Esti Kurir, 1932. május (10. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-01 / 96. szám

Ma: Szerencsés Imre 10 fillér ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY BÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA tO F. CSEHSZLOVÁK EIÁBAN t.SO Ke* JUGOSZLÁVIÁBAN t.SO DINÁR, AUSZTRIÁBAN 20 GR* ROMÁNIÁBAN 6 LEJ FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA It TELEFONSZÁM: 261-41. 261—42, 261—43, 268-29 KIADÓHIVATAL: VI.. TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. TELEFON SZÁMOK: 122-88 ét 254-05 A radikálisok és a szociálde­mokraták nagy győzelmet vár­nak a holnap kezdődő francia képviselőválasztástól A pótválasztások előtt dől el: a szociáldemokratákkal szövet- keznek-e a radikálisok, vagy a polgári középpártokkal Tardiett a radikálisok felé orientálódik A FRANCIA VÁLASZ Franciaország a holnap kezdődő kama­rai képviselőválasztáson felel a kérdésre, milyen utón, milyen módszerekkel kíván a -kontinens leghatalmasabb nemzete a maga fejlődésének és boldogulásának biz­tosításához s a nemzetközi gazdasági és pszihikai válság megoldásához eljutni. A francia köztársaság volt az utóbbi évek­ben a hadviselt országok közül talán az egyetlen, ahol a gazdasági krízis köze pette is nagyjában tovább tartott a pol gári prosperitás. A legutóbbi időben azonban néhány jelenség kétségbevonha- tátlanul megmutatta, hogy ez a jólét és ez' a viszonylagos gondtalanság, bármilyen hatalmas aranyhegyekkel bástyázza is körül magát, ki van szolgáltatva a lég- végzetesebb veszedelmeknek mindaddig, amig a határokon túl tovább dúl a nyo­mor, a munkanélküliség, a pénzügyi bi­zonytalanság és a lelki anarchia. Francia- országnak rá kellett eszmélnie arra, hogy az a nemes humanista elgondolás, melyet az európai népek összefogására Briand meglobogtatott, nem , ábrándkép, nem az üzleti realitástól elzárkózott lelkek utó­piája, hanem az egyetlen igazi reálpoli­tika, a sokat követelt sécurité egyetlen tartós biztosítéka. Tardieu annakidején elejthette Briand-1, de ma, mintha maga is belátná néha, hogy a Páneurópa-eszme apostolának példáját kell követnie ... A döntés A kamarai választást egyébként felfog­hatjuk úgy is, mint Franciaország felele­tét a poroszországi Landtag-választásra, amely a Hitler-féle legszélsőségesebb faji 'és nemzeti sovinizmust juttatta diadalra, fájjon úgy fogja-e fel ezt az eseményt a francia polgárság, mint provokációt, mint támadást, melyre ugyancsak táma­dással kell felelnie? Vájjon a nagyarányú fegyverkezés és a pénzügyi könyörtelen­ség szószólóit juttatta-e a porosz válasz tás erős agitációs fegyverhez Francia- országban? Vagy pedig az a jobb belátás fog győzni Franciaországban, hogy a hitlerizmus alatt éppen a közeledés, a megértés és engedékenység politikájával kell kiszárítani a talajt, a gyűlölet és el­keseredés talaját? Milyen lesz a választás eredménye, nem tudjuk. Ugylátszik, nem tudja maga Tardieu sem, ki a nemzet­közi tárgyalások fordulópontján egy va­lóságos, vagy állítólagos garathurut jog- cimén halasztotta el állásfoglalását arra az időre, amikor az uj francia politikai konstelláció már áttekinthető lesz. A francia nemzet azonban bármilyen ké­nyes legyen is ma a nemzetközi szituáció, nem jelenthet garathurutot. A francia nemzet dönteni fog. S reméljük, hogy ez a döntés annak bölcs humanizmusnak szellemében fog megfoganni, amely az egyes egyének és egyes nemzetek sorsát nem képes elválasztani az egész emberi­ség boldogulásától, a méltányosság és igazság győzelmétől. Párizs, április 30. (A: liUi Kurír tudósítójának távirata.) 'asárnap reggel megkezdődik Franciaörszág- >an a nagy választási csata első összecsapása. lz első választási menet a jelöltek nagy szé­nára való tekintettel aligha fogja eldönteni a iarc kimenetelét s nem valószínű, hogy az uj kamarába be­küldendő 612 képviselő közül egyharmad- nál többet válasszanak. l többi kerületben pótválasztás lesz, úgyhogy végleges döntés csak jövő vasárnap, május l-án történik meg. A baloldal minden esetre igen nagy opti- ilizmussal indul a harcba. A legnagyobb re- nényeket Herriot radikális pártja táplálja, melynek vezérei úgy számítják, hogy a párt az eddigi 106 képviselő helyett mintegy 150 képviselővel vonul be az nj parla­mentbe. ía ez a számítás valóra is válna, végered- rtényben a radikálispárt ismét csak vagy a obboldali középpártokboz, vagy pedig a szó- ialistapárthoz kellene fordulnia támogatásért, ia kormányt akarna alakítani. A párt vezére, Herriot minden ajtót nyitva agyott s választási beszédeiben nem zárta i sem az eddigi kormánykoalícióval, sem a zocialistapárttal megkötendő paktum lehető­égét. Egyik beszédében például azt mondotta lerriot, hogy- a republikánus front széles ki- pitése szükséges, amit úgyis leivel magya- izni, hogy a radikális párt hajlandó együtt- lüködni a méjsékelt jobboldali pártokkal, így másik beszédében viszont olyasmiket íondott Herriot. hogy a radikális párt nem kar utolsó szeme lenni olyan láncnak, mely­ek másik végét a jobboldal tartja kezében. Icrriotnak a május elsejei első választási lenet lezajlása után mindenesetre nyíltan sint kell vallania és el kell döntenie, hogy a második választási menetre a jobboldal­lal vagy pedig a szocialistákkal köt-e paktumot. . második választási menetben már csak két elölt állhat szemben egymással s ezért az yen paktumokat nem lehet elkerülni. Tardieu részéről tagadhatatlanul meg van hajlandóság arra, hogy együttműködjön a adikálispárttal s ha a jobboldal a választási [arcban esetleg vereséget szenvedne, akkor [agyon könnyen lehetséges, hogy Tardieu első sorban a radikálispártnak ajánlja fel \r. együttműködést, nár csak azért is, hogy megakadályozza a zocialista-radikális baloldali kartel esetle- es feltámadását. Miután a. Tardieu mögött lló pártok, széttöredezettségük ellenére is eltétieniil igen súlyos tényezője lesznek fp- ábbra is a belpolitikának, Hcrriötnak aligha marad más ut hátra, mint szövetkezni a Tardien-frontial, annál is inkább, minthogy a radikális párt és a szocialistapárt együtt­véve nem nagyon kaphat abszolút többséget, még abban az esetben is, ha a szocialistapárt számításai beválnak és mandátumállománya az eddigi 112-ről 130—140-re emelkedik. Ebben az esetben az egykori baloldali kartel megközelítően háromszáz mandátummal rendelkezne, az abszlut többséget azonban csak akkor tudná elérni, ha a középpártok egyike vagy másika csatlakozna hozzá. A baloldali lapok mindenesetre számolnak a baloldali kormány megalakításának lehető­ségével, annál is inkább, minthogy a válasz­tási agitáció során igen vonzó jelszavakkal tudták befolyásolni a választókat. A háború ellen hirdettek kereszteshadjáratot, az óriási fegyverkezési terhek leszállítását követelték, a kormány súlyos pénzügyi és gazdasági bü­Sanghai, április 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A hon-hiúi bombamerényletnek most már halálos áldozata is van. Az elmúlt éjszaka belehalt sérüléseibe a san- ghai japán egyesület elnöke, aki a tegnapi me­rényletnél borzalmas sebeket szenvedett és ir­tózatos kínok között meghalt. A többi súlyosan sebesült tábornok és admirális állapotában nem állott be rosszabbodás, csupán Sigemiczu kö­vet állapota ad továbbra is aggodalomra okot. A követ harminckét sebet szenvedett és az or­vosok nem bíznak felépülésében. Nomura admirális,, akinek félareát szakí­totta le a robbanás ereje, az orvosok vé­leménye szerint teljesen megvakult. A japánok körében mindinkább erősödik az a feltevés, hogy bár a merényletet koreaiak kö­vették el és kétségtelen, hogy az előkészítés is koreai összeesküvők müve, mégis bizonyos, hogy kinai politikai köröknek is volt szerepe a merénylet előkészítésében. Ugyancsak japán részről hangoztatják, hogy bizonyos kinai nacionalista köröknek és kantont, hivatalos kínai személyiségek­nek kapcsolataik voltak a merénylőkkel. Mindezek az állítások azonban csak feltevése­ken alapulnak és kézzelfogható bizonyíték neiről beszéltek s külpolitikai téren Briand nagy eszméinek megvalósítását tűzték ki végső célnak. Erős érv a baloldal kezében az az elbánás is, amelyben a jobboldal az elhunyt Briand kül­ügyminisztert részesítette. A radikális párt agi­tátorai gyakran hangoztatták választási beszé­deikben, hogy Tardieu akadályozta meg Briand elnökké választását és Tardieu szorította ki Briandt, amikor a külügyminiszter már halálos beteg volt, évtizedes működése színhelyéről: a külügyminisztériumból. Herriot ezzel kapcsolatban azt mondotta egyik beszédében, hogy Briand számiizöttként halt meg saját hazájában. A baloldal a gazdasági válságot is sokkal fenyegetőbb színekben tün­tette fel az agitációs hadjárat során, mint a kormány és azt állította, hogy Tardieu válasz­tási taktikából letagadta a milliárdos deficitet és az igazi gazdasági helyzetet. nincs arra, hogy kinai köröknek szerepük volt a merényletben. Szombatra tervezték a japán-kinai fegyver­szüneti szerződés aláírását, nem fér kétség azonban ahhoz, hogy ezt az aktust elhalaszt­ják. A merénylők kihallgatása a japán főhadiszáh láson folyik. Yuhokiht, a tulajdonképpeni me­rénylet elkövetője cinikusan hallgat s csak személyi adatait volt hajlandó bemondani. Huszonötéves koreai születésű munkásnak mondotta magát s legutóbb * francia negyed­ben egy ruhatisztitóüzletben dolgozott. Tokió, április 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata X A honkiui véres merénylet hire egész Japán-j bán óriási felháborodást keltett. A japánok' Kinaellencs hangulatát még jobban fokozta a merénylet hire s attól kell tartani, hogy. ez a tény kirobbanásokhoz vezet. í A hadügyminisztériumhoz közelálló Asahi t| cimü lap szombati vezércikkében azt kö- í vetett, hogy azonnal szakítsák félbe a sanghaii tárgyalásokat s a japán kormány, ne igyekezzék a kínaiakkal békét kötni. , Kormánykörök nem osztják ezt a felfogást g úgy látszik, a miniszterek amellett vannak* hogy a -bekövetkezett; események ellenére ig .folytassák a japán-kinai konfliktus elsimító-* sara vonatkozó sanghaii megbeszéléseket, Megszakad a japán-kinai béketárgyalás ? BUDAPEST, 1932 MÁJUS 1 VASARNAP 96. SZÁM X. ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents