Esti Kurir, 1932. április (10. évfolyam, 73-81. szám)

1932-04-01 / 73. szám

Ma: Szerencsés Imre ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY BÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE FÖSZERKF<Z7Tf\ 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁK °íiL,; S Z E R K E S Z TŐS É G: V* VADÁSZ-UTCA It KIÁBAN 1.50 Ke.. JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR. RA^^iV V AD AT V TELEFONSZÁM: 261-41. 261-42. 261-43. 268-29 AUSZTRIÁBAN 20 GR* ROMÁNIÁBAN 6 LEI «&/iKULX KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KŐRÚT 241b. I. EM T JT T rrmrr. t . _ _ ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1932 ÁPRILIS 1 PÉNTEK X. 73. SZÁM A TITKOSSÁG V égre. Végre eljutottunk odáig, hogy elindulunk, hogy az ország szivé­nek, Budapestnek törvényhatósága fel­emelő egyhangúsággal s a nemzet, egyeté* mes akaratának adva kifejezést, állást fog- 1 falt a megszégyenitő választójogi rendszer ellen és felsorakozott a szavazás titkos- . sága, a polgári akaratnak szabad, őszinte megnyilvánulása mellett, ügy érezzük: ezt az elindított mozgalmat többé feltar­tóztatni nem lehet. Évtizedek óta viseljük méltatlanul s megérdemeletlenül a bélye­get, amelyet egy önző s hatalmára félté­keny politikai rendszer sütött a nemzetre: hogy éretlen s iskolázatlan, hogy kiskorú, gyámkodásra szorult, hogy képtelen a böl­csességnek olyan fokára emelkedni, ahon­nan sorsát maga intézhetné. Persze: a böl- cseség teljessége maradéktalanul azokba szorult, akik egy féktelen'párturalom ki- épitésével a hatalmat magukhoz ragad- ’ lók s azután annyi ügyességgel s annyi erőszakkal bástyázták körül, hogy szinte megingathatatlannak látszott. De amint külső kényszer nélkül, pusztán a keserű helyzet belső nyomására végül mégis csak kénytelenek voltak a nemzeti közhangu­lat hatása alatt feladni jól kiépített had állásaikat, úgy omlik össze az éretlenség brutális vádja is a polgárság megmozdít lására. A polgárság — remélni akarjuk — nem pillanatnyi hatás alatt, de elszántan és végre önérzetesen: jogát követeli. Első lépése Budapest határozata volt. Az elsőt követnie kell a többieknek. Fel kell ol dani ezt az, országot, elszegényedett, ál hozatok alatt roskadó népét legalább sza­baddá tenni; kiszabadítani abból a fájdal­mas közösségből, amely méltatlanul brutális diktatúrák rendszerével fogta egybe. Hinnünk kell mindannyiunknak, hogy ez a régen várt s régen megérdemelt idő imár küszöbön van. * A múlt N agyon csodáljuk éppen ezért, hogy Kálnoki Bedő Sándor, a kormány­pártnak egyik vezető tagja ma heves cikkben kel a titkos választójog ellen. Csodáljuk először, hogy nem vette tudo­másul az eseményeket s azt sem, hogy Magyarország miniszterelnöke, Károlyi Gyula gróf nem is egyszer és egész hatá­rozottan a választójog reformja mellett foglalt állást. Csodáljuk másodszor, hogy érvként éppen Tisza István egy jelenté­sére hivatkozik, amely hasonló vádakról ad számot a munkapárttal szemben, mint amilyenek a jelenlegi kormánypártot érik. Hogyan? A vádak talán nem igazo­lódtak? Hát nem felelősek mulasztásokért és erőszakos hatalomért, s ime: még mindig makacsul hajthatatlanok, ahelyett hogy hálával s elismeréssel fogadnák az ellenzék önmegtartóztatását, mely nem miattuk, de az ország érdekében fékezi magát s nem süvíti bele a közvéleménybe a vádat irtó erővel — a vádat, mely rop­pant súlyával a tiz év bűnös politikáját terheli. A kereskedelmi minisztérium 7’5, a földmüvelés- ügy 6'5, a népjóléti 1*8, a kultusztárca 1*1, az államvasutak 5*4 millió pengővel költöttek töb­bet — A magyar búzapiac versenyképességé­nek fokozására szolgáló költségtöbblet torbágyi . vasúti merénylet szükségessé tette, hogy a vasiitvonalak biztosítására a nemzeti munkavédelmi tagok egy része munkába szólittassék». A kereskedelmi tárca dologi kiadásnainak ro vatán bemutatott 2,486.428 pengős lulkiadás az indokolás szerint «azért állott elő, meri a légi forgalom általános fejlődése folytán, u kapcsolatos gazdasági érdekek biztosítása cél­jából a hazai légi közlekedést fejleszteni kel­lett. E cél érdekében az eddigi vonalakon kí­vül biztosíttatott Budapest—Velence közölt a légi forgalom lebonyolítása. Az üzemi és műszaki szolgálat biztosítása érdekében nagyobb anyagbeszerzési és gép- javitási költségeket a repülőgépek és rendsze­resített gépkocsiállomány kiegészítése végett pedig nagyobb beszerzési és üzemben tartási költségeket keltett utalványozni. Növelte még a tulkiadást a műszaki ruházat utánpótlása és karbantartása, az épületek naggobb mérvű jvitása, a légiforgalom fejlődésével kapcsolatos helyiségek létesítése, repülőterek és az azokon lévő utak karbantartása és forgalom érdeké­ben uj utak létesítése, tanfolyamok költségei, az üzemanyayok nagyobb mérvű áremelke­dése, továbbá a kincstári vagyon megóvása érdekében a motorok és repülőgépsárkányok elrendelt gyors kijavítása folytán előállott na­gyobb ipari áramfogyasztás költsége". A munkanélküliség enyhítését célzó közmun­kákra cinni rovaton mutatkozó 539.000 pen­gős előirányzatnéliküH kiadás a miniszterta­nácsnak hozzájárulása alapján, a munkanél­küliség enyhítése érdekében egyes állami, vár­megyei és megyei, városi körutak építésére utalványoztntott. A föklmivelésiigyi tárcánál „a mezőgazda- sági termények és termékek külföldi értéke­sítésének előmozdítására" rovaton mutatkozó 2.713.896 pengős tulkiadást a mezőgaz­dasági termények külföldi értékesítése tekintetében fennálló rendkívül súlyos helyzet okozta. A gabona, a gyümölcs és egyéb termények, illetőleg termékek, valamint az élőállatok értékesítésének nehézségei, továbbá az ala­csony világpiaci árak ugyanis nemcsak a me­zőgazdasági termelés, hanem külkereskedelmi mérlegünk kedvező alakulását is erősen ve­szélyeztetik, s ennélfogva a kettős cél érde­kében elkerülhetetlen volt mezőgazdasági ki­vitelünk támogatása. A „szerződés felmondá­sából felmerült költségekre" rovaton jelente kező 133.200 pengős előirányzat nélküli ki­adás indoka a számszék jelentése szerint a következő: *Az ódalmandi és ozorai csikótelepeken annakidején folytatott cukorrépatermelést a nagyobbmérvü csikótermelésre való áttérés miatt 1930-tól kezdődően be kellett szüntetni. A cukorrépatermelésre vonatkozóan 1924-ben a Mezőgazdasági és Ipari Rt-vel (Georgia) szerződés köttetett, amely Ódalmandra vonat­kozóan 19932-ben, Ozorára nézve pedig az 1933. év végével járt. volna le. A szerződésnek idő előtti megszüntetése következtében esedé­kessé állok azok a még hátralékos évi rész­letek, amelyek az ozorai csikótelepen létesített iparvasut és egyéb beruházások céljaira az említett részvénytársaság állal 1924-ben szol­gáltatott kölcsön törlesztésképpen még fizeten­dők lettek volna. A < folyószabályozással és öntözéssel kapcsolatos tanulmányozásokra és kísértetekre* rovaton felmerült 21.430 pengős tulkiadást tervezési költségek okozták. Ugyan­is az Alsóid nagyobb arányú öntözése érdeké­ben Ruttkay- Udo tiszteletbeli fökonzul, a volt miniszterelnök ur szóbeli meg­bízása folytán nagyobbarányu tervezési munkálatokat végzett. Tekintettel arra, hogy az 1931—32. évi költ­ségvetési előirányzat összeállításánál e mun­kálat költsége nem vétetett számításba, a föl­merült kiadást a minisztertanács utólagos hozzájárulása alapján utalványozni kellett. A ebuzatermclés átszervezési költségeire* rova­ti 'JM 10 fillér Izgalmak a Ház mai ülésén 39P*S millió pengős költségvetésen kívüli túlkiadás a» idei év első felében Károlyi miniszterelnök ina délben terjesz­tette a képviselőház elé a legfőbb állami szám­vevőszék jelentését «.4 törvényhozás által az 1931132. költségvetési évre engedélyezett hite­lekkel szemben az 1931132. év első féléve vé­gén mutatkozó eltérésekről.» A terjedelmes je­lentés rendkívül érdekes adatokat tartalmaz. Végeredményben a legfőbb állami számvevő­szék megállapítása szerint 37,505.982.97 pengőre rug azoknak a tul- kiadásoknak és előirányzat nélküli ki­adásoknak a végösszege, amely a tör­vényhozás által megszavazott költségve­tésen felül az idei költségvetési év első felében előállott. Ezek a tulkiadások és előifányzat nélküli > ki­adások a következőképen oszlanak: meg az egyes minisztériumok, illetően költségvetési fe­jezetek között: állami adósságok , /' 11,128.220:64 külügyminisztérium 39.66 belügyminisztérium < 320.889.09 pénzügyminisztérium fi>38.136.06 kereskedelmi minisztérium 7,522.552.46 földmivelésügyi minisztérium 6,517.715.44 népjóléti minisztérium 1,883.610.S3 kultuszminisztérium 1,110.169.96 igazságügy minisztérium 257.150.77 honvédelmi minisztérium 2,584.200.38 posta, távírda és távbeszélő 111.323:57 államvasutak 5.431.464.23 postatakarékpénztár 408.— állami üzemek nyugellátásai 199.88 37,505.982.97 A belügyi tárca dologi kiadásainak rovatán mutatkozó 59.539 pengő túlkiadás «a nemzeti munkavédelmi tagok mun­kába szántásával kapcsolatban felmerült

Next

/
Thumbnails
Contents