Esti Kurir, 1932. február (10. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

Via: 5000 frank vérdij! ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY BÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ­KIÁBAN 1.50 Ke.. JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR. AUSZTRIÁBAN 20 GR* ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAYKÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA It TELEFONSZÁM: 261-41, 261—42, 261—43, 268- 28 KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. TELEFON SZÁMOK: 122-88 és 254- 05 X. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1932 FEBRUÁR 2 KEDD 26. SZÁM. SSKWJ* ELINTÉZÉS I A z affér tehát annak rendje s módja szerint végképpen lezárul. Bocsá­nat, hogy rövid időn belül immár másod­szor foglalkozunk vele ezen a helyen, de utóvégre nem hunyhatjuk be szemünket a,magyar politika eseményei előtt; s ha a magyar hivatalos közélet még mindig az Iváay—Mayer-afféiv elintézésén vajúdik, kénytelenek vagyunk magunk is a ma­gyar élet központi problémájának tekin­teni a körülötte gyűrűző hullámok játé­kát. Ha tőlünk függne, mi lelnénk esetleg olyan kérdéseket, amelyek szerény meg­ítélésünk szerint többeket s közelebbről érintenek, legyenek bár ezek a kérdések gazdaságiak, vagy politikaiak. Kezdve az ipar és kereskedelem, vagy a mezőgazda­ság válságának átfogó és egyetemes pro- b\máján, folytatva az állami takaré­kosságnak még mindig csak jámbor óhaján, a költségvetésnek megfelelő ke- j élbe szorításán, a közüzemek tűrhetetlen s ersenyének' csak megígért megszünteté­sén, a költségvetésen kívüli adósságok problémáján, a deficites üzemek feljaví­tásán, az árnivellálás sürgető feladatán; s agy áttérve a politikára: a választójog halaszthatatlan reformján, a közszabad­ságok hélyreálliíásán, az igazságos és méltányos adórendszeren, a tanulás sza­badságának megteremtésén, az esküdt­szék visszaállításán, a korrupció botrá­nyának felderítésén, az összeférhetetlen­ségnek érvényes törvénnyel való kiirtá­sán, folytatva továbbá . .. De minek foly­tassuk? A kérdések itt vannak, köz­ismertek. Földreform, gazdahitel, teher- lendezés, váltság-fizetés: magának a gazdatársadalomnak is van elég baja. De úgy látszik: a Mayer-ügy fontosabb. Hogy kap-e elégtételt a volt földművelési mi­niszter, vagy nem kap s ha kap, hogy kap és mivel kap? Ha rajiunk állna: száz ügyet vetnénk a közéletbe. De nem raj­tunk áll. Még mindig azokon áll, okik számára a magyar politika főkérdése: megfelel-e a flastrom Havernak, vagy nem ? * Vége H át jó. Az alsóház mezőgazdasági bi­zottságának elnöke lett Mayer s most a .Mezőgazdasági Kamarának is el­nöke lesz, Írnak arra a sebre, amelyet Ivády Béla ütött rajta, mikor megállapí­totta, hogy a magyar földművelés terén Darányi Ignác óta semmi jelentős nem történt. Megsértette az elmúlt tiz évet s ez a sértés — mint látszik —, ha nem is vért, de elégtételt kíván. Hát jó. Adják meg a rendszernek, ami a rendszeré. Mayer a rendszeré s felmagasztalása a rendszer dicsősége. Hát jó. Adjanak meg Mayernak mindent, amivel csak doku­mentálni lehet, hogy Mayer volt Magyar- ország legnagyobb agrárpolitikusa s az el múlt tiz esztendő viszont történetünkben a legragyogóbb, leglángelméjübb, legter­mékenyebb, legeredményesebb korszak. Véssék márványba, öntsék ércbe, állítsa­nak szobrokat akár minden diilőut vé­gébe. Tessék. De. legyen már egyszer vége. Ez a Mayer-aíTér egy kissé sok időt s érdeklődést vett már igénybe. Térjünk át más tárgyra. Van még üres, vagy el­foglalható elnökség? Nevezzék ki, válasz­szák meg Mayert mindbe egyszerre. De aztán legyen vége. Elég volt. Angol és amerikai hadihajók gyülekez­nek Sanghai ŐK — Nanking pánikban A japán-kínai fegyverszüneti tárgyalások hiúsultak — A fapáa-«eptilő^épek tovább boip bázzák a várost — A lakosok ezrei hullottak el A kínai főváros lakossága ősit omállapoiban készül a harcra a támadó japánok ellen London, február 1. Egy angol cirkáló 800 főnyi gyalogsággal és hegyi ütegekkel Hongkongból Sanghaiba indult, ahova szerdán érkezik meg. A hongkongi dokkban horgonyzó másik angol cirkáló és két repülőgépanyahajó pa­rancsot kapott, hogy teljes sebességgel Sang- haiba induljon. Párizs, február 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A Waldcck Rousseau nevű páncélos cirkáló több kisebb ha,(óegység kíséretében elhagyta a saigimi kikötőt, hogy Sanghaiba hajózzon. Sanghai, február 1. Négy amerikai torpedóromboló, amelyek a inanillai kikötőből futottak ki, szombaton este megérkezett Sanghaiba. „Nem iehet tovább tíírm,..“ Párizs, február 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A Kuomintang európai irodája nyilatkozatot lőtt közzé, amely szerint Kina Japán támadá­sával’ szemben a legélesebb ellenállást fogja ta­núsítani s hogy a kínai hazafiak milliói ké­szülnek arra, hogy a Japán elleni védelmi harcban résztvegysnek, minthogy belátják, hogy Kina az engedékenység legvégső haláráig jutott el. Azok után a messzemenő engedmé­nyek után, amelykben Japán Kina részéről ka­pott, a japán kormaiig olgan túlkapásokra ra­gadtatta el magát, amelyeket már igazán nem lehet tovább eltűrni. A Japán elleni háború Kínának szentháboruja lesz, amelyet szövetsé­gesek nélkül, egyedül, saját erőire támaszkodva fog végigküzdeni. , Az amerikai hadiflotta akciója Washington, február 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az amerikai politikai körökben a hir, hogy a Houston cirkáló Imt torpedóromholó kíséretében tegnap délután Mani'lából Sanghaiba indult, endkivüli feltűnést keltett. A hadihajók elkül­dését egy tanácskozáson határozták el, amely vasárnap ’ délután folyt le Iloovcr elnöklete alatt a Fehér Házban, amelyen Stimson állam­titkáron, továbbá a hadügy- és a tengerészeti miniszteren kívül az Egyesült Államok tengeri és szárazföldi haderőinek a parancsnokai is resztvettek. A tanácskozásról a késő délutáni órákban hivatalos jelentést adtak ki, amely szerint , • • a fiotta néhány egységét, továbbá 1400 főnyi tengerészgyalogságot az amerikai érdekek védelmére volt kénytelen a kor­mány. Sanghaiba küldeni, de ezeket a haderőket nyomban visszavonja, mihelyt ezt a helyzet javulása megengedi. Amerika és Anglia tiltakozó Jegyzéke Tokióban London, február 1. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A távol Keleten lezajló események komoly for­dulata az angol kormányt is cselekvésre kény- szeritette. MacDonald miniszterelnök Skóciából hazaté­rése óta úgyszólván szünet'nélkül tanácskozik minisztereivel és szakadatlanul fogadja a kül­ügyminisztérium szakreferenseit, akik a hely­zet pillanatnyi változásairól beszámolnak.. Va­sárnap délután a kabinet tagjai miniszterta­nácsra ültek össze, amelyen részt vett a’brit vezérkara főnöke, Sir George Mii ne is. Az első határozat, amelynek végrehajtását a mi­nisztertanács azonnal elrendelte, a sanghai angol helyőrség, valamint a ki­kötőben állomásozó brit flotta megerősí­tése volt. A kabinet második határozata Sanghaiban egy semleges zóna felállítására vonatkozik, amelynek érdekében az angol diplomácia a lehelő legerősebb nyomást fogja gyakorolni, Harmadszor elhatározta az angol kabinet, hogy Amerikával szoros egyetértésben fog a távol Keleten eljárni és a nemzetközi telepek neutralitásának megsértése miatt, továbbá az ellen, hogy n nemzetközi városrészt a japánok operációs bázisnak használják fel, tiltakozni fog a japán kormánynál. A tiltakozó jegyzéket Tokióban az angol nagy­követ a késő esti órákban már át is adta. A fejleményekről György királyt úgyszólván negyedóránkint telefonon értesítik. Washingtonból jelentik: Az angol jegyzék­kel cgyidöben . Amerika is újabb tiltakozó jegyzéket nyújtott át Tokióban az idegen város­részek semlegességének megsértése miatt. A tiltakozó jegyzék szövegét azonban nem lelték közzé. .4 Csendes-óceáni flotta vasárnap délután kifutott a kikötőből, hogy megkezdje szokásos évi gyakorlatát a hawaii vizeken.. A flotta 60 hajóegységbíM áll és parancsnoka Leight tengernagy kijelentette, hogy csupán a szokásos évi gyakorlatokról van szó, mert a flottának fel kell készülnie minden eshető­ségre. Csang-Kai-Sek 50.000 emberrel vonul Sanghai alá Sanghai, február 1, ’ (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Csang-Kai-Sek kiáltvánnyal fordult a kínai hadsereghez, melyben bejelenti, hogy F iTt ■ ' • -■ r Mai prágai pmg-pong eredmény

Next

/
Thumbnails
Contents