél­nek, mintha sok elhallgatni valójuk lenne s egyes részletek felől úgy hallgatnak, mintha sok volna a mondanivalójuk. Holott az egész „puccs" olyan világos, mint a nap, minden félhivatalos fontos­kodás nélkül is. Mert mit akartak, mit terveztek az egyéni akciók hírhedt lovag­jai? Nagyon ködös és zavaros program­pontjaik között csak ez a' kézzelfogható: megsarcolni a bankokat, megsarcolni a főváros százötven gazdag polgárát. Ez a kis sarcolás a maga gyakorlatiasságával messze kiemelkedik a legények céljai kö­zül — ez volt az igazi politika, ez volt az eszményi álom, ez volt a mentő gondolat. Mert Csocsó bácsiknál nem adják ingyen a bort, ha az ára nagyon le is esett s a komoly munka nem jelentett komoly ke­nyeret a hazafiaknak. Milyen politika az, amely nem tud elég bankót juttatni az izzó idealistáknak? Rossz politika. Csinál­junk hát jobbat. Olyat, amely a bankok pénztárait megnyitja a honfi-mozgalom érdemesei előtt, olyat, amely revolvert szegez a jómódú polgárok mellének s csak váltságdíjért ad kegyelmet. Erről álmodoztak az álmodozók, minden egyéb csak átlátszó burok volt. * D e hogy a múltak felhevült képzeletű s ékes vágyu hőseiben felmerülhe­tett a kalandos terv, hogy statárium ide­jén szövetkezni mertek erre a célra, az még valamire élénk fényt vet: i rend­szer dicsőségére, mely évek óta hirdeti egyéb nagy eredményei között, mennyire megszilárdította a konszolidációt. Magá­nak a leplezett próbálkozásnak semmi jelentőséget nem tulajdonítunk. De igenis, jellemzőnek látjuk, hogy a tizen- kilences idők botrányokozói, egyéni ak­ciósai, felelőtlen elemei egyáltalában nem érezték feszélyezőnek a nagy konszoli­dációt. Ök is úgy Ítéltek, mint sok józan vélemény, hogy a jogrend megszilárdu­lását az idők múlása hozta magával és semmiképpen sem az erély, a kíméletlen megtorlás a rendszer részéről. Nem moz­golódtak egy darabig — mert nem akar­tak mozgolódni. De szentül hitték, hogy amiként a konszolidációs rendszer ön­imádó dicsősége hajuk szálának görbü­lését sem jelentette a múltban, úgy a kockázatlanság kellemes esélyével indul­hatnak uj kilengésre. A rendszer kon­szolidációja nem nagyon zavarta tervei­ket. Mint ahogy a rendszer többi dicső­ségei, államháztartási egyensúly, mező- gazdaság talpraállitása, stabilitás is igazi mivoltukban mutatkoznak, mihelyt egy- egy súlyosabb próbát kell kiállniok. Né­hány babérlevél megint lefoszlik a ko­szorúból, amelyet tiz évig fontak-fono- gattak. saját fejük köré —- fontosabb és érdemesebb tennivalók helyeit. * Az Esti Kurír szombati számában már je­lentettük, hogy milyen puccskísérletet terve­zett a régi britanniás idők néhány hőse, aki­ket a hatóságok ártalmatlanná lettek. Az el­múlt két nap alatt rendkívül érdekes részlete­Honvédség', csendőrség és rendőrség együtt leplezték le a puccsistákat A rendőrség politikai osztálya csoportokra osztva működik. Külön csoport figyeli a szélső baloldali kommunista szervezkedéseket és egy másik csoport n szélső jobboldali elemek moz­golódásait tartja számon.- A politikai osztály deíektivjei már régebb idő óta tapasztalták, hogy a szélső jobboldali elemek szokatlan élénkséggel szervezkednek és állandóan meg­beszéléseket tartanak. A detektívek igyekeztek elvegyülni ezekbe a körökbe, hogy pontos in­formációkat szerezzenek s bog}’ ezeknek alap­ján még csirájában elfojtsák az esetleges egyéni akciókat. Miközben a rendőrség figyelte ezeket a je­lenségeket, á katonai hatóságoknak tudomására ju­tott, hogy néhány volt tartalékos tiszt katonatisztekét és cscmlőrliszteket ineg nem engedett politikai .szereplésre Igyek­szik rávenni. Most már a katonai hatóságok is belekapcso­lódtak a nyomozás munkájába és igy sikerült a különböző hatóságoknak ‘egyidöben precíz adatokat szerezni arról, hogy tulajdonképpen mi készül.'A katonai és polgári hatóságok je­lentései Gömbös Gyula honvédelmi miniszter es Kereszte.s-Fisc.her Ferenc belügyminiszter elé kerültek, akik összevetették a két nyomo­zás adatait és miután látták, hogy egyesek ve­szélyes cselekményre szövetkeztek, elhatároz­ták, hogy közösen fojtják el az akciót. így ál­lították fel a múlt héten a katonai ügyészség Margit-körufi hivatali helyiségeiben a közös nyomozó-csoportot, amelyben a honvédség, csendőrség és rendőr- ség tisztviselői foglaltak helyet. Ez a nyomozó-* csoport megállapította a gyanúsítottak neveit, kinyomozták ezeknek személyi adatait és a gyanúsnak talált egyének ellen előpezetési pa­rancsot adtak ki. Péntek este váratlanul be­rendelték a főkapitányság politikai osztályának összes detektivjeit, valamint a bűnügyi osztá­lyon szolgálatot teljesítő delektivcket' és mis után veszélyes egyének előállításáról volt sző, kettesével, hármasával küldték ki a détektivés két azoknak a lakására, akik ellen elővezeiési parancsot adta ki. Pénteken éjjel tizenkét órától hajnali két- . három óráig mintegy negyven-ötven fiatalembert állítottak elő egyenesen a Margit-köruti fogházba. A detektívek mindegyik előállított lakásán! házkutatást tartottak, hogy a puccstervekre ' vonatkozó iratokat beszállítsák a Margit kor- - útra és fegyverek után is kutattak. Egyik-másik helyen eredménnyel is járt a házkutatás. Az -előállítottakat a katonai fogházban a kas tortái hatóság részéről :Müller hadbíró őrnagy, a csendőrsí'g nyomozó osztálya részéről Hau- bich csendőrszázadós. a főkapitányság részé­ről pedig dr. Hetényi Imre főkapitányhelyettes megbízottja, Schweinitzer József rendőrtanás esős vette át. Csakhamar kitűnt, hogy az elő­állított fiatalemberek között aktív politikus, vagy jelentősebb társa­dalmi állású egyén nincs. A legismertebbek közöttük Hozmecz Ferenci Károly, vitéz Vannag László, gyulai-Molnár, Ferenc 'és Raád Árpád voltak. A fantasztikus puccsterv A hatóságok megbízottai hamarosan kinyo­mozták a szervezkedések összes intimitásait és csakhamar jelentették, hogj* egyszerű politikai szervezkedésen kívül sokkal veszedelmesebb célok érdekében történnek a megbeszélések. Kiderítették, hegy a fiatalemberek puccsot akarnak végrehajtani. ’Prögfammjuk az volt,'hogy vidékről és Pest­ről összegyüjtsék a megbízhatónak vélt embe­reket — többszáz emberről volt szó — ezeknek az embereknek segítségével véres akciókat akartak végrehajtani. ét A nyomozás során megállapították, hogy vitéz Vannag László megállapodott társaival abban a programúiban, hogy a végső dátum etős estéjén többszáz főből álló civil társaságot vas lamelyik hatoimi ruhatárban j átöltöztetik katonai uniformisba, miután t r Mas A Kossuth-fiűk

Next

/
Thumbnails
Contents